Strona główna

Inicjatyw ekologicznych foundation for the support of ecological initiatives


Pobieranie 170.22 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar170.22 Kb.
  1   2   3
FUNDACJA WSPIERANIA

INICJATYW EKOLOGICZNYCH

FOUNDATION FOR THE SUPPORT

OF ECOLOGICAL INITIATIVES


ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków, tel./fax: 48/12/631 57 30, 631 57 31, 631 57 32
e-mail: biuro@fwie.eco.pl, http://www.fwie.eco.pl
konto/acct.: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków
nr 25 85910007 0021 0052 2414 0001
Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Serwer MOST.org.pl / ECO.pl

31-014 Kraków, ul. Sławkowska 12 III p.; tel./fax: 48/12/4222264, 4222147

KRS 0000060308, regon 350524261, NIP 676-10-21-929

Kraków, 31 marca 2006


Sprawozdanie z działalności

Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

za rok 2005
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych została założona w r. 1989 przez członków grupy krakowskiej Federacji Zielonych. Jest niezależną, pozarządową organizacją, nie nastawioną na zysk, od 17.07.2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.
Celem Fundacji zgodnie z jej statutem jest:

 • wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata,

 • wspieranie młodzieżowych ruchów ekologicznych,

 • oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego,

 • inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji,

 • popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wyżej wymienione cele Fundacja realizuje poprzez: • organizacje konferencji naukowych, spotkań, obozów edukacyjnych, wystaw, ekspozycji, targów,

 • organizacje festiwali, imprez artystycznych propagujących idee ekologiczne,

 • prowadzenie edukacji młodzieży,

 • współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą,

 • opracowanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień ekologicznych a także systemów atestacji kontroli i badań żywności,

 • promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych,

 • prowadzenie gospodarstwa biodynamicznego,

 • propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych,

 • zagospodarowanie odpadów i surowców wtórnych,

 • organizowanie ośrodków kultury ekologicznej,

 • wydawanie czasopism i pozycji książkowych dotyczących zagadnień ekologicznych,

 • prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej i działalności gastronomicznej propagującej idee „zdrowej żywności”.


Skład organów statutowych na dzień 31 grudnia 2005 r.

Rada FWIE:

 1. Beata Zaduminska (przewodnicząca)

 2. Agnieszka Łopata

 3. Andrzej Krawczyński

 4. Michał Olszewski

 5. Magdalena Zowsik

 6. Jerzy Górski

Zarząd:

 1. Piotr Rymarowicz (dyrektor)

 2. Tomasz Walkowicz

 3. Jacek Gemzik

INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH


W 2005 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych prowadziła i wspierała następujące działania:
Kraina Karpia i Ślepowrona – działania na rzecz ekoturystycznej aktywizacji regionu

Okres realizacji: od 1 stycznia 2005r.


Celem projektu było:

 • edukacja społeczności lokalnej gmin położonych w Kotlinie Oświęcimskiej, a w szczególności gmin tzw. Doliny Karpia (Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Spytkowice, Brzeźnica) i osób przyjezdnych, poszerzenie wiedzy na temat otoczenia w którym żyją,

 • ochrona środowiska i bioróżnorodności,

 • wyeksponowanie walorów przyrodniczych regionu służące pobudzeniu turystyki,

 • pogłębienie i wzmocnienie partnerstwa z jednostkami administracji publicznej reprezentowanymi przez Gminy oraz integracja działań,

 • przygotowanie społeczności i samorządów do dalszych wspólnych działań na rzecz środowiska i rozwoju regionu.

W ramach projektu przeprowadzono m.in.:

 • kontynuację znakowania szlaków rowerowych – 150 km,

 • wykonano tablice informacyjne nt. atrakcji turystycznych i walorów przyrodniczych w gminach i zamontowano przy głównych ciągach komunikacyjnych,

 • wydano przewodnik-atlas przyrodniczo-rowerowy po Ziemi Oświęcimskiej (z opisami walorów przyrodniczych, kulturowych i tras rowerowych),

 • wydano mapę „Dolina Karpia” (jako uzupełnienie wydanej w 2004 roku mapy Ziemi Oświęcimskiej),

 • wydano kalendarz ścienny „Skarby Przyrody Doliny Karpia” (formatu B1),

 • wydano folder „W Dolinie Dolnej Soły” nt. doliny Skawy i schroniska w Grodzisku – lokalnego ośrodka edukacji ekologiczno-środowiskowej,

 • utworzono regionalny punkt edukacji ekologicznej i informacji turystycznej w schronisku młodzieżowym w Grodzisku k. Zatora, łącznie ze ścieżką edukacyjną Zator-Grodzisko-Zator,

 • opracowano i wydano materiały edukacyjne dla szkół: tablice przyrodnicze i konspekty do lekcji nt. walorów przyrodniczych regionu (łącznie z materiałami źródłowymi),

 • zorganizowano warsztaty dla nauczycieli, wycieczki promocyjne i prelekcje w szkołach oraz przeprowadzono konkurs przyrodniczy w celu kształtowania świadomości ekologicznej najmłodszych członków społeczności lokalnej,

 • promowano ekologiczny transport i aktywną formę wypoczynku oraz ułatwiono turystom skorzystanie z wytyczonych tras i poznanie okolicy dzięki zakupionym rowerom,

 • przeprowadzono kontynuację inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze objętym projektem (gmina Brzeźnica i zachodnia część Kotliny Oświęcimskiej).

Projekt był realizowany we współpracy z Towarzystwem na rzecz Ziemi i Ornitologiczną Grupą Roboczą Doliny Górnej Wisły – CZAPLON. Dodatkowo w trakcie realizacji projektu współpracowały z Fundacją: Urząd Miasta Oświęcim i Urzędy Gmin: Zator, Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka, Brzeźnica, Spytkowice.

Więcej informacji o projekcie: www.ko.eco.pl

Projekt finansowany przez: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w Oświęcimiu, Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Osoba odpowiedzialna: Piotr Rymarowicz


Budowane koalicji na rzecz ochrony bocianów i ich siedlisk w Małopolsce wraz z rozpowszechnieniem Krajowego Programu Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk oraz Programu Edukacyjnego „Bocian”

Okres realizacji: od 10 listopada 2004r. – 30 czerwca 2005r.


Projekt miał na celu kontynuację działań zainicjowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska tj. koordynację działań koalicji, organizacja i przeprowadzenie regularnych spotkań koalicji oraz zespołu roboczego, wypracowanie wniosków na finansowanie działań koalicji, wymiana informacji dotyczących prowadzonych przez poszczególnych koalicjantów inicjatyw, prowadzenie dyskusji na tematy sporne w gronie koalicjantów i wypracowywanie możliwych kompromisów w tych kwestiach, działania edukacyjne związane z już podejmowanymi po słowackiej stronie inicjatywami, koordynacja działań tj. renowacja gniazd bociana białego czy renaturyzacja terenów podmokłych.

Pierwszym rejonem działań koalicji jest Kotlina Orawsko-Nowotarska, ze względu na zespół cennych przyrodniczo torfowisk wysokich i niskich (projektowany obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000) będących jednocześnie żerowiskami bocianów białego i czarnego oraz siedliskami rzadkich gatunków fauny i flory. Na tym terenie skupione były pierwsze inicjatywy podjęte przez koalicję. Niektóre działania, takie jak renowacja gniazd, monitoring bocianów, edukacja w szkołach wykraczają już poza granice Kotliny i obejmują także inne powiaty w Małopolsce.Dzięki wspólnej pracy uczestników spotkań od września 2004 do października 2005 osiągnięto następujące rezultaty projektu:

 • Wyłoniony zespół roboczy do spraw wniosków na realizację działań koalicji w składzie: Marta Kucharska-Żądło, Aniela Kasiniak, Adam Chlebek (Gimnazjum w Czarnym Dunajcu), Michał Głowacz (RDLP Kraków), Włodzimierz Cichocki (Muzeum Tatrzańskie), Bożena Kotońska (Małopolski Urząd Wojewódzki) Dorota Krupa (Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych) wypracował 13 wniosków dotacyjnych, z czego 7 pozyskało dotacje w kwocie około 90 000zł;

 • W czasie całego okresu realizacji projektu odbyło się 5 spotkań koalicji, na których zostało przedstawionych około 20 prezentacji dotyczących bieżących działań podjętych przez zespól roboczy oraz wiele dyskusji tematycznych. Dotyczyły one głównie podejmowanych nowych projektów i podział kompetencji pomiędzy uczestników a także zadań w ramach konkretnych projektów. Np. wyłoniono szczególnie cenne obszary spełniające warunki poddania renaturyzacji na terenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, co zostało wykorzystane do sporządzenia wniosku do Fundacji Ekofundusz.

 • Podpisanie deklaracji współpracy w ramach Małopolskiej Koalicji na rzecz Ochrony Bocianów i Ich Siedlisk nastąpiło dnia: 15.10.2004. Lista została podpisana przez 21 uczestników spotkania reprezentujących 3 sektory: rządowy, pozarządowy oraz prywatny;

 • Przeprowadzono spotkanie z przedstawicielami małopolskich Zakładów Energetycznych wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w czasie którego ustalono kompetencje, co do podejmowanych corocznie renowacji gniazd bociana białego;

 • Nauczyciele programu Edukacyjnego „Bocian” do tej pory nie mieli możliwości wymiany swoich doświadczeń związanych z realizacją programu w swoich szkołach. Od czasu działania koalicji nie tylko mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale współuczestniczyć w tworzeniu nowych projektów przyrodniczo-edukacyjnych. Na jednym ze spotkań koalicji odbyło się również szkolenie z pisania wniosków dotacyjnych, dzięki czemu szkoły mogą podejmować próby pozyskania finansowania na swoje inicjatywy;

 • W spotkaniach uczestniczyło w sumie 95 przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, co zapewnia konfrontacje różnych stanowisk i daje szansę na nawiązanie współpracy wielu podmiotów angażujących się w ochronę przyrody i rozwój zrównoważony regionu;

 • Zorganizowano dwuetapową inicjatywę pt. „Wymiana doświadczeń polsko-słowackich dotyczących ochrony bocianów na Orawie”, dzięki czemu 20 osób każdorazowo miało okazję zobaczyć efekty pracy słowackich i polskich, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną bocianów na Orawie oraz brać udział w warsztatach poświęconych wymianie doświadczeń tych organizacji oraz adaptacji pomysłów do lokalnych warunków.

Projekt był realizowany we współpracy i dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoba odpowiedzialna: Dorota KrupaProjekt, przygotowanie i wykonanie płyty CD dla promocji ochrony bociana białego i jego siedlisk w szkołach Małopolski

Okres realizacji: od 1 kwietnia 2005r. do 30 grudnia 2005r.


Głównymi celami projektu było wykonanie płyty edukacyjnej dla celów rozpowszechnienia Programu Edukacyjnego „Bocian” w szkołach na terenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej a w następnej kolejności innych szkół województwa małopolskiego. Na płycie znalazły się rozdziały adresowane zarówno do uczniów, jak i nauczycieli prowadzących lub zainteresowanych prowadzeniem Programu Edukacyjnego „Bocian”. Zawarto w nich informacje o biologii bociana białego oraz opis Programu wraz ze sposobami przystąpienia szkoły lub grupy uczniów pod opieką nauczyciela do realizacji działań w ramach Programu. Zamieszczono na niej również informację o Małopolskiej Koalicji na rzecz Ochrony Bocianów i Ich Siedlisk. Płyty zostały wytłoczone w nakładzie 500 sztuk. Bezpłatna dystrybucja obejmowała przekazanie płyt na 5 warsztatach dla nauczycieli w czerwcu, 2 warsztatach dla nauczycieli we wrześniu, przekazaniu 50 płyt Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody oraz 200 płyt Kuratorium Oświaty w Krakowie a także 150 Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Projekt był realizowany dzięki wsparciu finansowemu: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoba odpowiedzialna: Dorota Krupa


  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość