Strona główna

Informator dla celów wypełnienia wniosku o świadczenia z tytułu inwalidztwa oraz stosownych formularzy z Systemu rentowego Kanady na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą i Rzeczpospolitą Polską


Pobieranie 47.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar47.96 Kb.


Informator dla celów wypełnienia wniosku o świadczenia z tytułu inwalidztwa oraz stosownych formularzy z Systemu rentowego Kanady
na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej
pomiędzy Kanadą i Rzeczpospolitą Polską

O ile:

mieszkasz w Polsce izamierzasz złożyć wniosek o świadczenia z tytułu inwalidztwa z Systemu rentowego Kanady,

należy wypełnić „Wniosek o świadczenia z tytułu inwalidztwa z Systemu rentowego


Kanady na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą
i Rzeczpospolitą Polską” *.
Jeżeli nie pracujesz już od minimum 12 miesięcy, prosimy o złożenie wniosku najszybciej jak to możliwe. Jeżeli opóźnisz zgłoszenie wniosku, możesz stracić prawo do świadczenia
z tytułu inwalidztwa lub utracić świadczenia za kilka miesięcy, jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.
Niniejszy informator został opracowany w celu ułatwienia wypełnienia wniosku oraz stosownych formularzy. Prosimy o uważne przeczytanie informatora i wykorzystanie podanych wskazówek. Aby jak najszybciej rozpatrzyć wniosek, Service Kanada musi dysponować wszystkimi informacjami żądanymi w formularzach. W przypadku poprawnego wypełnienia formularza będziemy w stanie jak najlepiej rozpatrzyć wniosek.*


Jeżeli zamierzasz złożyć wniosek o rentę z kanadyjskiego Zabezpieczenia na wypadek starości lub wniosek o świadczenie emerytalne, dla osoby pozostałej przy życiu, dla dziecka pozostałego przy życiu lub świadczenie z tytułu śmierci z Systemu rentowego Kanady, należy wypełnić „Wniosek o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu na podstawie Umowy
o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą i Rzeczpospolitą Polską”. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej i w najbliższym biurze zabezpieczenia społecznego.This guide i also available in English under the title

Guide of Completing an Application and Supporting Forms for
Canada Pension Plan Disability Benefits under the Agreement on


Social Security between Canada and the Republic of Poland


2008


Warunki wymagane do przyjęcia wniosku
Możesz mieć prawo do renty inwalidzkiej z Systemu rentowego Kanady, jeżeli:
nie ukończyłeś 65 lat,jesteś inwalidą,wpłacałeś składki do Systemu rentowego Kanady w dowolnym okresie po jego wejściu
w życie w 1966 r.,wpłacałeś składki do Systemu rentowego Kanady lub posiadasz okresy przebyte zgodnie z polskim ustawodawstwem przez cztery lata na przestrzeni sześciu lat poprzedzających bezpośrednio powstanie inwalidztwa lub przez trzy lata na przestrzeni sześciu lat poprzedzających bezpośrednio powstanie inwalidztwa, pod warunkiem że udowodniłeś minimum 25 lat ubezpieczenia.

W świetle Systemu rentowego Kanady możesz być uznany za inwalidę, jeżeli jesteś osobą dotkniętą ciężkim i długotrwałym inwalidztwem fizycznym bądź umysłowym. „Ciężkie” inwalidztwo oznacza, że jesteś osobą niezdolną do wykonywania stałej pracy zarobkowej. Natomiast inwalidztwo „długotrwałe” oznacza, że Twoje inwalidztwo będzie istniało przez długi i nieokreślony okres lub może spowodować zgon.
Świadczenie z Systemu rentowego Kanady dla dziecka inwalidy opłacającego składki
Jeżeli masz prawo do renty inwalidzkiej i masz dziecko na utrzymaniu (w tym dziecko adoptowane), Twoje dziecko może mieć prawo do świadczenia dla dziecka inwalidy opłacającego składki, jeżeli ma:
mniej niż 18 lat lubod 18 do 25 lat i uczęszcza do szkoły lub szkoły wyższej w pełnym wymiarze.Wniosek o to świadczenie w imieniu dziecka pozostającego na Twoim utrzymaniu mającego mniej niż 18 lat możesz zgłosić przy użyciu tego samego formularza, który wypełniasz zgłaszając wniosek o rentę z tytułu inwalidztwa. (Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie 5 niniejszego informatora).

Jeżeli dziecko ma 18 lub więcej lat, musi samo złożyć wniosek o świadczenie wypełniając odrębny formularz. Dziecko jest zobowiązane wypełnić formularz zatytułowany „Wniosek o świadczenie dla dziecka z Systemu rentowego Kanady na podstawie Umowy
o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą i Rzeczpospolitą Polską”.
Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej i w najbliższym biurze zabezpieczenia społecznego.

Wypełnianie wniosku oraz stosownych formularzy
Formularz wniosku
Korespondencja dotycząca Twojego wniosku wysyłana przez Service Kanada będzie redagowana w języku francuskim lub angielskim zgodnie z Twoim wyborem. W górnej części formularza, w przewidzianym polu, należy podać język, w którym życzysz sobie otrzymywać korespondencję.


Część 1 – Informacje ogólne dotyczące osoby opłacającej składki
Jeżeli zgłaszasz wniosek o świadczenia w imieniu innej osoby, która nie może zrobić tego samodzielnie, jesteś zobowiązany dostarczyć żądanych informacji dotyczących tej osoby. Prosimy o dołączenie krótkiego oświadczenia wyjaśniającego, z jakich przyczyn wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie zgłosić wniosku.Punkt 1
Prosimy o podanie Twojego polskiego numeru identyfikacyjnego oraz numeru ubezpieczenia społecznego w Kanadzie. Jeżeli nie posiadasz lub nie znasz swojego numeru ubezpieczenia społecznego w Kanadzie, informacje podane w punktach 2 i 4 mogą okazać się wystarczające do zidentyfikowania Twojej osoby.


Punkt 2
Proszę podać dokładne nazwisko (imię i nazwisko rodowe), jak również nazwisko rodowe noszone w chwili urodzenia (o ile jest inne). Nazwisko rodowe noszone w chwili urodzenia pozwoli na prawidłową identyfikację wnioskodawcy, jeżeli nazwisko uległo zmianie
w wyniku zawarcia związku małżeńskiego lub z innych przyczyn.


Punkt 3
Jeżeli nazwisko wpisane do karty ubezpieczenia społecznego w Kanadzie jest inne niż nazwisko wpisane w punkcie 2, prosimy o podanie w punkcie 3 pełnego nazwiska dokładnie tak jak jest wpisane w tej karcie. Ułatwi to nam sprawdzenie składek wpłacanych do Systemu rentowego Kanady oraz ustalenie prawa do świadczeń z tytułu inwalidztwa
z kanadyjskiego systemu rentowego.
Punkt 4
Prosimy podać datę urodzenia i dołączyć akt urodzenia.

Punkt 5
Prosimy podać swój aktualny stan cywilny.

Punkty 6 i 7
W punkcie 6 prosimy wpisać swój aktualny adres zamieszkania. Jeżeli życzysz sobie otrzymywać korespondencję w sprawie wniosku lub świadczenia na inny adres, prosimy podać ten adres w punkcie 7; w przeciwnym wypadku, prosimy przejść do punktu 8.

Punkt 8
Informacje żądane w tym punkcie są niezbędne, aby umożliwić Service Kanada ustalenie,
czy Twój wniosek podlega Systemowi rentowemu Kanady czy Systemowi rentowemu Quebec’u 1.

Jeżeli wpłacałeś składki do Systemu rentowego Quebec’u i do Systemu rentowego Kanady, wówczas o określeniu systemu mającego zastosowanie w Twoim przypadku zdecyduje fakt, w której prowincji mieszkałeś w chwili wyjazdu z Kanady. Jeżeli wpłacałeś składki do obu systemów i masz prawo do świadczeń z tytułu inwalidztwa, system mający zastosowanie


w Twoim przypadku będzie wypłacał łączne świadczenie z tytułu składek wpłacanych do obu systemów.

Punkt 9
Jeżeli mieszkałeś w innym państwie niż Kanada i Polska lub wpłacałeś składki do systemu zabezpieczenia społecznego państwa trzeciego, możesz mieć prawo do świadczeń na podstawie systemu zabezpieczenia społecznego tego państwa. Ponadto, na podstawie Umowy
o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą i Rzeczpospolitą Polską, okresy składkowe lub okresy zamieszkania w państwie trzecim mogą być uwzględnione w celu uzyskania prawa do świadczeń, o które występujesz. Tak więc należy udzielić wyczerpującej odpowiedzi w punkcie 9, aby uzyskać wszystkie świadczenia, do których masz prawo.

__________________________1 System rentowy Kanady ma zastosowanie w całej Kanadzie, poza prowincją Quebec’u,
gdzie istnieje podobny program System rentowy Quebec’u.

Punkt 10
W Systemie rentowym Kanady okresy, w których osiągane były niewielkie dochody ze względu na wychowywanie w tym czasie małych dzieci, mogą być pominięte przy obliczaniu wysokości świadczenia; nierzadko może to jednak stanowić podstawę uzyskania podwyżki do przyznanego świadczenia. Podstawą uzyskania tego dodatku jest objęcie kanadyjskimi systemami świadczeń rodzinnych lub ulg podatkowych po dniu 1 stycznia 1966 r.
w przypadku dzieci poniżej 7 lat. Jeżeli Ty lub Twój małżonek bądź partner byliście objęci kanadyjskimi systemami świadczeń rodzinnych lub ulg podatkowych na dziecko poniżej 7 lat po dniu 1 stycznia 1966 r., prosimy podać ten fakt w punkcie 10. Jeżeli odpowiesz „Tak”, prześlemy Ci odrębny formularz, w którym będziesz mógł udzielić informacji niezbędnych
w celu zastosowania wobec Ciebie tych przepisów.


Część 2 – Wypełnić w przypadku ubiegania się o świadczenie dla dziecka osoby
opłacającej składki będącej inwalidą w przypadku dziecka mającego mniej
niż 18 lat


Świadczenie dla dziecka mającego mniej niż 18 lat może być Tobie wypłacane
w przypadku dziecka własnego lub adoptowanego zgodnie z przepisami prawa, które pozostaje pod Twoją opieką. Natomiast jeżeli inna osoba sprawuje opiekę nad tym dzieckiem, wówczas ta osoba powinna zgłosić wniosek o świadczenia dla niego.Punkt 11
Prosimy o sporządzenie listy wszystkich dzieci w wieku poniżej 18 lat, dla których występujesz o świadczenia, podać ich daty urodzenia oraz dołączyć akt urodzenia każdego dziecka. Należy również podać, czy są to twoje dzieci własne lub adoptowane zgodnie
z przepisami prawa. Jeżeli odpowiesz „Inne”, prosimy o wyjaśnienie (tzn. czy są to własne lub adoptowane zgodnie z przepisami prawa dzieci małżonka lub partnera?).

Punkt 12
Jeżeli inna osoba sprawuje opiekę nad dziećmi, powinna ona złożyć wniosek o świadczenia dla nich. Prosimy o podanie nazwiska dzieci oraz nazwisko i adres tej osoby. Service Kanada wyśle wówczas formularz wniosku bezpośrednio tej osobie.

Punkt 13
Prosimy podać, czy wniosek o świadczenia był zgłoszony lub czy dla dzieci wskazanych
w punkcie 11 zostały przyznane świadczenia z Systemu rentowego Kanady bądź z Systemu rentowego Quebec’u. Jeżeli odpowiedziałeś „Tak”, prosimy o podanie numeru ubezpieczenia społecznego, pod którym wystąpiono z wnioskiem o świadczenia lub pod którym zostały one przyznane.
Dziecko może otrzymać nawet dwa jednakowe świadczenia z Systemu rentowego Kanady, jeżeli obydwoje rodzice wpłacali składki do Systemu rentowego Kanady oraz jeżeli zmarli bądź są inwalidami, a wszystkie warunki wymagane do przyznania obu świadczeń zostały spełnione.

Część 3 – Część zarezerwowana dla celów składania oświadczeń
Proszę podpisać formularz wniosku.

Składając swój podpis potwierdzasz zgodność podawanych informacji. Jesteś zobowiązany informować Service Kanada o wszelkich zmianach, które mogłyby mieć wpływ na Twoje prawo do świadczeń bądź na uprawnienia osoby opłacającej składki. Może to być poprawa zdrowia Twoja bądź osoby opłacającej składki, powrót do pracy w pełnym wymiarze pracy, w niepełnym wymiarze pracy lub na okres próbny; uczęszczanie do szkoły lub do szkoły wyższej; nauka zawodu lub kształcenie techniczne; przekwalifikowanie. Jednocześnie upoważniasz polską instytucję właściwą do udzielenia Service Kanada informacji, które mogą mieć wpływ na Twoje prawo lub uprawnienia osoby opłacającej składki do kanadyjskich świadczeń, o przyznanie których występujesz.

Wyłącznie w przypadku opatrzenia wniosku krzyżykiem zamiast podpisu wymagane jest oświadczenie świadka.


Kwestionariusz
W kwestionariuszu powinieneś dostarczyć informacji dotyczących Twojej sytuacji. Jeżeli poinformujesz szczegółowo o okresach nauki, o przebiegu pracy zawodowej, o swoich świadczeniach oraz udostępnisz informacje medyczne, wówczas System rentowy Kanady
w chwili rozpatrywania wniosku będzie dysponować wszystkimi niezbędnymi danymi.

Formularz upoważniający Service Canada do uzyskiwania danych osobowych / Formularz dołączany do wniosku o świadczenia

Przy użyciu tego formularza upoważniasz System rentowy Kanady do otrzymania informacji dotyczących Twego stanu zdrowia, przebiegu Twojej pracy zawodowej oraz okresów nauki. Formularz należy wypełnić, podpisać i opatrzyć datą.Formularz upoważniający Service Canada do uzyskiwania danych osobowych / Formularz dołączany do wniosku o świadczenia

Formularz ten pozwoli Twojemu lekarzowi na przekazanie informacji Systemowi rentowemu Kanady. Wypełniony formularz należy przedstawić lekarzowi w chwili, kiedy występujesz


o sporządzenie orzeczenia lekarskiego.

Orzeczenie lekarskie
Orzeczenie lekarskie powinno być sporządzone przez lekarza, który jest najlepiej poinformowany o Twoim złym stanie zdrowia.

Prosimy o wpisanie drukowanymi literami na obwolucie formularza, w przeznaczonym do tego miejscu, swojego nazwiska, adresu o raz numeru telefonu. Na górze każdej strony prosimy podać swój numer ubezpieczenia społecznego.Poproś swego lekarza o zwrot formularza po wypełnieniu jego pozostałej części.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza włóż go do koperty wraz z formularzem wniosku oraz dodatkowymi dokumentami i dostarcz go osobiście lub pocztą do najbliższego biura zabezpieczenia społecznego.Informacje dodatkowe

Niezbędne dokumenty
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
Twój akt urodzenia,akt urodzenia każdego dziecka, nad którym sprawujesz opiekę, wymienionego
w punkcie 11,wszelkie opinie lekarskie, wypisy ze szpitala lub inne dokumenty, które Twoim zdaniem, mogą pomóc instytucji systemu rentowego Kanady w ustaleniu Twego inwalidztwa.

W przypadku każdego z tych dokumentów możesz przedstawić oryginał lub fotokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wszystkie oryginały dokumentów zostaną niezwłocznie zwrócone. W przypadku przedłożenia fotokopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez: adwokata, lekarza chiropraktyka, mianowanego urzędnika, księgowego, dentystę, deputowanego federalnego lub prowincji bądź przez jednego z jego urzędników, dyrektora instytucji finansowej, dyrektora zakładu pogrzebowego, urzędnika ministerstwa federalnego lub prowincji bądź jednej z ich agend, nauczyciela, sekretarza urzędu miasta, zawodowego inżyniera, sędziego pokoju, pracownika urzędu miasta, naczelnika poczty, lekarza, osobę duchowną, notariusza, aptekarza, policjanta, przedstawiciela ambasady, konsulatu lub urzędu, przedstawiciela państwa, z którym Kanada zawarła umowę w dziedzinie zabezpieczenia społecznego lub pracownika socjalnego.


Osoba dokonująca poświadczenia fotokopii za zgodność z oryginałem jest zobowiązana podać swoje stanowisko, numer telefonu, datę dokonania poświadczenia, nazwisko oraz podpisać się i dopisać „Niniejsza fotokopia jest zgodna z oryginałem dokumentu, który nie uległ żadnej zmianie”.
Wypłata świadczeń inwalidzkich
Wypłata świadczeń inwalidzkich następuje począwszy od czwartego miesiąca następującego po dacie, od której zostało stwierdzone powstanie inwalidztwa. Wyrównanie należności możliwe jest maksymalnie za okres 12 miesięcy.
Jeżeli w chwili ukończenia 65 lat pobierasz rentę inwalidzką, zostanie ona zastąpiona przez emeryturę, która będzie wypłacana od następnego miesiąca po ukończeniu 65 lat życia. (Zgłoszenie wniosku nie jest wymagane, przekształcenie renty nastąpi automatycznie. Informacja o wysokości emerytury będzie podana pisemnie.)
Od momentu podjęcia wypłaty renty oraz świadczeń przysługujących dzieciom ich wysokość będzie podlegała waloryzacji każdego roku w styczniu. Waloryzacja ta uwzględnia wzrost kosztów utrzymania na podstawie indeksu cen w Kanadzie.
Podział kapitału rentowego zgromadzonego w Systemie rentowym Kanady

Jeżeli związek małżeński kończy się rozwodem lub jego unieważnieniem po dniu 1 stycznia 1987 r., kapitał rentowy zgromadzony w Systemie rentowym Kanady przez oboje


z małżonków podczas ich wspólnego życia, zostaje równo podzielony pomiędzy te osoby. Podział ten następuje obligatoryjnie z chwilą gdy Développement Minister Ressources humaines i Développement social otrzyma informację pozwalającą na podjęcie tego środka.
O ile rozwód lub unieważnienie małżeństwa miało miejsce przed 1 stycznia 1987 r., inne przepisy mają zastosowanie i wówczas podział kapitału rentowego nie jest obligatoryjny. Również, w przypadku gdy legalny związek małżeński został zakończony separacją po dniu 1 stycznia 1987 r., a separacja trwała jeden rok, każde z małżonków może zgłosić wniosek o dokonanie podziału kapitału rentowego. W razie separacji nie przewidziano żadnego terminu dla zgłoszenia wniosku o dokonanie podziału kapitału rentowego, poza przypadkiem śmierci jednego z separowanych małżonków. Ponadto osoby, które żyły uprzednio w związku partnerskim mogą zgłosić wniosek o dokonanie podziału kapitału rentowego w ciągu czterech lat od separacji, o ile pozostają w separacji od jednego roku.
Jeżeli sądzisz, iż masz prawo do podziału kapitału rentowego zgromadzonego
w Systemie rentowym Kanady i zamierzasz zgłosić stosowny wniosek, należy w tym celu dołączyć do wniosku krótkie pisemne oświadczenie.
Service Kanada prześle Ci specjalny formularz, przy użyciu którego dostarczysz informacji niezbędnych dla ustalenia, czy możliwy jest podział kapitału rentowego.

Ochrona danych osobowych
Informacje wymagane w formularzach umożliwiają ustalenie Twoich uprawnień do świadczeń na podstawie przepisów Systemu rentowego Kanady. W świetle tych przepisów informacje dotyczące Twojej osoby mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym instytucjom. Ponadto Ustawa o ochronie danych osobowych (Kanada) zabrania rozpowszechniania zawartych w aktach informacji bez Twojej zgody, poza szczególnymi okolicznościami (np. w celu umożliwienia wykonania nakazu bądź wezwania do stawiennictwa lub zastosowania ustawy).

Informacje dotyczące Twojej osoby w sprawie wniosku o świadczenia z Systemu rentowego Kanady będą przechowywane w kartotece danych osobowych RHDSC PPU 175. Masz prawo dostępu do informacji dotyczących Twojej osoby zgromadzonych w rządowych kartotekach. W celu umożliwienia dostępu do tych informacji Rząd opublikował Wykaz danych osobowych. Wykaz oraz formularze wniosku o umożliwienie dostępu do danych osobowych są dostępne w ambasadach, konsulatach i urzędach Kanady.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość