Strona główna

Informacja: opisuje świat wywołuje w organizmie procesy które odzwierciedlają stosunek podmiotu do poznawanych treści


Pobieranie 33.58 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar33.58 Kb.
EMOCJE I UCZUCIA
Informacja: 1.opisuje świat 2. wywołuje w organizmie procesy które odzwierciedlają stosunek podmiotu do poznawanych treści.

Emocje są związane z procesami fizjologicznymi czł, natomiast uczucia dotyczą sfery psychiczno-duchowej czł.

DEFINICJA: emocja jest złożonym zespołem zmian cielesnych i psychicznych, obejmujących pobudzenie fizjologiczne,uczucia, procesy poznawcze i reakcje behawioralne wykonywane w odp na sytuację, spostrzeganej jako ważna dla danej osoby.  

WŁAŚCIWOŚCI:a.są złożonym zespołem zmian, gdyż obejmują zmiany fizjologiczne i psychiczne, b.są formą odp na sytuację,zdarzenie c.powstaja w rezultacie przypisania znaczenia czy ważności jakimś zdarzeniom,bodzcom

,sytuacjom.

CECHY: 1 pobudzanie emocjonalne,czyli intensywność procesów emocjonalnych,stan aktywacji;wyrazane w 3 formach: wzrost napięcia mięśniowego, wzrost intensywności procesów umysłowych, pobudzenie osi przysadka(nadnercze i autonom. Uk nerw). Na skutek działania emocji zachodzi u czl wiele zmian organicznych m.in. reakcja pilomotoryczna(gesia skórka),źrenice rozszerzają się,podnosi się ciśnienie.2 znak ujemny i dodatni 3 treść emocji 4 siła emocji to nasilenie tendencji do wykonania reakcji odpowiadającej danej emocji

Cechy rozwoju emocjonalnego dziecka a intensywność emocj b częste występowanie c duża zmienność stanów emocjonalnych d zmiana nasilenia emocji e indywidualność emocji f uczucia uzewnętrzniają się w zachowaniu

Czynniki wywołujące emocje


1 Naturalne bodźce emocjonalne: są to bodźce zmysłowe i pochodzące z narządów wewn (inaczej bodźce kinestetyczne)

2 Wtórne bodźce emocjonalne: powstają na skutek uczenia się (to uczenie polega na kojarzeniu różnych rodzajów bodźców obojętnych z bodźcami pierwotnie wywołującymi emocje-emotogenne)

3 Emocje i oczekiwania:rozbieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością zawsze wywołuje emocje

Regulacyjne funkcje emocji:


Występują w 4 formach:
1 ekspresja procesów emocjonalnych umożliwia komunikowanie swoich stanów emocjonalnych innym ldziom(mimika,pantomimika, wokalizacja,werbalizacja-przy pomocy słów)
2 zachowania wyładowujące- komunikowanie pewnych treści innym ludziom np. bieganie, tupanie, wyrywanie włosów

3 zmiany w stanie świadomości


4 gotowość do określonych stosunków z otoczeniem

Wpływ emocji na przebieg czynności poznawczych:


Emocje wywierają znaczący wpływ na wszystkie procesy poznawcze(spostrzeganie,uczenie się,pamięć wyobrazenie,myślenie). Wpływ ten może być pozytywny: ulatwia lub usprawnia przebieg określonych czynności; negatywny: ujemnie wpływa na procesy poznawcze,zaburza je, dezorganizuje.

Podstawowym czynnikiem determinujacym wpływ emocji są siła i znak emocji, stopień ustrukturalizowania procesów poznawczych i stopień intensywności emocji


Wpływ emocji na organizm:
Psychosomatyka-u jej podstaw leży założenie że wiele fizycznych dolegliwości wiążę się z psychi
cznym nastawieniem i typem reakcji emocjonalnej na życiowe problemy.

Wyróżnia się 2 klasy problemów:


1 uraz psychiczny,nadmierny  długotrwały stan emocjonalny wpływa na rozwój choroby somatycznej=choroba psychosomatyczna
2 choroba somatyczna wpływa na ujawnienie się typowych dla niej cech psychicznych

Do chorób psychosomatycznych zalicza się: chorobę żołądka i dwunastnicy(źródło:stres), zapalenie okrężnicy,pokrzywka(choroba skórna),choroby serca i uk krążnie,nadciśnieniowej, zawał serca(adrenalina) zator mózgu, astma oskrzelowa, migrena, chwilowe zaburzenia funkcjonowania poszczególnych narządów wewnętrznych człowieka, hipoglikemia emocjonalna(spowodowana stanem emocjonalnym np. lęk przed egzaminem, ujawniająca się drżeniem rąk)

Zasady kontrolowania emocji:
-możliwe jest świadoma kontrola
-tłumienie objawów negatywnych emocji -to może doprowadzić do chorób psychosomatycznych, wyładowania swoich emocji w sposób nieadekwatny do sytuacji, rudności w wyrażaniu swoich emocji
-rodzice stosują metodę kar i nagród

1 Zasada: przyznanie się do przeżywanych emocji przed samym sobą i innymi ludzmi

2 Zasada: reinterpretacja emocji, bądź sytuacji, to wymaga obiektywnego, pełnego wyobraźni sposobu myślenia, nastawionego na analizowanie sytuacji z różnego punktu widzenia.

3 Zasada : umiejętność rozładowania napięcia wewnętrznego poprzez stosowanie technik relaksacyjnych i prawidłowe oddychanie

-trening autogenny Schultza: metoda oddziaływania na własny organizm i psychikę, polegającą na wyzwalaniu u siebie reakcji odprężenia i koncentracji poprzez stosowanie prostych formuł autosugestii

-technika relaksacyjna Jacobsona: polega na wykonywaniu określonych, celowych ruchów rękami, nogami, tułowiem i twarzą, po to, aby napinać i rozluźniać poszczególne grupy mięśni

4 Zasada:  jest posiadanie własnego realistycznego obrazu siebie

5 Zasada: dotyczy utrzymywania pozytywnych kontaktów społ.

6! Zasada: dotyczy stawiania czoła własnym problemom

Inteligencja:

Jest to zdolność przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu abstarkcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi, zatem jest to ogólna sprawność umysłu, polegająca na umiejetnym stosowaniu posiadanej wiedzy prowadzącej do realizacji określonego celu.

Modele inteligencji:


-hierarchiczna
-wielu czynników równorzędnych

C.Spearmen-każda zdolność uwarunkowana jest czynnikiem ogólnym i specyficznymi

P.Vernon-strukturę inteligencji Można przedstawić w postaci piramidy(na wierzchu-czynnik G, niższe piętra-cz.specyficzne

R.Cattell-rozbił czynnik ogólny G na dwa: inteligencję płynną i skrystalizowaną.Płynna uwarunkowana jest biologicznie, skrystalizowana kształtuje się na drodze doświadczenia osobistego.

L.Thurstone opracował strukturę inteligencji składającą się z 7 niezależnych czynników (zdolności Są to: rozumienie slów,płynność słowna,operowanie liczbami, zdolności przestrzenne, pamięć, percepcja, rozumienie symboliczne

J.Guilford -skonstruował najbardziej znany model inteligencji. Nie opiera się on na analizie czynnikowej lecz do modelu teoretycznego dobierał zadania testowe. Model ten opiera się na założeniu, że każda zdolność umysłowa odnosi się do określonego materiału użytnego w zadaniach testowych

Wyodrębnił 4 rodzaje materiału:
Figuralny(F), symboliczny(S), semantyczny(Se), behawioralny(B).

Następnie zgodnie z założeniem, że każda zdolność polega na uruchomieniu określonego procesu poznawczego, wyróżnił 5 grup procesów: poznawanie(P), czyli kodowanie, operacje pamięciowe (Pam), wytwarzanie dywergencyjne(Wd) czyli wymyślanie, wytwarzanie konwergencyjne (Wk) czyli poszukiwanie 1 prawidłowego pomysłu, ocena efektów myślenia (O).W obrębie wytworów czynności intelektualnych wyróżnił jednostki(J),klasy(K),relacje(R),systemy(S), przekształcenia(P),implikacje(I)


W ten sposób powstał model intelektu składający się ze 120 osobnych zdolności umysłowych.

H.Gardner- wyróżnił 7 różnych inteligencji m.in.: językową, logiczno-matematyczną, przestrzenną, muzyczną, cielesno-kinestyczną, intrapersonalną,interpersonalnąPomiar inteligencji:

Pierwszą metodę pomiaru opracowali A.Binet i T.Simon. Skonstruowali zestawy zadań przeznaczonych do rozwiązywania przez dzieci w odpowiednim wieku.

W.Stern wprowadził pojęcie ilorazu inteligencji(IQ)-iloraz wieku umysłowego dziecka do wieku życia,pomnozony przez 100

Skale Wechslera: przeznaczone do badania ludzi w 3 poziomach wieku. Są to: dla dorosłych(powyżej 16),dla dzieci(6-16),dzieci przedszkolnych. Skale te pozwalają na uzyskanie 3 dewiacyjnych ilorazów inteligencji: inteligencji werbalnej i niewerbalnej i wyniku ogolnego inteligencji.

Bateria APIS jest testem przeznaczonym do badań grupowych skonstruowana w 2 wersjach
-łatwiejsza (APIS P) młodzież kończąca podstawókę
-trudniejsza (APIS Z) młodzież kończąca sz.śrenią

Obie wersje mierzą zdolności:

  1.. abstrakcyjno-logiczne
  2.. werbalne
  3.. wzrokowo-przestrzenne
  4.. społeczne
Test w obu wersjach składa się z 8 testów(zachowania,kwadraty,synonimy,klasyfikacja,przekształcenie liczb,nowe słowa,klocki,historyjki

Test Ravena (niewerbalny),którym można badać grupowo. Składa się z 60 zadań o wzrastającej trudnościUwarunkowania i rodzaje intel.
Istotą inteligencji jest myślenie abstrakcyjne warunkujące przystosowanie się do nowej sytuacji. Myślenie abstrakcyjne dotyczy umiejętności przewidywania konsekwencji własnych działań, a także występowania pewnych procesów i zachowań w kontaktach społecznych. Ten typ myślenia kształtuje się u dziecka w wieku 14-15 lat i niestety nie wszyscy tą umiejętność osiągają. Wpływ na to ma: środowisko, kształcenie, trening myślowy i czynniki genetyczne

Rodzaje inteligencji:

-intel. intelektualna(racjonalna; poczatek XX w):posługujemy się nią przy rozwiązywaniu problemów logicznych lub strategicznych

-intel. emocjonalna EQ(poł. lat 90; D.Goleman)-pozwala uświadomić sobie własne uczucia i uczucia innych ludzi.Waznym tu elementem jest empatia

-intel. duchowa (ostatnie lata XX w;Zohar i Marshall).Posługujemy się nią analizując i rozwiązując problemy sensu i wartości i czy nasza droga życiowa ma znaczenie.

MOTYWACJA
Jest procesem , który zachodzi wewnątrz organizmu pobudzając go do celowego działania (inaczej popęd, pobudka, potrzeba, oczekiwanie, antycypacja, zadanie, intencja, zamiar, pragnienie, obawa zamiar, zainteresowanie). Wg Reykowskiego motywację definiuje jako proces regulacji psychicznej, od którego zależy kierunek ludzkich czynności oraz ilość energii, jaką na realizację danego kierunku działania czł jest gotów poświęcić.

Charakterystyka procesu motywacyjnego: proces motywacyjny rozumiany jest jako proces regulacji, pełniący funkcję sterowania czynnościami tak, aby doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku (wynik=cel).

Aby powstał p.motywacyjny muszą być spełnione 2 warunki:
1 wynik(cel) musi być przez czł oceniany jako użyteczny
2 czł musi mieć przeświadczenie, ze wynik da się osiągnąć z prawdopodobieństwem wyższym od zera

Motywacja (M) jest funkcją 2 czynników:subiektywnej wartości celu, czyli użyteczności(U) i subiektywnego prawdopodobieństwa jego osiągnięcia(P) ;

Użyteczność zależy od: potrzeb i wartości tego celu, przedmiotu

Potrzeby: podstawową rolę w wytwarzaniu napięcia motywacyjnego, które skłania czł do podejmowania działań, odgrywają potrzeby (potrzeba jako dynamiczna siła lub dyspozycje osobowości). Podział potrzeb wg Murray na: pierwotne wiscerogenne i wtórne psychogenne.Te pierwsze są wyzwalane przez okresowo aktywizujące się procesy fizjologiczene organizmu, te drugie dążą do zaspokojenia psychicznego lub emocjonalnego czł.

Teoria hierarchii potrzeb wg Maslowa:1 zasada: potrzeba niższego rzędu musi być zaspokojona przynajmniej w min stopniu, żeby mogła się pojawić potrzeba wyższego rzędu,2 zasada: im potrzeba  zajmuje wyższe miejsce w hierarchii, tym stopień jej zaspokojenia może być mniejszy (1-4 potrzeby tz braku, 5-7 tzw. Meta-potrzeby):

1.fizjologiczne,2.bezpieczeństwa, 3. miłości i przynależności, 4. szacunku i uznania, 5. poznawcze, 6.estetyczne, 7. samorealizacji. Potrzeby braku działają na zasadzie homeostatu, czyli przywracania zaburzonej równowagi, meta-potrzeby kierują się zasadą heterostatyczna, zapewniającą stały ich rozwój.

czł. ocenia wartość celu
- ze względu na indywidualna hierarchię potrzeb,
-jest zależna też od doświadczenia jednostki,

-czł. ocenia cele ze względu na ich dostępność


-prawdopodobieństwo >0 (ocena prawdop. zależy od minionych doświadczeń z danym rodzajem czynności i wyników; również od obrazu samego siebie i świata)

-im więcej ludzi w otoczeniu mających szanse osiągnięcia sukcesu tym niżej oceniane są szanse własne


-na osiągnięcie celu ma wpływ ogólny poziom motywacjiWpływ motywacji na procesy poznawcze: wpływ ten jest uzależniony od stopnia motywacji. Im większa motywacja tym większy ma wpływ na te procesy- ułatwia wtedy przebieg pewnych procesów umysłowych, który wtedy prowadzi do wyolbrzymienia pewnych informacji. Wyolbrzymienie przejawia się w różny sposób:

-w spostrzeganiu wyraża się w przecenianiu wielkości, jasności i głośności

-w procesach pamięci wyolbrzymienie polega na tym że łatwiej zapamiętujemy i przypominamy sobie te treści, które miały związek z przeżyciem przyjemnym

-w procesach wyobraźni polega na skłonności do upiększania zjawisk

Motywacja działa też osłabiająco na procesy poznawcze wtedy, jeśli treści odbieranych informacji w wyniku działania procesów poznawczych jest sprzeczna z motywami, wtedy to one maja utrudniony dostęp do naszej świadomości

Wpływ motywacji na działanie: Zależność między siłą motywacji, a sprawnością działania, czyli osiąganymi efektami wzrasta do pewnego momentu, a następnie gwałtownie opada- jest to I prawo Yerksa-Dodsona. Oznacza to że zbyt duża motywacja nie poprawia sprawności działania. II prawo Yerkesa-Dodsona dotyczy zależności między siłą motywacji, a trudnością zadania. W przypadku badań trudnych, optymalne efekty uzyskuje się przy stosunkowo niedużej sile motywacji, w przypadku zadań łatwych wyniki osiąga się, gdy siła motywacji jest stosunkowo duża. Treść tego prawa brzmi: w rozwiązaniu zadania łatwego największą sprawność osiąga się przy wysokim poziomie motywacji, w w rozwiązaniu zadań trudnych- przy niskim poziomie motywacji. 

MYŚLENIE I ROZWIĄZ. PROBLEMÓW:Myślenie jest czynnością poznawczą zajmującą centralne miejsce w procesach regulacyjnych.Umożliwia przystosowanie się do zmieniających się warunków zewn. Oraz działania w celu ich zmiany. Myślenie jest czynnością obejmującą różnorodne procesy tj. planowanie,projektowanie, odkrywanie,ocenianie,wnioskowanie. Czynność myślenia jest uzupełniona pamięcią i spostrzeganiem

Struktura myślenia:


1 inf. stanowiące materiał myślenia
2 operacje czyli elementarne transformacje umysłowe, za pomocą których przetwarzany jest materiał myślenia
3 reguły mające wspomagać proces myślenia

Ad. 2 dzięki operacjom umysłowym inf. zakodowane ulegają zmianom i przekształceniom. Wyróżnia się dwie podstawowe operacje: analiza i synteza. Analiza polega na wyodrębnieniu z całości pewnych jej elementów, a synteza na ich scalaniu w nową całość. Oprócz wyróżnia się 3 dodatkowe operacje porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie

Ad. 3 Reguły sterują łańcuchem operacji umysłowych, stanowią czynnik ukierunkowujący myślenie i mogący ułatwić jego przebieg. Wyróżniamy algorytmy-niezawodny przepis, który określa jaki skończony ciąg operacji należy kolejno wykonać, aby rozwiązać wszystkie zadania danej klasy.

Właściwości algorytmów: -są niezawodne, dobrze określone i mają ogólny charakter 

Wyróżniamy również heurystyki- zasady, reguły, taktyki i intuicje, które nie gwarantują rozwiązania danego zadania, ale zwiekszają szansę jego powodzenia

Właściwości heurystyk:-są zawodne,słabiej określone,mają różny stopień ogólności


Myślenie produktywne i reproduktywne:

-produktywne(R) polega na tworzeniu inf. zupełnie nowych dla podmiotu, może być twórcze(nowa wiedza dla pokolenia) i nietwórcze (nowe dla podmiotu,ale stare dla pokolenia)

-reproduktywne(s) nie polega na reprodukcji inf., lecz na zastosowaniu uprzednio zdobytej wiedzy w nowych zadaniach, na wykorzystaniu poznanych metod rozwiązywania zadań
Myślenie w procesie rozwiązywania problemów:

O problemie mówimy wówczas, gdy chcemy osiągnąć określony cel, lecz nie znamy sposobu jego osiągnięcia, wtedy myślenie występuje ze szczególną wyrazistością-jest to myślenie produktywne.Czasami występuje myslenie utajone bądź nieświadomeRodzaje problemów:

-praktyczne i teoretyczne


-twórcze i odtwórcze: podział ze względu na to, czy są znane ludzkości
-dobrze i źle ustukturalizowane: podział ze wzg na sposób ich rozwiązania
-otwarte i zamkniete: podział  w zalezności od poziomu inf., czyli danych początkowych w sytuacji problemowej
-konwergencyjne(1 poprawne rozwiązanie) i dywergencyjne: w zależności od sformułowania celu
Fazy rozwiązywania problemów:

Wg J. Dewey wyróżnia się 4 fazy:

1 dostrzeganie problemu (uświadamianie, że zasób posiadanej wiedzy jest zbyt mały)

2 analiza sytuacjiproblemowej; zasadniczą rolę tu odgrywa m.reproduktywne

3 wytwarzanie pomysłów rozwiazania nazywane produktywnym. Tu ma miejsce zjawisko olśnienia

4 weryfikacja pomysłów:


wyróżnia się 2 metody:

-sukcesywna polega na tym że czł. wysuwa pomysł, nastepnie go ocenia,jeśli odrzuci pomysł kontynuuje az do skutku

-weryfikacyjna polega na tym, że czł. wytwarza od razu szereg pomysłow, a dopiero później dokonuje ich weryfikacji.

W tej fazie mają miejsce tzw. Osobowości psychologiczne znacznie utrudniające poprawną ocenę pomysłu. Należy do nich:


-efekt emocjonalny:po sformułowaniu hipotezy czł. wiąże się z nią emocjonalnie i uważa za najlepszą
-efekt pierwszeństwa-polega na przecenianiu przez ludzi wartości początkowych inf. i nie docenianiu znaczenia inf otrzymanych później;1 inf jest tu najważniejsza

2 teorie tłumaczące zjawisko olsnienia:
-inkubacji-zgodne z którą nagłe pojawienie się pomysłu jest związane z nieświadomym procesem myślenia tzw. "wylęganie się"

-wygasanie błędnych nastawień, związane jest z okresem wypoczynku umysłu czł. po przerwaniu pracy nad rozwiązaniem problemu. W czasie owej przerwy czł. uwalnia się od błędnych nastawień


Myślenie twórcze:

Myślenie to dotyczy określonej klasy tzw. twórczych problemów;

Cechy owych problemów:

a)obiektywnie nowe


b)uznawane społecznie jako użyteczne i praktyczne
c)są otwarte, źle określone, początkowe inf. są skromne
d)dokonuje się w sytuacjach dywergencyjnych(wiele rozw.)

4 fazy m.twórczego:

-odkrycie problemu


-analiza sytuacji problemowej
-wytwarzanie pomysłu
-weryfikacja

Myślenie twórcze jest procesem sterowanym głównie przez metody heurystyczne pozwalające z dużym prawdopodobieństwem rozwiązać problem.Często wystepuje zjawisko olsnieniaBariery twórczego myslenia:

Osiągnięcia twórcze nie zależą wyłącznie od wybitnych zdolności umysłowych, lecz raczej od chęci przełamywania nawyków i konwecji.

Nęcka wyróznia postawy ludzi wobec problemów:

1.pełna fascynacja


2.chłodne skupienie
3.niepełna koncentracja
4.rezygnacja
5.obojętność
6.lekcewazenie
7.ucieczka
8.poniczna ucieczka

Cechy umysłu ludzi twórczych:

-wrazliwość na problemy


-orginalność myślenia
-giętkość myślenia
Temperament:

Określa skłonność czł. do reakcji emocjonalnych oraz ich intensywność i trwałość.

Cechy temperamentu:

1.T. obejmuje takie cechy zachowania, pod względem których  ludzie różnia się między sobą

2.T. charakteryzuje się stałością i spójnością w ciągu życia

3.T. ma podłoże biologiczne

4.Pojęcie t. donosi się do charakterystyki zachowania lub reakcji, jak intensywność, energia, siła, tempo, szybkość, zmienność, ruchliwość

Typologia Hipokratesa-Galena:

Uważany za twórcę koncepcji t. Flegma,krew,żółć żółta i czarna- soki te stanowią naturę ciała czł. Optymalny stosunek tych soków jest źródłem zdrowie,niekorzystne wymieszanie wywołuje chorobę.

W zalezności, który sok jest dominujący, dał im następujące nazwy:

a.. Sangwinik - krew (czł. pogodny,wesoły, otwarty,wrazliwy,towarzyski,akty wny,twórczy, "słomiany" ogień)


b.. Flegmatyk - flegma (cierpliwy, opanowany, zachowuje dystans, bierny, spokojny, leniwy)
c.. Choleryk - żółć (czł. czynu- działa szybko gwałtownie, ukierunkowany na cel, wytrwały, dominujący, pewny siebie nietolerancyjny, krytyczny, zawzięty, ma tendencję do manipulowania)
  d.. Melancholik - czarna żółć (uczuciowy, delikatny, wrazliwy, zamknięty, życie jako trudne zadanie, dokładny, wytrwały, nastrojowy, pesymista, nawiązuje kontakty z trudnością, lojalny, ma poczucie niższości)


Koncepcja typów C.G.Junga:

- ekstrawertyków (ujawnia swoje przeżycia, sterują nim potrzeby i oczekiwania, otwarty, aktywny.)

- introwertyków (zamkniety w sobie, skoncentrowany na swoich przezyciach.)

Konstytucjonalne typologie temp:

E.Kretschmer(przełom XIX i XX w)-cechy t. wiążą się z budową ciała;

-budowa ciała leptosomiczną-introwertyk(schizofrenia),

-pykniczną-ekstrawertyk(psychoza maniakalno-depresyjna: zmiany nastrojów),

-atletyczną-silny, mocny fiz mało inteligentny,dominujący( padaczka),

-dysplatyczny(uzup. przez Brzezickiego)

-nieokreślona budowa ciała, narodowy t.Polaków (histeria).

Sheldon-wyróżnił 4 typy t. w zależności od przewagi 1 z 3 warstw embrionalnych: • endomorfa-temper. Wiscerotnik:pogodny,towarzyski, tolerancyjny;

 • mezomorficzny-tem. Somatotnik:aktywny,dominujący, niewrażliwy;

 • ektomorficzny-temp. Cerebrotnik-introwertyk

  Typologia .Heymansa i D.Wiersmy


  Wyodrębnili oni 3 podstawowe wymiary temperamentu:

 • aktywność, dotyczy zachowania sprawczego i ukierunkowanego na cel i czas,który czł poświęca.

 • emocjonalność, dotyczy wrażliwości

 • funkcję pierwotną -typowa jest dla osób,u których zachowanie uwarunkowane jest przez treści psychiczne.

 • F.wtórna przeważa u ludzi, u których zachowanie uwarunkowane jest przez doświadczenia.

  Typologia I.Pawłowa:

  Zwrócił uwage na uk.nerwowy i podzielił go na słaby i mocny, zrównoważony i niezrównoważony. Tak powstały 4 typy temp. pozostające w analogii do Hipokratesa:

  -silny,zrówno,ruchliwy-sangwinik
  -silny,zrów,powolny-flegmatyk
  -silny,niezró-choleryk
  -słaby-malancholik


Regulacyjna teoria temp.Strelaua:

Wg niego t. to zespół względnie stałych właściwości organizmu, które przejawiaja się w takich cechach, jak poziom energetyczny i charakterystyka czasowa zachowania. P.energetyczny zach. Jest opisany przez 2 cechy t.-reaktywność i aktywność.

-Reaktywność przejawia się stałej dla jednostki intensywnosci reakcji. Wpółdeterminuje się z wrażliwością i zdolnością organizmu. Aktywność przejawia się w ilości i zakresie podejmowanych działań o określonej wartości stymulującej. Podstawowym stymulatorem jest dzwięk. Charakterystyka czasowa zachowania obejmuje 2 czynniki: -perseweratywność zachowania dotyczącą trwałości reakcji i obejmujacą powtarzanie reakcji

-żywością zachowania wiążącą się z tempem reakcji i z szybkością rea

Kwestionariusz charakterystyki czasowej zachowania stworzony przez Zawadzkiego i Strelau, w którym wyróznili czynniki tempe:

-perseweracja;tendencja do powtarzania zachowania po zaprzestaniu działania bodźca


-wrazliwość sensoryczna
-reaktywność emocjonalna-tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje
-wytrzymałość

-żwawość
-aktywnośćTemperament a osobowość:

T. jest uwarunkowany czynnikami fizjologicznymi organizmu, osobowość kształtuje się w działaniu

Różnice między temperamentem a osobowością;

1 temperament-wynik ewolucji biologicznej, osobowość-produkt warunków społeczno-historycznych

2 temp-właściwy jest zarówno zwierzętom jak i ludziom, osobowość-dotyczy wyłącznie charakteru czł

3 podstawa anatomofizjologiczna: temp.- jest wrodzony, osobow. -kształtuje się w wyniku aktywności4 temp. -obejmuje formalne cechy zachowania, osobow.-dotyczy głównie treściowej charakterystyki jednostki.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość