Strona główna

Interaktywny system sygnalizacji pożarowej


Pobieranie 58.1 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar58.1 Kb.

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

POLON 4000

ADRESOWALNY ELEMENT KONTROLNY WIELOWEJŚCIOWY

EWK-4001
Instrukcja instalowania i konserwacji

IK-E308-001

Edycja IIIC

Adresowalny element kontrolny wielowejściowy EWK-4001 będący przedmiotem niniejszej IK, spełnia zasadnicze wymagania następujących rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektyw Unii Europejskiej:


CPR CPR/305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG;

EMC Dyrektywa (UE) 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej.

Na adresowalny element kontrolny wielowejściowy EWK-4001 została wydana Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1/E308/2013/PL.


Na adresowalny element kontrolny wielowejściowy EWK-4001 wydany został przez CNBOP-PIB w Józefowie, jednostkę notyfikowaną nr 1438 w UE, Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0101 potwierdzający zgodność czujki z wymaganiami normy PN-EN 54-18:2006(U).
Certyfikat oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie internetowej

www.polon-alfa.pl
Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów.

Producent Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.


Wyeksploatowany wyrób, nie nadający się do dalszego użytkowania, należy przekazać do jednego z punktów, zajmujących się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Uwaga - Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian
07

Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

1438

1438/CPD/0101Adresowalny element kontrolny wielowejściowy

EWK-4001

EN 54-18


Deklaracja właściwości użytkowych Nr 1/E308/2013/PL

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Właściwości użytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 54-18:2005

rozdział


Opóźnienie reakcji

Właściwości i odporność na zmiany

parametrów zasilaniaSpełnia

5.2

Działanie (skuteczność) w warunkach pożarowych

Badania funkcjonalne

Spełnia

5.1.4

Niezawodność eksploatacyjna

Badania funkcjonalne

Spełnia

5.1.4

Odporność na suche gorąco

Spełnia

5.3

Odporność na zimno

Spełnia

5.4

Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje

Odporność na udary pojedyncze

Spełnia

5.8

Odporność na uderzenie

Spełnia

5.9

Odporność na wibracje

Spełnia

5.10

Wytrzymałość na wibracje

Spełnia

5.11

Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć

Odporność na wilgotne gorąco cykliczne

Spełnia

5.5

Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe

Spełnia

5.6

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Właściwości użytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 54-18:2005

rozdział


Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję

Wytrzymałość na korozję spowodowaną

działaniem dwutlenku siarki (SO2)Spełnia

5.7

Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna

Właściwości i odporność na zmiany

parametrów zasilaniaSpełnia

5.2

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Spełnia

5.12

Zamierzone zastosowanie: Bezpieczeństwo pożarowe – element przeznaczony do kontroli stanów przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających.


Dane techniczne - patrz instrukcja: IK-E308-001
 1. PRZEZNACZENIE

Procesorowy, adresowalny element kontrolny wielowejściowy EWK-4001 jest przeznaczony do kontroli stanów przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających (np. drzwi przeciwpożarowych, klap dymowych).

Element kontrolny (osiem niezależnych wejść) EWK-4001 przewidziany jest do pracy w adresowalnych pętlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Element kontrolny przystosowany jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

 1. DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy 16,5 V ÷ 24,6 V

Maksymalny pobór prądu < 150 µA

Maksymalna ilość elementów kontrolnych

w linii dozorowej 20 szt.

Liczba wejść kontrolnych 8

Inicjacja wejścia kontrolnego bezpotencjałowy styk NO lub NC

Czas, po którym następuje kontrola

i potwierdzenie zmiany stanu 6 sek.

Rezystancja na wejściu działającym jako: NO NC • w stanie dozorowania 20 kΩ 5 kΩ

 • w stanie alarmowania 5 KΩ 20 kΩ

Sposób kodowania adresu programowany z centrali

Doprowadzenia kabli: • dla przewodów linii dozorowej 2 x dławnica kablowa GPA M12

 • dla przewodów kontrolnych 4 x dławnica kablowa GPA M12, z możliwością zwiększenia do 8 dławnic kablowych

Temperatura pracy -25°C do +55°C

Dopuszczalna wilgotność względna do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 25/055/04

Wymiary wg rys.1

Masa 0,5kg

Szczelność obudowy IP 65

Kolor obudowy szara podstawa, przezroczysta pokrywa

 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWANaprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Polon-Alfa.

Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez producenta.

Producent Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.


Praca na wysokości

Prace na wysokości związane z instalowaniem elementów kontrolnych należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu i narzędzi. Należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność drabin, podnośników itp..

Elektronarzędziami należy posługiwać się z zachowaniem warunków ich bezpiecznej pracy podanej w stosownych instrukcjach producenta.

Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, które powodują powstawanie dużej ilości pyłu, zwłaszcza wiercenia otworów w ścianach i sufitach w celu zamocowania podstawy obudowy elementu kontrolnego, należy używać okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych. 1. OPIS KONSTRUKCJI

Układ elektroniczny znajduje się na spodniej części płytki drukowanej, natomiast zespół łączówek z opisem, dwie diody LED i tabliczka znamionowa na górnej części płytki drukowanej elementu kontrolnego EWK-4001 (rys.1).

Płytka umieszczona jest w obudowie wykonanej z tworzywa. W podstawie obudowy znajdują się 4 otwory do mocowania. Na dłuższym boku podstawy obudowy znajduje się sześć dławnic kablowych GPA M12 i cztery nawiercenia umożliwiające zamontowanie czterech dodatkowych dławnic. Pokrywa obudowy z gumową uszczelką mocowana jest do podstawy obudowy czterema plastikowymi wkrętami.


 1. OPIS DZIAŁANIA


Komunikacja między centralą systemu POLON-4000, a elementem kontrolnym EWK-4001 odbywa się za pośrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej pętlowej linii dozorowej.

Element kontrolny przekazuje do centrali wystąpienie poniższych stanów:


 • dozorowanie,

 • alarm techniczny (zmiana stanu kontrolowanego urządzenia),

 • zadziałanie izolatora zwarć,

 • uszkodzenie obwodów wejściowych,

 • uszkodzenie pamięci EEPROM – błędne dane zapisane w EEPROM.

Element kontrolny wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części zwartej, umożliwiając dalszą niezakłóconą pracę elementu kontrolnego.

Sposób, w jaki ma działać element kontrolny określa tryb pracy. Tryb pracy wyznacza jeden bajt danych, w którym poszczególne bity oznaczają sposób działania każdego z ośmiu wejść kontrolnych. Podczas automatycznej konfiguracji systemu, tryb pracy ustalany jest przez centralę i wszystkie osiem wejść działają jako NO (styk normalnie otwarty). W momencie, kiedy położenie styku jakiegokolwiek wejścia kontrolnego ulegnie zmianie to element kontrolny wykryje to i wyśle do centrali sygnał alarmu technicznego podając dodatkowo numer tego wejścia.

Tryb pracy można zmienić w dowolny sposób i każde z ośmiu niezależnych wejść w dozorowaniu może działać jako NC albo NO. Alarm techniczny elementu kontrolnego sygnalizowany jest czerwonymi rozbłyskami diody LED, umieszczonej na płytce widocznej przez przezroczystą pokrywę. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację elementu kontrolnego, w którym przynajmniej jedno z wejść zmieniło stan na przeciwny i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania elementu kontrolnego.

Stan zadziałania izolatora zwarć i stany uszkodzenia, sygnalizowane są żółtymi rozbłyskami diody LED, umieszczonej w pobliżu diody czerwonej.

Przykładowe podłączenie elementu kontrolnego EWK-4001 przedstawiono na rysunku 2.

 1. INSTALOWANIE

Elementy kontrolne EWK-4001 instaluje się w linii dozorowej w pobliżu kontrolowanych urządzeń.

Obudowy elementów kontrolnych należy mocować na ścianach lub na stropach, przykręcając je czterema wkrętami przez otwory w narożnikach. Zalecane są wkręty z kołkami rozporowymi Ø6.

Przewody linii dozorowej należy wprowadzać przez dławnice kablowe GPA M12 i podłączyć do zespołu łączówek zgodnie z opisem – zalecany kabel YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8.

Przewody obwodów wejściowych można wprowadzać w podobny sposób jak przewody linii dozorowej poprzez istniejące dławnice. Jeżeli ich liczba jest za mała należy wywiercić dodatkowe otwory bazujące na istniejących nawierceniach.

W przypadku niewykorzystania wszystkich wejść elementu kontrolnego należy do tych wejść podłączyć rezystory 20kΩ.

W zespole łączówek znajdują się zaciski do podłączenia ekranów linii dozorowej i ekranów przewodów obwodów wejściowych.

 1. OBSŁUGA I KONSERWACJA

Niezawodne działanie elementu kontrolnego uzależnione jest od zachowania właściwych warunków pracy, poprawnego wykonania instalacji i regularnego przeprowadzania kontroli okresowych. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z PN-E-08350-14:2002 przez uprawnionego instalatora. Kontrola polega na sprawdzeniu funkcji elementu w działającej instalacji alarmowej.


Uwaga: Kontrole należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Jeżeli podczas badania ma nastąpić próbne uruchomienie urządzeń kontrolowanych, należy powiadomić zainteresowane osoby.

 1. OPAKOWANIE, TRANSPORTOWANIE, PRZECHOWYWANIE

Elementy kontrolne EWK-4001 pakowane są pojedynczo w opakowania indywidualne. Elementy kontrolne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie występują opary i gazy żrące, temperatura mieści się w zakresie od 0°C do +40°C, a wilgotność względna nie przekracza 80% przy temperaturze +35°C. W czasie przechowywania, elementy kontrolne nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego ani ciepła z urządzeń grzejnych. Okres przechowywania elementów kontrolnych w opakowaniu transportowym nie powinien przekraczać 12 miesięcy.

Elementy kontrolne EWK-4001 należy przewozić w zamkniętych przestrzeniach środków transportu, w opakowaniu odpowiadającym wymaganiom obowiązujących przepisów transportowych. Temperatura podczas transportu nie powinna być niższa od –40°C i wyższa od +70°C, a wilgotność względna nie większa niż 95% przy +45°C lub 80% przy +70°C.

 1. SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę i liczbę zamawianych urządzeń:  • element kontrolny wielowejściowy EWK-4001 x szt.

  • dławnica kablowa GPA M12 z przeciwnakrętką GPA M12-B x szt.

Rys.1 Konstrukcja i wymiary elementu kontrolnego EWK-4001


Rys.2 Przykładowy schemat połączeń elementu kontrolnego wielowejściowegoEWK-4001 w adresowalnej linii dozorowej w stanie dozorowania.


Rys.3 Widok zacisków przyłączeniowych EWK-4001
IK-E308-001/05.2015
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość