Strona główna

Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?


Pobieranie 8.94 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar8.94 Kb.
Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?
Odp.:

Przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego (tj. przestępstwem mniejszej wagi) jest np. przestępstwo lekkiego uszkodzenia ciała (art. 157 § 1 KK), naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 § 3 KK), zniesławienia (art. 212 §4 KK), zniewagi (art. 216 § 5 KK). W tych sytuacjach to pokrzywdzony wnosi do sądu na piśmie tzw. prywatny akt oskarżenia i to pokrzywdzony jest oskarżycielem. Natomiast prokurator może przyłączyć się do toczącego postępowania, jeżeli uzna, że wymaga tego interes społeczny.

Akt oskarżenia powinien zawierać dane personalne oraz adresy oskarżyciela prywatnego, oskarżonego i ewentualnych świadków, a także datę i miejsce zdarzenia oraz uzasadnienie oraz dowody na których opiera się oskarżenie (art. 487 KPK). W pierwszej kolejności wyznaczony zostaje termin posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach.

Postępowanie z oskarżenia prywatnego toczy się w trybie uproszczonym. Policja na żądanie

pokrzywdzonego zobowiązana jest do przyjęcia ustnej lub pisemnej skargi i zabezpieczenia dowodów, a następnie przesłania zaprotokołowanej skargi do właściwego sądu. Na polecenie sądu policja w sprawach z oskarżenia prywatnego dokonuje także innych określonych czynności dowodowych, np. przesłuchania świadka.

Zgodnie z art. 621 § 1 KPK oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł i jest wnoszona po wezwaniu oskarżyciela przez Sąd do wpłaty tej kwoty lub z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia.

Pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzeniu pojednawczym bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od oskarżenia.

W razie pojednania stron postępowanie się umarza. W razie braku pojednania czyli w przypadku nie zawarcia ugody sąd kieruje sprawę na rozprawę główną. Strony obecne na posiedzeniu powinny w takim wypadku zgłosić wnioski dowodowe. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego umarza się za zgodą oskarżonego, jeżeli oskarżyciel prywatny odstąpi od oskarżenia przed prawomocnym zakończeniem postępowania.

Sąd w postępowaniu sprawdza, czy są faktycznie podstawy oskarżenia. Jeśli ich nie ma, umarza postępowanie (art. 339 § 2 KPK). Może obciążyć oskarżyciela kosztami procesu. Jeśli dowody okażą się niewystarczające, oskarżony zostanie uniewinniony. Wtedy również oskarżyciel zostaje obciążony kosztami procesu.

W orzeczeniu kończącym postępowanie sąd określa kto i w jakiej części oraz w jakim zakresie ponosi koszty procesu. Jak stanowi art. 628 KPK od skazanego w sprawach z oskarżenia prywatnego sąd zasądza na rzecz oskarżyciela prywatnego poniesione przez niego koszty procesu, a na rzecz Skarbu Państwa wydatki ustalone na podstawie art. 618 KPK, od których uiszczenia oskarżyciel prywatny został zwolniony lub jeśli rozpoznano sprawę bez ich uiszczenia.  

Przy oskarżeniu prywatnym oskarżyciel prywatny ponosi zawsze koszty procesu w razie uniewinnienia oskarżonego (art. 632 pkt 1 KPK). Zgodnie z art. 622 KPK w razie pojednania się stron przed wszczęciem przewodu sądowego, warunkowego umorzenia postępowania, umorzenia postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy lub znikomej społecznej szkodliwości czynu albo z powodu stwierdzenia w zarzucanym czynie znamion przestępstwa ściganego z urzędu, zmiany trybu ścigania z powodu przyłączenia się prokuratora do postępowania wszczętego przez oskarżyciela prywatnego i zakończenia tego postępowania w trybie publicznoskargowym - prezes sądu zarządza zwrot uiszczonych przez oskarżyciela prywatnego wydatków w całości, a w połowie - w razie pojednania się stron po rozpoczęciu przewodu sądowego.  

Na podstawie art. 623 KPK sąd zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe. Nie jest wymagane aby osoba składała oświadczenie o stanie majątkowym na określonym urzędowym formularzu. Dla uzyskania zwolnienia wystarczy wniosek złożony wraz z aktem oskarżenia lub złożony ustnie do protokołu.

W przypadku śmierci oskarżyciela prywatnego, postępowanie zawiesza się. Jego prawa może przejąć osoba najbliższa (art. 61 KPK). Jeśli tego nie zrobi do 3 miesięcy od daty śmierci, postępowanie umarza się.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Po tym czasie nie jest możliwe wniesienie prywatnego aktu oskarżenia.Uaktualniono: 24.06.2014


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość