Strona główna

Instalacje teletechniczne


Pobieranie 139.32 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar139.32 Kb.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJE TELETECHNICZNE
dla


BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI

W KOWALEWIE POMORSKIM,

DZ. NR 255, OBRĘB 4

Bydgoszcz, sierpień 2011Zawartość:

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiot zamówienia

 1. Zakres robót Wymagania ogólne Zakres robót

 1. Podział robót wg CPV

 2. Określenia podstawowe

 3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Materiał

 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

 2. Rodzaje materiałów Warunki środowiskowe Znakowanie Dokumentacja towarzysząca

 3. Składowanie materiałów na budowie

Sprzęt i urządzenia Transport

Wykonanie robót

 1. Wymagania ogólne

 2. Trasowanie

 3. Lokalizacja urządzeń central alarmowych i urządzeń sterujących

 4. Zasilanie urządzeń alarmowych Zasilanie sieciowe Zasilanie rezerwowe

 5. Przejścia przez ściany i stropy

 6. Montaż okablowania Wymagania ogólne Instalacje w obiekcie Instalacje zewnętrzne

 7. Montaż urządzeń Wymagania ogólne

Centrale i inne elementy sterujące systemu alarmowego

Czujki


Czujki pożarowe

Przyciski napadowe

Sygnalizatory akustyczne

Kamery systemu CCTV i wideodomofony

Systemy transmisji

Inne zalecenia

8. Prace porządkowe
Kontrola jakości robót


 1. Kontrola robót zanikających

 2. Kontrola prawidłowości wykonania instalacji elektrycznej

 3. Kontrola prawidłowości wykonania instalacji przewodowej systemów

Dokumentacja powykonawcza

Wymagania ogólne

Zakres wymaganej dokumentacji

Obmiar robót

Odbiór robót

Wymagania ogólne Zakres i przebieg odbioru Użytkowanie Obsługa i konserwacjaDokumenty związane

 1. Normy (wybór)

 2. Ustawy i rozporządzenia

Opracowanie zawiera załącznik w postaci planów rozmieszczenia urzą­dzeń na chronionym obiekcie.
Postanowienia ogólne

Celem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemu zabezpieczenia technicznego obiektu KRYTEJ PŁYWALNI W KOWALEWIE POMORSKIM, zgodnie z wymagania­mi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe­cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro­gramu funkcjonalno-użytkowego.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemów elektronicznego za­bezpieczenia obiektu (zabezpieczenia technicznego) KRYTEJ PŁYWALNI W KOWALEWIE POMORSKIM, obejmującego następujące syste­my sygnalizacji zagrożeń: • Elektroniczny System Obsługi Klienta ESOK

 • System sygnalizacji pożaru SSP

 • System telewizji dozorowej CCTV

 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN

 • Nagłośnienie Obiektu PA

 • Instalacja Zegarowa

2.Zakres robót


Wymagania ogólne

Prace, które będą wykonywane w miejscu zainstalowania urządzeń i ele­mentów systemu alarmowego, obejmują wszystkie prace przygotowawcze, instalacyjne i montażowe urządzeń alarmowych oraz przygotowanie opro­gramowania systemów alarmowych, będących przedmiotem zamówienia.

W zakres robót wchodzą także prace związane z uruchomieniem poszcze­gólnych systemów alarmowych oraz ich sprzętowa i programowa integracja. Obejmują także wszystkie niezbędne kontrole, badanie i pomiary oraz odbiór wszystkich robót.

Zakres robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kablowej, montażu urządzeń oraz oprogramowania i uruchomienia systemów zabezpieczenia technicznego, będącego przedmiotem zamówienia.

Zakres robót obejmuje:


 1. Wykonanie instalacji przewodowej systemów sygnalizacji zagrożeń wy­mienionych w przedmiocie zamówienia wraz z niezbędnymi pomiara­mi elektrycznymi potwierdzającymi prawidłowe wykonanie instalacji.

 2. Montaż elementów systemów sygnalizacji zagrożeń wymienionych w przedmiocie zamówienia.

 3. Montaż wyposażenia dodatkowego systemów sygnalizacji zagrożeń wymie­nionych w przedmiocie zamówienia, wynikającego z przyjętej technologii.

 1. Montaż i wyposażenie stanowiska do zintegrowanego systemu sygnali­zacji zagrożeń.

 2. Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemów sygnalizacji za­grożeń wymienionych w przedmiocie zamówienia.

 3. Sprawdzenie i uruchomienie systemów sygnalizacji zagrożeń wymie­nionych w przedmiocie zamówienia.

 4. Praca próbna systemów sygnalizacji zagrożeń wymienionych w przed­miocie zamówienia.

h) Przygotowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nad­zorującego (zintegrowanego systemu wizualizacji zagrożeń) systemów sygnalizacji zagrożeń wymienionych w przedmiocie zamówienia.

i) Wykonanie innych niezbędnych prac dodatkowych i pomocniczych uzgodnionych z zamawiającym, a wynikających z przyjętej technologii.

j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemów sygnalizacji za­grożeń wymienionych w przedmiocie zamówienia.

3. Podział robót według CPV

Podział robót objętych zamówieniem według Kodu Wspólnego Słow­nika Zamówień (CPV):

Dział: 45000000-7, Roboty budowlane

Grupa: 453 - Roboty instalacyjne

Kategorie robót: 45312200-9 Instalowanie alarmów włamaniowych

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alar­mowych

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawar­te w przytoczonych w niniejszym dokumencie aktów normatywnych.

Wprowadzenie.

Określenia podstawowe definiujące pojęcia użyte w specyfikacji tech­nicznej:Alarm - ostrzeżenie o zaistnieniu niebezpieczeństwa dla życia, mienia lub środowiska, wymagającego interwencji.

System alarmowy (alarm system) - instalacja elektryczna przeznaczo­na do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków, wskazują­cych na istnienie niebezpieczeństwa.

System alarmowy włamania (intrusion alarm system) jest to instala­cja elektryczna przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania obecności, wejścia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego.

System alarmowy napadu (hold-up alarm system) - system pozwala­jący wysyłać i odebrać sygnał alarmowy o napadzie na osobę zagrożoną.

Telewizyjny system nadzoru (CCTV alarm system) - zespół telewi­zyjnych środków technicznych i programowych przeznaczonych do obser­wowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych wa­runków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.

System transmisji alarmu (alarm transmitting system) - system sto­sowany do przekazywania informacji o stanie jednego lub więcej syste­mów alarmowych między dozorowanym obiektem i jednym lub większą liczbą alarmowych centrów odbiorczych.

Automatyczny system sygnalizacji pożaru - system, który bez udziału ludzkiego rozpoznaje w początkowej fazie i natychmiast sygnalizuje wy­stąpienie pożaru.

Centrala alarmowa (control eąuipment) - zespół środków sprzętowych i programowych, działających według określonego algorytmu i realizujący co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujące w systemie alarmowym.

Zasilacz (power supply) - część systemu alarmowego, dostarczająca energii o określonych parametrach, niezbędnej do działania systemu łub jego części.

Czujka (detector) - urządzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunków wskazujących na wystąpienie niebez­pieczeństwa.

Identyfikator osób lub pojazdów (person/vehicle identification) -stwierdzenie za pomocą odpowiednich środków technicznych (identyfika­torów), uprawnień danej osoby lub pojazdów w obszarze zastrzeżonym.

Kamera CCTV (CCTV camera) - urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na standardowy sygnał wizyjny.

Automatyczne czujki pożarowe - część systemu przeciwpożarowego, która stale lub w kolejnych odstępach czasowych kontroluje wielkości chemiczne lub fizyczne w celu rozpoznania pożaru w strefie dozoru.

Klasa urządzenia alarmowego - poziom techniczny urządzenia gwa­rantujący określoną skuteczność jego działania w systemie alarmowym danej klasy. Klasy urządzeń są zgodne z podziałem zamieszczonym w Za­łączniku Krajowym do Polskiej Normy PN-93/E-08390/14.

Strefa (zonę) - określony obszar, w którym mogą zostać wykryte nienor­malne warunki wskazujące na możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa.

Sabotaż (tamper) - celowe zakłócenie albo uszkodzenie systemu alar­mowego lub jego części.

Poziom ryzyka - stopień zagrożenia dla osób lub mienia, które istnieje w ich otoczeniu.

Poziom ochrony - środki techniczne i organizacyjne zastosowane do za­bezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu.

Poziom bezpieczeństwa - miara, w jakiej poziom ryzyka jest pokrywany przez poziom ochrony.

Kategorie zagrożonych (wartości od Z1 do Z4) - miara różnych pozio­mów ryzyka występujących w dozorowanych obiektach.

Klasy systemów alarmowych (klasy od SA1 do SA4) - zdolność syste­mów alarmowych do ochrony dozorowanych obiektów w warunkach od­działywania czynników zewnętrznych.

Klasy urządzeń alarmowych (klasy A, B, C i S) - określają urządzenia alarmowe, ze względu na poziom jakości predestynujący je do stosowania w systemach alarmowych określonych klas, w których gwarantują normal­ny poziom bezpieczeństwa.
Zakład instalacji alarmowych - instytucja, która dostarcza i/lub insta­luje i/lub konserwuje systemy alarmowe.

Zamawiający - osoba lub instytucja wykorzystująca usługi zakładu insta­lacji alarmowych w zakresie dostarczania, instalowania i/lub konserwacji systemu alarmowego.

Dozorowany obiekt - ta część budynku i/lub obszaru, w której system alarmowy może wykryć niebezpieczeństwo.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z doku­mentacją składającą się na SIWZ, zawartą umową oraz zasadami wie­dzy i sztuki budowlanej. Ponadto prace należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: 1. Obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych.

 2. Ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 26 września 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740)

 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budyn­ki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

 5. Właściwych przepisów BHP i ppoż.

Materiał


1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Zastosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie świadectwa kla­syfikacyjne wydane zgodnie Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Zainstalowany System Alarmowy powinien w momencie uruchomienia spełniać wymogi określonej klasy, zgodnie z Załącznikiem Krajowym do normy PN-93/E-08390/14.

Dobór urządzeń do poszczególnych klas powinien być zgodny z wymaga­niami zawartymi w dokumentacji projektowej zabezpieczenia techniczne­go obiektu.

Pozostałe materiały stosowane przy realizacji zamówienia powinny posia­dać przed ich zastosowaniem atesty dopuszczenia do obrotu i powszech­nego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową.
2. Rodzaje materiałów

Materiały takie jak kable czy osprzęt należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego -dostarczone na miejsce budowy ma­teriały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z dany­mi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpli­wości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

Instalacja przewodowa powinna zostać wykonana kablami teletechnicz­nymi zgodnie z wymaganiami normatywnymi i producenta urządzeń.

Warunki środowiskowe

Sprzęt przeznaczony do zastosowania w niekorzystnych warunkach śro­dowiskowych, np. stosowany na zewnątrz obiektu, w nie ogrzewanych ma­gazynach lub w atmosferach korozyjnych, powinien spełniać odpowiednie wymagania lub powinien być wyposażony w specjalne zabezpieczenia, przeciwdziałające skutkom poszczególnych narażeń.Znakowanie

Urządzenia powinny być w sposób czytelny i trwały oznaczone nazwą pro­ducenta lub symbolem i numerem typu.

Jeżeli konstrukcja na to pozwala, urządzenie powinno być w sposób czy­telny i trwały oznaczone następującymi dodatkowymi danymi:


 • numer serii,

 • data produkcji (można zastosować kod),

 • wartości nominalne źródła zasilania, np. napięcia, częstotliwości i prądu.

Jeżeli konstrukcja tego nie umożliwia, dane te należy podać w dokumen­tacji towarzyszącej lub na opakowaniu.

Dokumentacja towarzysząca

Jeżeli to nie wynika z danych na urządzeniu, do urządzenia należy dołą­czyć szczegółowe instrukcje prawidłowego instalowania i obsługi oraz wy­magania odnośnie do konserwacji.

Jeśli urządzenie może być uszkodzone przez odwrócenie polaryzacji na­pięcia zasilania, informacja o tym powinna być wyraźnie podana w doku­mentacji towarzyszącej.

3. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z za­leceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy za­chować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Urządzenia i elementy mogą być sprawdzone w zakładzie producenta, je­śli tak zostało uzgodnione. Opakowanie powinno chronić urządzenia i elementy przed uszkodzeniem podczas transportu i przechowywania oraz powinno być oznakowane tak, aby mogły być zidentyfikowane po­szczególne jednostki. Urządzeń i elementów nie należy dostarczać wcze­śniej niż będzie możliwe zainstalowanie ich, chyba że zostaną zapewnio­ne odpowiednie warunki składowania (włącznie z zapewnieniem ochrony, która może mieć znaczenie).
Sprzęt i urządzenia

Do wykonania instalacji teletechnicznych i elektroenergetycznych przewi­duje się użycie następującego sprzętu: • samochód dostawczy do 0,9 t,

 • elektronarzędzia,

 • specjalistyczny sprzęt montażowy przewidziany w technologii produ­centa.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spo­woduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace bu­dowlane będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomoc­niczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być usta­wiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ponosi odpo­wiedzialność oraz wszelkie koszty związane z transportem materiałów i urządzeń na teren budowy.

Wykonanie robót1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Należy stosować standardy robót za­pewniające wysoką jakość oraz niezawodność połączeń i transmisji.

Przed przystąpieniem do robót należy:


 • Ustalić przebieg instalacji przewodowej w pomieszczeniach chro­nionych z zamawiającym.

 • Ustalić sposób prowadzenia okablowania między budynkami.

 • Ustalić punkty poboru energii dla central alarmowych i urządzeń sterujących.


2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku przebiegów równoległych instalacji systemów alarmowych do instalacji zasilającej i komputerowej należy zachować odpowiedni od­stęp od tych instalacji, zapewniający bezpieczną transmisję sygnałów i da­nych w instalacji systemów alarmowych.

3. Lokalizacja urządzeń central alarmowych i urządzeń sterujących

Urządzenia sterujące i rejestrujące należy instalować w pomieszczeniach chronionych przez systemy alarmowe. Dostęp tylko dla administratora bezpieczeństwa i uprawnionego serwisu.

Centrala alarmowe, rejestratory cyfrowe i inne niezbędne urządzenia po­winny być zamontowane w chronionym, wydzielonym pomieszczeniu technicznym obok pomieszczenia zaadaptowanego jako pomieszczenie, w którym będzie zainstalowany Zintegrowany System Zarządzania Bez­pieczeństwem Obiektu.

4. Zasilanie urządzeń alarmowych
Zasilanie sieciowe

Centralę systemu alarmowego oraz inne elementy systemu zabezpiecze­nia elektronicznego, tj. sterowniki kontroli dostępu, rejestrator cyfrowy,

należy zasilić przewodem YDY 2x1,5 mm^ z wydzielonego pola rozdziel­ni najbliższej budynku, w którym znajduje się centrala alarmów lub urzą­dzenie sterujące. Do tego pola nie wolno dołączać innych odbiorników energii elektrycznej. Zabezpieczenie zasilania systemów alarmowych na­leży odpowiednio oznakować, np. „ZASILANIE CENTRALI ALAR­MOWEJ" i „ZASILANIE SYSTEMU ACC/CCTV/SSP", oraz wpisać numer zabezpieczenia do egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe central systemów alarmowych/urządzeń sterujących stanowią baterie akumulatorów bezobsługowych 12 V DC zainstalowane wewnątrz centrali alarmowej/urządzeń sterujących. Pojemność akumula­torów powinna być dobrana tak, aby umożliwić pracę w czasie 36/60 go­dzin w trybie awaryjnym dla systemu alarmowego/urządzeń sterujących.

Elementy sterujące systemu kontroli dostępu powinny umożliwiać wyjście awaryjne osób z pomieszczeń lub mechaniczne otwarcie kontrolowanych drzwi podczas pracy awaryjnej systemu. Czas pracy awaryjnej należy do­brać wg indywidualnych potrzeb użytkownika, ale uwzględniając wymaga­nia normatywne i wysoką kategorię zagrożenia obiektu.

Wszystkie stanowiska komputerowe zarządzające lub integrujące systemy bezpieczeństwa także należy wyposażyć w zasilacz typu UPS z identycz­nym czasem pracy, jak w przypadku systemu wizyjnego.5. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: • wszystkie przejścia kabli przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach ru­rowych lub korytkach,

 • przejścia między pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych po­winny być wykonywane w sposób ognioszczelny, zapewniający wyma­ganą wytrzymałość ogniową,

 • obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodze­niami; jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stoso­wać rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.6. Montaż okablowania
Wymagania ogólne


 • W celu zapewnienia skuteczności systemu alarmowego systemy alarmowe zainstalowane w budynkach mogą od czasu do czasu wy­magać uzupełnienia i/lub modyfikacji podczas użytkowania budyn­ku. Zatem we wczesnym etapie projektowania należy dokładnie rozważyć wymiary i kształt kanałów kablowych, kabli itp., aby w możliwie szerokim zakresie została zapewniona możliwość uzu­pełnień i modyfikacji systemu alarmowego. Ważne jest zapewnie­nie łatwości konserwacji systemu alarmowego i odpowiedniego za­bezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingeren­cją osób postronnych.

 • Zaciski i przewody powinny być numerowane, barwione lub ozna­czone w inny, łatwy do identyfikacji sposób. Oznaczenia powinny być trwałe i czytelne.

 • Wymiar i materiał przewodu elektrycznego oraz jego izolacja po­winny być takie, aby napięcie dowolnego urządzenia lub elementu nie było mniejsze niż jego minimalna określona wartość robocza, przy pomiarze w warunkach maksymalnego prądu.

 • Połączenia przewodów elektrycznych powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną oraz powinny być od sie­bie elektrycznie odizolowane. Do połączeń przewodów należy wy­korzystywać listwy zaciskowe pokryte materiałem izolacyjnym lub puszki połączeniowe.

 • Mogą być użyte inne elementy łączące (np. wtyczka i gniazdo lub specjalne połączenia firmowe) pod warunkiem, że połączenia przewodów z tymi elementami, (o ile występują) spełniają powyż­sze wymagania, w warunkach gdzie występują.

 • Połączenia giętkie powinny być takie, aby przewody i izolacja były odporne na zmęczenie lub naprężenia występujące w konkretnym zastosowaniu.

• Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane
i rozprowadzone, albo zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodze­
nia w środowisku, w którym jest stosowane.

Instalacje w obiekcie

 • Linie dozorowe oraz sterujące należy wykonać przewodem typu YTKSY 3x2x0,5 lub jego odpowiednikiem zgodnie z załączonymi rysunkami instalacji systemów zabezpieczenia obiektu, przy długo­ściach linii dozorowych przekraczających 1000 m należy stosować przewód o odpowiednio większym przekroju.

 • Linie sygnalizatorów należy wykonać przewodem teletechnicznym zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia.

 • Okablowanie należy ukryć w miarę możliwości i prowadzić w kory­tach kablowych instalacji teletechnicznych lub listwach instalacyj­nych mocowanych do sufitu lub ścian.

 • Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych PCV (przepustach).

 • Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyj­nych, sterujących i monitorujących z przewodami elektrycznymi 230 V AC w tym samym przepuście.

 • Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak naj­mniejszej liczby zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami, np. elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. Wskazane jest zacho­wanie odległości 30 cm od tych instalacji.

 • Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną prze­wody instalacji sygnalizacji alarmu powinny przebiegać poniżej.

 • Przewody między elementami systemu mogą być przedłużane za pomocą odpowiednich elementów łączących.

 • Wszystkie puszki połączeniowe, łączniki, punkty krosowania itd. powinny być zabezpieczone przed sabotażem i nieuprawnionym manipulowaniem. Każda próba nieautoryzowanego otwarcia punktu połączenia powinna być sygnalizowana alarmem sabotażo­wym w centralach alarmowych.

7. Montaż urządzeń Wymagania ogólne

 • W celu zapewnienia skuteczności systemu alarmowego systemy alarmo­we zainstalowane w budynkach mogą od czasu do czasu wymacać uzupeł­nienia i/lub modyfikacji podczas użytkowania budynku. Zatem we wcze­snym etapie projektowania należy dokładnie rozważyć wymiary i kształt kanałów kablowych, kabli itp., aby w możliwie szerokim zakresie została zapewniona możliwość uzupełnień i modyfikacji systemu alarmowego.

 • Ważne jest zapewnienie łatwości konserwacji systemu alarmowego i odpowiedniego zabezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicz­nym oraz ingerencją osób postronnych.

 • Lokalizacja centrali i aparatury zasilającej powinny zapewniać łatwy dostęp do nich w celu obsługi.

 • Konstrukcja mechaniczna każdej części systemu alarmowego powinna być taka, aby były wyeliminowane zagrożenia spowodowane me­chaniczną niestabilnością, ruchomymi elementami, albo wystającymi ostrymi krawędziami.

 • System alarmowy nie powinien zakłócać działania innych systemów lub sprzętu, np. przez emisję zakłóceń radioelektrycznych. Poziomy promieniowania nie powinny przekraczać wartości dopuszczonych granicznych krajowych i/lub międzynarodowych.

 • Urządzeń i elementów systemu alarmowego nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, urządzeń klimatyzacyjnych, jeżeli mogłoby to wpłynąć ujemnie na ich parametry funkcjonalne.

Centrale i inne elementy sterujące systemu alarmowego

Lokalizacja centrali i aparatury zasilającej powinny zapewniać łatwy do­stęp do nich w celu obsługi. Montaż urządzeń należy wykonać według załączonych rysunków, tj.: • Centrale sygnalizacji alarmu włamania i napadu należy zainstalować w strefie bezpieczeństwa w pomieszczeniach chronionych przez syste­my alarmowe. Dostęp tylko dla administratora bezpieczeństwa i uprawnionego serwisu.

 • Wszystkie sterowniki systemu kontroli dostępu należy zainstalować w strefach chronionych przez systemy alarmowe.

 • Rejestratory cyfrowe lub inne urządzenia archiwizujące systemu CCTV należy instalować w strefie chronionej przez systemy alarmowe bez dostępu obsługi. Dostęp tylko dla administratora bezpieczeństwa i uprawnionego serwisu.

 • W recepcji na parterze należy umieścić tablicę synoptyczną systemu sygnalizacji alarmu włamania i napadu lub inne urządzenia wizualizu­jące zagrożenia.

 • Wszystkie sygnały z central alarmu włamania i napadu, central poża­rowych, sterowników kontroli dostępu oraz systemu CCTV należy sprowadzić do centrum nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządza­nia Bezpieczeństwem Obiektu (ZSZBO).

 • Obsługa nie może mieć dostępu do centralnych urządzeń sterujących i programujących. Urządzenia sterujące i programujące, np. stanowi­sko PC, należy zabezpieczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa tech­nicznego i teleinformatycznego.

 • W przypadkach wątpliwych dokładną lokalizację należy uzgodnić z projektantem lub inwestorem w trakcie montażu.

 • Centrala powinna mieć urządzenia do odbioru, kontroli, zapisu i prze­kazywania sygnałów, z urządzeń wyzwalających, przyłączonych do niej oraz do uruchamiania alarmowych sygnalizatorów akustycznych i alarmowych urządzeń sygnalizacyjnych.

 • System alarmowy powinien być przewidziany do jednoznacznego wskazywania źródła alarmu.

 • Alarmy i uszkodzenia powinny być sygnalizowane oddzielnie.

Czujki pożarowe

 • Czujki pożarowe należy instalować zgodnie z wymaganiami producen­ta i projektowymi CNBOP.

 • Wszelkie zmiany lokalizacji czujek pożarowych należy uzgodnić z pro­jektantem lub Inwestorem w czasie montażu.

Sygnalizatory akustyczne

 • Rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznego wynika ze skali rysunków.

 • Sygnalizatory montować w miejscach widocznych uwzględniając ich parametry techniczne.

 • Wszelkie zmiany lokalizacji i sposób montażu sygnalizatorów należy uzgodnić z projektantem i inwestorem w czasie montażu.

Kamery systemu CCTV

 • Kamery systemu CCTV należy montować na odpowiednich uchwytach na sufitach, ścianach lub przygotowanych do tego słupach zgodnie z ry­sunkami i wymaganiami producenta.

 • Pozostałe elementy kamer CCTV, np. Zasilacze, należy umieścić w stre­fie bezpieczeństwa w miejscach niewidocznych, np. nad sufitem podwie­szanym lub w pomieszczeniach chronionych przez system alarmowy.

Systemy transmisji

 • Zaleca się, aby były przewidziane warunki do transmisji sygnałów alar­mowych do oddalonego centrum nadzorczego (Policji itp.). Może być również przewidziane urządzenie do wysyłania do centrum oddalone­go ostrzeżenia o uszkodzeniu.

 • Zaleca się, aby tor sygnalizacyjny wychodzący poza obiekty dozorowa­ne był umieszczony w ziemi lub ukryty. Jeżeli łącze komunikacyjne jest trwale połączone z centrum oddalonym z obsługą, to powinno być cią­gle monitorowane, ze wskazywaniem w stacji odbiorczej uszkodzenia w razie awarii. Jeżeli łącze komunikacyjne nie jest ciągle monitorowa­ne ze względu na uszkodzenie, należy określić program badania okre­sowego.

Inne zalecenia

 1. Zaleca się numerowanie wszystkich elementów systemu podczas mon­tażu i oznakować widocznymi numerami w celu identyfikacji i wpro­wadzenia ewentualnych zmian do dokumentacji powykonawczej.

 2. Przy montażu innych niewymienionych elementów należy stosować zalecenia producenta lub wymagania normatywne w tym zakresie i konsultować się z projektantem i inwestorem.

8. Prace porządkowe

Wykonawca odpowiada za sukcesywne usuwanie z terenu budowy ele­mentów pozostałych z rozbiórki, usunięcie wszelkich uszkodzeń wyni­kłych w czasie prowadzenia robót, a niewystępujących w momencie prze­kazania placu budowy oraz za likwidację wszystkich robót tymczasowych, naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych podczas robót instalacyjnych i montażowych, np. zabrudzenia, uszkodzenia tynków itd., oraz innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Kontrola jakości robót

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać: - zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

- sposób prowadzenia instalacji, podłączenia i zabezpieczenia puszek in­
stalacyjnych przed sabotażem,


 • protokoły pomiarów elektrycznych i ciągłości okablowania, prawidłowy dobór przewodów,

 • dobór urządzeń zgodnie z wymaganiami klasy,

 • sposób i miejsca montażu urządzeń,

 • skuteczność działania urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i zakresem ochrony,

 • zakres i prawidłowość oprogramowania central alarmowych i urządzeń sterujących oraz rejestrujących,

 • sposób zasilania urządzeń,

 • arkusze programowania systemów alarmowych,

 • jakość i estetyka wykonania,

 • kontrola innych wymagań wynikających z wymagań normatywnych.


1. Kontrola robót zanikających

Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynko-waniem oraz inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bar­dzo trudne do sprawdzenia. Usterki powinny być wykryte i wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należy­tego stanu elementów i prawidłowego montażu.2. Kontrola prawidłowości wykonania instalacji elektrycznej

Po wykonaniu wszystkich połączeń instalacji elektrycznej powinno nastą­pić sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego, a następ­nie badanie skuteczności zerowania, oraz badanie ochrony przeciwpora­żeniowej. Raporty pomiarowe powinny zostać zamieszczone w dokumen­tacji powykonawczej.3. Kontrola prawidłowości wykonania instalacji przewodowej sys­
temów

Po wykonaniu połączeń instalacji teletechnicznej i zasilającej po­szczególne urządzenia systemów będących przedmiotem zamówie­nia powinny zostać przeprowadzone pomiary reflektometryczne.

Pomiary powinny dotyczyć:


 • Zapewnienia ciągłości zainstalowanych przewodów.

 • Odpowiedniej oporności przewodów zapewniających prawi­dłowe zasilanie urządzeń alarmowych i transmisję danych

Raporty pomiarowe powinny zostać zamieszczone w dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawczaWymagania ogólne

Na podstawie tych uzgodnień powinny być przygotowane projekty/wyma­gania techniczne zawierające: 1. szczegóły dotyczące proponowanej instalacji systemu alarmowego,

 2. plany pomieszczeń wymaganych dla urządzeń i elementów,

 1. rowki, kanały kablowe, rurki kablowe, kanały itp. wymagane do oprze-wodowania przy uwzględnieniu potrzeb segregacji przewodów,

 2. warunki doprowadzania sieci zasilającej.

Zakres wymaganej dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza systemów sygnalizacji zagrożeń wymienio­nych w przedmiocie zamówienia powinna być wykonana w postaci papie­rowej i elektronicznej i składać się z: • opisu zastosowanego rozwiązania organizacyjnego i technologicznego,

 • opisu stref ochrony alarmowej, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego,

 • specyfikacji urządzeń i zastosowanych materiałów,

 • schematów organizacyjno-funkcjonalnych systemów (w postaci wydru­ku oraz pliku wykonanego w standardzie AutoCAD),

 • planów rozmieszczenia urządzeń wraz z przebiegiem instalacji przewo­dowej i zasilania elektrycznego urządzeń (w postaci wydruku oraz pli­ku wykonanego w standardzie AutoCAD),

 • dołączonych w postaci elektronicznej zapisów oprogramowania konfi­guracji zainstalowanych systemów, aktualnych na dzień odbioru,

 • raportu z pomiarów instalacji potwierdzających prawidłowe jej wyko­nanie,

 • protokołów powykonawczych zgodnie z etapami odbioru,

 • kosztorysu powykonawczego.

Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć deklarację zgodności wykonania systemów elektronicznego zabezpieczenia zgodnie z wymaga­niami stosownych norm.

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana zgodnie z norma­mi i przepisami oraz wymaganiami branżowymi.

Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji okablowa­nia strukturalnego. Jednostką obmiarową jest: • dla aparatury i urządzeń 1 szt. (1 kpi.)

 • dla kabli i przewodów 1 m

 • dla rur instalacyjnych i korytek kablowych 1 m

 • dla badań i pomiarów 1 pomiar (1 badanie)

Odbiór robót

Wymagania ogólne

Zaleca się, aby po sprawdzeniu działania systemu alarmowego w obecno­ści jego użytkownika i/lub właściciela został sporządzony protokół zdaw­czo-odbiorczy.

Właściciel lub użytkownik obiektu dozorowanego powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem alarmowym. Osobie tej należy przyznać uprawnienia do wykonywania prac niezbędnych do utrzymania systemu alarmowego w stanie sprawności, dokonywania odpowied­nich zapisów oraz obsługi.

Użytkownicy instalacji powinni być poinstruowani o właściwym użytko­waniu systemu alarmowego.

Należy ustalić procedury postępowania z alarmami, ostrzeżeniami o uszkodzeniu, wyłączeniu części lub całego systemu alarmowego ze sta­nu działania. Procedury te powinny być zatwierdzone przez odpowiednie władze przed ich wprowadzeniem.

Badania wykonane przed przekazaniem systemu alarmowego powinny wykazać, że system alarmowy działa poprawnie oraz spełnia wszystkie wy­magania. Jeżeli do istniejącego systemu alarmowego wprowadzono uzu­pełnienia lub modyfikacje, to należy wykonać badania całego systemu alarmowego w celu stwierdzenia, że działa on poprawnie oraz odpowiada przedmiotowi PN-91/E-05009: 1. funkcje całej aparatury i połączenia przewodów są wykonane popraw­nie i spełniają wymagania dotyczące instalacji,

 2. każde połączenie z Policją, Strażą Pożarną lub centrum monitorowa­nia działa poprawnie.

Jeżeli wynik badań odbiorczych zostanie oceniony pozytywnie, to instala­tor powinien potwierdzić, że system alarmowy spełnia wymagania. Jeżeli stwierdzone odchyłki są do przyjęcia, należy je wymienić w świadectwie.

Może zostać uzgodnione, że instalator będzie wykonywał okresowo kon­trolę systemu alarmowego.

Instalator powinien zwrócić uwagę użytkownika na czynniki wpływające na parametry systemu alarmowego, a w szczególności na wymagania do­tyczące okresowej konserwacji oraz unikanie działań i praktyk, które mo­głyby spowodować wytwarzanie fałszywych alarmów. Podczas odbioru systemu alarmowego należy zamawiającemu praktycznie zademonstro­wać czynności obsługowe.

Zakres i przebieg odbioru

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

 2. odbiór częściowy,

 3. odbiór końcowy.

2. Odbiory będą przebiegać w następujący sposób:

 1. wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru,

 2. zamawiający przeprowadzi komisyjny odbiór przy udziale przedsta-wicielizamawiającego, inspektora nadzoru i wykonawcy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia ogotowości do odbioru,

 3. wykonawca przedstawi zamawiającemu przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dokumentację pomiarową oraz powykonawczą,

4) z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie za­wierać ustalenia poczynione w czasie odbioru. Protokół odbioru czę­ściowego i końcowego stanowią podstawę do wystawienia faktury.

3. Przystępując do odbioru częściowego, wykonawca przedkłada dodatko­


wo wykaz robót wykonanych częściowo.

 1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszyst­kich robót składających się na przedmiot umowy.

 2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne i zostały potwierdzone protoko­łem odbioru.

Użytkowanie

Użytkownicy instalacji powinni zostać poinstruowani o właściwym użyt­kowaniu systemu alarmowego.

Powinna być zapewniona współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwację budynku i jego odnawianie itp., aby była pewność, że ich pra­ca nie spowoduje uszkodzeń lub nie zakłóci w inny sposób działania sys­temu alarmowego.

Użytkownik powinien zapewnić wolną przestrzeń roboczą wokół każdej czujki i wszystkie przyciski alarmowe pozostawić nie zasłonięte.

Jeżeli nastąpi zmiana wystroju lub najemcy dozorowanego obiektu, użyt­kownik odpowiednio wcześnie powinien rozważyć niezbędne zmiany sys­temu alarmowego.

Obsługa i konserwacja Wymagania ogólne


Zakład instalacji alarmowych powinien dostarczyć właścicielowi i/lub użytkownikowi systemu alarmowego pisemne i/lub piktogramowe in­strukcje obsługi.


Obsługa i konserwacja

Zakład instalacji alarmowych powinien dostarczyć zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji systemu alarmowego.Rejestrowanie

Dla systemu alarmowego należy prowadzić zapisy (protokoły). Rodzaje zapisów należy określić w wytycznych dotyczących stosowania lub w nor­mach dotyczących poszczególnych systemów alarmowych. Dla każdego systemu alarmowego powinien być założony system rejestro­wania.Rejestr zdarzeń

Każdy system alarmowy powinien mieć rejestr zdarzeń, zawierający datę każdej wizyty, wykryte uszkodzenia oraz podjęte działania. Ponadto nale­ży w nim rejestrować każdy wywołany alarm wraz ze szczegółami o pod­jętym działaniu oraz, jeśli to możliwe, przyczynę.Zapis konserwacji

Należy wykonać oddzielny zapis każdego czasowego wyłączenia na okres konserwacjiRejestr obsługi awaryjnej

Powinien istnieć zapis daty i czasu odbioru każdego wezwania awaryjne­go wraz z datą i czasem trwania niezbędnego działania.Zapis okresowego wyłączenia

Każdy system alarmowy powinien mieć zapis każdego okresowego wy­łączenia go lub jakiejkolwiek jego części. Powinna być wykazana każ­da czujka lub inne wyposażenie, które nie działa w jakimkolwiek okre­sie. Powinien być podany powód wyłączenia oraz data ponownego włączenia.

Do każdego wyłączenia należy uzyskać od użytkownika lub jego przedsta­wiciela pisemne upoważnienie.

Dokumenty związane1. Normy (wybór)

EN 50131-1: 2006 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wła­mania i napadu - Część 1: Wymagania ogólne PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -Terminologia.

PN-EN 50130-5: 2002 Systemy alarmowe - Część 5: Próby środo­wiskowe.

PN-EN 50130-4: 2002 Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybil­ność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymaga­nia dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożaro­wych, włamaniowych i osobistych.

PN-93/E-08390/22: 1993 Systemy alarmowe - Włamaniowe syste­my alarmowe - Ogólne wymagania i badania czujek. PN-EN 50131-1: 2002 Systemy alarmowe-Systemy sygnalizacji wła­mania - Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 50133-1: 2000 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostę­pu - Część 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-2-1: 2002 Systemy alarmowe - Systemy kontroli do­stępu - Część 2-1: Wymagania dla podzespołów. PN-EN 50133-7: 2002 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostę­pu - Część 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-2-1: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1: Kamery telewi­zji czarno-białej.

PN-EN 50132-4-1: 2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 4-1: Monitory czar­no-białe.

PN-EN 50132-5: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja. • PN-EN 50132-7: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stoso­wania.

 • PN-EN 50136-1-1: 2002 Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu.

 • PN-EN 50136-1-2: 2002 Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 1-2: Wymagania dla systemów wykorzy­stujących specjalizowane tory transmisji.

 • PN-93/E-08390/14: 1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady stosowania.


2. Ustawy i rozporządzenia (wybór)

 • Ustawa o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740)

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 ro­ku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 208, poz. 1741).

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinforma­tycznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1433).

 • Przepisy dotyczące budowy urządzeń elektrycznych z dnia 31.05.1987 r. (z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej bu­dynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu­dynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. System oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestor­skiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w progra­mie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfika­cji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro­gram funkcjonalno-użytkowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość