Strona główna

Jak odprawiać Nowennę Pompejańską – rady praktyczne: Dzień, w którym rozpoczynamy Nowennę Pompejańską zaznaczamy w kalendarz


Pobieranie 79.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar79.03 Kb.
NOWENNA POMPEJAŃSKA
Jest najsilniejszą drogą modlitwy do Maryi. Jest to bardzo skuteczna NOWENNA!!!
Jak odprawiać Nowennę Pompejańską – rady praktyczne:
1. Dzień, w którym rozpoczynamy Nowennę Pompejańską zaznaczamy w kalendarzu.
2. Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia przez te 54 dni odmawiamy dawne trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać cztery części - z tajemnicami światła.
3. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części Różańca Św. wymieniamy najpierw intencję (krótko i zwięźle i tylko jedna intencję na wszystkie dni Nowenny), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoja cześć, Królowo Różańca Świętego”.
4. Przez 27 dni odmawiamy tak zwaną część błagalną Nowenny Pompejańskiej (3 x 9dni – 3 nowenny błagalne) i codziennie, po ukończeniu każdej części Różańca Św. odmawiamy następująca modlitwę:
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.
5. Przez pozostałe 27 dni odmawiamy tak zwaną część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej (3 nowenny dziękczynne), po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem/am, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”
6. Niezależnie od modlitw końcowych, zapisanych w punktach 4 i 5 niniejszych „Rad praktycznych” każdą z trzech części Różańca Św. (np. chwalebną) kończymy - bezpośrednio po jej odmówieniu – 3-krotn.ym westchnieniem do Matki Bożej:
KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI”.


KRUCJATA NIEBIESKA (1)
MODLITWA ŚW. GERTRUDY ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE:
I ETAP – MODLITWA ZA DUSZE CZYŚĆCOWE

Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, Mękę i Śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas Najmilszy Twój Syn, proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, w moim domu, a także za mnie. Amen.
(poprzez jednorazowe odmówienie tej modlitwy Pan Jezus obiecał wybawiać z czyśćca 1000 dusz)
II ETAP – MODLITWA DUSZ CZYŚĆCOWYCH O RATOWANIE POLSKI I KOŚCIOŁA
Po odmówieniu Modlitwy Św. Gertrudy za dusze czyśćcowe zwracamy się jeszcze (to drugi etap Krucjaty Niebieskiej) do uwolnionych dusz z prośbą o przedstawienie przed Tronem Pana Boga naszych intencji. W chwili obecnej wydaje się, że najważniejszymi są intencje dotyczące ratowania Polski i Kościoła. Poniżej zestaw takich przykładowych intencji.
* - Aby Krucjata Różańcowa o ratowanie Polski i Kościoła objęła jak największą liczbę Polaków

* - Aby Pan Bóg dotknął Swoim Miłosierdziem i przemienił serca wszystkich Polaków,odpowiedzialnych za losy Polski, szczególnie osób rządzących i konsekrowanych

* - Aby jak najszybciej Episkopat Polski wraz z Rządem i Prezydentem oraz Ludem Bożym dokonał Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski

* - Aby do władzy doszli ludzie uczciwi, patriotyczni, wierzący w Pana Boga i przestrzegający Jego Przykazań

*- Aby życie ludzkie było chronione zapisem w Konstytucji od poczęcia do naturalnej śmierci

* - Aby władze państwowe i media publiczne zaprzestały walki z Krzyżem Chrystusowym i Kościołem oraz nie prześladowali i nie dyskryminowali Radia Maryja, TV Trwam i innych mediów katolickich

* - Aby Papież ogłosił Dogmat o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce zgodnie z uznanymi Objawieniami Amsterdamskimi

* - Aby Papież ustanowił Święto Boga Ojca w dniu 7 sierpnia, zgodnie z Jego Orędziem, danym w 1932 r. Siostrze Eugenii Ravasio i uznanym przez Kościół

* - Aby Papież dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, która zgodnie z obietnicami Matki Bożej nawróciłaby się na katolicyzm i ustałyby na ziemi wojny

* - Aby Papież ustanowił w Kościele powszechne Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca

* - Aby Papież przywrócił powszechne przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco do ust przy balaskach

* - Aby Papież doprowadził do ujednolicenia z kościołami protestanckimi i prawosławnymi daty Wielkanocy

* - Aby Kościół powrócił do modlitw o nawrócenie Żydów. AMEN.


KRUCJATA NIEBIESKA (2)
OJCZE NASZ” Świętej Mechtyldy w intencji dusz czyśćcowych
I ETAP – MODLITWA ZA DUSZE CZYŚĆCOWE
OJCZE NASZ ZA UMARŁYCH

Pewnego razu, gdy Święta Mechtylda przyjęła Komunię Świętą za umarłych, ukazał się Jej Pan Jezus i rzekł: - Odmów za nich modlitwę - „Ojcze nasz”. I Święta z natchnienia Bożego tak się modliła:


OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE. Ojcze niebieski, proszę Cię, przebacz duszom czyśćcowym, że nie kochały Cię ani nie oddały Ci należnej czci; Tobie, ich Panu i Ojcu, któryś przez czystą łaskę uczynił je swymi przybranymi dziećmi. A one – przeciwnie - z powodu swych grzechów wypędziły Cię z serc, w których tak bardzo chciałeś mieszkać.
Aby zadośćuczynić za te grzechy, ofiaruję Ci miłość i uwielbienie, które Twój wcielony Syn składał Ci w ciągu całego swego ziemskiego życia. I ofiaruję Ci całą pokutę i zadośćuczynienie, które spełnił i przez które zmazał i odpokutował grzechy ludzi. Amen.
ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE. Błagam Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze godnie czciły Twoje święte Imię, ale często wzywały go na próżno i przez swoje grzeszne życie uczyniły się niegodnymi miana chrześcijan.
Aby zadośćuczynić za popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci całą cześć, jaką przez swe słowa i czyny oddał Twemu Imieniu Twój umiłowany Syn, w czasie całego swego ziemskiego życia. Amen.
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze dość żarliwie szukały, pragnęły i wprowadzały w życie Twe Królestwo, które jest jedynym miejscem, gdzie panuje prawdziwy odpoczynek i wieczny pokój.
Aby zadośćuczynić, za ich brak gorliwości w czynieniu dobra, ofiaruję Ci najświętsze życzenie Twego Boskiego Syna, który żarliwie pragnął, aby stały się one - one także - dziedzicami Jego Królestwa. Amen.
BĄDŹ WOLA TWOJA, JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze poddawały swoją wolę Twojej, nie szukały we wszystkim wypełnienia Twojej woli, a często żyły i postępowały jedynie według swej własnej woli.
Aby zadośćuczynić za ich nieposłuszeństwo, ofiaruję Ci doskonałe poddanie Twej woli pełnego miłości Serca Twego Boskiego Syna. Poddanie najgłębsze, o którym zaświadczył wobec Ciebie, będąc Ci posłusznym aż do śmierci na krzyżu. Amen.
CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze przyjmowały Sakrament Eucharystii z dostatecznym pragnieniem, a często przyjmowały go bez miłości lub niegodnie, albo nawet zaniedbywały przyjmowanie.
Aby zadośćuczynić za wszystkie popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci niezwykłą świętość i głęboką kontemplację naszego Pana, Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, jak również żarliwą miłość, z jaką złożył nam ten niezrównany dar. Amen.
I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym wszystkie grzechy, które popełniły, ulegając siedmiu grzechom głównym, a także nie chcąc kochać ani wybaczać swoim wrogom.
Aby zadośćuczynić za wszystkie te grzechy, ofiaruję Ci pełną miłości modlitwę, którą skierował do Ciebie za swych wrogów Twój Boski Syn, kiedy był na krzyżu. Amen.
I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nazbyt często nie opierały się pokusom i namiętnościom, ale podążały za wrogiem wszelkiego dobra i oddawały się żądzom cielesnym.
Aby zadośćuczynić za te wszystkie tak różne grzechy, którymi zawiniły, ofiaruję Ci chwalebne zwycięstwo, które nasz Pan Jezus Chrystus odniósł nad światem, jak również Jego najświętsze życie, Jego pracę i trudy, Jego cierpienie i okrutną śmierć. Amen.
ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO. I od wszystkich kar, przez zasługi Twego umiłowanego Syna, i prowadź nas, jak również dusze czyśćcowe, do wiecznej chwały Twego królestwa, które oznacza Ciebie. Amen.
Święta Mechtylda za każdym razem, gdy odmawiała tę modlitwę, widziała legiony dusz czyśćcowych, idących do Nieba.
II ETAP – MODLITWA DUSZ CZYŚĆCOWYCH O RATOWANIE POLSKI I KOŚCIOŁA
Po odmówieniu Modlitwy Św. Mechtyldy prosimy również dusze czyśćcowe, aby przedstawiły przed Tronem Ojca Niebieskiego nasze intencje, dotyczące ratowania Polski i Kościoła. Niech to będą te same intencje, jak w przypadku Modlitwy Świętej Gertrudy:
* - Aby Krucjata Różańcowa o ratowanie Polski i Kościoła objęła jak największą liczbę Polaków

* - Aby Pan Bóg dotknął Swoim Miłosierdziem i przemienił serca wszystkich Polaków,odpowiedzialnych za losy Polski, szczególnie osób rządzących i konsekrowanych

* - Aby jak najszybciej Episkopat Polski wraz z Rządem i Prezydentem oraz Ludem Bożym dokonał Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski

* - Aby do władzy doszli ludzie uczciwi, patriotyczni, wierzący w Pana Boga i przestrzegający Jego Przykazań

*- Aby życie ludzkie było chronione zapisem w Konstytucji od poczęcia do naturalnej śmierci

* - Aby władze państwowe i media publiczne zaprzestały walki z Krzyżem Chrystusowym i Kościołem oraz nie prześladowali i nie dyskryminowali Radia Maryja, TV Trwam i innych mediów katolickich

* - Aby Papież ogłosił Dogmat o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce zgodnie z uznanymi Objawieniami Amsterdamskimi

* - Aby Papież ustanowił Święto Boga Ojca w dniu 7 sierpnia, zgodnie z Jego Orędziem, danym w 1932 r. Siostrze Eugenii Ravasio i uznanym przez Kościół

* - Aby Papież dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, która zgodnie z obietnicami Matki Bożej nawróciłaby się na katolicyzm i ustałyby na ziemi wojny

* - Aby Papież ustanowił w Kościele powszechne Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca

* - Aby Papież przywrócił powszechne przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco do ust przy balaskach

* - Aby Papież doprowadził do ujednolicenia z kościołami protestanckimi i prawosławnymi daty Wielkanocy

* - Aby Kościół powrócił do modlitw o nawrócenie Żydów. AMEN.KRUCJATA ANIELSKA
A. MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

(modlitwa ułożona przez Papieża św. Leona XIII o mocy egzorcyzmu)


Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
B. LITANIA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW
Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z Nieba Boże, Stworzycielu Aniołów, zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże, Władco Aniołów, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże, życie Aniołów, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco Jedyny Boże, szczęście Aniołów, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami

Święci Serafini, Aniołowie miłości, módlcie się za nami

Święci Cherubini, Aniołowie słowa, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Tronów, módlcie się za nami

Święci Aniołowie życia, módlcie się za nami

Święci Aniołowie wielbiący Boga, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Panowania, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Potęg, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Książąt, módlcie się za nami

Święci Aniołowie z chóru Mocy, módlcie się za nami


Święty Michale Archaniele, módl się za nami

Zwycięzco Lucyfera, módl się za nami

Aniele wiary i pokory, módl się za nami

Stróżu Sakramentu chorych, módl się za nami

Patronie umierających, módl się za nami

Wodzu Niebieskich Zastępów, módl się za nami

Ratunku dusz zagubionych, módl się za nami
Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami

Aniele Zwiastowania, módl się za nami

Wierny wysłanniku Boży, módl się za nami

Aniele nadziei i pokoju, módl się za nami

Opiekunie sług i służebnic Bożych, módl się za nami

Stróżu chrztu świętego, módl się za nami

Patronie Kapłanów, módl się za nami
Święty Rafale Archaniele, módl się za nami

Aniele miłości Bożej, módl się za nami

Zwycięzco złego ducha, módl się za nami

Wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami

Aniele cierpienia i uzdrowienia, módl się za nami

Patronie lekarzy, podróżnych i pielgrzymów, módl się za nami


Wielcy Święci Archaniołowie, módlcie się za nami

Aniołowie pełniący służbę przez Tronem Bożym, módlcie się za nami

Aniołowie pełniący służbę dla nas ludzi, módlcie się za nami
Święci Aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami

Pomocnicy w naszych potrzebach, módlcie się za nami

Światła w naszych potrzebach, módlcie się za nami

Oparcia nasze w każdym niebezpieczeństwie, módlcie się za nami

Upominający nas przez głos sumienia, módlcie się za nami

Orędownicy nasi przed Bożym Tronem, módlcie się za nami

Tarcze broniące nas przed złymi duchami, módlcie się za nami

Nasi stali towarzysze, módlcie się za nami

Nasi pewni przewodnicy, módlcie się za nami

Nasi wierni przyjaciele, módlcie się za nami

Nasi roztropni doradcy, módlcie się za nami

Dający nam przykład natychmiastowego posłuszeństwa, módlcie się za nami

Pocieszyciele w opuszczeniu, módlcie się za nami

Odbicia pokory i radości, módlcie się za nami

Aniołowie naszych rodzin, módlcie się za nami

Aniołowie naszych Kapłanów i duszpasterzy, módlcie się za nami

Aniołowie naszych dzieci, módlcie się za nami

Aniołowie naszej Ojczyzny, módlcie się za nami

Aniołowie Kościoła świętego, módlcie się za nami

Wszyscy Święci Aniołowie módlcie się za nami

Bądźcie z nami w życiu, bądźcie z nami przy śmierci,

W Niebie wam za to podziękujemy!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, PanieBaranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Bóg rozkazał Swoim Aniołom,

R. Aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże udziel nam pomocy Twych Niebieskich Zastępów, aby nas strzegły przed napaściami złego ducha i abyśmy przez Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Najświętszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi uwolnieni od wszelakiego nieszczęścia, mogli Ci służyć w pokoju. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Święty Michale Archaniele! Wodzu Niebieskich Zastępów, zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od Boga siłę i moc przez pokorę zniszczyć pychę potęg ciemności. Prosimy Cię, pomóż nam osiągnąć prawdziwą pokorę serca, niewzruszoną wierność w wypełnianiu Woli Bożej, siłę w cierpieniu i potrzebie. Pozwól nam się ostać na Ostatecznym Sądzie Bożym.
Święty Gabrielu Archaniele! Aniele Zwiastowania, wierny posłańcu Boży, otwórz nasze uszy nawet na ciche napomnienia i wołania kochającego Serca naszego Pana. Stój nam zawsze przed oczyma, abyśmy Słowo Boże należycie zrozumieli, słuchali i pełnili to, czego Bóg od nas żąda. Naucz nas czujnej gotowości, aby kiedy przyjdzie Pan, nie znalazł nas śpiących.
Święty Rafale Archaniele! Strzało miłości i lekarzu miłości Bożej, prosimy Cię, zrań nasze serca gorącą miłością i nie dozwól tej ranie zagoić się nigdy, abyśmy pozostali zawsze na drodze miłości i przez tę miłość wszystko zwyciężali.
Pomagajcie nam przed Bogiem wy, nasi wielcy Święci Bracia! Brońcie nas przed nami samymi, przed naszą słabością i oziębłością, przed naszym egoizmem i naszą chciwością, przed zazdrością i niewiarą, przed pragnieniem sytości, dobrobytu i uznania! Wyzwólcie nas z więzów grzechu i przywiązania do rzeczy doczesnych. Włóżcie w nasze serca cierń niepokoju za Bogiem, abyśmy nie ustali w szukaniu Boga, tęsknocie za Nim, w żalu i miłości.
Szukajcie Krwi naszego Pana w nas, która dla nas wypłynęła. Szukajcie łez naszej Królowej w nas, które dla nas wylała. Szukajcie w nas biednego, zamazanego zniszczonego Obrazu Bożego, który niegdyś Miłość Boża wycisnęła w naszych sercach. Pomóżcie nam Boga poznać i uwielbiać Go, kochać i Jemu służyć. Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas skrycie osaczają i trapią. Pomóżcie nam, aby nikt z nas nie zginął, abyśmy się spotkali z wielką radością w Niebie. Amen.
Za: http://katecheta.narod.ru/litania_sa.htm

http://skarbiecmilosci.pl/litanie/42-litania-do-swietych-aniolow
C. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tych łask, o które Cię gorąco prosimy…*/. Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w Twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli! Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. Amen

*/

W tym miejscu modlitwy możemy skierować do Anioła Polski nasze prośby i intencje

Wg naszej propozycji intencje przedstawiamy po odmówieniu wszystkich 3 modlitw do Aniołów.
/ Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

za: http://aniolpolski.isgreat.org/modlitwyaspmenuitem


Nasze intencje do Pana Boga za pośrednictwem Aniołów:
Prosimy Was, Święci Aniołowie Boży, wstawiajcie się przed Panem Bogiem za Polską, strzeżcie i brońcie Jej oraz Kościoła od wszelkich niebezpieczeństw i przed tymi, którzy chcą duchowo i fizycznie wyniszczyć naród polski i spowodować upadek Polski i Kościoła, będących własnością Jezusa Chrystusa, Pana naszego i waszego. AMEN
Szczególnie prosimy:
* - o uwolnienie, usunięcie i przecięcie wszelkiego rodzaju klątw i przekleństw, w tym przekleństw pokoleniowych, rzuconych przez złych ludzi lub wynikłych z naszego grzesznego postępowania, które dotknęły nas, wiosek, miast i ziem polskich, o Boże Błogosławieństwo dla nas i dla nich oraz o zlikwidowanie skutków tych przekleństw,
* - o oczyszczenie i uwolnienie naszych miast, wiosek i ziem z praktyk okultyzmu, wróżbiarstwa, spirytyzmu, nałogów, dokonywanych zbrodni, w tym aborcji oraz o odnowę naszych ziem,
* - o nawrócenie, przemianę serc i sumień dla opętanych, zwiedzionych przez złe duchy rządzących, polityków, pracowników mediów, sądownictwa, prokuratury, nieuczciwych pracodawców, producentów żywności, leków, szczepionek i wszelkich dóbr, pseudouczonych, dokonujących diabelskich eksperymentów na zgubę ludzkości oraz wszystkich niegodziwych ludzi, nie przestrzegających Bożych Przykazań,
* - o oczyszczenie z wszelkiego rodzaju skażeń, zatruć i zanieczyszczeń polskich ziem, wód, lasów i polskiego nieba,
* - o dezaktywację, zobojętnienie i unieszkodliwienie zapasów wszelkiego rodzaju broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej oraz broni typu HAARP, chemtraili, których celem jest zmniejszenie populacji ludzkiej na ziemi,
* - o przepędzenie upadłych aniołów z opętanych miast, wiosek i ziem polskich, o ich odnowę, oczyszczenie i usunięcie skutków opętań,
* - o wyjednanie przed Tronem Pana Boga Łaski mądrości i wiary dla Polaków, szczególnie rządzących i konsekrowanych, aby starali się ze wszystkich sił i modlili, aby Krucjata Różańcowa objęła jak największą liczbę Polaków, aby jak najszybciej dokonano w Polsce Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski oraz aby Papież poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. AMEN.

KRUCJATA ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH POLSKICH
Litania Narodu Polskiego
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.

Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.

Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.

Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.

Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.

Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, Główny Patronie Polski, módl się za nami.

Święty Wojciechu, Główny Patronie Polski, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku, Patronie Polski, módl się za nami.

Święty Adamie Chmielowski, Opiekunie ubogich, módl się za nami

Święty Brunonie z Kwerfurtu, Apostole ziem polskich, módl się za nami.

Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.

Święta Edyto Stein, Karmelitanko, Męczennico z Oświęcimia, módl się za nami.

Święta Faustyno Kowalska, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.

Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.

Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.

Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów, módl się za nami.

Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami

Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.

Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.

Święty Józefie Bilczewski, Założycielu Józefitek, módl się za nami.

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, Założycielu Sercanek, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.

Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.

Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.

Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.

Święty Melchiorze Grodziecki, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.

Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.

Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.

Święci Pustelnicy Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.

Święty Rafale Kalinowski, Odnowicielu Karmelu w Polsce, módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.

Święty Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.

Święta Urszulo Ledóchowska, Założycielko szarych urszulanek, módl się za nami.

Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.

Święty Zygmuncie Gorazdowski, Lwowski ojcze ubogich, módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Błogosławiona Angelo Truszkowska, Założycielko Felicjanek, módl się za nami

Błogosławiona Anielo Salawa, Patronko ubogich, módl się za nami

Błogosławiony Auguście Czartoryski, Kapłanie wierny w cierpieniu, módl się za nami

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, Współzałożycielko Albertynek, módl się za nami

Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami

Błogosławiona Bolesławo Lament, Założycielko Zgr. Sióstr Misj. Św. Rodziny, módl się za nami

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, Założycielu Michalitów i Michalitek, módl się za nami

Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami

Błogosławiona Celino Chludzińska-Borzęcka, Założycielko Zmartwychwstanek, módl się za nami

Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami

Błogosławiona Doroto z Mątowów, Patronko Prus i Pomorza, módl się za nami

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, Zał. Zgrom. Służeb. NMP Bogurodzicy…, módl się za nami

Błogosławiony Honoracie Koźmiński, Założycielu licznych zgromadzeń zakonnych, módl się za nami

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, Założycielu Loretanek, módl się za nami

Błogosławiony Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa, módl się za nami

Błogosławiony Janie Balicki, Wzorze cnót kapłańskich, módl się za nami

Błogosławiony Janie Beyzymie, Opiekunie trędowatych, módl się za nami

Błogosławiony Janie Pawle II, Papieżu Polaku, módl się za nami

Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, Odnowicielu Zakonu Marianów, módl się za nami

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Męczenniku, Kapelanie Solidarności, módl się za nami

Błogosławiona Jolanto, Krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami

Błogosławiona Karolino Kózkówno, Dziewico i Męczennico, módl się za nami

Błogosławiona Kolumbo Gabriel, Zał. Zgrom. Sióstr Benedyktynek od Miłości, módl się za nami

Błogosławiona Mario Karłowska, Zał. Instytutu Sióstr Dobrego Pasterza, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko Siedliska, Założycielko Nazaretanek, módl się za nami

Błogosławiona Mario Merkert, Założycielko Elżbietanek, módl się za nami

Błogosławiona Marcelino Darowska, Współzałożycielko Niepokalanek, módl się za nami

Błogosławiona Mario Mardosewicz i 10 towarzyszek Nazaretanek z Nowogródka, módlcie się za nami

Błogosławiona Mario Marto Wiecka, ze Zgr.S. Miłosierdzia św.Wincentego a Paulo, módl się za nami

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.

Błogosławiony Michale Kozalu, Męczenniku z Dachau, módl się za nami

Błogosławiony Michale Sopoćko, Spowiedniku i Opiekunie św. Faustyny, módl się za nami

Błogosławiony Rafale Chyliński, Opiekunie chorych, módl się za nami

Błogosławiona Regino Protmann, Założycielko Katarzynek, módl się za nami

Błogosławiony Sadoku i 48 jego towarzyszy, męczenników z Sandomierza, módlcie się za nami

Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami

Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, ze Zgromadzenia Serafitek, módl się za nami

Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku, Duszpasterzu krakowski, módl się za nami

Błogosławiony Stanisławie Papczyński, Założycielu Zgrom. Kapłanów Marianów, módl się za nami

Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, Męczenniku z Dachau, módl się za nami

Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku z 12 towarzyszami męczennikami, módlcie się za nami

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.

Błogosławiony Władysławie Findyszu, Męczenniku komunizmu, módl się za nami.

Błogosławiony Zygmuncie Feliński, Założ. Zgrom. S. Franciszkanek Rodziny Maryi, módl się za nami.

Błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej z lat 1939-45, módlcie się za nami.


Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.

Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.

Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.

Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.

Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.

Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.

Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.

Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.

Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.

Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.

Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.

Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.

Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.

Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.

Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.

Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.

Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.

Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.

Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.

Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.

Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.

Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.

Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.

Brzęk kajdan naszych, usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.

Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.

Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.

Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.

Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.

Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.

Przez Najświętsze Życie Twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.

Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.

Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.

Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego" daj nam, o Panie.

Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj, o Panie.

Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo, daj nam zasłużyć, o Panie.

Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.

Boże Sobieskiego i Hallera, nie opuszczaj nas, o Panie.

Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe, nie opuszczaj nas, o Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. AMEN.
ANTYFONA

W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" - udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. AMEN.
Pierwsza publikacja 1915 r. Uzupełniana w 1981 i 2001 r.

http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x22781/swieci-i-blogoslawieni-polscy/?page=2
Nasze dalsze intencje do Pana Boga za pośrednictwem Świętych i Błogosławionych Polskich:

Oprócz zestawu pięknych inwokacji w treści Litanii Narodu Polskiego możemy w intencjach Krucjaty ująć jeszcze te same modlitwy do Pana Boga jak w Krucjacie Różańcowej, a mianowicie:


* Aby Krucjata Różańcowa objęła jak największą liczbę Polaków,

* Aby dokonano w Polsce jak najszybciej Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski,

* Aby Papież poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi,

* Aby do władzy w Polsce doszli ludzie uczciwi, patriotyczni i wierzący w Boga,

* Aby zaprzestano w Polsce walki z Krzyżem Chrystusowym, Kościołem i mediami katolickimi, takimi jak Radio Maryja, TV Trwam,

* Aby jak najwięcej Polaków podjęło modlitwy za dusze w Czyśćcu cierpiące, a zwłaszcza za te, o których już nikt nie pamięta i za które nikt się nie modli,* Aby jak najwięcej Polaków podjęło modlitwy o nawrócenie grzeszników w Narodzie Polskim.

AMEN.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość