Strona główna

Instytut historii I archiwistyki umk


Pobieranie 9.36 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar9.36 Kb.
INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI UMK
WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH
I MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU HISTORIA 1. Czas trwania seminarium licencjackiego – 30 h semestr zimowy i 30 h semestr letni (razem 60 h); seminarium magisterskiego – 120 h w ciągu dwóch lat.

 2. Osoba prowadząca: samodzielny pracownik naukowy (profesor zwyczajny, profesor uczelniany, doktor habilitowany).

 3. Zakres tematyczny pracy obejmuje epokę historyczną, kierunki badań i zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład i promotora.

 4. Praca winna być napisana na podstawie: źródła lub źródeł historycznych i być wyposażona
  w aparat naukowy. Nie powinna być kontynuacją prac zaliczeniowych i winna wykazywać samodzielność formułowania wniosków przez studenta. W przypadku licencjatu dopuszcza się jednak także możliwość przygotowania pracy na podstawie szerokiej literatury przedmiotu. Jest także możliwe opracowanie zebranego materiału w postaci prezentacji multimedialnej.

 5. Objętość pracy licencjackiej winna wynosić do 70 stron natomiast magisterskiej od 70 do 100 stron i w uzasadnionych wypadkach – więcej stron.

 6. Konstrukcja i struktura nie musi być taka sama w pracy licencjackiej i magisterskiej.

 7. Praca magisterska nie może być wprost poszerzeniem lub uzupełnieniem napisanej przez studenta pracy licencjackiej chociaż w ogólnych zarysach może kontynuować zainteresowania badawcze piszącego. Celem pracy magisterskiej jest napisanie przez studenta pracy oryginalnej i opartych na źródłach (rękopiśmiennych i drukowanych). Prac w których postawiony zostanie problem oraz wynikające z analizy źródeł wnioski. Magistrant winien wykazać się umiejętnością znajomością literatury przedmiotu oraz umiejętnością pracy na źródłach rękopiśmiennych i drukowanych.
  W wstępie do pracy winna być wyraźnie zaznaczona metoda pracy badawczej.

 8. O ostatecznym kształcie i objętości pracy, tak licencjackiej jak i magisterskiej decyduje promotor.

 9. Oceny pracy dokonują promotor i recenzent.

 10. W komisji egzaminacyjnej zasiadają promotor, recenzent oraz przewodniczący komisji będący pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki.

 11. Egzamin obejmuje dziedzinę historii i epokę, której dotyczy praca licencjacka lub magisterska.

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI UMK


WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH
I MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ 1. Czas trwania: seminarium licencjackiego - 60 godzin w ciągu jednego roku; seminarium magisterskiego - 120 godzin w ciągu dwóch lat

 2. Osoba prowadząca: samodzielny pracownik naukowy

 3. Zakres tematyczny pracy: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, aktoznawstwo, dyplomatyka
  i inne nauki pomocnicze historii wspomagające archiwistykę, źródłoznawstwo, edytorstwo, historia ustroju

 4. Praca może być oparta, zależnie od swego charakteru, na literaturze przedmiotu, źródłach drukowanych, materiałach archiwalnych, a także samodzielnie zgromadzonych danych w wyniku zastosowania takich technik badawczych jak ankieta, wywiad, obserwacja, eksperyment.
  W przypadku pracy licencjackiej dopuszczalne jest w uzasadnionym przypadku oparcie się wyłącznie na literaturze przedmiotu.

 5. Objętość pracy zależy od jej charakteru (teoretycznego lub praktycznego), jakkolwiek zaleca się, by dla prac licencjackich było to ok. 20-40 stron, a dla magisterskich od 60 do 200 stron.

 6. Praca musi być wyposażona w aparat naukowy, wskazywać na opanowanie przez studenta metodologii badań naukowych, umiejętność stawiania problemu badawczego, konstruowania problematyki badawczej, znajomość literatury przedmiotu, umiejętność gromadzenia danych, ich analizy, a także wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych. W przypadku pracy magisterskiej powinna stanowić samodzielne rozwiązanie postawionego problemu.

 7. Oceny pracy dokonują promotor i recenzent.

 8. W komisji egzaminacyjnej zasiadają promotor, recenzent oraz przewodniczący komisji będący pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki, znajdujący się na liście osób wyznaczonych przez dziekana do przewodniczenia egzaminom.

 9. Egzamin obejmuje archiwistykę i zarządzanie dokumentacją w zakresie treści programowych realizowanych na odpowiednim poziomie studiów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki, której dotyczy praca dyplomowa.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość