Strona główna

Instytut techniki


Pobieranie 19.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.46 Kb.
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI

INSTYTUT TECHNIKI
PROGRAM NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

I rok, studia drugiego stopnia
Nazwa przedmiotu: DYDAKTYKA TECHNIKI, INFORMATYKI I PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH II

Prowadzący zajęcia: dr T.Retmańska, W + K + L mgr E.Kmita K + L

Rodzaj zajęć realizowanych w ramach przedmiotu:

W


Ć


K


L


Liczba godzin na studiach:

stacjonarnych
niestacjonarnych

15 30
15

30 15

Liczba punktów ECTS
Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi:

 • psychologia,

 • pedagogika,

 • komunikacja interpersonalna i emisja głosu.

Założenia i cele przedmiotu:

 • zaznajomienie z podstawami programowymi i wybranymi programami nauczania przedmiotów; technologia informacyjna i przedmioty zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych, a także metodami, zasadami, formami organizacyjnymi i środkami ich realizacji,

 • zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania TI w różnych aspektach pracy nauczyciela (dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej, organizacyjnej i prezentacji własnych osiągnięć) zarówno szkolnej jak i pozaszkolnej a także wykorzystanie TI w pracy z uczniami specjalnej troski *

 • wdrażanie studentów do samokształcenia, do pracy innowacyjnej i twórczej a także do pracy badawczej z wykorzystaniem TI *

Metody dydaktyczne:

 • wykład problemowy,

 • analiza dydaktyczna dokumentów,

 • autorskie opracowania studentów (gł. w zakresie planowania pracy dydaktycznej w szkole i diagnozy dydaktycznej na poziomie szkół ponadgimnazjalnych),

 • pokaz multimedialny oraz hospitacja (obserwacja) w żywych warunkach szkolnych,

 • ćwiczenia praktyczne wraz z analiza dydaktyczną lekcji prowadzonych przez studentów w żywych warunkach szkolnych,

 • indywidualne konsultacje dydaktyczne w fazie przygotowania do prowadzenia lekcji.

Treści nauczania:

Wykłady:

 • historia zawodoznawstwa,

 • proces kształcenia zawodowego na przełomie życia człowieka ( i z tym związane terminy; preorientacja i orientacja zawodowa, kształcenie przedzawodowe, kształcenie zawodowe, doskonalenie i samodoskonalenie zawodowe, mistrzostwo zawodowe),

 • podstawowe pojęcia związane z pedagogiką pracy: (kwalifikacje i kompetencje zawodowe, model kwalifikacji dla danego zawodu, kształcenie modułowe, ),

 • szkolnictwo zawodowe w Polsce po reformie z 1999 roku,

 • analiza podstaw programowych technologii informacyjnej i przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych ,

 • realizacja przygotowania do zawodu w warunkach polskich szkół (cele, zadania, zasady i metody, formy zajęć charakterystyczne dla kształcenia zawodowego itp..),

 • szkolnictwo zawodowe w innych krajach świata,

 • rola wycieczek w procesie orientacji zawodowej ucznia.

 • rola TI w ustawicznym kształceniu i doskonaleniu zawodowym. Nauczanie na odległość. *

 • standardy przygotowania zawodowego nauczycieli w zakresie Ti dla szkół ponadgimnazjalnych *

 • kształtowanie twórczości w szkołach ponadgimnazjajnych z wykorzystaniem TI ( np. programowanie w Baltie ) *

Laboratoria lub konwersatoria:

 • podstawowe formy planowania pracy nauczyciela ( opracowanie rocznego planu nauczania i konspektu lekcji z technologii informacyjnej lub przedmiotów zawodowych) z wykorzystaniem TI,

 • kryteria kontroli i oceny - opracowanie przykładowego testu osiągnięć szkolnych w wersji elektronicznej *

 • multimedialne programy edukacyjne - różne aspekty ( specjalne potrzeby edukacyjne, efektywność kształcenia, tworzenie własnych multimedialnych programów) *

 • praktyczne prowadzenie przez studentów zajęć z technologii informacyjnej lub przedmiotów zawodowych w żywych warunkach szkolnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

 • umiejętność opracowania podstawowych form planowania pracy nauczyciela dla szkół ponadgimnazjalnych i opracowywania pomocy dydaktycznych w wersji multimedialnej,

 • umiejętność konstruowania testów osiągnięć szkolnych również w wersji elektronicznej,

 • umiejętność realizacji zajęć w żywych warunkach szkół ponadginazjalnych.

LITERATURA:

Podstawowa: • Edukacja techniczno-informatyczna; przygotowanie zawodowe – kwalifikacje – rynek pracy, pod red. M.Kajdasz-Aouil, A.Michalskiego i E.Podoskiej-Filipowicz, wyd. UKW, Bydgoszcz, 2007

 • Furmanek W., Podstawy edukacji zawodowej, wyd. Fosze, Rzeszów, 2000

 • Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej , pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha, wyd. FOSZE, Rzeszów, 2008,

 • Szkoła a rynek pracy: podręcznik akademicki, pod red. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, wyd. PWN, w-wa, 2006

 • Wiatrowski Z. , Podstawy pedagogiki pracy , wyd. IV, wyd. AB, Bydgoszcz, 2005

Uzupełniająca:

 • Szlosek F., Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, wyd. ITE Radom, 1995

 • Nowacki T.: Podstawy dydaktyki zawodowej, wyd.4, wyd. PWN, W-wa 1979

 • Pedagogika pracy, red. Stefan M. Kwiatkowski, Andrzej Bogaj, Barbara Baraniak, wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, W-wa, 2007

 • Kajdasz-Aouil M.; Kształtowanie twórczości u nauczycieli z wykorzystaniem technologii informacyjnej, (W:)Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej, pod red. W.Furmanek, W.Walat, wyd. Fosze, Rzeszów, 2003, s. 327-337,

 • Kajdasz-Aouil M., Aouil B.: Rzeczywistość wirtualna jako przestrzeń wspomagania rozwoju i życia człowieka, [w:] Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, pod red. M. Radochońskiego i B. Przywary, wyd. Wyższa szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2004, s. 43-70.

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

 • aktywny udział w zajęciach,

 • opracowanie na ocenę prac pisemnych (roczny plan nauczania, przykładowy konspekt, test osiągnięć szkolnych dla szkół ponadgimnazjalnych),

 • przeprowadzenie na ocenę zajęć praktycznych w żywych warunkach szkoły ponadgimnazjalnej.


* zagadnienia podane wytłuszczonym drukiem dotyczą treści Technologii Informacyjnej zamieszczonych w Standardach Kształcenia nauczycieli


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość