Instytut meteorologii I gospodarki wodnejPobieranie 17.89 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.89 Kb.

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

Pion Innowacji, Marketingu i Polityki Zagranicznej

Katarzyna Bieniek

Kierownik

Ul .Podleśna 61,

01-673 Warszawa

Tel. 22 5694189

503122100

e-mail: biuroprasowe@imgw.plwww.imgw.pl

www.pogodynka.pl


Oświadczenie IMGW-PIB do artykułu opublikowanego

w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 1 sierpnia br.

Wobec licznych Państwa publikacji zarówno w Dzienniku Gazeta Prawna jak i w mediach elektronicznych dotyczących udostępniania informacji publicznych przez IMGW-PIB informujemy.

Stosowanie do obowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (j.t Dz. U. 2012, poz. 145), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wykonuje zadania państwowej służby hydrologiczno-meteorologiczne w tym pełni zadania w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska itd. Wykonując te zadania rozpoznaje zjawiska zachodzące w atmosferze lub hydrosferze. Dla wykonania zadań w zakresie podstawowej osłony kraju, państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna posiada i utrzymuje m.in. podstawową sieć pomiarowo-obserwacyjną a w niej m.in. stacje hydrologiczno-meteorologiczne oraz radary meteorologiczne.

Jest sprawa oczywistą, że tego rodzaju działalność w zakresie podstawowej osłony kraju finansowana jest ze środków budżetu państwa oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które z roku na rok są relatywnie coraz mniejsze, co potwierdza Minister Środowiska. (w informacji przedstawionej w Druku nr 594 z dnia 29 czerwca 2012r.)


Tabela finansowania

Źródło finansowania/rok

2010

2011

Budżet państwa - dotacja

20 620

20620

NFOŚiGW

66 005

61 000

Realizując swoje ustawowe działania IMGW-PIB określone informacje i dane przekazuje organom władzy publicznej, m.in. Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrom i wielu innym. Katalog tych podmiotów został umieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007r. (Dz.U. nr. 158), tak więc stosowne ostrzeżenia i informacje otrzymują wojewodowie, marszałkowie a przede wszystkim Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które działa na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r, oraz rozporządzenia z dnia 10 lipca 2008r. Rolą tych organów jest podjecie wszelkich działań związanych z przekazywaniem wszystkich komunikatów, informacji i ostrzeżeń do jak najszerszego kręgu odbiorców. Zgodnie z obowiązującym prawem IMGW -PIB ma informować o określonych zjawiskach i sytuacjach (prognozy i ostrzeżenia) określone w ustawie podmioty i służby. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w 2007 roku IMGW-PIB rozpoczął realizację projektu portalu pogodowego WWW.pogodynka.pl. Serwis ten jest pomysłem IMGW na nieodpłatne prezentowanie określonych informacji w zakresie zjawisk pogodowych. Podstawowe produkty pogodowe jak modelowa i synoptyczna prognoza pogody dla Polski, bieżące dane z sieci telemetrycznej: poziom wód i opady, biuletyn hydrologiczny i prognoza opisowa prezentowane są w jasnej i czytelnej formie 24/h dla ogółu społeczeństwa, każdego obywatela, który ma dostęp do Internetu. W przeciągu 4 lat portal jest rozbudowywany o kolejne bezpłatne dane pogodowe o czym świadczy chociaż: zagle.pogodynka.pl, baltyk.pogodynka.pl, agrometeo.pogodynka.pl . Poprzez każdy z tych serwisów jest dostęp do najważniejszego produktu, którego jesteśmy twórcami, czyli ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych.


Wychodząc naprzeciw nowoczesnym technologiom i mając na uwadze szybkość i łatwość dostępu do informacji oraz na prośbę użytkowników portalu IMGW – PIB stworzyło też wersję light pogodynki na telefon komórkowy oraz aplikację dostępną na system iOS oraz Android. Jak widać powyżej w zakresie informowania IMGW-PIB działa szerzej niż regulujące jego działanie ustawy.
Informując o zadaniach ustawowych IMGW – PIB nie sposób nie zauważyć, że właścicielem wszystkich informacji i przetwarzanych w wyniku realizacji działań statutowych PSHM jest Skarb Państwa. Ustawodawca w art. 110 Prawie Wodnym, dokładnie wskazał kiedy te informacje są przekazywane odpłatnie w celu ponownego wykorzystania. Instytut, co potwierdza organ nadzorujący którym jest Minister Środowiska, w pełnym zakresie realizuje swoje ustawowe zadania. W przypadku jakichkolwiek zmian ustawowych dotyczących udostępnienia informacji, rozszerzenia bezpłatnego kręgu odbiorców Instytutu działa i będzie działał zgodnie z obowiązującym prawem.

Odnosząc się do Pana artykułu a w nim do wypowiedzi rzecznika prasowego IMGW zauważyć można niedoprecyzowanie wypowiedzi zastosowanej w Pana publikacji, która pomimo autoryzacji ukazała się w błędnej formie.


Poza tym należy uściślić, że dane radarowe nie są prognozą pogody a tylko obrazem a niestety do dnia dzisiejszego nie został stworzony jakikolwiek naukowy system, który z odpowiednim wyprzedzeniem ostrzegałby o nadchodzących ekstremalnych zjawiskach typu tornada, trąby powietrzne czy inne. Żadna z europejskich służb meteorologicznych na świecie, a polska służba zalicza się do wiodących w Europie nie jest w stanie zaprognozować trąby powietrznej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Jeżeli ktoś opracuje naukową metodę prognozowania trąb powietrznych o precyzji prognozy do 1 km ze sprawdzalnością około 90%, to wszystkie służby meteorologiczne, w tym, IMGW będą zainteresowane zakupem i wdrożeniem takiego systemu.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

PAŃSTWOWY INSTYTUT bADAWCZY

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (22) 56-94-300, fax: (22) 834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl


Konto: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy