Strona główna

Jednostka wojskowa 4581 porozumienie o wspóŁpracy między jednostką wojskową 4581 opole a jednostką strzelecką 3009 GŁubczyce związku strzeleckiego „strzelec”


Pobieranie 26.67 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.67 Kb.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4581

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4581 OPOLE

a

JEDNOSTKĄ STRZELECKĄ 3009 GŁUBCZYCE

ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC”

ORGANIZACJI SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZEJ


OPOLE 2013
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4581 W OPOLU

a

JEDNOSTKĄ STRZELECKĄ 3009 GŁUBCZYCE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC”

ORGANIZACJI SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZEJ

zawarte w Opolu dniu 28 lutego 2013 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4581, z siedzibą w 45 – 820 Opole, ul. Domańskiego 68, REGON 532231756, reprezentowana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 4581: ppłk Andrzeja Rakowskiego i Jednostką Strzelecką 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, KRS 0000114650, reprezentowanej przez Dowódcę Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej: mł. insp. ZS Grzegorza Tobiasińskiego mając na względzie potrzebę rozwijania współpracy na rzecz obronności państwa, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, budowania poczucia tożsamości narodowej, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowanie chlubnych tradycji Wojska polskiego, działając na podstawie decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie określania zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131) oraz na podstawie decyzji Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniają decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, zawierają porozumienie następującej treści:§ 1
Jednostka Wojskowa Nr 4581 oraz Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej będą współpracować
ze sobą w następujących celach:

 1. Upowszechniania patriotycznych tradycji i historii oręża polskiego, wiedzy na temat Sił Zbrojnych oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. Popularyzowania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki
  Wojskowej Nr 4581 oraz Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej;

 3. Propagowania patriotycznej i obronnej edukacji członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej oraz kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych;

 4. Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

 5. Promowania zawodowej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochotniczej służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;

 6. Pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej;

 7. Upowszechniania działalności wolontariatu na rzecz obrony narodowej.


§ 2
Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających
do realizacji niniejszego porozumienia, a w szczególności do:

 1. Kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży, rozwijania
  jej sprawności i predyspozycji do służby wojskowej;

 2. Kultywowania i upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego wiedzy na temat Sił Zbrojnych oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. Popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Jednostki Wojskowej Nr 4581 wśród członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej;

 4. Prowadzenia działalności promującej zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochotniczą służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, w szczególności poprzez zapoznanie uczniów ze specyfiką służby wojskowej i statusem prawnym żołnierza zawodowego, żołnierza służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych;

 5. Zapraszania przedstawicieli Jednostki Wojskowej Nr 4581 do udziału w ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej;

 6. Zapewnienie nauczyciela w każdych zajęciach teoretycznych z przysposobienia obronnego (edukacji dla bezpieczeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagadnień logistyki wojskowej realizowanych zgodnie
  z programem nauczania, a mających miejsce na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4581;

 7. Przeprowadzania dla młodzieży konkursów o tematyce wojskowej, zawodów sportowych i innych imprez o charakterze edukacyjnym i patriotycznym;

 8. Informowania o planowanych zajęciach z udziałem przedstawiciela Jednostki
  Wojskowej Nr 4581.


§ 3


 1. Jednostka Wojskowa Nr 4581 udzieli Jednostce Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, w miarę posiadanych możliwości, pomocy w realizacji celów statutowych, w dziedzinie obronności państwa, w szczególności poprzez:

  1. Udzielania merytoryczno-organizacyjnej pomocy w procesie edukacyjnym uczniów klasy z rozszerzonym programem nauki przysposobienia obronnego (edukacji
   dla bezpieczeństwa) na terenie JW Nr 4581 w Opolu;

  2. Dbanie o właściwy poziom merytoryczny zajęć i dyscyplinę, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa w czasie zajęć powadzonych na terenie JW Nr 4581 w Opolu;

  3. Prowadzenie zajęć promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród kadry instruktorskiej i członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej;

  4. Zapraszanie kadry instruktorskiej i członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej do udziału w ważnych wydarzeniach rocznicowo-historycznych, szkoleniowo-wychowawczych oraz promocyjnych (w tym Dzień Otwartych Koszar);

  5. Udział przedstawicieli Jednostki Wojskowej Nr 4581 w ważnych uroczystościach szkolnych;

  6. Wymianę doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji w zakresie obronności państwa;

  7. Udostępnianie i przekazywanie materiałów promujących obronność państwa, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i służbę wojskową;

 1. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działaniach Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, uzgodnionych z Dowódcą Jednostki Wojskowej Nr 4581,
  na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


§ 4
Zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej na podstawie rocznych planów współpracy i umów cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

§ 5
Wzajemne przedsięwzięcia Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej i Jednostka Wojskowa wykonywać będą z należytą starannością, wiedzą i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
§ 6
Wejścia kadry instruktorskiej oraz członków Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej na teren Jednostki Wojskowej Nr 4581 odbywać się będą w grupach zorganizowanych pod kierownictwem instruktora (opiekuna), na podstawie wcześniej przedstawionego przez Jednostkę Strzelecką 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej wykazu osób uczestniczących w przedsięwzięciu.
§ 7

1. Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej będzie przysyłała do dnia 10 września każdego roku


do Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4581 propozycje do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.
2. Propozycje do planu, o którym mowa w ust. 1, muszą być wstępnie uzgodnione przez Jednostkę Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej z upoważnioną przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 4581 komórką organizacyjną w terminie do dnia 20 sierpnia każdego roku.
3. Jednostka Strzelecka 3009 Głubczyce Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej będzie przekazywał do dnia 10 stycznia każdego roku
do Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4581 informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i  wyników współpracy z resortem obrony narodowej.

§ 8
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§ 9
Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu Jednostki Wojskowej Nr 1907.

§ 10
Jednostka Wojskowa Nr 4581 nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.
§ 11


 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.

 2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe
  do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy
  dla siedziby Jednostki Wojskowej Nr 4581.


§ 12


 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 2. Jednostka Wojskowa Nr 4581 zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia
  w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Zespół Szkół lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
  i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi(Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131) oraz decyzji Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniają decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.


§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 14


 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz decyzji o, której mowa w § 11 ust. 2. 1. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji o, której mowa w § 11 ust. 2, w sprawach
  nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej
  lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.


§ 15
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 16
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

D O W Ó D C A D O W Ó D C A

Jednostki Strzeleckiej 3009 Jednostki Wojskowej 4581

Głubczyce w Opolu
mł. insp. ZS Grzegorz TOBIASIŃSKI ppłk Andrzej RAKOWSKI


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość