Strona główna

Interpretacje spo „Rybołówstwo I przetwórstwo ryb 2004-2006”


Pobieranie 54.14 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar54.14 Kb.
Interpretacje SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”


 1. DZIAŁANIE 1.1. Złomowanie statków rybackich.

 2. DZIAŁANIE 1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia.

 3. DZIAŁANIE 1.3. Wspólne przedsięwzięcia.

 4. DZIAŁANIE 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych.

 5. DZIALANIE 3.2. Chów i hodowla ryb.

 6. DZIAŁANIE 3.3. Rybacka infrastruktura portowa.

 7. DZIALANIE 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny.

 8. DZIAŁANIE 3.5. Rybołówstwo śródlądowe.

 9. DZIAŁANIE 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne.

 10. DZIAŁANIE 4.2. Działania społeczno-ekonomiczne.

 11. DZIAŁANIE 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne.

 12. DZIAŁANIE 4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego.

 13. DZIAŁANIE 4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe.

 14. DZIAŁANIE 4.6. Działania innowacyjne i inne.

 15. INTERPRETACJE OGÓLNE

DZIAŁANIE 1.1. Złomowanie statków rybackich.


Przekazanie kurta rybackiego do skansenu

Czy możliwe jest umieszczenie w skansenie łodzi rybackiej przeznaczonej na złomowanie bez konieczności dokonywania zmian w podpisanej umowie?Przekazanie łodzi rybackiej może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym anulowaniu umowy na złomowanie i po złożeniu nowego wniosku w ramach operacji 1.2.2 „Zmiana przeznaczenia statku rybackiego”. Wysokość pomocy (premii) finansowej dla operacji „Złomowanie statków rybackich” i „Zmiana przeznaczenia statku rybackiego” jest taka sama.

DZIAŁANIE 1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia


Przejęcie kutra rybackiego

Dz. 1.2

Czy organizacja nie zarobkowa która przejmuje kuter rybacki zgodnie z Dz. 1.2., Operacją 1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” ma jakieś ograniczenia (poza tym, że kuter nie może wrócić do rybołówstwa w krajach UE i kandydujących do niej przez okres 5 lat od czasu wypłacenia przez ARiMR premii pieniężnej) co do pełnej swobody dysponowania i zbycia tej jednostki?

Celem Operacji 1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego, jak i wszystkich operacji i działań w ramach Priorytetu 1, jest dostosowanie nakładu połowowego do istniejących zasobów morza przez wycofanie części floty rybackiej. Wycofana jednostka zostaje wykreślona z Rejestru Statków Rybackich i nigdy nie będzie mogła wrócić do wykonywania rybołówstwa w krajach Unii Europejskiej i do niej kandydujących.


Możliwość zmiany „zasady przyjmowania poręczeń” w działaniu 1.2

Zwracamy się z prośba o podjecie działania zmieniającego zasadę przyjmowania poręczeń przy przeniesieniu jednostek rybackich do działalności innej niż rybołówstwo. Obecnie obowiazuje składanie poręczeń przez rybackiego właściciela jednostki rybackiej. Naszym zdaniem należy przyjąć zasadę składania poręczeń od przyszłych użytkowników jednostek.

Przeznaczenie jednostek rybackich na cele edukacyjne, muzealnicze, itp. z pewnością zmierza do zachowania dziedzictwa kulturowego a procedura przekazywania jednostek rybackich na te cele powinna być prosta. Jednak „zasada przyjmowania poręczeń” nie może zostać przez Agencję zmieniona, ponieważ jesteśmy związani obowiązującymi przepisami prawa, zarówno krajowymi jak i unijnymi.

Zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym „ Rybołówstwo i przetwórstwo 2004-2006” beneficjent podpisujący Umowę o dofinansowanie projektu z Agencją zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzania kontroli dokumentów lub kontroli na miejscu realizacji projektu przez upoważnionych przedstawicieli Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, urzędów kontroli skarbowej oraz innych organów kontroli krajowej i Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję wypłaty pomocy finansowej na rzecz beneficjenta.

(Rozporządzenie Rady UE nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999r.).

Zatem podmiotem związanym z projektem przez okres 5 lat musi być właściciel statku rybackiego a nie osoba trzecia (tj.np. muzeum). Przepisy dotyczące przyznawania pomocy w ramach funduszy strukturalnych odnoszą się do osób będących stroną Umowy o dofinansowanie projektu, tj. beneficjentów.

W związku z powyższym to właściciel statku podpisujący Umowę o dofinansowanie projektu jest beneficjentem Agencji i to na nim ciążą zobowiązania wynikające
z przepisów dotyczących przyznawania pomocy w ramach funduszy strukturalnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjęcie „zasady składania poręczeń” od przyszłych użytkowników jednostek rybackich nie jest możliwe, nie są oni bowiem beneficjentami Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.


DZIAŁANIE 1.3. Wspólne przedsięwzięcia.

DZIAŁANIE 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich.


Koszty kwalifikowalne 2.2

Prośba o interpretacji dot. kosztów kwalifikowalnych przy planowanej modernizacji kutra

(Wymiana całej nadbudówki,

wymiana windy kotwicznej,

zamontowanie zbiornika na nieczystości, wymiana materiału leżącego w ładowni, remont pomieszczeń załogi, założenie w ładowni instalacji schładzającej, wymiana pojemników wk tórych znajduje się sprzet połowowy, wymiana pieca węglowego, wymiana luku ładowni, wymiana części pokładu)Pomocy finansowej na modernizację statku rybackiego udziela się, jeżeli modernizacja ma na celu w szczególności:

racjonalizację działań połowowych, w tym stosowanie metod połowów bardziej selektywnych lub zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko;

poprawę jakości produktów rybnych złowionych i przetwarzanych wstępnie na statku rybackim;

wdrażanie na statkach rybackich obowiązujących przepisów zdrowotnych;

poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach rybackich;

poprawę nawigacji morskiej;

zmniejszenie oddziaływania statku rybackiego na środowisko morskie.

DZIAŁANIE 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych.

DZIALANIE 3.2. Chów i hodowla ryb.


Dofinansowanie na zakup narybku na stawy

Czy koło wędkarskie może liczyć na dofinansowanie/bezzwrotna pożyczka – na zakup narybku na stawy? Zaznaczam ze nie sprzedajemy potem tych ryb a odławiając je przerzucamy na inne nasze stawy w celach wędkowania.


Jest to niemożliwe z dwóch powodów:

- w ramach SPO „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006” nie ma możliwości dofinansowania działalności sportowej i rekreacyjnej, jaką prowadzi koło wędkarskie,

- nie ma możliwości dofinansowania zakupu materiału zarybieniowego bez spełnienia szeregu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków trybu udzielania pomocy finansowej w ramach SPO.

Jeśli jednak Polski Związek Wędkarski prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli ryb, może korzystać z pomocy finansowej przysługującej podmiotom działającym w tym zakresie, pod warunkiem, że projekt w zakresie chowu i hodowli ryb dotyczy obiektu chowu lub hodowli ryb, w którym wykorzystuje się techniki zwiększające produkcję ryb ponad naturalne możliwości środowiska, a ryby pozostają własnością inwestora przez cały okres chowu lub hodowli oraz w czasie odłowu.Dopłaty z UE na założenia stawów hodowlanych

Czy są przewidziane dopłaty z Unii Europejskiej, jeżeli chce się założyć stawy hodowlane?

Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektu w zakresie chowu i hodowli ryb w ramach SPO z wyłączeniem ryb akwariowych na:

 • Zwiększenie zdolności produkcyjnych w chowie i hodowli ryb (np. Budowa nowych obiektów)

 • Modernizację istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb...
Hodowla ryb akwariowych

Hodowla ryb akwariowych: Czy istnieje możliwość otrzymania dotacji na dalszy rozwój hodowli ryb akwariowych?


Hodowla ryb akwariowych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. została wyłączona z pomocy finansowej udzielanej w ramach SPO „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006” w tej sytuacji niemożliwe jest udzielenie refundacji na dalszy rozwój działalności.

Dofinansowanie modernizacji stawów rybnych

Czy istnieje możliwość dofinansowania modernizacji stawów rybnych o powierzchni 3,5 ha?

Dofinansowanie modernizacji stawów jest możliwe, można je wykonać w ramach działania 3.2.

Utylizacja gnojowicy bydlęcej w oparciu o hodowlę ryb słodkowodnych

Czy można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych z tytułu utylizacji gnojowicy bydlęcej w oparciu o hodowlę ryb słodkowodnych

Nie, nie można uzyskac dofinansowania.


Szczegółowy plan biznesowy

Jakie obowiązują załączniki do biznes planu?

Jaki jest statut gospodarstwa w czasie postępowania spadkowego?

Kto opiniuje projekt pod względem powstania ryzyka nadmiernych zdolności produkcyjnych?


We wzorze szczegółowego i uproszczonego biznes planu znajdują się jako załączniki następujące dokumenty: Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych;

W czasie postępowania spadkowego zawiesza się prawa własności do czasu uprawomocnienie decyzji;

Projekt pod względem powstania ryzyka nadmiernych zdolności produkcyjnych zgodnie z Rop..MRIRW z dnia 14.09.2004 w srawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej ramach SPO Instytut Rybactwa Śródlądowego jest jednostką uprawnioną do opiniowania wniosków


Termin składania wniosków

Proszę o podanie terminu składania wniosków na działanie SPO – rybołówstwo i przetwórstwo ryb działanie 3.2 Chów i hodowla ryb

Wnioski są przyjmowane od dnia 02.08.2004 do wyczerpania środków.

DZIAŁANIE 3.3. Rybacka infrastruktura portowa.

DZIALANIE 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny.


Koszty kwalifikowane-biuro

Celem inwestycji jest uruchomienie produkcji poprzez budowę budynku złozonego z części produkcyjnej oraz częśći biurowej, w związku z tym pojawia się pytanie czy kosztem kwalifikowalnym projektu może być np.:

-pokrycie dachu hali i budynku biurowego,

-stolarka okienna aluminiowa-część biurowa , okno hali

-fasady aluminiowe elewacji część biurowa,

-stolarka drzwiowa częśći biurowej,

podłoza pod posadzki podkłady i izolacje,

-podłogi –gres, panele podłogowe, wykładziny dywanowe,

-elewacje budynku biurowego.

Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to , czy koszty związane z częścią biurowa mogą być kosztami kwalifikowanymi. W związku z tym , ze część biurowa jest nierozerwalnie związana z częścią produkcyjną i nie ma możliwości rozdzielenia ich.

Kosztem kwalifikowalnym mogą być koszty związane z częścia biurową zakładu przetwórstwa ryb pod warunkiem, ze część biurowa stanowi integralną część zakładu przetwórczego i jest bezpośrednio związane z projektem tj. jej wielkość odpowiada założeniom projektiwym dla zakładów o tych parametrach technicznych (ilość zatrudnionych osób, wielkośc produkcji).


DZIAŁANIE 3.5. Rybołówstwo śródlądowe.

DZIAŁANIE 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne.


Budowa magazynu chłodni do skupu i przetrzymywania ryb

Czy budowa magazynu chłodni do skupu i przetrzymywania ryb w celu dalszej odsprzedaży hurtowej może być finansowana z rybactwa przybrzeżnego. Czy pełne przetwórstwo , smażalnie ryb kwalifikuje się do działalności okołorybackiej?

Budowa magazynu chłodni do skupu i przetrzymywania ryb w celu dalszej odsprzedaży hurtowej jak i pełne przetwórstwo, smażalnie ryb kwalifikuje się do działalności okołorybackiej w ramach dz. 4.1. i może być finansowana w ramach tego działania.

DZIAŁANIE 4.2. Działania społeczno-ekonomiczne.


Kryteria i warunki otrzymania odszkodowania

Czy pracownikom łodzi rybackiej należy się odszkodowanie?jakie są kryteria i warunki otrzymania odszkodowania? (złomowanie statku)
 1. Wcześniejsze emerytury-premia:

  • Wiek powyżej 55 lat

  • 10 lat pracy w zawodzie rybaka

  • trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu rybaka

 2. 2. Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich

 3. okołorybackiej działalności gospodarczej

3. Pomoc na stabilizację dla młodych rybaków-refundacja:

  • Wiek do 35 roku

  • 5 lat w pracy w zawodzie

rybaka lub posiadanie

wykształcenia w zakresierybołówstwa morskiego

 • Nabycie po raz pierwszy własności statku rybackiego

4. Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka.

Zapytanie w sprawie rekompensaty za utratę miejsca pracy.

Czy współwłaścicielowi kutra rybackiego przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie 10 000 euro, czy emerytura?Z Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 roku ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa Artykuł 12 punkt 1 wynika, że jednorazowa odprawa w kwocie 10 000 euro lub inne świadczenia z tytułu Działania 4.2 przysługują osobom, których głównym zajęciem była praca na pokładzie wypływającego w morze statku rybackiego. ( Zapis ten obejmuje również współwłaścicieli kutrów rybackich)

Koszty kwalifikowalne dot. 4.2
 1. Czy pomoc finansowa może być udzielana na skup i obrót rybami dla beneficjentów złomujących statki i chcący podjąć działalność okołorybacką?

 2. Czy usługi wędkarskie np. wożenie wędkarzy po zalewie- można zaliczyć do działalności okołorybackiej?


 1. W operacji: Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich działalności gospodarczej, pomoc finansowa nie może być udzielona na skup i obrót (handel) rybami (Rozporządzenie MRiRW z dn. 14.09.2004; Dz.U.Nr 213, poz. 2163, §111).

Usług wędkarskich nie można zaliczyć do działalności okołorybackiej w ramach operacji: Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności rybackiej.

DZIAŁANIE 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne.


Moment rozpoczęcia realizacji projektu

Zakład Pracy Chronionej chce wdrożyć i certyfikować system IFS korzystając z funduszy unijnych SPO dz. 4.3. Czy Zakład może rozpocząć proces wdrażania po złożeniu wniosku a przed podpisaniem umowy z ARiMR (koszt procesu wdrażania został ujęty we wniosku)?

Rozpoczęcie realizacji projektu jest możliwe tylko po podpisaniu umowy. Dopiero umowa określa szczegóły realizacji i rozliczania projektu.

Dofinansowanie wystawców
 1. Czy firmy wystawiające się na targach za granicą mogą ubiegać się i czy mają szanse na otrzymanie dofinansowania, czy ich wniosek będzie brany pod uwagę?

 2. W jakim procencie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb może ubiegać się o dofinansowanie targów?

 3. Czy diety dla pracowników i delegacje można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

 4. Czy bilety dotyczące przejazdu na targi i z powrotem można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych?

 5. Czy koszt noclegu w hotelu można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych?
 1. Tak, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów określonych dla tego działania, a przede wszystkim:

  • Wystawiany produkt w swej nazwie nie może zawierać nazwy producenta, nazwy narodowej ani geograficznej

  • Pierwszeństwo w refundowaniu środków będzie stosowane zgodnie §58 Rozporządzenie MRiRW z dn. 14.09.2004 mówiącym, że: „Pomocy finansowej na realizację projektu w zakresie znajdowania oraz promowania nowych rynków zbytu na produkty rybne udziela się do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie tego rodz. pomocy.

 2. W 40%

3., 4., 5. Nie

DZIAŁANIE 4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego.

DZIAŁANIE 4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe.


Wprowadzenia okresu ochronnego dorsza.

Wprowadzenie okresu ochronnego dorszaPomocy finansowej za czasowe zawieszenie działalności połowowej w 2005r. zostanie udzielone armatorowi statku rybackiego o polskiej przynależności, który:

 1. Zawiesił działalność połowową na co najmniej 60 dni w okresie od 1 maja do 15 września 2005r.

Posiada przyznaną kwotę połowową dorsza na 2005r.

DZIAŁANIE 4.6. Działania innowacyjne i inne.

INTERPRETACJE OGÓLNE


Możliwości ubiegania się przez firmy państwowe o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych

….. czy firmy państwowe („…..”- jednoosobowa spółka skarbu państwa nie będąca małym lub średnim przedsiębiorstwem ) mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów z funduszy unijnych.


…zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (Dz. U. 213, Poz. 2163


z 2004r.), pomocy finansowej na realizację projektów inwestycyjnych udziela się m.in. osobom prawnym. W związku z tym, że „…….” jako jednoosobowa spółka skarbu państwa jest osobą prawną, może ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów z ww. programu i nie ma znaczenia fakt, że nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość