Jelenia góra ul. Wolności 150. tel/fax. 0-75 64 32 099; tel. 502 641 541Pobieranie 0.64 Mb.
Strona1/14
Data18.06.2016
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


58-500 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150. tel/fax. 0-75 64 32 099; tel. 502 641 541;

e-mail: decybel@virgo.com.pl

Prognoza
oddziaływania na środowisko
dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

P-26/ maj 2009 r.

Zatwierdził: Mariusz Szalej
Zakład posiada wdrożony System Zarządzania Jakością

Autor: Andrzej Kurpiewski

Spis treści

.1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 4

.2 Informacje wstępne 15

.3 Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem 17

.4 Ocena stanu i funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska 23

.4.1 System przyrodniczy gminy i jego powiązania z otoczeniem 23

.4.2 Powierzchnia ziemi 25

.4.3 Budowa geologiczna 27

.4.4 Gleby i uprawy 30

.4.5 Walory wizualne krajobrazu 33

.4.6 Ochrona szczególnych wartości krajobrazu kulturowego 36

.4.7 Warunki wodne 37

.4.8 Klimat lokalny i warunki bioklimatyczne 41

.4.9 Ocena czystości powietrza 43

.4.10 Przyroda ożywiona 45

.4.11 Fauna 55

.4.12 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 55

.4.13 Ochrona prawna wartości przyrodniczych 56

.4.14 Klimat akustyczny 59

.4.15 Promieniowanie 61

.4.16 Poważne awarie i zagrożenia naturalne 63

.5 Informacje o projekcie zmiany studium 66

.5.1 Powiązania projektu zmiany studium z innymi dokumentami 66

.5.2 Prezentacja projektu zmiany studium 67

.5.3 Zapisy zmiany studium pozytywnie wpływające na stan środowiska 70.6 Analiza skutków środowiskowych 74

.6.1 Przewidywane zagrożenia dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu 74

.6.2 Ocena oddziaływań 83

.6.3 Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu zmiany studium dla poszczególnych komponentów środowiska 84

.6.4 Zasięg oddziaływań 95

.7 Ocena rozwiązań projektu studium 95

.7.1 Ocena ustaleń projektu studium w kontekście krajowych celów ochrony środowiska 95

.7.2 Ocena zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 97

.7.3 Sposób uwzględnienia problemów ochrony środowiska 97

.7.4 Ocena zachowania właściwych relacji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania 98

.7.5 Ocena skuteczności ochrony różnorodności biologicznej 99

.7.6 Skutków realizacji ustaleń studium dla form ochrony przyrody i krajobrazu 100

.7.7 Ocena zmian w krajobrazie 100

.7.8 Ocena przewidywanych oddziaływań na ludzi w środowisku 102

.8 Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 103

.9 Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu 103

.10 Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 104

.11 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu zmiany studium 105

.12 Informacje o dokumentach uwzględnionych przy sporządzaniu prognozy 105.1Streszczenie w języku niespecjalistycznym


Opracowanie niniejsze jest oceną oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie przyjętego Uchwałą Nr I/1/2001 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 26 stycznia 2001 roku. Zmiana studium została podjęta na podstawie Uchwały Nr 30/2007 z dnia 30 marca 2007r. Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich o przystąpieniu do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.

Dokument prognozy, opracowany jako wynik końcowy procesu planistycznego, dostarcza niezbędnych informacji ułatwiających konstruktywny przebieg publicznej dyskusji nad projektem zmiany studium oraz powinien być pomocny przy podjęciu przez Radę Miejską ostatecznej decyzji o uchwaleniu zmienionego studium.

Podstawowym źródeł informacji o środowisku, przedstawionych w diagnostycznej części prognozy są opracowania ekofizjograficzne dla obszaru miasta oraz gminy, które sporządzono w 2007 i 2008 roku, zanim zespół urbanistyczny przystąpił do formułowania zapisów zmiany studium. Informacje zawarte w przywołanych dokumentach zostały uzupełnione podczas wizji terenowych przeprowadzonych przez autora prognozy.

Część diagnostyczna prognozy zawiera opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę podstawowych cech środowiska przyrodniczego w rejonie opracowania.

W dalszej części prognozy zostały przeanalizowane możliwe skutki środowiskowe, które potencjalnie może powodować realizacja ustaleń zmiany studium, w rozbiciu na poszczególne komponenty środowiska w fazie realizacji i funkcjonowania planowanych przedsięwzięć. Następnie przeprowadzono analizę zgodności ustaleń projektu zmiany studium z celami ekologicznymi wyrażonymi w komplementarnych dokumentach, a także w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju ustalonych na bazie obowiązujących przepisów.

Wyniki prognozy skonstruowano bazując na porównaniu ocen jakości środowiska w obrębie przestrzeni objętej opracowaniem dla stanu aktualnego oraz prognozowanego.Prognoza nie stanowi prawa miejscowego. Ustalenia i wnioski prognozy nie mają skutków prawnych.


Diagnoza stanu środowiska na obszarze opracowania

 1. Gmina Ząbkowice Śląskie należy do typowych gmin miejsko-wiejskich z wyraźnie wykształconym ośrodkiem stołecznym. Liczy 17 miejscowości, zgrupowanych w 16 sołectwach oraz mieście. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 14583,1 ha, z czego 1365,7 ha przypada na miasto. Obszar gminy zamieszkuje 23 075 osób, w tym w mieście 16 136 osób (dane GUS z 2007 roku).

 2. Teren opracowania przecina ważny szlak komunikacji drogowej. Jest to droga krajowa nr 8 (szlak międzynarodowy E-67) prowadzący od granicy Państwa w Kudowie przez Kłodzko i Wrocław do Warszawy i dalej do Polsko-Białoruskiego przejścia granicznego w Budziskach. Z drogą tą powiązana jest sieć szlaków wojewódzkich, mianowicie droga nr 382 relacji Świdnica – Ząbkowice – Paczków oraz droga nr 385 relacji Nowa Ruda – Ząbkowice – Ziębice. Oba te szlaki krzyżują się w centrum Ząbkowic Śląskich.

 3. Niemal wszyscy mieszkańcy miasta i gminy zaopatrywani są w wodę do spożycia z 7 ujęć podziemnych zlokalizowanych na obszarze opracowania. Bardzo dobrze rozwinięta sieć wodociągowa została wybudowana bez sieci kanalizacji sanitarnej. Na obszarze pozamiejskim gminy skanalizowana została tylko wieś Jaworek, której sieć kanalizacyjna została podłączona do oczyszczalni w Ząbkowicach Śląskich. Szczątkowa kanalizacja oparta na małej oczyszczalni ścieków (bioblok) funkcjonuje jeszcze tylko w miejscowości Bobolice.

 4. W Gminnym Planie Gospodarki Odpadami proponuje się wspólne rozwiązania gospodarki odpadami dla powiatów Ząbkowickiego i Strzelińskiego, poprzez budowę Centrum Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Lokalizacja tego centrum nie jest przesądzona.

 5. Według danych z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, w stycznia 2008 roku tereny rolnicze na terenie pozamiejskim gminy zajmowały 82,8% tego obszaru. Blisko 91% użytków rolnych w rozpatrywanej części gminy stanowią użytki orne. Użytki zielone zajmują tu nieco ponad 8%. W Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego rejon Ząbkowic włączony został do I Regionu Intensywnego Rolnictwa, który obejmuje najlepsze gleby Dolnego Śląska, położone w najbardziej sprzyjających warunkach klimatycznych i morfologicznych, co umożliwia uprawę najbardziej wymagających roślin. Otrzymał on najwyższą w województwie ocenę warunków agroekologicznych (80 punktów w skali IUNG).

 6. Stopień zalesienia gminy nie jest zbyt duży. Lasy zajmują jedynie 8,2% powierzchni pozamiejskiej części gminy. Największe obszary leśne znajdują się w północno - wschodniej części gminy, w pasie pomiędzy Szklarami a Stolcem. Całkowicie bezleśne są Grochowiska, Jaworek, Koziniec, Olbrachcice, Pawłowice, Strąkowa, Tarnów i Zwrócona.

 7. Obszar gminy odwadniany jest przez cieki należące do czterech zlewni II rzędu: Nysy Kłodzkiej, Oławy, Bystrzycy i Ślęzy. Większa część terenu gminy odwadniana jest przez rzekę Budzówkę, lewobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. Na terenie Ząbkowic do Budzówki odprowadzają swe wody rzeki Jadkowa z Wężą (największy, lewobrzeżny dopływ Budzówki) oraz potok Zatoka. Północną część gminy (około 1/3 jej powierzchni) odwadnia rzeka Ślęza - bezpośrednio oraz poprzez swoje większe dopływy (Szklarka, Ligocki Potok), natomiast północno-wschodni skrawek gminy (część obrębów: Szklary, Bobolice i Sieroszów) odwadnia potok Czerna, który należy do zlewni Oławy. Niewielki, północno-zachodni fragment gminy (Kluczowa) odwadniany jest przez Pilawę, będącą prawobrzeżnym dopływem Bystrzycy. Zlewnię Bystrzycy, Ślęzy i Oławy od zlewni Nysy Kłodzkiej oddziela dział wodny II rzędu prowadzący równoleżnikowo na wysokości Siodłowic, natomiast dorzecza Bystrzycy, Ślęzy i Oławy graniczą ze sobą wzdłuż południkowo biegnących działów wodnych na wysokości Kluczowej oraz Rakowic.

 8. Z badań prowadzonych w roku 2007 [WIOŚ 2008] wynika, że ilość związków organicznych w Budzówce odpowiadała III klasie jakości, zawartość ogólnego węgla organicznego właściwa była II klasie. W zakresie substancji biogennych stwierdzono V klasę jakości ze względu na wysoką zawartość fosforanów. Podwyższona była również ilość fosforu ogólnego i azotanów, odpowiadająca IV klasie. Pozostałe badane substancje biogenne mieściły się w granicach III klasy. Porównując jakość wody w rzece Budzówce w 2007 r. do roku 2005, kiedy to zrealizowano dwie istotne inwestycje w zlewni tej rzeki, mianowicie zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich i oddano do eksploatacji nową oczyszczalnię ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim, stwierdzono poprawę jakości wody w zakresie stężeń związków organicznych oraz niektórych związków biogennych.

 9. Ze względu na przekroczenia stężeń pyłu i ozonu powiat ząbkowicki został zakwalifikowany do strefy „C”, w obrębie której wartości mierzone stężenia zanieczyszczeń są powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji. Mając natomiast na uwadze inne zanieczyszczenia powietrza, Ząbkowice Śląskie kwalifikują się do strefy A, w obrębie której nie stwierdza się przekroczeń wartości dopuszczalnych i zaleca się utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

 10. Osią Systemu Przyrodniczego Regionu jest korytarz ekologiczny Budzówki. Z racji na jego początek w Górach Sowich i dalszy przebieg przez tereny rolnicze, aż do szerokiego i ważnego w skali międzyregionalnej korytarza Nysy Kłodzkiej odgrywa on istotną rolę w systemie przyrodniczym regionu. Niestety, na terenie Olbrachcic i Ząbkowic, a potem w Kamieńcu Ząbkowickim jego drożność jest ograniczona. Istotną rolę w tym systemie odgrywają także korytarze związane z rzekami Jadkowa i Ślęza oraz potokami: Skorżyna i Czerna, które wiążą ważne na terenie gminy obszary przyrodnicze: Górny Las, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Masyw Grochowej, Skałki Stoleckie.

 11. W rejonie opracowania znajdują się następujące obszary objęte ochroną prawną:

 • Rezerwat faunistyczny „Skałki Stoleckie” o powierzchni 2,03ha, zajmuje tereny będące pod zarządem Nadleśnictwa Henryków w nieczynnym kamieniołomie wapienia, na południowym stoku Góry Wapiennej koło wsi Stolec. Utworzony w celu ochrony najdalej na północ wysuniętego stanowiska występowania czterech gatunków owadów śródziemnomorskich w tym obrostki murówki (pszczoła czarna), budującej gniazda z gliny na skale wapiennej.

 • Na liście projektowanych obszarów chronionych w sieci Natura 200 znajduje się opatrzony kodem: PLH 020012 obszar obejmujące rejon Wapiennej Góry koło Stolca. Powierzchnia obszaru wynosi 6,31 ha, w tym 2,03 ha objętych jest ochroną jako rezerwat przyrody „Skałki Stoleckie”. Sztolnie na Skałach Stoleckich są jednym z najcenniejszych zimowisk nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce, a także znaczącym stanowiskiem tych ssaków w skali całego kraju.

 1. Na terenie gminy ustanowionych jest 13 pomników przyrody, wśród nich 12 to twory przyrody ożywionej. Jedyny obiekt przyrody nieożywionej to odsłonięcie geologiczne pokrywy lawowej bazaltu w rejonie Szklar.

 2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie” w skład którego wchodzi nieznaczny fragment lasów na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Jest to wydzielenie o pow. 1,57ha położone w północno – wschodniej części gminy, w obrębie Sieroszów.

 3. W wyniku prac poszukiwawczo – rozpoznawczych i dokumentacyjnych, na terenie gminy udokumentowane zostały następujące złoża surowców mineralnych: Szklary-obszar Szklana Góra – rudy niklu, Szklary-obszar Wzgórze Koźmickie – rudy niklu, Szklary-obszar Wzgórze Siodłowe – rudy niklu, Braszowice – gabro, Brodziszów I – sjenit, Brodziszów-Kłośnik Pole A (łom W) – sjenit, Brodziszów-Kłośnik Pole B (łom N) – sjenit, Zabkowice – gabro, Albertów – iły ceramiki budowlanej, Sadlno – węgiel brunatny, Barbara-Sadlno – gliny ceramiczne.

 4. Na terenie gminy wyznaczono również obszary, które zakwalifikowano jako prognostyczne: rejon Kluczowej (gnejs i amfibolit), rejon Kozińca (gnejs), rejon Strąkowej (kruszywa naturalne), w rejonie pomiędzy Brodziszowem a Zwróconą – obszar perspektywiczny dla udokumentowania 1.5 do 2.0 mln. ton kwarcytów i łupków kwarcytowych oraz rejon Grochowa – obszar perspektywiczny dla udokumentowania 30 mln. ton serpentynitu.

 5. Jednym z poważnych problemów na terenie gminy jest zagrożenie powodziowe powodowane przez wody rzeki Budzówki (Ząbkowice i Tarnów), Jadkowej (Ząbkowice i Olbrachcicie) oraz potoków: Grabnik (Strąkowa), Braszówka (Braszowice i Pawłowice), Skarżyna (Stolec), Sulisławka (Sulisławice), Trzemeszna (Zwrócona), Zatoka (Bobolice oraz Ząbkowice) i Czerna (Sieroszów).
Prezentacja projektu przedmiotowego dokumentu

Z procesów gospodarczych, ekonomicznych i politycznych zachodzących w kraju i regionie wynikają zmiany w strukturze przestrzennej gminy. Zmianom tym sprzyja planowana modernizacja i rozbudowa układu drogowego dróg wojewódzkich i krajowych. Wynika z niej możliwość aktywizacji gospodarczej terenów w rejonie węzłów planowanej drogi krajowej S-5 położonych sąsiedztwie Ząbkowic Śląskich oraz terenów zlokalizowanych przy planowanej wschodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382. Na obszarze gminy możliwe jest wzmożenie działalności wydobywczej związanej zarówno z istniejącymi jak też z perspektywicznymi złożami kopalin, w szczególności w zachodniej i północnej części gminy. Sygnalizowane są również możliwości lokalizacji niekonwencjonalnych źródeł energii – elektrowni wiatrowych, których lokalizacja wymaga pełnego wcześniejszego rozeznania specyficznych uwarunkowań lokalizacyjnych. W projekcie studium wskazano również lokalizacje dwóch zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Budzówce, w rejonie Tarnowa i Pawłowic. Na terenach poeksploatacyjnych w Szklarach projekt zmiany studium wskazuje teren pod budowę nowego zakładu utylizacji odpadów.

Wskazane w zmianie studium nowe tereny rozwojowe pod poszczególne funkcje wypełniają istniejącą strukturę lub są jej kontynuacją. W dokumencie tym wiele zapisów dotyczy rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego Tekst i rysunek studium określają elementy prawnie chronione, ustalają pełną ochronę zewindencjonowanych wartości przyrodniczych, rozszerzenie ochrony na obszary cenne przyrodniczo, do których zaliczono głównie obszary dolin rzecznych oraz wskazują na sposób zagospodarowania obszarów zainwestowanych o walorach krajobrazowych.


Ocena potencjalnych skutków realizacji ustaleń projektu zmiany studium dla środowiska

 1. Dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego w zlewni Budzówki zamierza się, zgodnie ze Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo, podjąć budowę suchych zbiorników retencyjnych na rzece Budzówce, w okolicach wsi Tarnów oraz Pawłowice - Strąkowa.

Oddziaływanie tych inwestycji na środowisko będzie wiązało się przede wszystkim ze zdecydowaną zmianą użytkowania terenów. Trwale i nieodwracalnie zniszczona zostanie roślinność, na terenach przeznaczonych pod zalanie. Zmianie ulegną również ekosystemy na objętych zbiornikami odcinkach Budzówki, Braszówki i Grabnika oraz ich otoczenia. Nie są to tereny objęte lub proponowane do objęcia ochroną prawną. Z drugiej strony, utworzone w ten sposób nowe siedliska terenów okresowo podtapianych będzie istotnym elementem w sieci powiązań przyrodniczych w regionie, czego przykładem są istniejące już tego typu zbiorniki (np. Cieplice i Sobieszów na rz. Kamienna w Jeleniej Górze, które wskazano się w inwentaryzacji przyrodniczej jako godne objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych).

 1. W studium przewiduje się budowę odcinka drogi ekspresowej S-5: Poznań – Wrocław – Międzylesie – Brno. Studium przewiduje także wykonanie wschodniego i południowego obejścia miasta Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382. Nowe drogi, a zwłaszcza obwodnica miasta są niewątpliwie potrzebne mieszkańcom Ząbkowic. Odciążą one intensywnie zurbanizowaną część miasta od ruchu tranzytowego i związanymi z nimi uciążliwościami komunikacyjnymi. Należy jednak pamiętać, że nowe drogi przenoszą te uciążliwości na inne tereny, dotychczas nie poddane takiej presji.

Obszar potencjalnego oddziaływania drogi na otoczenie ma strukturę pasową, złożona z układu stref zagrożenia rozciągających się w różnych odległościach od osi drogi. Rodzaj, zasięg i natężenie zmian będą zróżnicowane w poszczególnych strefach w zależności od cech terenu i wrażliwości środowiska oraz rodzaju oddziaływań. Pierwszą strefę stanowi obszar przeznaczony na pas drogowy, w którym wystąpią trwałe zmiany oraz zakłócenia środowiska zachodzące w stosunkowo krótkim czasie podczas budowy drogi. W strefie tej nastąpi nieodwracalne zniszczenie powierzchni ziemi, wraz z jej roślinną pokrywą. Drugą strefę, zwaną strefą intensywnego oddziaływania drogi lub strefą zagrożenia wyznaczają zakłócenia spowodowane eksploatacją drogi, które mają długotrwały charakter i wywołują zjawiska stresowe naruszające stabilność wielu ekosystemów. Zasięg tej strefy najczęściej wyznacza izolinia poziomu hałasu Leq=70dB. Kolejna strefa, zwana strefą uciążliwości, będzie miała szerokość zależną od natężenia ruchu pojazdów oraz od zdolności środowiska do przenoszenia zakłóceń i skażeń. Do znaczących wpływów drogi w tych strefach należą: hałas, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zaburzenia stosunków wodno- gruntowych i  zakłócenia obiegu wody.

 1. Na terenie gminy dopuszcza się lokalizację farm wiatrowych przy założeniu, że zasadność proponowanych lokalizacji udokumentowana zostanie: odpowiednimi badaniami wietrzności, spełnieniem podstawowych warunków dotyczących braku konfliktu środowiskowych, w szczególności z istniejącymi i planowanymi funkcjami terenów: turystyczno – wypoczynkowymi, mieszkaniowymi i hodowli oraz z trasami przelotów ptaków oraz znaczącymi walorami krajobrazowymi, odpowiednim, choćby wstępnym, zapewnieniem przyłączenia do sieci. Na podstawie rysunku zmiany studium można oszacować, że łączna powierzchnia obszarów, na których dopuszcza się możliwość lokalizacji ferm wiatrowych wynosi ok. 2 tys. ha (ok. 15% powierzchni gminy).

Śmigła oraz generatory prądu, zainstalowane na konstrukcji wieżowej mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na cztery sposoby: zmieniając charakter krajobrazu, tworząc zagrożenia dla lokalnej i migrującej fauny, w tym szczególnie dla ptaków i nietoperzy, poprzez generowanie hałasu i wibracji, poprzez emisję fal elektromagnetycznych.

 1. Zmiana studium zakłada utrzymanie istniejących obszarów przemysłowych oraz rozwój przemysłu na proponowanych terenach, w tym o charakterze parków przemysłowo – technologicznych. Zmianom sprzyja planowana modernizacja i rozbudowa układu drogowego dróg wojewódzkich i krajowych. Wynika z niej możliwość aktywizacji gospodarczej terenów w rejonie węzłów planowanej drogi krajowej S-5 położonych sąsiedztwie miasta oraz terenów zlokalizowanych przy planowanej wschodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

W rejonie węzłów tych dróg zmiana studium wskazuje pod te funkcje ok. 200 ha użytków rolnych w większości z glebami III klasy bonitacyjnej. Tereny te nie obejmują obszarów przyrodniczo cennych.

Zmiana studium wymaga, aby lokalizacja nowych zespołów aktywności gospodarczej, o charakterze produkcyjno-przemysłowym i winna być podporządkowana wymogom związanym z ochroną środowiska przyrodniczego, ochroną środowiska kulturowego, ochroną przeciwpowodziową, walorami estetycznymi rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, wysoką dostępnością komunikacyjną i mediów technicznych. Ustalenia zmiany studium mogą tu spowodować znaczące negatywne skutki dla niektórych komponentów środowiska lub dla środowiska jako całości – w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, jaka będzie podjęta na terenie wskazanym w studium i w konsekwencji także w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod taką funkcję.

Szczególnie silnym przekształceniom ulegnie powierzchnia ziemi. Dotychczasowe pokrycie powierzchni zielenią (rośliny uprawne, zieleń nieurządzona) zostanie zastąpione przez zabudowę oraz uszczelnione asfaltem powierzchnie ciągów komunikacyjnych i placów składowych. Degradacji ulegnie warstwa glebowa. Zainwestowanie terenu zmniejsza powierzchnię terenów biologicznie czynnych, co odbić się może niekorzystnie na zasilaniu wód podziemnych oraz zmniejszy produkcję tlenu.

Podjęcie planowanej działalności produkcyjnej spowoduje również wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska, takich jak zrzuty ścieków przemysłowych, emisję hałasu, generowanie wibracji, zanieczyszczenia powietrza oraz przyniesie istotny wzrost zużycia wody, energii i paliw. Ponadto prowadzenie działalność gospodarcza wiąże się z produkcją odpadów (także zaliczanych do grupy odpadów niebezpiecznych). 1. Na obszarze gminy możliwe jest wzmożenie działalności wydobywczej związanej tak z istniejącymi i perspektywicznymi jak tez potencjalnymi złożami kopalin, w szczególności w zachodniej i północnej części gminy. Nowe tereny, na których nie podjęto jeszcze intensywnej działalności górniczej wskazuje się pomiędzy Brodziszowem a Kluczową, w obrębie perspektywicznego złoża surowców skalnych (gnejs i amfibolit) w rejonie Kluczowej. Wyznaczona na rysunku studium powierzchnia pod eksploatację wynosi ok. 15 ha. Terenowi eksploatacji towarzyszy duży (ok. 30 ha powierzchni) teren wskazany pod działalność produkcyjną. Tereny te zajmą użytki rolne z glebami wysokiej i średniej klasy nie wyróżniające się walorami przyrodniczymi. Obsługę komunikacyjną tego obszaru zapewnia droga powiatowa nr 3162D, która prowadzi do drogi nr 382 w Kluczowej lub do drogi powiatowej nr 3161D w Brodziszowie.

Wydobywanie kopalin metodą odkrywkową wiąże się z konsekwencjami dla biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska. Oddziaływania na środowisko będą miały charakter stopniowy, zarówno w zakresie rodzaju jak i natężenia, w zależności od postępu prac eksploatacyjnych. Będą się one wiązać z następującymi działaniami: niezorganizowana emisja pyłów o charakterze lokalnym, emisja hałasu z pracujących maszyn i urządzeń transportu technologicznego oraz transportu kołowego, powstawaniem odpadów z procesów technologicznych oraz ze zdejmowanego nadkładu i skały płonnej.

 1. Rysunek zmiany studium wskazuje obszar o powierzchni ok. 8 ha pod lokalizację nowego zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Zakład ten może zostać zlokalizowany w wyrobisku poeksploatacyjnym złoża „Szklary, Obszar Wzgórze Siodłowe”. Dojazd do tego terenu jest możliwy drogą powiatową nr 3164D od trasy wojewódzkiej nr 8.

W trakcie eksploatacji wysypiska występują następujące zagrożenia i uciążliwości dla środowiska:

 • odcieki powstające z kwatery odpadów komunalnych na skutek infiltracji wód opadowych przez odpady do gruntu i dalej do wód podziemnych,

 • zapylenie w postaci pyłu łatwo opadającego i zawieszonego, którego głównymi emitorami są: rozdrobniony materiał odpadowy, powierzchnia kwatery, wyładunek odpadów pyłotwórczych, ruch pojazdów oraz erozja wietrzna,

 • wyziewy, których źródłem są: tworzący się biogaz, odcieki oraz dowożne odpady,

 • zanieczyszczenie powierzchni wokół wysypiska spowodowane unoszeniem lekkich elementów odpadów przez wiatr,

 • mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza, którego źródłem są dowożone i składowane odpady,

 • rozwój gryzoni i insektów oraz żerowanie ptactwa roznoszącego zanieczyszczenia poza teren wysypiska,

 • biogazy o trudnym do określenia składzie chemicznym, które migrując w sposób niekontrolowany stwarzają zagrożenie wybuchu, zatrucia, obumierania roślin, rozprzestrzeniania się odorów oraz zwiększenia się efektu cieplarnianego.

Planowane centrum utylizacji odpadów będzie oddalone około 300 m od terenów zabudowy mieszkaniowej przysiółka Siodłowice, co oznacza, że może ono być uciążliwe dla ludzi. Problemem, który będzie wymagał rozwiązania na etapie projektowania obiektu jest także jego lokalizacja w strefie ochrony źródeł wody pitnej dla Wrocławia.

: BIP
BIP -> Realizacja zadań inwestycyjnych w 2003 roku rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej
BIP -> Urząd miasta rybnika 44-200 rybnik ul. Bolesława chrobrego 2 tel. (0 32) 4392000 fax (0 32) 42 24 124
BIP -> Uchwała nr xv/83/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 grudnia 2015r
BIP -> Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011
BIP -> Posiadacz zezwolenia
BIP -> Załącznik nr 1 b do wzoru umowy dostawa roślin wraz z wykonaniem usługi nasadzeń
BIP -> Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
BIP -> Załącznik nr pieczęć firmowa Oferenta
BIP -> Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji w
BIP -> Zakres rzeczowy zamówienia Zestaw zabawowy duży – przykładowa aksonometria


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy