Strona główna

Instytut pracy socjalnej raport samooceny


Pobieranie 0.89 Mb.
Strona1/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Załącznik do Uchwały nr 77/2009

Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zaopiniowania raportu samooceny kierunku praca socjalnaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

W KONINIE


INSTYTUT PRACY SOCJALNEJ

RAPORT SAMOOCENY
na kierunku kształcenia Praca Socjalna

Konin, wrzesień 2009r.RAPORT SAMOOCENY

Nazwa szkoły wyższej:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek :


Wydział Społeczno -Techniczny

Nazwa ocenianego kierunku, ze wskazaniem poziomu i formy kształcenia:


Praca socjalna, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Skład zespołu przygotowującego raport samooceny:
Imię i nazwisko Stanowisko/tytuł lub stopień naukowy/funkcja pełniona w Uczelni
dr Marta Cichocka - Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej

dr Jerzy Jasiński - Dziekan Wydziału Społeczno -Technicznego;

mgr Dorota Kaźmierczak - Wicedyrektor Instytutu Pracy Socjalnej;

mgr Zdzisław Dębowski - Kanclerz PWSZ;

mgr Arleta Radomska - Kierownik Dziekanatu;

mgr Alina Pawlicka - Specjalista ds. administracyjnych;

mgr Patrycja Herman-Wróbel - Samodzielny referent ds. współpracy z zagranicą;

mgr Aleksandra Orlikowska - Samodzielny referent ds. osobowych.

mgr Anna Moussa - Referent ds. studenckich
Nazwa organu opiniującego raport:
Rada Wydziału Społeczno - Technicznego PWSZ w Koninie;

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.  1. Krótka prezentacja Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (do 15 marca 2001r. Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) jest szkołą publiczną, powołaną do życia 1 lipca 1998 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998r. Zasady jej działania określała wówczas ustawa z 26 czerwca 1997r. o wyższych szkołach zawodowych, a obecnie ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z 27 lipca 2005r.

Uczelnia prowadzi studia licencjackie i inżynierskie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym), mające charakter zawodowy i stanowiące, zgodnie z Procesem Bolońskim, pierwszy stopień studiów wyższych. Absolwenci PWSZ w Koninie otrzymują, w zależności od kierunku, tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera.

Za zgodą Ministra Edukacji Narodowej Uczelnia prowadziła początkowo studia na siedmiu specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna; finanse i zarządzanie organizacjami; gospodarka regionalna; język angielski; język niemiecki; praca socjalna oraz wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. W październiku 2000r. studenci rozpoczęli także naukę na specjalności ekonomika turystyki, a w październiku 2004r. zainaugurowały działalność dwa kierunki: mechanika i budowa maszyn oraz politologia. Od roku akademickiego 2006/2007 można studiować w PWSZ także na kierunku inżynieria środowiska, a od roku akademickim 2009/2010 na kierunku budownictwo, które to kierunki prowadzone są przez Zamiejscowy Wydział Inżynierii Środowiska w Turku – po przekształceniu od 1.09.2009r. Zamiejscowy Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych.

PWSZ w Koninie realizuje misję, która została przyjęta prze Senat 9 listopada 1999 roku, a następnie znowelizowana w listopadzie 2008 roku (uchwala nr 67/IV/XI/2008 Senatu PWSZ w Koninie). Misją Uczelni jest stworzenie w Koninie jednej z najlepszych w Polsce szkół zawodowych w zakresie kierunków i specjalności w niej realizowanych. Szkoła ma być nie tylko ośrodkiem kształcenia studentów, ale i doskonalenia pracowników zatrudnionych w mikroregionie. Studenci mają zdobywać w niej wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju własnej kariery. W tym celu Uczelnia wypracowuje standardy kształcenia i udoskonala metody nauczania. Atutem Uczelni jest profesjonalna kadra, dobra i nowoczesna baza, bardzo dobra baza biblioteczna oraz warunki do nauki i wypoczynku w akademikach.

Z misji Uczelni wynikają konkretne cele operacyjne, które są opiniowane przez Senat na każdy rok akademickiego. Przebieg realizacji celów jest poddawany analizie i ocenie po zakończeniu każdego roku akademickiego.

W roku akademickim 1999/2000 wśród celów operacyjnych znalazły się: wdrożenie kadry do przygotowania materiałów dydaktycznych; przygotowanie się do wprowadzenia systemu punktów kredytowych; przygotowanie kadry lektorów do nauczania zagadnień zawodowych w języku angielskim na trzecim roku specjalności ekonomicznych oraz przygotowanie metodyczne przyszłych kierowników seminariów dyplomowych.

Od roku akademickiego 2005/2006 Uczelnia wydaje wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych suplement do dyplomu w języku polskim, a także osobom zainteresowanym dyplomy ukończenia studiów w języku angielskim. Instytuty przygotowały katalogi ECTS dla przedmiotów prowadzonych w ramach poszczególnych kierunków studiów. Na stronach internetowych instytutów coraz częściej pojawiają się elementy e-learningu. Zamieszczane są również wyniki egzaminów oraz rozkłady zajęć. Wdrażanie kształcenia za pomocą internetu ma charakter długofalowy.

W listopadzie 2008 roku Senat zaopiniował pozytywnie cele operacyjne na rok akademicki 2008/2009. Wśród priorytetowych zadań operacyjnych znalazły się: rozwój kształcenia przy pomocy internetu, aktywizacja instytutów do uruchamiania nowych kierunków i specjalności kształcenia oraz aktualizacja programów nauczania zgodnie z wymogami unijnymi. Powyższe zadania będą również kontynuowane w roku akademickim 2009/2010. Do instrumentów poprawiających funkcjonowanie Uczelni zaliczono: doskonalenie metod i programów nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych, ocenę nauczania nauczycieli przez dyrektorów instytutów, dziekanów i studentów oraz synchronizację procesu kształcenia z nową struktura organizacyjną Uczelni.

Senat uczelni uchwałą z dnia 25 września 2007r. przyjął założenia do strategii rozwoju Uczelni. Do głównych zadań zaliczono: wdrożenie nowej, wydziałowej struktury organizacyjnej Uczelni; dostosowywanie oferty edukacyjnej do zapotrzebowania rynku pracy i jej poszerzanie o nowe kierunki i specjalności; umacnianie współpracy Uczelni z władzami miasta, powiatu i regionu, ale także z uczelniami akademickimi. Postawiono również duży nacisk na promowanie Uczelni i jej oferty edukacyjnej oraz na sprzyjanie rozwojowi naukowemu pracowników uczelni. Jako niezbędne uznano dążenie do poprawy i powiększania materialnej bazy dydaktycznej i studenckiej, a także zasobów bibliotecznych i informatyzacji uczelni. Przygotowaniem nowej strategii rozwoju Uczelni zajmuje się powołana w tym celu Komisja Senacka ds. rozwoju PWSZ.

Uczelnia, od chwili jej powołania, ma doskonałe kontakty z władzami samorządowymi Konina, powiatu konińskiego oraz miejscowymi zakładami pracy. Była i jest wspierana finansowo przez duże zakłady pracy oraz władze miasta. Od samego początku funkcję przewodniczącego Konwentu PWSZ pełnił prezydent Konina, a od roku akademickiego 2007/2008 pełni ją Wiesław Steinke, przewodniczący Rady Miasta Konina. Uczelnia z powodzeniem współpracuje od wielu już lat z Towarzystwem Samorządowym, z którego funduszu stypendialnego rokrocznie najlepsi studenci PWSZ pochodzący z obszarów wiejskich otrzymują stypendia.

Miejscowe firmy, instytucje i szkoły chętnie przyjmują studentów Uczelni na praktyki zawodowe.

Studenci PWSZ są coraz bardziej widoczni także poza szkołą. Uczelniany Chór „Camerata” uczestniczy w wielu okolicznościowych i patriotycznych uroczystościach. Sportowcy Uczelni, osiągając dobre wyniki na arenach nie tylko ogólnopolskich, ale i światowych, promują uczelnię i miasto Konin. Skupieni w Sekcji SIFE studenci przygotowują i realizują projekty z dziedziny przedsiębiorczości. Liczne, działające na Uczelni, koła naukowe prowadzą na terenie miasta i powiatu badania z różnych dziedzin, a ich opracowania służą także mieszkańcom Konina i powiatu konińskiego.

Zgodnie ze statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie uchwalonym przez Senat w dniu 13 marca 2007 r. i zatwierdzonym decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 marca 2007 roku, podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Obecnie funkcjonują trzy wydziały: Wydział Społeczno – Techniczny, Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w Koninie oraz Zamiejscowy Wydział Inżynierii Środowiska w Turku – po przekształceniu od 1 września br. w Zamiejscowy Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku.


W ramach Wydziału Społeczno -Technicznego funkcjonują: Instytut Ekonomiczny, Instytut Neofilologii; Instytut Pedagogiki, Instytut Politologii, Instytut Pracy Socjalnej, Instytut Techniczny oraz Katedra Informacji Naukowej. W nowo utworzonym z dniem 30.06.2009 r Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia funkcjonować będą cztery katedry.

W uczelni istnieją także jednostki ogólno uczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka, Archiwum i Wydawnictwo PWSZ w Koninie.

Organami kolegialnymi Uczelni są Konwent, Senat i Rady Wydziałów. Organami jednoosobowymi są rektor i dziekani. Obecnie rektorem PWSZ w Koninie jest dr hab. prof. nadzw. Wojciech Poznaniak, prorektorem natomiast – dr inż. Marek Naglewski.
Wizytacje przeprowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


L.p.


Instytut


Kierunek

Termin wizytacji

Ocena jakości kształcenia;

data uchwały/decyzji

Organ wizytujący

Termin następnej wizytacji

1

Instytut Kultury Fizycznej

Specjalność: „wychowanie fizyczne”

20 – 21 listopada

2002r.

Pozytywna


Uchwała Nr 17/2003

Prezydium PKA

z 23.01.2003


Państwowa Komisja Akredytacyjna

Rok akadem.

2007/20082

Instytut Ekonomiczny

„zarządzanie”

20 – 21

stycznia


2007r.

Pozytywna


Uchwała Nr241/2007

Prezydium PKA

z 26.04.2007


Państwowa Komisja Akredytacyjna

Rok akadem.

2009/20103

Instytut Kultury Fizycznej

„turystyka

i rekreacja”23 – 24

marca 2007r.


Warunkowa


Uchwała Nr 531/2007

Prezydium PKA

z 28.06.2007


Państwowa Komisja Akredytacyjna

Rok akadem.

2007/20084

Instytut Neofilologii

„filologia”

w zakresie języka angielskiego oraz języka niemieckiego22 – 23

Maja 2007r.


Pozytywna


Uchwała Nr 763/2007

Prezydium PKA

z 20.09.2007


Państwowa Komisja Akredytacyjna

Rok akadem.

2010/20115
„pielęgniarstwo”

2 lipca

2007r.


Decyzja Nr 1/II/2008 Ministra Zdrowia;

akredytacja na okres 3 latKrajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego

2010 r.

6

Wydział Społeczno -Techniczny

Instytut Politologii„politologia”

17-18 luty

2008r.

Pozytywna


Uchwała Nr 300/2008

Prezydium PKA

z 15.05.2008 r.


Państwowa Komisja Akredytacyjna

Rok akadem.

2013/2014
7


Wydział Społeczno - Techniczny

Instytut Kultury Fizycznej„turystyka i rekreacja”

(powtórna ocena)

„wychowanie fizyczne”


9-10 maja

2008r.


9-10 maja

2008


Pozytywna


Uchwała Nr 356/2008

Prezydium PKA

z 12.06.2008 r.

Pozytywna


Uchwała Nr 604/2008

Prezydium PKA

z 4.09.2008 r.


Państwowa Komisja Akredytacyjna

Rok akadem.

2013/2014


Rok akadem.2013/2014

  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość