Strona główna

Innowacja pedagogiczna,, w zaczarowanym świecie kresek I plam zabawy plastyczne inaczej”


Pobieranie 155.54 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar155.54 Kb.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

,, W ZACZAROWANYM ŚWIECIE KRESEK I PLAM -

ZABAWY PLASTYCZNE INACZEJ”

,, Każdy człowiek na swój sposób jest artystą”

H. Read


Opracowanie: mgr Barbara Tybinka

Przedszkole Miejskie Nr 20

Bytom 2013

WSTĘP
Ogólnym zadaniem w obszarze edukacji kulturowo - estetycznej jest:

,,Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji , przeżyć i zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałem niezbędnym przy tej twórczości.”

W przedszkolu wychowanie plastyczne pełni szczególną rolę. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata wspomagany jest wszechstronny rozwój dziecka , w tym jego osobowość twórcza .

Podstawą działań plastycznych jest radość, którą daje dziecku tworzenie ,

dotykanie ,manipulowanie ,oglądanie , działanie .

Ekspresja plastyczna dziecka jest spontaniczna wynika bezpośrednio z jego przeżyć , spostrzeżeń, wyzwalając wyobraźnię i fantazję. Poprzez różnorodność i atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych możemy wpływać na rozwój tego typu zainteresowań u dzieci .

Zajęcia plastyczne w przedszkolu stwarzają okazję do rozbudzania fantazji dziecka, wyzwalają jego twórczą aktywność.

Chęć doświadczenia kształtu rysowanego ołówkiem, kredką , pędzlem czy innym przyborem jest u dzieci bardzo duża, tak samo jak ciekawość w eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi.

W pracach dzieci widać dużo ruchu, dynamiki, niepokoju i potrzeby odreagowania napięć. Spontaniczne zygzaki, kreski rysowane przez dzieci to ich radości oraz smutki. Kartka i kredka to zabawa inspirująca, podnosząca poczucie sukcesu i wspierająca rozwój dziecka. Taki właśnie sposób zabawy buduje poczucie własnej wartości, które będzie motywować dzieci do działania w całym jego życiu.

Nasze przedszkole wychodzi naprzeciw tym tendencjom ,staramy się być blisko dziecka i nie lekceważyć jego potrzeby twórczego rozwoju w kierunku artystycznym .

Często zadajemy sobie pytanie : Jak wychować artystę? Musimy zdawać sobie sprawę , by przedszkolaka wyposażyć w zespół takich cech , aby odnalazło swój talent i ocaliło indywidualizm. Dzieci muszą wyrastać w atmosferze przyzwolenia na bycie kimś oryginalnym , nie należy ograniczać ich talentów.

My nauczyciele musimy być uważni na każdym kroku i wspierać zwłaszcza te dzieci, które mają umiarkowany talent , bo taki najłatwiej przeoczyć , dlatego pozwólmy tworzyć małemu człowiekowi i posmakować zadowolenia wynikającego z aktu tworzenia.


Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią , dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów ,ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą .

I właśnie taki główny cel przyświeca tej innowacji, która będzie nastawiona na promowanie w naszym przedszkolu aktywnej i twórczej postawy dziecka.

1. TEMAT INNOWACJI:
,, W ZACZAROWANYM ŚWIECIE KRESEK I PLAM- ZABAWY

PLASTYCZNE INACZEJ „
2. UZASADNIENIE POTRZEBY INNOWACJI:

* stworzenie nowego , innowacyjnego planu pracy na potrzeby ,,Kółka plastycznego”

działającego w naszym przedszkolu,

* rozwój uzdolnień plastycznych dzieci,


* stopniowe uczenie dziecka rysunku, wartościowania go oraz odczuwania jego

piękna,
* uczynienie małego dziecka aktywnym, myślącym, twórczym, wrażliwym oraz

otwartym,
* prezentowanie własnych prac plastycznych w bliższym i dalszym środowisku,
CEL GŁÓWNY:
* ujawnienie i rozwijanie zainteresowania i uzdolnień plastycznych dzieci w wieku

przedszkolnym


* praca z dzieckiem uzdolnionym plastycznie,

* poznanie różnorodnych technik plastycznych,

* obcowanie dziecka ze sztuką poprzez kontakty z artystami plastykami naszego

regionu( oglądanie dzieł sztuki , zajęcia z plastykiem, ocena dzieł znanych malarzy

oraz ,, małych artystów ‘’)

CELE OPERACYJNE:
* wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka,
* rozwijanie wrażliwości estetycznej,
* tworzenie w różnorodnych technikach plastycznych - od łatwych po trudniejsze -

wprowadzenie w świat rozmaitości plastycznej,

* nabywanie umiejętności poprzez działanie ,

* rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecka ,


ORYGINALNOŚĆ INNOWACJI :
* utworzenie grupy o zdolnościach plastycznych,
* udział dzieci w konkursach plastycznych,
* promowanie przedszkola oraz miasta w regionie.
* tworzenie wspólnie z rodzicami - zajęcia specjalne- integracyjne


PLANOWANE SPOSOBY BADANIA PRZEBIEGU EFEKTÓW INNOWACJI
* obserwacja prac plastycznych dzieci - od początkowych do końcowych,
* obserwacja zachowań dzieci , ich poczynań artystycznych,
* wystawy prac plastycznych dzieci,

* Celem nadrzędnym innowacji jest ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez radość tworzenia , a w szczególności uzmysłowienie dzieciom ich możliwości twórczych poprzez zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.

3. DATA ROZPOCZĘCIA I PRZEWIDYWANY CZAS INNOWACJI:
01.12.2013r. - 30.06.2015 r.
4. MIEJSCE REALIZACJI INNOWACJI:
Przedszkole Miejskie nr 20 w Bytomiu
5. AUTOR INNOWACJI
mgr Barbara Tybinka
6. WDRAŻAJĄCY INNOWACJĘ:
mgr Barbara Tybinka
7. KOSZTY INNOWACJI I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
zasoby własne , wsparcie rodziców
8. OPIS INNOWACJI:

Działania plastyczne podejmowane z dziećmi w formie wspólnej zabawy spełniają ważną rolę społeczną - ułatwiają nawiązywanie kontaktu emocjonalnego, sprzyjają również budowaniu relacji nauczyciel - dziecko czy dziecko - dziecko .

Przedmiotem innowacji pod tytułem " W zaczarowanym świecie kresek i plam- zabawy plastyczne inaczej" jest nauczenie dzieci patrzenia na otaczający świat poprzez pryzmat kształtów i kolorów, kresek i plam ,które tworzyć będą fantastyczne obrazy z wyobraźni dzieci oraz pobudzanie ich uzdolnień plastycznych. Nauka rysunku zaskoczy efektem końcowym nie tylko dziecko, ale i rodzica. Ważne jest, aby prace plastyczne wykonane przez dzieci pozwoliły im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy .

Wprowadzenie innowacji w naszym przedszkolu rozbudzi w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoli w nich zaangażowanie twórcze, śmiałość, otwartość oraz wiarę we własne możliwości. Przyczyni się to do ich wszechstronnego rozwoju .


Należy wspierać radość tkwiącą w tworzeniu , którego rozwój dziecko obserwuje i pragnie podzielić się nim z innymi. Ważne jest, aby czysta kartka stała się dla dziecka "przestrzenią zabawy". W tym celu warto oddać do jego dyspozycji kartki rozmaitego formatu, o zróżnicowanej fakturze oraz duży wybór ołówków, kredek, pędzli i innych akcesoriów nie tylko plastycznych , a przede wszystkim zostawić chwilę wolnego czasu na swobodne działanie , a otworzy się przed nimi ,,zaczarowany świat kresek i plam”.


Dla dzieci tworzenie prac plastycznych jest bardzo ważne. Dzięki temu nie tylko ćwiczą sprawność manualną, ale także uczą się dokładnej obserwacji. Rysunki są też dla dzieci środkiem wyrazu pozasłownego. Poprzez prace plastyczne dają wyraz temu, co je martwi, cieszy, smuci i zajmuje. Przy okazji ćwiczą postrzeganie zmysłowe oraz spostrzegawczość. Rysowanie wzmacnia u dzieci poczucie pewności siebie, przekonują się, że potrafią coś same stworzyć.

Dużą wartość dla dzieci mają również zajęcia grupowe, podczas których nabywają umiejętności pójścia na kompromis, koordynacji planów i pomysłów, współpracy. Wtedy nawzajem chwalą i podziwiają swoje prace. Dzieci bardziej zdolne i sprawne manualnie pomagają mniej zdolnym, co wpływa korzystnie na wzajemne kontakty społeczne. Dla wielu zapał kolegów staje się znakomitym bodźcem do własnej aktywności, zachęca je do działania oraz dodaje odwagi.

Dla dzieci tworzenie prac plastycznych jest bardzo ważne. Dzięki temu nie tylko ćwiczą sprawność manualną, ale także uczą się dokładnej obserwacji. Rysunki są też dla dzieci środkiem wyrazu pozasłownego. Poprzez prace plastyczne dają wyraz temu, co je martwi, cieszy, smuci i zajmuje. Przy okazji ćwiczą postrzeganie zmysłowe oraz spostrzegawczość.

Jeżeli zależy nam na rozwijaniu artystycznej wrażliwości i uzdolnień plastycznych dzieci, trzeba okazać zainteresowanie ich pracami plastycznymi. Organizujemy w tym celu wystawy prac plastycznych. Tylko reakcja otoczenia na dzieła małych artystów może je zachęcić do dalszych wysiłków i rozwijania takiej formy ekspresji.

A więc:

Niech żyją rysunki dzieci i tym gorzej dla tych, którzy traktują je obojętnie - Fernand Leger
Innowacją zostaną objęte dzieci chętne i uzdolnione manualnie. Dzieci zostaną wybrane z grup wiekowych 4 ,5 i 6 letnich - (około 12-14 dzieci ze względu na specyfikę pracy na kółku plastycznym).

Wybór nastąpi drogą sędziów kompetentnych.

Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu ,w ustalonym dniu w wymiarze jednej godziny.
METODY NAUCZANIA I WYCHOWANIA:

W innowacji zostaną wykorzystane metody poszukujące i praktyczne , wyzwalające inwencję twórczą i stwarzające warunki do rozwoju.

Obejmować one będą metody i formy pracy oparte na : pokazie, obserwacji , działaniach własnych dzieci, rozwiązywaniu zadań według własnych pomysłów , swobodnej, spontanicznej aktywności dziecka, różnorodnych zabawach połączonych ze słuchaniem i odbiorem różnych rodzajów muzyki.
Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej powinno się odbywać przede wszystkim poprzez metody waloryzacyjne, które organizują proces kształcenia lub stwarzają sytuacje, w których dzieci obserwują, odtwarzają i tworzą, a także przeżywają określone wartości o charakterze estetycznym, moralnym i społecznym.

W innowacji zostaną również wykorzystane metody impresyjne (prezentowanie dzieł malarstwa, sztuki teatralnej, słuchanie utworów muzycznych) i metody ekspresyjne (tworzenie dzieł plastycznych, udział w wystawach plastycznych).

Stosowana będzie również metoda obcowania z dziełami sztuki plastycznej, ułatwiająca dzieciom ich rozumienie oraz przeżywanie. Ponadto wykorzystane zostaną elementy metod: Dobrego Startu, masażyki M. Bogdanowicz, techniki C.Freineta: swobodna ekspresja (plastyczna, ruchowa, muzyczna, słowna), metoda

Batii Strauss.UWRAŻLIWIANIE DZIECI NA PIĘKNO OTACZAJĄCEGO ŚWIATA
• zapoznanie dzieci z bogactwem barw w otaczającym świecie (podział kolorów na grupy: ciepłe - zimne; podstawowe - pochodne)
• oglądanie reprodukcji prac słynnych malarzy (na przykład C.Monet: Nenufary, Renoir: Parasolki, V.van Gogh: Słoneczniki)
• oglądanie dekoracji związanych tematycznie z porą roku znajdujących się w sali, wykonanych przez nauczycielkę
• oglądanie wystaw prac plastycznych zorganizowanych na terenie miast
Działania innowacyjne będą obejmować :
* Techniki plastyczne płaskie : rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie,

wydrapywanie, stemplowanie i inne,* Techniki plastyczne przestrzenne: lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej,

masy papierowej, tworzenie z materiału przyrodniczego i inne,

* Organizowanie wystaw prac w przedszkolu,

* Zajęcia specjalne z rodzicami ,

* Udział w konkursach plastycznych ,

* Zajęcia w plenerze,

* Spotkania z plastykami,

* Oglądanie wystaw organizowanych dla dzieci przez muzea i lokalne ośrodki kultury9. OCZEKIWANE EFEKTY WPROWADZENIA INNOWACJI
DZIECKO:
* usprawnia umiejętności manualne,

* rozwija aktywną twórczość działania ,kreatywność, pomysłowość twórczą ,

wyobraźnię, fantazję ,

* panuje nad własnym ciałem ,

* odkrywa emocje,

* panuje nad uczuciami,

* tworzy własny świat pomysłów rozwiązań plastycznych,

* rozwija twórczą osobowość,

* rozpoznaje i nazywa nowe techniki plastyczne,

* posługuje się różnorodnymi narzędziami,

* uwrażliwia się na piękno,

* czerpie radość ze wspólnej zabawy ,

* uczy się wytrwałości i konsekwencji w działaniu,

10. WARUNKI WDROŻENIA INNOWACJI

Właściwą realizację założeń innowacji wyznacza w dużej mierze baza dydaktyczna przedszkola, którą stanowi przede wszystkim dobre wyposażenie sali w pomoce i środki dydaktyczne potrzebne do zajęć z zakresu aktywności plastycznej dzieci .

W celu zaopatrzenia grupy w niezbędne pomoce dydaktyczne, potrzebna jest zgoda Dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców na korzystanie częściowo z bazy materiałów przedszkola , a częściowo na wyasygnowanie funduszy od rodziców dzieci uczęszczających na kółko plastyczne w postaci comiesięcznych opłat - kwota do ustalenia z rodzicami .

Niezbędnym warunkiem wdrożenia innowacji jest szeroko pojęta współpraca z rodzicami, ich dobrowolny wkład w zbiórkę potrzebnych materiałów. Zaangażowanie i poparcie ze strony rodziców jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów.

11. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

• Literatura fachowa


• Artykuły plastyczne:
- papier do rysowania
- kredki ołówkowe, świecowe
- farby plakatowe, akwarelowe , akrylowe
- kleje, nożyczki, plastelina
- węgiel do rysowania
- produkty sypkie
- nasiona (słonecznik, groch, fasola)
- gazety i kolorowe czasopisma
- produkty do przygotowania różnych mas plastycznych
- artykuły higieniczne (gąbki, szczoteczki do zębów i rąk, pędzle do golenia, patyczki

higieniczne, gaza)

- pniaczki i krążki z drewna

- materiał przyrodniczy : kamienie, muszelki, bursztynki, piasek ,liście, kora, mech itp


- albumy z reprodukcjami obrazów wielkich malarzy

12. INFORMACJA O EWALUACJI

Badania o ewaluacji przeprowadzone będą podczas:


* obserwacji postępów rysunków dziecięcych - od początkowych do końcowych

( prowadzenie teczki prac dzieci)


* obserwacje zachowań dzieci podczas zajęć plastycznych
* wystawy prac plastycznych dzieci

* ankieta dla dzieci


* ankieta dla rodziców
13. BIBLIOGRAFIA
Anna Jabłońska: Zabawy plastyczne Świat Książki Warszawa 1997

Anna Misiurska: Kalendarz plastyczny w przedszkolu Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1995r.

Moira Butterfield: Świat wokół nas Wydawnictwo "Arkady" 1998r.

P. Beasant, M.Butterfield, M.Claridge, J.Cook: Szkoła rysowania i malowania Oficyna Wydawnicza "Delta" W - Z

Fiona Watt: Przewodnik pomysłów plastycznych, szkoła rysowania Oficyna Wydawnicza Oficyna Wydawnicza "Delta W - Z"

Peter Maddock: "Jak rysować. Poradnik dla początkujących." Wydawnictwo "Wolny wybór S.C 1993r

Marta Bogdanowicz, Danuta Szlagowa: Piosenki do rysowania, czyli Metoda Dobrego Startu dla najmłodszych Wydawnictwo Fokus Gdańsk 2001r

Anna Jabłońska: Techniki plastyczne dla dzieci Klub dla ciebie Warszawa 2004r

Pfilippe Legendre: Sam rysuję i maluję Oficyna "Panda" Warszawa 1994r

Ch. perleth, T.Schatz, M. Gast - gampe: Jak odkryć i rozwijać uzdolnienia u dzieci Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2003r14. ZAŁĄCZNIKI
* ankieta dla dzieci

* ankieta dla rodziców15. HARMONOGRAM PRZEBIEGU INNOWACJI:


HARMONOGRAM DZIAŁAŃTERMIN REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Sprawdzanie umiejętności dzieci,

zainteresowań plastycznych oraz

zachęcanie do udziału w zajęciach plastycznych.


Listopad 2013r.

Wrzesień 2014r

B.TybinkaZgromadzenie niezbędnych akcesoriów plastycznych

( przyborów , narzędzi ) , urządzenie kącika plastycznego.


Listopad 2013r.

Wrzesień 2014r.

B. TybinkaWprowadzanie dziecka w świat sztuki poprzez poznanie ciekawych technik plastycznych.

Cały okres innowacji


B. TybinkaWprowadzenie dziecka w świat sztuki poprzez wycieczki w ciekawe miejsca.

Luty 2014 r. Czerwiec 2014r.

Marzec 2015r.


B.TybinkaSpotkania z plastykami .

Udział w zajęciach prowadzonych przez znanych ludzi .Kwiecień 2014r.

Listopad 2014r.

Kwiecień 2015r.

B.TybinkaUdział w zajęciach plastycznych z rodzicami - zabawy ze sztuką

Maj 2014r. Grudzień 2014r. Czerwiec 2015r

B. Tybinka

Tworzenie galerii prac plastycznych w przedszkolu.

Udział dzieci w konkursach i kiermaszach przedszkolnych.Cały czas innowacjiB.Tybinka


Ewaluacja


Czerwiec 2014r. Czerwiec 2015r.


B.Tybinka
16. PLAN PRZEBIEGU INNOWACJI ,, W ZACZAROWANYM ŚWIECIE KRESEK I PLAM- ZABAWY PLASTYCZNE INACZEJ”
TERMIN REALIZACJI
TEMATYKA ZAJĘĆ

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI


PAŹDZIERNIK

2013 r.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ ,,KÓŁKA PLASTYCZNEGO” w oparciu o program ,, Cztery pory roku w plastyce ’’ będący rozszerzeniem programu ,, Bliżej sztuki już w przedszkolu”
* Sprawdzanie umiejętności dzieci w grupach , ich zainteresowań plastycznych, zachęcanie do udziału w zajęciach plastycznych;
* Obserwacje dzieci , ocenianie predyspozycji plastycznych, rozmowy z rodzicami ,
* Tworzenie zespołu ,, Małych artystów”

PAŹDZIERNIK

2013r.-

LISTOPAD

2013 r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA : ,,STUDIUM KRESKI I PLAMY

Zapoznanie dzieci z możliwościami tworzenia poprzez rysowanie kształtów i malowanie plam na rozmaitych fakturach .

Rysowanie do muzyki Vivaldiego ,, Cztery pory roku- Jesień” .
* ,,Jesienne drzewa”- piaskowe obrazki . Tworzenie kompozycji z szarego papieru ( drzewa), liści( prasowany sizal), piasku ( tło).
* ,, Barwy jesieni ‘’- malowanie kredkami świecowymi w kolorach jesieni ( intensywnie , nakładając grubą warstwę kredki) , wypełnianie obrazka farbą akwarelową( bez wcierania) w ciemnym fioletowym lub granatowym kolorze . Obserwowanie zjawiska wyłaniania się koloru spod tła.
* ,,Jesień nie musi być smutna”- tworzenie jesiennego pejzażu

techniką ,,zmocz i zgnieć” do muzyki Vivaldiego ,,Cztery pory roku - jesień .’’ Zwracanie uwagi na przenikanie kolorów , stosowanie barw jesieni. Tworzenie konturów postaci i przedmiotów na wyschniętym rysunku. Wykorzystanie zaostrzonego patyczka ( wykałaczka , patyczek do szaszłyków)


* ,, Frotażowe liście”- zapoznanie z techniką plastyczną- frotażem. Wykorzystanie szablonów liści z papieru ściernego i tektury falistej. Nauka posługiwania się kredkami świecowymi w tej technice( pocieranie bokiem).

*,, Nitką malowane „- praca z użyciem nici, włóczki o różnej grubości i farb w kilku kolorach.
* ,, Jesienne drzewko przyjaznych dłoni”- stemplowanie , odciskanie śladu dłoni na kartonie . Praca grupowa. Poznawanie barw podstawowych, pochodnych, dopełniających.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Posługiwanie się terminami :tło, kompozycja ,akwarela, kontur, pejzaż, kolory czyste, podstawowe, pochodne.

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
GRUDZIEŃ 2013r-

STYCZEŃ 2014r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA: ,,STUDIUM WYOBRAŹNI -

ABSTRAKCJONIZM ‘’

Zapoznanie dzieci ze sposobem przedstawiania świata w malarstwie abstrakcyjnym . Oglądanie reprodukcji obrazów znanego malarza hiszpańskiego Pabla Picassa.

Oglądanie malarstwa w galerii Muzeum Górnośląskiego.
* ,,Białe sylwetki”- tworzenie obrazków z wykorzystaniem abstrakcyjnych szablonów wymyślonych przez dzieci . Powielanie tego samego kształtu. Nauka malowania poza krawędzią szablonu . Wykorzystanie kosmetyków( kredek do makijażu lub cieni do powiek ).
* ,, Kleksy stworki”- wymyślanie fantazyjnych wzorów poprzez rozlewanie farby w formie kleksów , nadawanie im kształtów poprzez dmuchanie lub poruszanie kartką . Dorysowywanie szczegółów .
* ,, Symetryczne odbijanki”- posługiwanie się papierem złożonym na pół i farbami plakatowymi .Rysowanie na jednej połowie gęstą farbą , składanie obrazka . Otrzymywanie symetrycznej odbitki ( odbicie lustrzane).
* ,, Tepowane obrazki”- zabawy papierowymi wycinankami o ażurowym wzorze . Nauka posługiwania się tamponami poprzez lekkie uderzanie w kartkę.
* ,, Klejowe obrazki”- malowanie na papierowej tacce pokrytej farbą klejową patykiem .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Posługiwanie się terminem : szablon ,kształt, symetria, tepowanie , farba klejowa.


LUTY 2014r.-
MARZEC 2014r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA : ,, STUDIUM KOMPOZYCJI -

ABSTRAKCJONIZM INACZEJ RAZ JESZCZE „
Zapoznanie dzieci z tworzeniem fantazyjnych prac plastycznych

z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Wycieczka do Muzeum Górnośląskiego - oglądanie aktualnych wystaw , rozmowy o sztuce.
* ,, Rysowane bibułą ”- tworzenie pracy z użyciem namoczonej krepiny w kilku kolorach. Odczytywanie obrazków.

*,,Dziwne naklejanki”- collage .Tworzenie obrazu skomponowanego z różnych materiałów (papieru, tkaniny, folii, guzików, nitów, korali itp..)
* ,, Pieczątki z ziemniaka”- kompozycje rytmiczne . Tworzenie prac z powtarzającymi się rytmicznie elementami.

Używanie terminu: .


* ”Układanki „- tworzenie pracy z bibuły ( specjalnie pogniecionej - tło) komponowanie form z drucików kreatywnych .

* ,,Rozdmuchany obrazek” - praca plastyczna z wykorzystaniem słomek, farby lub tuszu. Rozdmuchiwanie plam za pomocą słomki .


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Posługiwanie się terminem: forma , collage, kompozycja rytmiczna, kompozycja abstrakcyjna.


KWIECIEŃ 2014r-
MAJ 2014 r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA: ,, STUDIUM TWARZY I

ZARYSU POSTACI LUDZKIEJ”
Zapoznanie dzieci z rysunkiem twarzy postaci człowieka w malarstwie na przełomie różnych wieków . Oglądanie znanych dzieł ,, Mona Lisa „ , ,, Dama z łasiczką” .

Próby wyrażania swoich odczuć i spostrzeżeń.

Oglądanie aktualnych wystaw w Domu Kultury w Bytomiu.

Spotkanie z artystą plastykiem Aleksandrą Herisz -prezesem Stowarzyszenia Zielonych Artystów .Zaproszenie na zajęcia kółka plastycznego.


* ,, TŁUM” - wyrażanie emocji poprzez rysowanie różnych min , wyrażających smutek , radość, złość. Posługiwanie się węglem.
* ,, ULICA „- Nauka zarysu postaci ludzkich bez wykorzystywania szczegółów. Rysowanie różnymi ołówkami na kolorowej kartce.
*,, PORTRET”- nauka rysowania modela kolegi poprzez obserwacje . Wykonywanie szkiców .
* ,, MOJA RODZINA”- tworzenie pracy wykorzystaniem postaci ludzkich i odpowiedniego tła. Zajęcia z udziałem rodziców w plenerze .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Posługiwanie się terminem: studium twarzy, studium twarzy, postać, szczegół ,szkic, portret. ,pierwszy , drugi plan.


CZERWIEC 2014 r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA: ,,STUDIUM MOZAIKI’’
Nauka tworzenia obrazów z małych kawałków różnorodnych materiałów.
*,, Mozaika piankowa”- układanie wzorów geometrycznych z kwadracików pianek w różnych kolorach na grubej tekturze. Wykonanie podkładki pod szklankę.
*,, Kompozycje rytmiczne”- tworzenie motywów ze wzorów odbitych z ziemniaka ( wykorzystanie foremek do wycinania ciasteczek) .
* ,,Ze sztuką na ty”- podsumowanie całorocznej pracy na kółku plastycznym z dziećmi . Rozmowy o odczuciach i wyobrażeniach dzieci . Dzielenie się spostrzeżeniami , doświadczeniami , wrażeniami. Przeglądanie teczek ,, małych artystów” .Ocenianie najbardziej udanych i ulubionych prac. Wypełnianie ankiet ewaluacyjnych.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Posługiwanie się terminami: kompozycje rytmiczne, mozaika
WRZESIEŃ

2014r-
PAŹDZIERNIK 2014r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA: ,, STUDIUM FAKTURY”
ORGANIZACJA ZAJĘĆ ,,KÓŁKA PLASTYCZNEGO W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Tworzenie zespołu ,, Młodych artystów ‘’ , szukanie nowych talentów .


Rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej poprzez malowanie na różnorodnych typach faktur.

Stosowanie muzykoterapii podczas zajęć.* ,,Kłujące obrazki”- malowanie na papierze ściernym gruboziarnistym pastelami.
* ,, Lukrowane malowidła”- malowanie na powierzchni kartki pokrytej lukrem.
* ,, Chropowata jesień „- malowanie na kartce pokrytej kaszą manną .
* ,, Rysunki na soli”- malowanie na powierzchni kartki pokrytej solą. Posypywanie mokrych akcentów obrazka solą.
* ,, Papierowe dzieła”- malowanie na filtrach do kawy i papierowych chusteczkach higienicznych.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Posługiwanie się terminem : faktura.
LISTOPAD 2014r.-

GRUDZIEŃ

2014r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA: ,, STUDIUM RZEŹBY”
Zapoznanie z twórczością przestrzenną - rzeźbą oraz z materiałami potrzebnymi do jej wykonania ( drewno, glina, kamień ) .
* ,, Kot”- wykonanie rzeźby z gliny samoutwardzalnej. Tworzenie szkieletu pracy z folii aluminiowej.
* ,, Dziwny zwierz”- wykonanie fantazyjnej rzeźby z butelki , folii i masy papierowej. Wykorzystanie piasku.
*,,Kamienne zwierzątka ‘’ - tworzenie małych rzeźb na bazie kamieni . Malowanie zwierząt markerami i farbami akrylowymi .
*,, Balonowa rzeźba ‘’- wykonanie pracy z wykorzystaniem balonu jako modelu .
* ,, Mikołaj ‘’- wykonanie pracy z drewnianego pieńka drzewa skośnie uciętego , malowanie akrylami twarzy Mikołaja ,
* ,, Choinka”- tworzenie rzeźby z masy solnej . Malowanie akrylami powstałej figurki .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Posługiwanie się nazewnictwem: rzeźba, szkielet pracy.


STYCZEŃ 2015r.-
LUTY 2015 r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA: ,, STUDIUM KONTRASTU

W MALARSTWIE”
Zapoznanie dzieci z kontrastem w malarstwie polegającym na zestawianiu kolorów na zasadzie przeciwieństw np..: jasnych i ciemnych, ciepłych i zimnych, podstawowych i dopełniających .
* ,, Niewidzialny bałwanek”- rysowanie ołówkiem , świecą oraz kredkami świecowymi . Zamalowywanie obrazka akwarelą. Nauka etapowości pracy.
* ,, Zabawy na śniegu”- malowanie farbami z pastą . Otrzymanie rozbielonego obrazka.
* ,,Miasto nocą”- tworzenie pracy z wykorzystaniem kredek świecowych i farb akwarelowych . Nauka zestawiania kolorów na zasadzie przeciwieństw ( jasne, wyraźne elementy rysunku- ciemne tło).
* ,, Tęczowa zima”- wydrapywanka. Tworzenie pracy poprzez zdrapywanie odpowiednio przygotowanej powierzchni obrazka .
* ,, Zimowy las”- tworzenie obrazka na granatowym tle z brystolu .wykorzystanie śniegu strukturalnegolub pasty do zębów wymieszaną z kaszą manną.
* ,, Śniegowe gwiazdki ‘’- wycinanie ażurowych gwiazdek , naklejanie ich na kontrastowe tło.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Posługiwanie się terminami : natężenie koloru - walor ( jasny, ciemny), powierzchnia, paleta, farba kryjąca, kolor pastelowy kontrast , sgraffito( wyskrobane, wyryte z języka włoskiego).

MARZEC 2015 r-
KWIECIEŃ 2015r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA:,, STUDIUM PEJZAŻU”
Zapoznanie z różnorodnością pejzaży w malarstwie przedstawiających wszystkie pory roku. Próby szukania odpowiedzi na pytanie: Dlaczego natura inspiruje twórców do jej uwieczniania w postaci obrazów?.

Oglądanie albumów .

Spotkanie gościnne z panią Anną Rak- pracownicą Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu- rozmowy o sztuce.
*,, Wiosenny pejzaż”- nauka obserwacji przyrody - praca w plenerze. Malowanie akwarelą .
* ,,Na łące”- tworzenie obrazu metodą warstwową . Wykorzystanie różnorodnych papierów o rozmaitych fakturach i wzorach. Wycinanie i naklejanie owadów, roślin.
* ,,Kwiaty polskie”- malowanie farbami akrylowymi na blejtramie. Nauka kładzenia barw , konturów.
* ,, Wiosna na szybce”- malowanie na szkle , tworzenie przeźroczystych obrazków.
*,, Nad stawem”- tworzenie wycinanki z różnorodnych wzorzystych papierów . Uzupełnianie obrazka akwarelami.
* ,, LAS” - nauka tworzenia pracy plastycznej poprzez malowanie plamami . Wykorzystanie techniki ,,mokre w mokrym”.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Posługiwanie się nazewnictwem: pejzaż, plener, blejtram.MAJ 2015r-
CZERWIEC 2015r.TEMATYKA KOMPLEKSOWA: ,,STUDIUM BARWY I

KSZTAŁTU W SZTUCE - MARTWA NATURA”
Zapoznanie ze znaczeniem barwy i kształtu w sztuce.

Oglądanie martwej matury autorstwa znanych malarzy w albumach .Zajęcia z rodzicami w plenerze z cyklu,, Mamo, tato pobaw się ze mną”
* ,, Martwa natura”- próby obserwacji i malowania przedstawionej ekspozycji . Zwracanie uwagi na dobór koloru oraz światłocień.
* ,,Decupage “- zapoznanie z nową techniką zdobienia serwetkowego. Tworzenie ramki .
* ,, Origami “- tworzenie obrazka z kół. Nauka odpowiedniego składania papieru.
* ,, Tekstylne motyle” - malowanie na płótnie flamastrami do tkanin.
* ,, Włóczkowy obrazek”- tworzenie pracy z wełny czesanej w antyramie. Nauka kompozycji.
*,, Nasze prace”- podsumowanie całorocznej działalności na kółku plastycznym. Dzielenie się uwagami , doświadczeniami i przeżyciami.

Ewaluacja - przeprowadzenie wywiadu z dziećmi i rodzicami.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Posługiwanie się nazewnictwem: martwa natura, decupage, origami, kompozycja.

17. CIEKAWE TECHNIKI PLASTYCZNE

ZMOCZ I ZGNIEĆ:
Obrazek namalowany jest farbami plakatowymi lub akwarelami na kartce papieru uprzednio bardzo dokładnie zmoczonej, a później zgniecionej w kulkę i ostrożnie rozprostowanej.
Na wilgotnym papierze farby się rozpływają, a kolory bardzo płynnie przechodzą jedne w drugie.
Po wyschnięciu postacie namalowane można obrysować, aby były lepiej widoczne.

FARBY Z PASTĄ:
Do białej pasty do zębów wyciśniętej na talerzyk lub paletę dodajemy odrobinę farby plakatowej (odcień zależy od ilości farby).
Powstanie gęsta i rozbielona farba kryjąca. Malujemy nią obrazek, a po wyschnięciu aby wzmocnić i utrwalić kruchą farbę spryskujemy ją lakierem do włosów

ODBIJANKI SYMETRYCZNE:
Kartkę składamy na pół, zgniatamy i otwieramy. Na jednej stronie (przeważnie na prawej dla dzieci praworęcznych) malujemy obrazek grubo nakładając farby plakatowe - pędzlem lub patykiem. Następnie składamy kartkę ponownie i dociskamy ręką. Po chwili otwieramy ją i przyglądamy się temu co wyszło. Szczegóły można dorysować mazakami.

BIAŁE SYLWETKI:
Postać lub przedmiot narysowany wcześniej wycinamy. Kolorujemy go miękką kredką. Przykładamy pokolorowany szablon na czystą kartkę i rozcieramy palcem od środka na zewnątrz. Powstanie biała sylwetka - można wtedy dorysować szczegóły.

TEPOWANIE:
Grubym flamastrem rysujemy na kartce papieru prosty wzór. Ostrożnie wycinamy wnętrze wzoru pozostawiając obramowanie. Szablon po obu stronach nacieramy świeczką). Po ułożeniu szablonu na papierze, tamponem z gazy nabieramy farbę plakatową i lekko uderzamy w papier w miejscach wycięcia. Używając farb do malowania na tkaninach można ozdobić serwetki, obrusy i koszulki.
OBRAZKI Z KREDEK ŚWIECOWYCH I FARBY:
Rysujemy obrazek tłustymi kredkami świecowymi, mocno nimi przyciskając. Pokolorowane miejsca powinny być błyszczące i śliskie (można poprawić je białą świeczką). Tło zamalowujemy farbą akwarelową przy pomocy dużego pędzla.

WITRAŻ UKŁADANKA:
Na przeźroczystej płytce (szkło lub pleksit) układamy kompozycję z przeźroczystych i półprzeźroczystych tkanin (tiul, batyst, koronki, nitki, itp.) Wszystkie elementy łączymy z płytką przeźroczystym lakierem do paznokci. Gdy lakier wyschnie, układankę przykrywamy drugą przeźroczystą płytką, a brzegi płytek oklejamy kolorową taśmą.
RYSOWANIE NITKĄ:
Szkicujemy na papierze postać lub przedmiot. Klejem smarujemy fragmenty powierzchni kartki i układamy kolorową włóczkę lekko ją dociskając. Rysunek wypełniamy włóczką od konturów do środka. Utrwalamy go za pomocą lakieru do włosów.

WYSYPYWANKI - WYPEŁNIANIE PO FORMIE:
Na kawałku tektury rysujemy ołówkiem postać lub przedmiot. Rysunek smarujemy płynnym klejem i sypiemy grubą warstwę nasion. Można to robić etapami i różnymi rodzajami nasion. Lekko wszystko przyklejamy palcami, a nadmiar strząsamy.

UKŁADANKI - WYPEŁNIANIE PO FORMIE:
Kawałek tektury oklejamy 0,5 cm warstwą plasteliny. Aby wygładzić powierzchnię wałkujemy ją np. butelką. Na takim plastikowym tle rysujemy patyczkiem postać lub przedmiot i według niego układamy nasiona, pestki dociskając je lekko.

MOZAIKA:
Na kartce papieru szkicujemy postać (może być człowieka lub zwierzęcia). Następnie narysowany kontur smarujemy klejem i układamy na nim drobne materiały (kawałki tkanin, kolorowe waciki, pogniecione skorupki z jajek itp.)

STEMPLOWANIE LIŚĆMI:
Do stemplowania liśćmi potrzebne są świeże liście o różnych kształtach. Liść trzeba pokryć gęstą farbą plakatową, a następnie przyłożyć do czystej kartki papieru. Można układać z takich stempli różne kompozycje lub obrazki o różnej tematyce, nie koniecznie jesiennej.

PIECZĄTKI Z ZIEMNIAKA:
Ziemniak trzeba przekroić na pół. Na połówce układamy foremkę do wycinania ciasteczek i dociskamy ją głęboko, a następnie małym nożykiem zcinamy wokół zewnętrznych ścianek. Wyjmujemy foremkę i pieczątka gotowa. Można również narysować na połówce ziemniaka flamastrem własny wzór i ostrożnie go wyciąć.

STEMPLE Z PLASTELINY:
Drewniany klocek, plastikowe pudełko albo nakrętkę od słoika oklejamy warstwą plasteliny (jedną powierzchnię). Układamy z wałeczków plasteliny wzór - lekko dociskamy

Wystarczy teraz tylko pomalować go farbą plakatową i odbić na papierze.KOLAŻ ZE SKARBÓW:
Pięć łyżek płynnego kleju mieszamy z piaskiem, tak aby powstała gładka masa gęstości śmietany. Tackę styropianową smarujemy od wewnątrz klejem i nakładamy masę piaskową, około 0,5 cm i ponownie smarujemy klejem. Na tym tle układamy kompozycje z materiałów przyrodniczych. Na koniec całość posypujemy suchym piaskiem tak, aby przykleił się do wszystkich posmarowanych miejsc. Nadmiar piasku strząsamy. Kolaże można robić z wszystkich materiałów, które da się przykleić na papierze czy brystolu.
KLEKSY:
Kartkę papieru (najlepiej papier do akwareli) dokładnie moczymy, a następnie upuszczamy na nią krople farby plakatowej lub kolorowego tuszu. Kiedy papier wyschnie można na nim rysować mazakami. Możemy robić kilka kleksów obok siebie tak, aby kolory się łączyły.

MALOWANIE DMUCHNIĘCIAMI:
Farbę plakatową należy rozrobić z wodą. Następnie na papierze robimy kleksa z farby. Za pomocą słomki dmuchamy bardzo mocno w środek kleksa. Tak dmuchając powodujemy, że kleksy "rozbiegają się" na zewnątrz przybierając różne kształty. Po wyschnięciu cienkim pędzlem lub mazakiem rysujemy szczegóły.

OBRAZKI Z PLASTELINY I FARBY:
Rysujemy ołówkiem na tekturze prosty rysunek. Następnie z plasteliny formujemy cienkie wałeczki i przyklejamy je do konturów rysunku, lekko dociskając. Całość pokrywamy farbą plakatową. Powstaje wypukły jednobarwny rysunek. W miarę wprawy możemy wprowadzić więcej szczegółów i kolorów.

MASKOWANIE I OPRYSKIWANIE:
Potrzebne są dwie kartki papieru: jedna kolorowa, druga biała. Kolorową kartkę kładziemy na spodzie (na niej będziemy pracować). Na białej kartce rysujemy kontur i wycinamy go. Kładziemy kontur na kolorowej kartce. Farbę plakatową rozcieńczamy i za pomocą szczoteczki do zębów opryskujemy papier wokół szablonu, tak aby opryskać dokładnie cały kontur. Po odsłonięciu zostawiamy pracę do wyschnięcia. Możemy później kredkami dorysować szczegóły lub cienie.

MALOWANIE SOLĄ:
Obrazek malujemy farbami akwarelowymi lub bardzo rozwodnionymi farbami plakatowymi. Musimy malować szybko, aby farba była jeszcze mokra. Następnie zanim farba wyschnie posypujemy cały obrazek dużą ilością soli. Farba wsiąknie częściowo w sól, która nada rysunkowi ziarnisty "piaskowy" wygląd. Nadmiar soli strząsamy z obrazka.

KROPKOWANIE:
Szkicujemy zarys postaci na białej kartce. Następnie nakładamy kropki na wzór (mazakami o grubszej końcówce lub farbami). Nie mieszamy farby, ale tak jak mazakami, nakładamy kolory obok siebie na papierze. Najpierw nakładamy kropki głównego koloru, a potem dodajemy kropki barw jaśniejszych i ciemniejszych, aby powstały jasne i ciemne partie obrazka.

ZAMAZANE ODBITKI:
Wykonujemy szablon z materiału o szorstkiej powierzchni (na przykład papier ścierny). Szablon przykrywamy kartką papieru i pocieramy bokiem kredki po kartce w miejscu, gdzie znajduje się szablon.

MALOWANE NA SZKLE:
Do bezpośredniego malowania na szkle używamy gęstych farb plakatowych. Mieszamy farbę z płynem do mycia naczyń zamiast wody (będzie łatwiej ją potem zmyć). Jeżeli robią się zacieki wycieramy je wilgotną ściereczką i na nowo wypełniamy wolną przestrzeń. Ciekawe efekty, szczególnie po zmroku, można uzyskać używając farb fosforyzujących.

POCIERANKI I WYCINANKI:
Przedmioty o wyrazistej fakturze, takie jak kora drzewa, cegła, kamyki, liście, monety kładziemy pod kartką i pocieramy bokiem kredki świecowej, kredą czy węglem. Możemy eksperymentować z kolorowym papierem. Wycinając później "pocieranki" komponujemy z nich prace plastyczne.

TECHNIKA MIESZANIA:
Prace plastyczne wykonywane różnymi technikami plastycznymi na przykład: akwarelą, wycinanką, witrażem, mozaiką, itd. O technice mieszanej mówimy wtedy gdy praca wykonywana jest przynajmniej dwiema różnymi technikami.

WYDRAPYWANKA:
Arkusz papieru malujemy farbami akwarelowymi lub plakatowymi. W pracy używamy wesołych, czystych kolorów (żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, itp.). Czekamy aż farby wyschną. Suchą, pokrytą barwnymi plamami kartkę nacieramy świecą (rysujemy blisko siebie pionowe, poziome i koliste linie). Sprawdzamy dokładność wykonanej pracy przesuwając po kartce palcami. Jeżeli natrafimy na miejsca szorstkie, nacieramy świecą jeszcze raz (powierzchnia musi sprawiać wrażenie śliskiej). Przed zamalowaniem czarnym tuszem kreślarskim całej pracy, namydlamy pędzel, aby tusz nie "uciekał" z tłustej, natartej świeczką powierzchni. Czekamy aż kartka pokryta dokładnie czarnym tuszem wyschnie. Teraz dopiero mozna zacząć rysować - zdrapywać. Za pomocą na przykład: końcówki pędzla czy patyczka do szaszłyków, należy usunąć warstwę tuszu i świecy odsłaniając kolorowe plamy.

18. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ.

SCENARIUSZ 1
TEMAT : ,,Piaskowe drzewa “ - wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem piasku , ścinków prasowanego sizalu i brązowej tempery
CELE : dzieci będą :

- rysować schemat drzewa , smarować go klejem ,posypać piaskiem ,

- tworzyć liście ze ścinków sizalu,

- uzupełniać obrazek wypełniając tło temperą malując palcami,

- uczyć się pracować w grupie i dostrzegać potrzeby innych dzieci,

- uczyć się wyrażać emocje poprzez obcowanie ze sztuką.


FORMY : praca indywidualna

.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE : brystol, ołówki, piasek, ścinki sizalu prasowanego ,brązowa tempera, klej MAGIK.,


PRZEBIEG.
1. Wprowadzanie do tematu - rozmowa o jesiennych drzewach:

- Jakie kolory dominują jesienią?

- Jak wyglądają drzewa?

- Czym różnią się drzewa jesienią od drzew w lecie?

- Jak wyglądają liście?

- Dlaczego liście opadają?


2. Omówienie wykonania pracy przez nauczyciela. Rysowanie schematu drzewa, wypełnianie go klejem, posypywanie drobnoziarnistym piaskiem, zsypywanie nadmiaru piasku, doklejanie listków ze ścinków prasowanego sizalu, wypełnianie tła temperą (malowanie metodą plam palcami).
3. Pozostawienie prac do wyschnięcia.
4. Rozmowy na temat wrażeń estetycznych dzieci. Dzielenie się uwagami na temat pracy. Wyciąganie wniosków.
5. Tworzenie wystawki dla rodziców.
6. Sprzątanie miejsca pracy.

SCENARIUSZ 2


TEMAT: ,, W jesiennych nastrojach”- zapoznanie dzieci z techniką

,, mokre w mokrym”.CELE : dzieci będą :

- malować muzykę poważną słuchając nagrań CD ,

- tworzyć pracę plastyczną techniką ,, mokre w mokrym “,

- przedstawiać odczucia , nastroje ważne dla siebie,

- szukać wyciszenia poprzez obcowanie ze sztuką,
FORMY: praca indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: pojemniki z wodą, kartki papieru , pędzle , farby akwarele, płyta CD ,, Cztery pory roku- jesień” Vivaldiego, cienkie patyczki np.. wykałaczki , czarna tempera,
PRZEBIEG:

1. Lekcja ciszy wg. M.Montessori- dzieci siedzą w kole zamykają oczy , otwierają je , gdy poczują kropelkę wody na swoim ciele (ręce , twarzy , głowie)


2. Rozmowa wprowadzająca do tematu ,, Czy jesień musi być smutna?”
3 .Zapoznanie dzieci z techniką wykonania pracy ,,mokre w mokrym”

Dzieci gniotą kartkę papieru i zanurzają ją w wodzie , następnie delikatnie wygniatają, odsączając wodę i rozkładają na folii , malują akwarelami swoje odczucia podczas słuchania utworu Vivaldiego ,,Cztery pory roku - jesień”. Obserwują zachowanie farb na mokrym papierze .


4.Zaznaczanie ważnych konturów cienkim patyczkiem maczanym w czarnej temperze na wyschniętym obrazku.
5.Omawianie prac - wyrażanie swoich odczuć .
6. Sprzątanie miejsca pracy.

SCENARIUSZ 3
TEMAT : ,, Przygody pewnej linii”- malowanie farbą plakatową

CELE : dzieci będą:

- zaznajamiać się z ujęciem linii w aspekcie plastycznym ,

- stosować kolory podstawowe i pochodne ,

- odczytywać powstałe kompozycje ,

- bawić się sztuką w towarzystwie kolegi ( nauka współpracy)
FORMA PRACY: grupowa
POMOCE: arkusze papieru A4 dla każdego 2 osobowego zespołu , farby plakatowe w różnych kolorach, kawałki włóczek, nici, sznurka o różnych grubościach,
PRZEBIEG:
1. Rozmowa wstępna - dzieci siedzą w kole , podają sobie kawałek grubej włóczki , tworzą historię pewnej linii poprzez dopowiadanie zdań wg. własnego pomysłu .

2. Zabawa ruchowo- rytmiczna przy muzyce z kawałkiem sznurka . Układanie wzoru na dywanie podczas ciszy w muzyce.

3. Praca w 2 osobowych zespołach - dzieci wybierają różnorodne kawałki włóczek, sznurków , nici , zanurzają je w farbie , następnie układają wzory na kartce , wkładają kompozycję do grubej , niepotrzebnej ksiązki np.. telefonicznej , zamykają ją ,przyciskają obrazek np. . siadając na zamkniętej książce - 1 dziecko i wyciągając koniec sznurka - 2 dziecko . Odczytują powstałą kompozycję . Czynność mogą powtarzać wielokrotnie zmieniając kolor , grubość i ułożenie sznurków, włóczki i zamieniając się rolami.

4. Ocena wytworów - nadawanie tytułu swoim pracom.

5. Sprzątanie miejsca pracy.

6. Wystawka prac .SCENARIUSZ 4
TEMAT: ,,Zaczarowany obraz”- malowanie tuszem na płótnie.

CELE: dzieci będą;

- poznawać pojęcie konturu ,

- malować na płótnie o wielobarwnym tle ,

- rozwijać umiejętność tworzenia kolektywnej formy malarskiej,


FORMA PRACY: praca zbiorowa
POMOCE: czarny tusz, płótno o dużym formacie ( 1x 1,5 m), kuwety, pędzelki , pojemniki, ściereczki
PRZEBIEG:
1. Zabawa pantomimiczna ,, Dzieci i dorośli “ - dzieci przedstawiają różne scenki za pomocą ruchu, gestu, mimiki. Potem wypowiadają się na ich temat.
2. Wprowadzenie do tematu pracy - wyjaśnienie zasady rysunku konturowego . Zapoznanie ze znaczeniem słowa,, kontur “.
3. Praca przy złączonych stolikach ,nakrytych tkaniną. Dzieci malują cienkimi pędzelkami ,, zaczarowany obraz”- na wielobarwnej tkaninie .
4. Po zakończeniu pracy dzieci oglądają swoje dzieło , nadają nu tytuł , opowiadają treść.

SCENARIUSZ 5

TEMAT: ,,Niecodzienne stempelki”- zabawy z odciskaniem różnych

materiałów.


CELE: dzieci będą:

- poznawać różnorodność faktur poprzez odciskanie śladów materiałów,

- określać powstałe wzory i łączyć je z pojęciem faktury ,

- rozwijać wrażliwość dotykową i umiejętność werbalizowania swoich odczuć ,

- współpracować z kolegami przy tworzeniu kompozycji
FORMY PRACY : zbiorowa
POMOCE: duże arkusze kolorowego brystolu, farby w kontrastowych kolorach w stosunku do brystolu, różnorodne materiały : worki foliowe, tasiemki, sznurki , koronki, materiały tekstylne, futerka, folia aluminiowa ,

Gąbka
PRZEBIEG:


1.Rozmowa połączona z działaniem - dzieci uczestniczą w przygotowaniu warsztatu pracy : rozkładają brystol na stoliki , różnorodne materiały. Zastanawiają się nad sposobem pracy - podają propozycje . Nauczycielka wyjaśnia cel działania ,, stemplowanie” i sposób realizacji.
2. Zabawa przy muzyce- dzieci dostosowują ruch do rytmu i dynamiki , na przerwę w muzyce reagują bezruchem .
3. Działanie plastyczne - dzieci przystępują do wykonanie pracy- uzgadniają ze sobą czynności związane z wykonaniem pracy .
4. Po zakończeniu pracy wypowiadają się na temat swoich odczuć związanych z wykonaną kompozycją - porównują ślady powstałe podczas odciskania różnych materiałów i opisują je.

Posługują się terminem ,, faktura”.


5. Sprzątają miejsce pracy.

Barbara Tybinka Bytom ; dn. 05.12.13r.

Przedszkole Miejskie Nr 20

w Bytomiu

Wyrażam zgodę na zamieszczenie innowacji pedagogicznej

z zakresu plastyki pt.: W świecie kresek i plam - zabawy plastyczne inaczej “ na stronie internetowej przedszkola.

Innowacja zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej nr.9 /2013/2014

Wpisana do rejestru innowacji -sygnatura RE- ED. 5361.76.2013

Przewidziany termin realizacji innowacji 01.12.2013r.- 30.06.2015r. Przedszkole Miejskie Nr.20 w Bytomiu.

Barbara Tybinka

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość