Instrukcja dla przedstawiciela PolskI na posiedzenie Komitetu Ekspertów ds. Zanieczyszczeń Rolniczych w dniu 07. 2013 OtrzymujePobieranie 25.94 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.94 Kb.


GIS-BŻ-UE-4270-73/PS/13/4 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r.

Instrukcja dla przedstawiciela PolskI

na posiedzenie Komitetu Ekspertów ds. Zanieczyszczeń
Rolniczych


w dniu 2.07.2013

Otrzymuje: Pan Marcin Rynkowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MZ

Uzgodniona między następującymi instytucjami: MSZ, MRiRW, FK, PFPZ, RGZ, GIW, GIJHARS, MZ, SP RP przy UE
Informacje na temat przedstawiciela Polski na posiedzenie
Imię i nazwisko/stanowisko:

Andrzej Starski/st. specjalista bad.-techn.

Instytucja/komórka organizacyjna:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa ŻywnościNumer telefonu: 22 5421383

Numer faksu: 22 5421225

Adres poczty elektronicznej:

astarski@pzh.gov.pl

PORZĄDEK OBRADAgenda spotkania

1. Sterygmatocystyna

2. Alkaloidy opium w ziarnie maku

3. Dyskusja na temat projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustalającego metody pobierania próbek i analiz dla celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych

4. Dyskusja na temat projektu rozporządzenia Komisji (UE) nakładającego specjalne warunki przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich
z powodu ryzyka zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1152/2009

5. Przewodnik dla służb sanitarnych w zakresie kontroli zgodności z legislacją Unii Europejskiej dotyczącą aflatoksyn

6. Mikotoksyny forum 2013: dyskusja nad zagadnieniami do podjęcia

7. Pozostałe sprawyAgendę przesłano w dniu 24 czerwca br., dokumenty nie udostępniono.

1. Sterygmatocystyna

dokumenty: brak

Sterygmatocystyna jest mikotoksyną produkowaną przez grzyby z gatunku Aspergillus flavus, zanieczyszcza ona głównie ziarno zbóż i produkty zbożowe. Do zanieczyszczenia ziarna dochodzi w okresie przechowywania, mikotoksyna ta często współwystępuje z innymi aflatoksynami. Sterygmatocystyna kwalifikowana jest przez IARC do grupy kancerogenów 2B – substancji prawdopodobnie kancerogennych dla ludzi.

Opracowania w zakresie występowania, toksyczności, narażenia i metod analizy zawartości sterygmatocystyny dokonał Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Niniejszy raport będzie przedmiotem prezentacji na sesji. Na tej podstawie planowana jest dyskusja koncentrująca się na rozważeniu potrzeby dalszego postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem jakie powinna podjąć Komisja Europejska.

Stanowisko przedstawiciela Polski:

Przedstawiciel Polski zapozna się z treścią prezentacji oraz sugestiami dotyczącymi dalszych działań. Przedstawiciel Polski weźmie udział


w zaplanowanej dyskusji.

2. Alkaloidy opium w ziarnie maku

dokumenty: brak

Alkaloidy opium w tym w szczególności morfina i kodeina mogą zanieczyszczać środki spożywcze zawierające mak. Występujące w żywności dawki stanowią istotny odsetek niskich dawek terapeutycznych, z tego względu należy rozważać alkaloidy opium jako zanieczyszczenie środków spożywczych zagrażające zdrowiu człowieka. Ze względu na stosowanie w uprawie przeznaczonej dla celów spożywczy maku niskomorfinowego, jako główną przyczynę obecności alkaloidów należy wskazać niewłaściwe praktyki rolnicze (w szczególności zbioru maku), które prowadzą do zanieczyszczenia ziarna mleczkiem zawierającym relatywnie niskie, ale jednak istotne, poziomy alkaloidów.


W związku z tym głównym kierunkiem działań pozwalającym na ograniczenie zanieczyszczenia maku przez alkaloidy opium jest wprowadzenie Kodeksu Praktyk obejmującego właściwe działania pozwalające uniknąć zanieczyszczenia ziarna maku. Istotne są również procesy przewarzania maku, w szczególności płukanie i mielenie ziarna, które prowadzą do redukcji poziomów zanieczyszczenia.

Projekt kodeksu będzie przedmiotem dyskusji komitetu Ekspertów.Stanowisko przedstawiciela Polski:

Przedstawiciel Polski zapozna się z treścią projektu oraz weźmie udział


w zaplanowanej dyskusji.

3. Dyskusja na temat projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustalającego metody pobierania próbek i analiz dla celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych

dokumenty: brak

Omawiany projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w odniesieniu do metod pobierania próbek w odniesieniu do przypraw i dużych partii innych produktów. Propozycja została opracowana na podstawie wcześniejszych dyskusji prowadzonych w Komitecie Ekspertów i obejmuje szczegółowe rozwiązania oraz poprawki do obecnych zapisów.

Kolejną zmianą stanowiącą konsekwencję przyjęcia zalecenia Komisji
nr 2013/165/UE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obecności toksyn T-2 i HT-2 w zbożach i produktach zbożowych oraz proponowanej poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do cytryniny jest wprowadzenie odpowiednich zapisów dla kryteriów metod analitycznych stosowanych do urzędowej kontroli poziomów toksyn T-2 i HT-2 oraz cytryniny.

Ostatnim elementem jest podjęcie kwestii metod skriningowych służących szybkim analizom przesiewowym w kierunku mikotoksyn. Badania takie mogą być dobrym testem wykorzystywanym np. przez producentów żywności. W tym zakresie odpowiedni wkład merytoryczny został opracowany przez Europejskie Laboratorium Referencyjne ds. mikotoksyn, przy współudziale specjalistów od szybkich metod testowych. Skuteczność oraz użyteczność rozwiązań w zakresie metod skriningowych była konsultowana z przedstawicielami producentów.Stanowisko przedstawiciela Polski:

Przedstawiciel Polski zapozna się z treścią proponowanych zmian oraz weźmie udział w zaplanowanej dyskusji.4. Dyskusja na temat projektu rozporządzenia Komisji (UE) nakładającego specjalne warunki przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich z powodu ryzyka zanieczyszczenia aflatoksynami
i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1152/2009


dokumenty: brak

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1152/2009 reguluje specjalne warunki przywozu niektórych środków spożywczych i pasz w z krajów trzecich w zawiązku


z niebezpieczeństwem zanieczyszczenia tych środków przez aflatoksyny. Rozporządzenie określa szczegółowo kierunki importu oraz rodzaje środków spożywczych. Reguluje również kwestie wwozu oraz właściwej oczekiwanej przez UE dokumentacji (świadectwa zdrowia oraz dokumentacja wyników badań w kierunku aflatoksyn). Istotnym elementem jest określenie częstotliwości prowadzonych urzędowych kontroli dla wymienionych środków spożywczych
i kierunków importu – określonych jako odsetek kontrolowanych partii wprowadzanych na terytorium UE.

Obecne prace nad aktualizacją rozporządzenia zmierzają do przeniesienia


z rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE pozostałych limitów dla mikotoksyn oraz dokonania przeglądu częstotliwości zwiększonej kontroli importu jako środka zapobiegawczego.

Spodziewana jest dyskusja nad projektem w obecnym stanie.Stanowisko przedstawiciela Polski:

Przedstawiciel Polski zapozna się z treścią projektu oraz weźmie udział


w zaplanowanej dyskusji.

5. Przewodnik dla służb sanitarnych w zakresie kontroli zgodności z legislacją unii Europejskiej dotyczącą aflatoksyn

dokumenty: brak

W zakresie przedmiotowego zagadnienia nie przedstawiono żadnych dokumentów odnośnie wprowadzanych zmian. W tym zakresie stosowna dyskusja mogła być przedmiotem wcześniejszych prac, w których nie uczestniczył przedstawiciel Polski.

Planowane zmiany dotyczą dokumentu przewodnikowego opracowanego
w 2010 r. do wykorzystania przez służby sanitarnych. Dokument ten zawiera wytyczne dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności
z prawodawstwem UE w odniesieniu do aflatoksyn, w tym w szczególności stosowanie rozporządzenia (UE) nr 1152/2009 dotyczącego zwiększonej kontroli importu ze względu na ryzyko zanieczyszczenia niektórych środków spożywczych z pochodzących z niektórych państw trzecich. Przewodnik omawia szczegółowe metody pobierania próbek różnych środków spożywczych, metody te podlegają ciągłemu doskonaleniu, stąd konieczne są odpowiednie zmiany
w dokumencie przewodnikowym. Należy wziąć również pod uwagę planowane przyjęcie rozporządzenia uchylającego (de facto zmieniającego) rozporządzenie Komisji 1152/2009.

Stanowisko przedstawiciela Polski:

Przedstawiciel Polski zapozna się z propozycjami zmian i weźmie udział


w zaplanowanej dyskusji.

6. Mikotoksyny forum 2013: dyskusja nad zagadnieniami do podjęcia

dokumenty: brak

Tematem dyskusji będzie zakres zagadnień do omówienia podczas forum mikotoksynowego w 2013 roku. Spośród istotnych, wstępnie wytypowanych zagadnień są to: wdrożenia zalecenia Komisji nr 2013/165/EU z dnia 27 marca br. dotyczącego obecności toksyn T-2 i HT-2 w zbożach i produktach zbożowych; następnie proponowane jest zagadnienie dotyczące występowania aflatoksyn


w kukurydzy. Ciekawym tematem są również zagadnienia związane
z oznaczaniem mikotoksyn, w szczególności związanych z obserwacją metabolitów, prekursorów oraz problem maskowania związków w analizach chromatograficznych.

Stanowisko przedstawiciela Polski:

Przedstawiciel weźmie udział w planowanej dyskusji.7. Pozostałe sprawy

dokumenty: brak

Dotychczas nie zgłoszono.Instytucja wiodąca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Sporządził: Andrzej Starski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, tel. 22 5421383

Akceptował: Główny Inspektor Sanitarny
Data: 27 czerwca 2013 r.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy