Strona główna

JĘzyk polski tematy prac kontrolnych uzupełniający plan nauczania Klasa


Pobieranie 305.96 Kb.
Strona1/3
Data19.06.2016
Rozmiar305.96 Kb.
  1   2   3JĘZYK POLSKI
Tematy prac kontrolnych

uzupełniający plan nauczaniaKlasa

VI szkoły podstawowej

/wg programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej

decyzją Nr DKW-4014-45/99/.

Warszawa 2005Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (kl. IV – VI)

Autorzy: Jadwiga Kowalikowa, Maria Madejowa, Teresa Chabińska, Bronisław Maj.


Program dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN na podstawie recenzji prof. dr hab. Haliny Wiśniewskiej i dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk.

Numer w zestawie DKW – 4014 – 45/99

Wydawnictwo „Nowa Era”
Podręczniki


 1. M. Nagajowa „Słowa i świat”. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. WSiP S.A. Warszawa.
 1. M. Nagajowa „Słowa i świat”. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej. WSiP S.A. Warszawa. 1. A. Stypka „Gramatyka w szkole podstawowej. Ćwiczenia dla klasy VI”. Wyd. „OŚWIATA”, Warszawa 1999 r.
 1. A. Stypka „Ortografia w szkole podstawowej. Ćwiczenia dla klas IV – VI”. Wyd. „OŚWIATA”, Warszawa 1999 r.
 1. P. Borys, A. Halasz „Język polski. Nauka o języku dla klasy szóstej szkoły podstawowej” cz.1. i 2. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2003 r.


Tematyka lektur


 • Bóg i człowiek

 • Miłość w życiu człowieka

 • Człowiek i natura

 • Człowiek wśród ludzi

 • Tradycje, zwyczaje, obyczaje

 • Historia i ojczyzna


Lektury

(trzy duże teksty w całości do wyboru)


Baśń: B. Leśmian „Klechdy sezamowe” (wybór)

„Baśnie różnych narodów” (do wyboru)Legenda: K. Tetmajer „Na Skalnym Podhalu”

Mit: Prometeusz, Syzyf, Midas

Opowiadanie: A. Conan Doyle „Przygody Sherlocka Holmesa”

J. Iwaszkiewicz, np. „Ikar”, „Borsuk”

M. Dąbrowska „Uśmiech dzieciństwa”

S. Mrożek „Wesele w Atomicach”

S. Lem „Bajki robotów”

Nowela: B. Prus „Kamizelka”, „Katarynka”

Powieść: A. Bahdaj „Wakacje z duchami”

J. Jurgielewiczowa „Ten obcy”

J. Verne „Tajemnicza wyspa”, „W 80 dni dookoła

świata”


H. Lee „Zabić drozda”

H. Ożogowska „dziewczyna i chłopak, czyli heca na czternaście fajerek”Dramat: A. Fredro „Zemsta” (fragmenty)

Poezja: J. Kochanowski, np. „Czego chcesz od nas, Panie”

 1. Krasicki , np. „Wół minister”

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragment, np. Koncert Jankiela, Spowiedź Jacka Soplicy)

„Lilie”, sonety („Stepy Akermańskie”, „Burza”)

„Polały się łzy”, „Snuć miłość”

„Zdania i uwagi” (wybór) 1. Słowacki „Testament mój”

T. Gajcy „Do potomnego” (fragment)

K. K. Baczyński „Pokolenie”

Cz. Miłosz, np. „Ballada”, „Dom”, „Świat” (fragmenty)

W. Szymborska, np. „Muzeum” , „W biały dzień”

Z. Herbert, np. „Pan Cogito” (wybór)

J. Twardowski „Znaki ufności” (wybór)

Poezja ludowa, np. A. Zacharowa -Wnękowa,

M. Zientara – Malewska, J. PocekGroteska: K.I. Gałczyński „Zielona Gęś” (wybór)

S. Barańczak „Zupełne zezwierzęcenie” (wybór)Aforystyka i inne formy: S. J. Lec „Myśli nieuczesane” (wybór)

 1. Twardowski „Niecodziennik” (wybór)

Piosenka – wybór: J. Przybora, W. Młynarski, A. Osiecka, J. Kaczmarski
Kształcenie literackie i kulturowe
Jestem odbiorcą – słucham, oglądam, czytam


 • Doskonalenie i rozwijanie umiejętności z klas poprzednich.

 • Rozpoznawanie i reagowanie na wypowiedzi o funkcji impresywnej, wykorzystujące środki językowe, które są jej nośnikami, np.: „musieć, trzeba, warto, powinien”; „dobry, zły, ciekawy, szkoda czasu …”; „też coś!, ależ skąd!”.

 • Rozpoznawanie właściwości opisu, opowiadania, listu, notatki z lektury, filmu, słuchowiska i widowiska, streszczenia z lektury, dialogu, polilogu i wywiadu.

 • Rozpoznawanie tekstów w formie charakterystyki; ocenianie postaci, motywowanie oceny, uzasadnianie sądów.

 • Rozpoznawanie opisów stanów psychicznych osób i bohaterów literackich a także obrazów dynamicznych.

 • Doskonalenie czytania cichego i głośnego ze zrozumieniem.

 • Czytanie różnorodnych tekstów ze zwróceniem uwagi na cechy funkcji informatywnej i impresywnej.

 • Uwzględnianie takich wypowiedzi, jak: ogłoszenie, sposób użycia leku, instrukcja obsługi, reklama itp.

 • Krytyczny odbiór czyichś wypowiedzi (zwracanie uwagi na błędy oraz powtórzenia we własnych i cudzych wypowiedziach).

 • Krytyczny odbiór reklam (dostrzeganie i rozumienie mechanizmów ich oddziaływania na odbiorców).

 • Odnajdywanie w tekstach epickich oraz lirycznych dialogów ze wskazaniem ich roli tekstotwórczej.

 • Rozpoznawanie w dialogu jego językowych wyznaczników: zdań pytających, ściągniętych (np.: Zima.), wyrazów potwierdzających odbiór komunikatu.

 • Rozumienie istoty streszczenia tekstu; zapoznanie się ze sposobami osiągnięcia zwięzłości wypowiedzi oraz środkami językowymi zapewniającymi spójność tekstu.

 • Słuchanie i czytanie utworu literackiego ze zwróceniem uwagi na jego symboliczne sensy.

 • Słuchanie i czytanie ze zwróceniem uwagi i wyodrębnieniem: opisu, dialogu, monologu.

 • Rozumienie nowych pojęć i terminów teoretycznoliterackich, np.: epika, symbolika rzeczy, miejsc, obrazów, akcja, wątek, fabuła, różne odmiany narratora, powieść obyczajowa, fantastyczno – naukowa, podmiot mówiący i jego rola, cechy rodzajów dramatu, …

 • Wygłaszanie tekstu poetyckiego ze zwróceniem uwagi na rolę i charakter podmiotu mówiącego.

 • Czytanie tekstów dramatycznych z podziałem na role.

 • Czytanie schematów i rysunków w tekście.

 • Zwracanie uwagi na swoiste cechy języka literatury w poszczególnych utworach.

 • Dostrzeganie różnic między językiem literackim a potocznym i gwarą.

 • Rozumienie terminów związanych z przekazami ikonicznymi.

1. Twórcy utworu (radiowego, TV, filmowego, teatralnego) i ich rola w innych mediach: autor, scenarzysta, adaptator, reżyser, aktor, scenograf, kompozytor, prezenter (TV), operator.

2. Film – elementy języka: reżyseria, scenografia, muzyka, słowo, gest, mimika, kostium, charakteryzacja, zdjęcia.

3. Teatr – swoistość tworzywa: aktor, scenografia, światło, dźwięk, muzyka; aktor w teatrze i jego środki wyrazu; formy teatru muzycznego: opera – balet – musical i ich swoisty język.

4. Prasa –podstawowe gatunki; artykuł, informacja, polemika, reportaż, wywiad, felieton. • Porównywanie środków językowych utworu literackiego z odmiennym charakterem tworzywa obrazowego i dźwiękowego w widowisku, filmie i słuchowisku.

 • Rozumienie roli mediów w popularyzowaniu i kreowaniu artystów, polityków i idoli.

 • Odczytywanie ogólnego sensu utworu literackiego, filmu, widowiska.

 • Korzystanie ze słowników, encyklopedii, leksykonów i innych źródeł informacji.


Jestem twórcą – mówię i piszę


 • Doskonalenie poznanych form wypowiedzi oraz umiejętności zdobytych w poprzednich klasach.

 • Ustne i pisemne tworzenie wypowiedzi:

- o funkcji impresywnej,

- wyrażających przykrą prawdę,

- w których nadawca i odbiorca odgrywają różne role społeczne,

- przekazujących te sama informację, ale różniącą się nasileniem funkcji impresywnej. • Ustne i pisemne redagowanie tekstów użytkowych:

- instrukcji obsługi,

- przepisu i ogłoszenia,

- reklamy jako specjalnej formy ogłoszenia,

- telegramu o rozwiniętej treści; zwrócenie uwagi na rolę zwrotów grzecznościowych.

 • Przeprowadzenie i zapisywanie dialogu rzeczywistego i wyobrażonego; rozmowa telefoniczna z koleżanką lub kolegą. Przekształcanie dialogu na wypowiedź ciągłą.

 • Przeprowadzanie i zapisywanie wywiadu z ciekawymi ludźmi oraz bohaterami literackimi. Projektowanie zestawu pytań pod kątem celu wypowiedzi.

 • Redagowanie ustnej i pisemnej charakterystyki osób oraz bohaterów literackich ze zwróceniem uwagi na ich stany psychiczne i zmienność. Próba oceny i wartościowania ich postaw; uzasadnienie swojego stanowiska.

 • Redagowanie opisów przedmiotów i zjawisk dynamicznych (np. zmian zachodzących w przyrodzie).

 • Ustne i pisemne redagowanie opowiadań treści przeczytanych baśni, mitów i legend, filmów, słuchowisk oraz opowiadań własnych; wzbogacanie ich dialogiem i elementami opisu.

 • Próby samodzielnego redagowania notatki.

 • Ustne i pisemne streszczenie gotowych tekstów z wykorzystaniem środków językowych skracających wypowiedź oraz wzmacniających spójność tekstu.

 • Stosowanie w tworzonych wypowiedziach wyrazów bliskoznacznych, antonimów, zdrobnień a także odpowiedniej odmiany polszczyzny, np.: języka literackiego, potocznego, dialektu, gwary uczniowskiej itp.

 • Próby prowadzenia kulturalnej i rzeczowej dyskusji z uwzględnieniem roli argumentów.

 • Redagowanie sprawozdań z wycieczki, imprezy szkolnej, spektaklu teatralnego, widowiska TV, słuchowiska radiowego, filmu, …

 • Ustne i pisemne opisywanie dzieła literackiego ze zwróceniem uwagi na:

- symboliczne znaczenie jego elementów (postacie, zdarzenia, rzeczy, miejsce, czas);

- zewnętrzną i wewnętrzną charakterystykę bohatera literackiego, jego wybory, moralny sens działania;

- akcję, fabułę, wątek oraz rolę narratora i rodzaj narracji.


 • Ustne i pisemne opisywanie słuchowisk radiowych i programów TV ze względu na ich funkcję informatyczną, propagandową, perswazyjną, symboliczne znaczenie, przesłanie moralne i wartości artystyczne.

 • Opisywanie dzieła filmowego i teatralnego; tworzenie prostych scenariuszy, projektowanie obsady, scenografii itd.

 • Opisywanie tekstu prasowego ze zwróceniem uwagi na jego wartość informacyjną, rzetelność i prawdziwość; tworzenie prostych tekstów prasowych o charakterze polemicznym i propagandowym.

 • Recytowanie utworów lirycznych oraz wygłaszanie fragmentów prozy z odpowiednia intonacją i artykulacją.Nauka o języku
Fonetyka i ortografia


 • Kontynuowanie zajęć z zakresu fonetyki (rozwinięcie wiadomości z kl. IV i V).

 • Głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe, miękkie i twarde.

 • Pisanie z zachowaniem reguł ortograficznych i interpunkcyjnych dotyczących:

- pisowni z „ó, rz, ż”,

- pisowni z „h i ch”,

- pisowni „ą, ę, em, en, om, on”,

- pisowni „i, j” po spółgłoskach i samogłoskach,

- pisowni trudnych przyimków,

- pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy oraz „by” z czasownikami,

- pisowni wyrazów z zakończeniem - ctwo, - dztwo, - źba, - śba, - (w)ski, - cki, - dzki,

- pisowni wyrazów z ke, ge, kie, gie, kę, gę,

- pisowni niektórych zaimków,

- pisowni niektórych przedrostków (bez-, nad-, ob.-, od-, pod-, przed-, roz-, w-, s-, ś-, wz-, weź-, ws-, wes-. • Znaki interpunkcyjne w zdaniu pojedynczym i złożonym.


Odmienne i nieodmienne części mowy. Kategorie fleksyjne


 • Przypomnienie form czasownika (osoba, liczba, czas, rodzaj).

 • Nowe wiadomości o czasowniku – tryby, strona, aspekt.

 • Formy czasownika zakończone na -no, -to.

 • Pisownia partykuły „by” z czasownikami.

 • Powtórzenie wiadomości o formach rzeczownika.

 • Rzeczowniki żywotne, nieżywotne, osobowe, nieosobowe, konkretne, abstrakcyjne i inne, np. typu „gajowy, chromy” itp.

 • Osobliwości w odmianie rzeczowników: rok, muzeum.

 • Liczebniki zbiorowe i ułamkowe.

 • Partykuły wzmacniające i modyfikujące.

 • Przypomnienie o stopniowaniu przymiotników i przysłówków.

 • O zaimku i jego rodzajach.

 • Utrwalenie wiadomości o poznanych częściach mowy i ich kategoriach fleksyjnych.Słowotwórstwo


 • Układanie wyrazów w pary: wyraz podstawowy i pochodny.

 • Rozumienie znaczenia cząstek słowotwórczych (podstawa słowotwórcza i formant; zdrobnienia i zgrubienia).

 • Oddzielanie podstawy słowotwórczej od formantu.

 • Rozpoznawanie przedrostków i przyrostków (pisownia niektórych przedrostków i przyrostków).


Składnia


 • Zdania pojedyncze rozwinięte.

 • Równoważnik zdania rozkazujący, pytający i oznajmujący.

 • Wyodrębnianie w tekście oraz posługiwanie się związkami wyrazowymi typu:

- podmiot szeregowy (bez definicji) - „brat z siostrą”,

- rzeczownik z określeniem przymiotnikowym (przydawką) - „ciekawa książka”,

- rzeczownik z określeniem rzeczownikowym w mianowniku (przydawką) - „ziemia matka, Zosia samosia”,

- rzeczownik z określeniem rzeczownikowym w dopełniaczu (przydawką) – „dom dziadka, zeszyt ucznia”,

- czasownik z rzeczownikiem w przypadku zależnym (dopełnieniem) – „czytał książkę”,

- czasownik z przysłówkiem (okolicznikiem) – „biegł szybko”. • Mowa zależna i niezależna.

 • Zdania bezpodmiotowe.

 • Zdania złożone podrzędnie. Spójniki podrzędności.

 • Zdania złożone współrzędnie. Spójniki współrzędności.INSTRUKCJA PUNKTOWANIA ZADAŃ (kl. VI) 1. Testy są punktowane w skali 0 – 4.

 2. Za wypracowanie uczeń może otrzymać 10 punktów.

 3. Kryteria oceny wypracowania:

  1. zgodność z tematem

  2. rozwinięcie i ujęcie tematu

  3. spójność treści

  4. uwzględnianie cech gatunkowych (forma wypowiedzi)

  5. respektowanie zasad kompozycji

  6. styl, składnia, słownictwo

  7. poprawność gramatyczna

  8. ortografia i interpunkcja

  9. graficzna organizacja tekstu

  10. estetyka zapisu. 1. Przeliczenie punktów na oceny szkolne
NORMY PROCENTOWE

STOPIEŃ

100% - 95%

celujący

94% - 79%

bardzo dobry

78% - 63%

dobry

62% - 47%

dostateczny

46% - 30%

dopuszczający

poniżej 30%

niedostatecznyLICZBA PUNKTÓW

STOPIEŃ

prace 1 – 5 (30 p.)

praca 6 (40 p.)

30 - 29 p.

40 – 38 p.

celujący

28 – 24 p.

37 – 32 p.

bardzo dobry

23 – 19 p.

31 – 26 p.

dobry

18 – 14 p.

25 – 19 p.

dostateczny

13 – 9 p.

18 – 12 p.

dopuszczający

poniżej 9 p.

poniżej 12 p.

niedostateczny
 • Obok zadania jest podana liczba punktów, jaką możesz uzyskać po wykonaniu zadania.

 • W przypadku, gdy popełnisz 3 błędy ortograficzne, zostaje Ci odjęty 1 z uzyskanych punktów.

Powodzenia !!!Praca kontrolna nr 1

(Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)Przeczytaj uważnie fragment wiersza pt. „Czas miłości” Wiktora Woroszylskiego i wykonaj związane z nim zadania.
Dom - to nie tapety, nie meble,

nie kąt z żyrandolem, obrazem.

Dom – to tam, gdzie choćby pod gołym niebem

ludzie są razem.
Tam, gdzie jasno wieczorem ciemnym,

tam, gdzie ciepło, choćby wicher dął.

Starczy, że mocno chcemy –

a zbudowaliśmy dom.
To, co różni, opada jak liście.

Zostaje najdroższe, najbliższe.
Huragany murów nie ugną.

Nie przekroczy progu nieufność.

I gdziekolwiek będziemy – wszędzie

z tobą, ze mną – i dom nasz będzie.

1. Jaki jest dom widziany oczyma osoby mówiącej w wierszu?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

0-1 p.

2. Zacytuj, gdzie można wybudować taki dom.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

0-1 p.
3. Najbardziej cenne, Twoim zdaniem, wartości domu rodzinnego to:
bezpieczeństwo, ………………………………..
……………………………. ……………………………….
……………………………. ……………………………….

0-1 p.

4. Wypisz z tekstu
a) trzy epitety - …………………………………………………………..
b) jedno porównanie - ……………………………………………………
c) jedną przenośnię - ……………………………………………………

0-3 p.
5. Do wyrazu „dom” dopisz wyrazy bliskoznaczne i wyrazy pokrewne.
dom - chata, ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
dom - domek, ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

0-2 p.
6. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym (antonimy), nie używając przeczenia (partykuły) „nie”.
czuły - ………………………….. prawdziwy - ………………………
zagrożenie - ……………………. miłość - …………………………..

0-1 p.

7. Dokończ znane przysłowia.
* Własny domek mały milszy niż …………………………………
* Wszędzie dobrze, ale ……………………………………………..
* Gość w dom, ………………………………………………………

0-1 p.

8. Wyjaśnij znaczenie podanych wyrażeń i zwrotów (związków frazeologicznych).
* mieć cały dom na głowie - ………………………………………………

* głowa domu - …………………………………………………………..


* czynić honory domu - …………………………………………………..

0-3 p.
9a) Z podanej strofy wiersza „Przypowieść o maku” Cz. Miłosza wypisz wyróżnione wyrazy, w których wystąpiły różne sposoby zmiękczania spółgłosek. Podkreśl litery oznaczające te spółgłoski.
Ziemia to ziarnko – naprawdę nie więcej,

A inne ziarnka – planety i gwiazdy.

A choć ich będzie chyba sto tysięcy,

Domek z ogrodem może stać na każdej.
……………………………………. ………………………………
……………………………………. ………………………………
……………………………………. ………………………………

0-2 p.


 1. Uzupełnij przysłowia wyrazami, których pisownia jest niezgodna z wymową.

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim ……………………………………stracić, znaleźć
Każdego ………………………pokazuje, jakim się wewnątrz znajduje.

twarz, dłoń
Kto często ……………………, tego nikt nie słucha.

krzyczy, milczy
……………………………. jest milczeć, niż mówić.

bezpieczniej, gorzej
0-2 p.

10. Uzupełnij luki w wyrazach, wpisując „ó, u, rz, ż, ch, h”.
Do domowej uprawy w doniczkach nadaje się wiele zi__ł. Taki domowy
ogr__dek to nie tylko dekoracja k__chni, ale r__wnie__ źr__dło witamin
i świe__ych p__ypraw. Zioła, świe__e lub s__szone, __ło__one
w b__kiety, napełniają wonią mieszkanie.

Barwa, zapa__ i wygląd stoł__ za___ęcają do spo__ywania posiłk__w.

Ład, __armonia i estetyka są tu sp___ymie___eńcami. ___aos, ___ałas
i pośpie___ ___am__ją apetyt. Wdra___anie dzieciom nawyk___w
po___ądku i ___igieny nie jest bła___ą sprawą.
Pierwsi nauczyciele ogrodnictwa zamieszkiwali p__ed wiekami klasztory.
Kru__ganki klasztorne otaczał czworobok zieleni, p__edzielony wzdł____
i w___e___ ście__kami, ze st__dnią w środk__. Zakonnicy uprawiali dla
pot__eb własnej k__chni wa__ywa, zioła p__yprawowe oraz r____e do
ozdoby ołta___y. Podczas pielg__ymek poznawali nowe gat__nki roślin.

0-3 p.
11. Odwołując się do własnych przeżyć oraz lektury, napisz kilkanaście (12 – 15) zdań na jeden z podanych tematów:


 1. Dom to nie tylko cztery ściany … Opowiem wam o swoim domu.
 1. Zwyczajna rodzinna pamiątka (np.: szal babci, porcelanowa filiżanka …). Opisz przedmiot i swoje uczucia z nim związane.
 1. Portret słowami malowany – charakterystyka bliskiej osoby.
 1. Wakacje z rodziną były dla mnie jak piękny sen – opowiadanie z zastosowaniem dialogu albo list do kolegi (koleżanki).

…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość