Strona główna

JĘzyk niemiecki poziom podstawowy egzamin pisemny


Pobieranie 84.06 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar84.06 Kb.
JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

Egzamin pisemny

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawiera dwa rodzaje zadań sprawdzających umiejętność pisania tekstu. Jedno z tych zadań polega na napisaniu krótkiego tekstu użytkowego: notat­ki, pocztówki, ogłoszenia, zaproszenia, ankiety lub wiadomości. Drugie zadanie wymaga zredagowania listu prywatnego lub prostego listu formalnego. Obydwa zadania są sterowane, co oznacza, że musisz je napisać zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści. Ponieważ egzamin jest kodowany, nie należy przy pisaniu podawać danych osobowych.

A. Krótki tekst użytkowy

Krótki tekst użytkowy, niezależnie od jego rodzaju, musisz zredagować w oparciu o cztery wska­zówki. Polecenie do zadania nie zawiera limitu słów, wyznaczone jest tylko miejsce na jego napisanie i to ono określa objętość twojego tekstu, tj. około 1/3 arkusza formatu A4.

Przy realizowaniu zadania skoncentruj się na precyzyjnym sformułowaniu treści opisanych w poleceniu. Po napisaniu tekstu upewnij się, czy zawiera on wszystkie wymagane informacje. Jest to bardzo ważne, ponieważ przy ocenie tej części pracy brana jest pod uwagę realizacja treści, tj. czytelne i komunikatywne przekazanie informacji. Jeśli twój tekst zawiera mniej niż 3 informacje, egzaminator nie przyzna ci punktów za poprawność. Tekst powinien być na tyle poprawny językowo, aby jego odczytanie nie sprawiało trudności czytającemu. Jeśli popełnione przez ciebie błędy uniemożliwią zrozumienie tekstu, nie będziesz mógł liczyć na przyznanie punktów. Za poprawne rozwiązanie zadania możesz otrzymać 5 punktów, co stanowi 10% punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym.
Notatka

Notatka to swobodny w formie zapis tego, co piszący uważa za ważne i chce utrwalić w celu zapamiętania lub wykorzystania w późniejszym terminie. Pamiętaj, że w krótkiej formie należy zawrzeć dużo informacji, a zatem sporządzając notatkę: • Pisz zwięźle i rzeczowo.

 • Dbaj o logiczny porządek, unikaj chaosu, zacznij od określenia przedmiotu notatki.

 • Pisz krótkimi, prostymi zdaniami, możesz stosować także równoważniki zdań.


Pocztówka

Jest to rodzaj „bardzo krótkiego listu", zawierającego z reguły pozdrowienia, życzenia, gratulacje, krótkie relacje z wycieczki lub wakacji itp. • Przeczytaj uważnie polecenie i zwróć uwagę na oczekiwane informacje.

 • Nie zapomnij o dacie, nadawcy i adresacie, o zwrotach charakterystycznych dla wyrażenia

pozdrowień, życzeń oraz formule pożegnania.

 • Zwróć uwagę, do kogo piszesz. Dopasuj słownictwo do adresata.

Pomocne zwroty i wyrażenia


określenia miejsca

in einem Camp; auf dem Campingplatz; in einem Ferienheim; in einer Jugendherberge; auf einem Zeltplatz; in einer Pension; am See; an der See; im Gebirge; am Meer; am Fluss


określenia czasu

vom... bis zum; für ein paar Tage; für zwei Wochen; seit einer Woche; seit drei Tagen; bis zum 20. Juli; in einer Woche; am kommenden Wochen-ende; nächsten Monat; vor zwei Tagen; diese Woche/in dieser Woche u. a.


pozdrowienia


Auf Wiedersehen; Bis bald; Herzliche Grüße aus...; Viele Grüße;

Viele liebe Grüße

Ogłoszenie

To krótka, zwięzła informacja o czymś, podana do publicznej wiadomości, np. umieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole, na uczelni, w klubie. • Pisz konkretnie i na temat, nie rozwlekaj wypowiedzi, nie podawaj zbędnych szczegółów.

 • Zadbaj, by w ogłoszeniu znalazły się wszystkie potrzebne informacje.

 • Nie zapomnij podać kontaktu do siebie.

 • Dostosuj słownictwo do treści i adresata ogłoszenia.

Pomocne zwroty i wyrażenia:

zwroty początkowe

Achtung, Hilfe, Gesucht, Suche...


określenia czasu

am Mittwoch; am Nachmittag; heute Vormittag; am 15. Dezember;

abends; jeden Donnerstag; übermorgen, gestern, morgen


określenia miejsca

in der... Straße; in der Nähe von...; an der Uni; in der Schule; im Raum; auf dem Schulhof; vor dem Lehrerzimmer; im Erdgeschoss; im 1. Stock; in der Turnhalle; in der Bibliothek; in der Mensa; in der Aula

pomocne czasowniki


anbieten, kaufen (ganz billig, günstig, gebraucht, teuer, im Ausverkauf), mitmachen, sich melden, stattfinden, suchen, verkaufen (billig, günstig, zum halben Preis), vermieten

prośba o kontakt


Kontaktperson...; nähere Informationen bei...; Meine Telefonnummer/ Handynummer; Melde dich bei.../ per Mail...; Ruf an unter...; Bei Interesse ruf mich an

Zaproszenie

Zaproszenie to krótki tekst informacyjny, którego celem jest powiadomienie odbiorcy o jakimś wydarze­niu i nakłonienie go do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

W tekście należy określić osobę zapraszającą (nadawca), wskazać osobę zapraszaną (odbiorca), napisać, jakiego rodzaju uroczystości dotyczy tekst, podać termin i miejsce spotkania. W zasadzie musisz odpowiedzieć na pytania: Kto? Kogo? Kiedy? Gdzie? Z jakiej okazji? zaprasza. W zaproszeniu mogą się także znaleźć dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w uroczystości, np. wymóg odpowiedniego stroju, konieczność potwierdzenia udziału itp. Wszystkie informacje, które będziesz musiał zawrzeć w swoim zaproszeniu, znajdziesz w poleceniu do zadania.


 • Przeczytaj uważnie polecenie i zwróć uwagę, jakie informacje powinieneś przekazać.

 • Pamiętaj, że dla tego rodzaju tekstu charakterystyczny jest uprzejmy ton wypowiedzi. W zwro-

cie do adresata zaproszenia trzeba użyć przymiotnika grzecznościowego: Liebe(r), Sehr geehrte(r).

 • Dopasuj odpowiednią konwencję stylistyczną do adresata. Styl będzie zależał od charakteru

zaproszenia. Zaproszenia nieoficjalne kieruje się do rówieśników, bliskich znajomych, do rodziny. Charakter oficjalny mają natomiast zaproszenia kierowane do dalszych znajomych, nauczycieli, urzędów itp.

 • Pamiętaj, że zaproszenie nie może być anonimowe, należy go podpisać. W przypadku egzaminu obowiązuje zasada niepodawania swoich danych osobowych. Wystarczy podpis XYZ.


Pomocne zwroty i wyrażenia:słowa zaproszeń

ich lade dich herzlich zum Geburtstag, zum Abendessen, zur Party ein; ich würde mich freuen, wenn...; es wäre schön, wenn...; du bist herzlich eingeladen zu...; wir würden uns sehr freuen, Sie am...als Gast bei uns begrüßen zu dürfen; es wäre uns eine große Freude


pomocne czasowniki

absagen, anfangen, annehmen, ablehnen, bedauern, besuchen, danken, einladen (zu Mittag, zum Abendessen, ins Kino, ins Theater) erwarten, mitbringen, stattfinden, teilnehmen, vorbeikommen, zusagen


uroczystości


der Ball, die Cocktailparty, die Feier, die Fete, der Empfang, die Party, der Tanzabend, die Tanzveranstaltung


czas

am kommenden Samstag, am Freitagabend, nächstes Wochenende,

heute Abend, Beginn: 22 Uhr
warunki


für das Essen ist gesorgt, das Ende ist offen, ein kleines Büffet


miejsce

in der Aula, in der Mensa, im Sportklub, bei mir zu Hause, im Restaurant,

im PubAnkieta

Jest rodzajem kwestionariusza używanym do badania różnych zjawisk masowych. Interesujące nas infor­macje uzyskujemy dzięki odpowiedziom udzielanym przez respondentów na pytania zawarte w ankiecie. Ankiety stosuje się powszechnie w badaniach marketingowych, socjologicznych czy psychologicznych. Oczywiście twoim zadaniem nie będzie skonstruowanie ankiety poprawnej w aspekcie socjologicznym, ale wykazanie się umiejętnością zadawania pytań i udzielenia odpowiedzi. • W przypadku zadania polegającego na wypełnianiu kwestionariusza ankiety, skoncentruj się

na oczekiwanych od ciebie informacjach. Odpowiadaj ściśle na postawione pytania. Nie wprowadzaj zbędnych treści. Pisz pełnymi zdaniami. Ankieta wprawdzie dopuszcza stosowanie różnych skrótów myślowych, ale zrezygnuj z nich, ponieważ twoim zadaniem jest także zapre­zentowanie umiejętności językowych.

 • Jeśli zadanie wymaga od ciebie sformułowania pytań do ankiety, zastanów się, co jest przed-

miotem badań. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poleceniu. Kwestionariusz może zawierać pytania, jak i stwierdzenia.
Wiadomość

W sytuacji egzaminu przyjmuje się, że wiadomość to krótki tekst z wyjaśnieniem, prośbą, zapytaniem, informacją, wskazówką czy przeprosinami, pozostawiony lub przesłany komuś. Tego rodzaju teksty, jeśli są adresowane do rodziny, przyjaciół, znajomych, mają charakter nieformalny. Jeśli wiadomości mają charakter oficjalny, to należy je zredagować językiem formalnym. • Twoim celem jest przekazanie określonych informacji w krótkiej zwartej formie. Pisz więc rzeczowo, bez zbędnych szczegółów i upiększeń.

 • Jeśli twoja wiadomość jest skierowana do określonego adresata, nie zapomnij o zwrocie

grzecznościowym (aczkolwiek nie jest to konieczne), słowach podziękowania czy pożegnania oraz podpisie. Podaj fikcyjne imię lub nazwisko.

 • Pisz krótkimi, prostymi zdaniami w czasie Präsens, Perfekt lub Präteritum.


Pomocne zwroty i wyrażenia:prośby, słowa przeprosin, podziękowań

Könnten Sie vielleicht.../ Könntest du.../ Kannst du...

Es wäre nett von dir/Ihnen, wenn...

Ich möchte gerne...

Bitte verzeih mir, aber... / Verzeihen Sie mir bitte...

Es tut mir Leid, aber...

Ich bitte dich um Entschuldigung...

Das war nicht meine Absicht...

nur aus Versehen

Danke sehr / Vielen Dank / Besten Dank / Herzlichen Dank / Schönen Dank / Danke,

das war sehr nett/sehr freundlich von Dir/Ihnen
pożegnania


Auf (baldiges) Wiedersehen; Bis bald; Bis dann; Bis nachher; Bis später; Tschüs

B. Dłuższy tekst użytkowy

Zadanie będzie wymagało od ciebie napisania prywatnego listu lub prostego listu formalnego w określonym limicie 120–150 słów. Za poprawne wykonanie tego zadania możesz zdobyć 10 pkt, co stanowi 20% wszystkich punktów możliwych do otrzymania na poziomie podstawowym. Polecenie, sformułowane zawsze w języku polskim, zawiera cztery dwuczłonowe informacje, które należy ująć w treści pisanego przez ciebie tekstu. Za właściwe przekazanie informacji możesz otrzymać 4 pkt.


 • Zwróć uwagę na dwuczłonowość poleceń, np.: Opisz (1) wygląd lokalu i (2) program imprezy,

koncentrując się na jednym z nich, nie zapominaj o drugim.

 • Jeśli za przekaz informacji otrzymasz mniej niż 2 pkt, to twoja praca nie otrzyma także punktów

w kryterium poprawności językowej oraz bogactwa językowego.

 • Ćwicz umiejętność zamykania swoich myśli w granicach z góry określonych. Jeśli twoja praca

będzie zawierała mniej niż 50% wymaganych słów, tj. 60 słów, egzaminator nie przyzna ci punk­tów za bogactwo i poprawność językową.

 • Staraj się dopasować język do adresata i do sytuacji opisanej w poleceniu zadania.

 • Stosuj urozmaicone słownictwo i frazeologię, zróżnicowane struktury gramatyczne. Jeśli będzie

mało urozmaicone, otrzymasz tylko 1 pkt na 2 możliwe do otrzymania.

 • Zwróć uwagę na poprawność gramatyczną, leksykalną, ortograficzną. Egzaminator oceni

twoją pracę także za jakość przekazu. Na 2 pkt możesz liczyć, jeśli popełnione przez ciebie błędy

nie przekroczą 15% liczby wszystkich wyrazów. Jeśli błędy językowe i/lub ortograficzne będą

stanowiły więcej niż 25% wszystkich wyrazów, egzaminator nie przyzna ci punktu.


 • Pisz estetycznie i czytelnie. Jeśli twój tekst będzie nieczytelny, egzaminator go nie oceni.


List to wypowiedź pisemna skierowana do konkretnej osoby, z którą jesteś w prywatnych kon­taktach – przyjaciela, znajomego, członka rodziny itp., lub do instytucji (list formalny).
List prywatny:

 • Pisany jest w celu podtrzymania kontaktu z bliską bądź znaną ci osobą. Listy mogą zawierać

informacje, pytania, zaproszenia, opisy miejsc, ludzi, zdarzeń codziennych lub nadzwyczajnych, komentarze, anegdoty itp.;

 • Pisany jest stylem nieformalnym, niemniej jednak pamiętaj, że w tonie najbardziej poufałym

zwracamy się do przyjaciół, w tonie serdecznym, ale zdradzającym szacunek – do rodziców czy innych starszych członków rodziny, z pewnym dystansem i szacunkiem – do osób obcych. Stosunek do adresata ujawnia się już w nagłówku;

 • Ma trójdzielną kompozycję: składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.


We wstępie:

 • nie zapomnij o właściwej formule grzecznościowej; najczęściej po formule grzecznościowej

rozpoczynającej list, stosuje się przecinek, a pierwsze zdanie rozpoczyna się małą literą;

 • ponadto możesz podać cel swojego listu lub nawiązać do ostatniego listu znajomego;

 • jeśli piszesz do nieznanej sobie osoby, np. do ulubionego aktora, należy się krótko przedstawić.

W rozwinięciu:

 • uwzględniasz wszystkie cztery punkty zadania, pamiętając, aby każdy omawiany aspekt rozpoczynać od nowego akapitu;

 • pisz krótkimi zdaniami, stosuj potoczne słownictwo, idiomy, formy skrócone.

W zakończeniu:

 • możesz podsumować temat listu lub wyrazić podziękowanie, prośbę o odpowiedź, jeśli jej

oczekujesz;

 • pamiętaj o formule grzecznościowej kończącej list i podpisie.


Pomocne zwroty i wyrażenia:zwroty grzecznościowe

rozpoczynające list


Liebe Anna; Lieber Jens; Liebe Frau Schmidt; Lieber Herr Schmidt; Liebe Familie Schmidt; Liebe Mutti; Hallo Bert


wstęp

Ich habe mich sehr gefreut, nach so langer Zeit wieder von dir zu hören.

Ich danke dir sehr für deinen Brief, den ich heute bekommen habe.

Ich bedanke mich sehr für...

Es freut mich sehr zu hören, dass...

Ich wollte dir schon längst schreiben, aber es ist mir etwas dazwischen gekommen.

Herzlichen / Besten / Schönen Dank für...

Es war nett wieder von dir zu hören.

Wie versprochen, schreibe ich mal wieder.

Du hast mich lange auf ein Lebenszeichen von dir warten lassen.
zdania kończące list

Ich warte auf deine Antwort.

Ich hoffe bald von dir zu hören.

Grüß bitte... von mir.

Schreib doch mal bitte.

Was gibt es Neues bei dir?

Schreib mir diesmal etwas schneller zurück.

Ich hoffe, dass wir im Kontakt bleiben.zwroty grzecznościowe

Mit herzlichen Grüßen.

Viele liebe Grüße; Viele Grüße; Herzliche Grüße;

Alles Gute; Ich umarme dich; Mit Grüßen und Küssen.
Pamiętaj o zachowaniu formy listu. Za wymaganą formę egzaminator przyzna ci 2 punkty, jeśli nie zapom­nisz zwrotu grzecznościowego typowego dla listu prywat­nego, rozpoczynającego i kończącego list. List powinien mieć ponadto trójdzielną kompozycję, tzn. zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Jeśli twój list będzie zawierał trzy z pięciu wymienionych wyżej elementów, w tym rozwinięcie, to będziesz mógł liczyć na 1 punkt.[miejscowość, data]

[formuła grzecznościowa rozpoczynająca list]


[treść listu]

[formuła grzecznościowa kończąca list]

[podpis]


List formalny:

 • Kierowany jest do instytucji lub osób publicznych, których osobiście nie znamy. Listy for­malne mogą mieć różną funkcję, np. mogą to być listy z gratulacjami, podziękowaniami, zażaleniami, przeprosinami, z prośbą o przeka­zanie informacji itp.;

 • Pisany jest stylem formalnym z użyciem formy

grzecznościowej. Powinien być rzeczowy, poz­bawiony elementów emocjonalnych. Poufałość w liście formalnym świadczy o braku szacunku dla adresata, a przede wszystkim o nieporadności piszącego;

 • Ma trójdzielną kompozycję: składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.


We wstępie:

 • nie zapomnij o właściwej formule grzecznościowej. Najczęściej po formule grzecznościowej

rozpoczynającej list, stosuje się przecinek, a pierwsze zdanie rozpoczyna się małą literą;

 • należy podać cel listu.


W rozwinięciu:

 • uwzględniasz wszystkie cztery punkty zadania, pamiętając, aby każdy omawiany aspekt rozpoczynać od nowego akapitu;

 • pisz zdaniami złożonymi, stosuj stronę bierną i odpowiednie słownictwo, nie używaj skrótów.


W zakończeniu:

 • możesz podsumować temat listu lub wyrazić życzenie;

 • pamiętaj o formule grzecznościowej kończącej list i podpisie;

 • dołącz informacje o załącznikach.


Pomocne zwroty i wyrażenia:zwroty grzecznościowe

rozpoczynające list


Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrter Herr Direktor
temat listu

Sommersprachkurs

Ihre Anzeige vom...

Bitte um Unterstützung

Zimmerreservierung
wstęp

Ich bin an... interessiert.

Ihre Agentur wurde mir von... empfohlen.

Ich habe Ihre Anzeige... gelesen.zdania kończące list

Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir bald antworten würden.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Mühe.

Ich würde mich über Ihre positive Antwort freuen.

Ich hoffe auf eine Lösung des Problems / auf baldige Antwort.zwroty grzecznościowe


Hochachtungsvoll

Mit freundlichen Grüßen im Namen unseres Teams

Pamiętaj o zachowaniu formy listu. Za wymaganą formę egzaminator przyzna ci 2 punkty, jeśli nie zapom­nisz zwrotu grzecznościowego typowego dla listu formal­nego, rozpoczynającego list i kończącego list. List powinien mieć ponadto trójdzielną kompozycję, tzn. zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Jeśli twój list będzie zawierał trzy z pięciu wymienionych wyżej elementów, w tym rozwinięcie, to będziesz mógł liczyć na 1 punkt.[imię i nazwisko nadawcy]

[adres nadawcy]

[miejscowość, data]

Herrn (Frau)

[imię i nazwisko odbiorcy]

[adres odbiorcy]

[temat listu]

[formuła grzecznościowa rozpoczynająca list]

[treść listu]

[formuła grzecznościowa kończąca list][podpis]


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość