Strona główna

JĘzyk polski tematy prac kontrolnych uzupełniający plan nauczania Klasa


Pobieranie 305.96 Kb.
Strona3/3
Data19.06.2016
Rozmiar305.96 Kb.
1   2   3

0-1 p.
4. Narrator wypowiada się
a) w 1. os. l.p. b) w 1. os. l. mn. c) w 3. os. l.p. d) bezosobowo

0-1 p.
5a). Zacytuj zdanie świadczące o tym, że narrator potrafi zajrzeć w duszę bohatera.
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

0-1 p.
b) Podkreśl w tekście wyrazy, które są nazwami uczuć.

0-1 p.
6. Jakie nazwy i dlaczego stosuje narrator zamiast imion?
Alkinoos - …………………………………………………………………
Odyseusz - ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….

0-2 p.
7. Narracja to inaczej


  1. naradzanie się
  1. namawianie kogoś do czegoś
  1. opowiadanie

0-1 p.
8. Narrator występuje
a) w nowelach b) w opowiadaniach c) w powieściach d) w wierszach

0-1 p.
9. Cytowany na wstępie tekst jest


a) opisem b) opowiadaniem c) listem d) sprawozdaniem

0-1 p.

10. Występujący w tekście dialog


 1. charakteryzuje bohatera
 1. ożywia opowieść
 1. zachęca do czytania tekstu z podziałem na role

0-1 p.
11. Do trzech różnych sposobów zapisu czyichś słów dobierz odpowiednią nazwę z ramki. W punktach b) i c) postaw właściwe znaki interpunkcyjne. 1. - O czym rozmyślasz, Odysie?

- O Itace. Tęsknię za swoją ojczyzną.
……………………………………………………………………………….
b) Alkinoos zapytał O czym rozmyślasz Odysie Odys odpowiedział O Itace Tęsknię za swoją ojczyzną
………………………………………………………………………………
c) Alkinoos zapytał Odysa o czym rozmyśla a ten mu powiedział że o swojej ojczyźnie Itace za którą tęskni
……………………………………………………………………………….


mowa zależna * mowa niezależna * dialog

0-3 p.
12. Poszczególne punkty planu wydarzeń mitu o Syzyfie W. Markowskiej ułóż we właściwej kolejności, numerując je.
….. Uwięzienie Tanatosa i korzystanie z uroków życia.
….. Skazanie Syzyfa na karę śmierci.
….. Syzyf królem Koryntu i ulubieńcem bogów.
….. Podstęp władcy Koryntu i powrót na ziemię.
….. Bezcelowa praca karą dla Syzyfa.
….. Odszukanie Syzyfa i Tanatosa przez Hermesa – powrót śmierci na ziemię.
….. Zdrada boskiej tajemnicy – gadulstwo i plotkarstwo Syzyfa.

0-2 p.
13. Zaznacz (+) cechy charakteryzujące dobre streszczenie.


  1. podawanie treści najważniejszych, a pomijanie nieistotnych
  1. unikanie powtórzeń treściowych
  1. cytowanie dialogów
  1. stosowanie szczegółowych opisów
  1. używanie mowy zależnej zamiast przytaczania dialogów
  1. stosowanie zdań złożonych
  1. rezygnacja z własnych opinii i sądów
  1. stosowanie zdań pojedynczych i równoważników zdań
  1. unikanie nadmiaru określeń.

0-2 p.
14. Odwołując się do lektury i do własnych przeżyć, rozwiń jeden z podanych niżej tematów:


 1. Napisz streszczenie mitu o Syzyfie, pamiętając o istotnych cechach tej formy wypowiedzi.
 1. Opowiedz historię, która i Tobie mogłaby się zdarzyć w wędrówce

po mitycznym świecie (np. mogłaby to być Twoja wersja jednej przygody Odyseusza).


 1. Czy warto podróżować ? – wywiad ze znanym podróżnikiem (także z wyobraźni).
 1. Przypadkowo wsiadłeś (-aś) do „kosmicznego pojazdu” i znalazłeś (-aś) się w tajemniczej krainie – fantastyczne opowiadanie z dreszczykiem.

……………………………………………………………………………………………...........


…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..

Praca kontrolna nr 6

(Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)
Przeczytaj tekst wiersza i odpowiedz na pytania.
Polska
I cóż powiedzą tomy słowników,

Lekcje historii i geografii,

Gdy tylko o niej mówić potrafi

Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
Choć jej granice znajdziesz na mapach,

Ale o treści, co je wypełnia,

Powie ci tylko księżyca pełnia

I mgła nad łąką, i liści zapach.
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?

W niewymierzonej krainie leży.

Jest w każdym wiernym sercu Polaka,

Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
W szumie gołębi na starym rynku,

W książce poety i na budowie,

W codziennej pracy, w życzliwym słowie,

Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.


  1. Słonimski1. O czym mówi wiersz? Na jakie pytania odpowiada?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

0-1 p.
2. Kim jest i do kogo zwraca się osoba mówiąca w wierszu?

Odszukaj i wypisz czasowniki, które na to wskazują. Określ osobę, liczbę, czas , tryb i stronę jednego z nich.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

0-3 p.
3. Wypisz z wiersza


 1. 2 przenośnie, które podpowiadają, gdzie szukać Polski i kto najpiękniej potrafi o niej mówić.

……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….


 1. 3 epitety wraz z określonymi przez nie rzeczownikami.

……………………………………………………………………………….0-2 p.
4. Omów budowę wiersza.


 1. Nazwij części składowe, policz je. Napisz, ile sylab znajduje się w każdym wersie.

……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….


 1. Wypisz 2 pary wyrazów rymujących się.

………………………………………………………………………………..0-3 p.
5. Uzupełnij podane niżej zdania.
Godłem Polski jest …………………………………… .
Polski hymn narodowy to ……………………………………….. .

Barwy narodowe Polski to kolory …………………………….. .

Stolicą Polski jest ………………………… .
Polska jest członkiem ………………………………… .

0-2 p.
6. Dni 11 listopada i 3 maja to polskie święta narodowe. Napisz, dla uczczenia jakich wydarzeń historycznych ustanowiono te święta.
3 maja 1791 r. - ………………………………………………………..
11 listopada 1918 r. - …………………………………………………….

0-1 p.
7. Podaj imiona i nazwiska pięciu najbardziej znanych na świecie Polaków.

Napisz, kim byli lub są.
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

0-3 p.

8. Uzupełnij tabelę.


Polacy uhonorowani literacką Nagrodę Nobla

Rok

Imię i nazwisko

Tytuł jednego utworu

1905


1924

1980


1996

.................................................

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..0-3 p.
9. Podane w ramce wyrazy przyporządkuj nazwom świąt kościelnych. Dodaj do wyrazów z ramki przynajmniej po jednym własnym przykładzie.

Boże Narodzenie - ……………………………………………………….


……………………………………………………………………………..
Wielkanoc - ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….


kolędnicy, śmigus – dyngus, opłatek, pisanki,
Wielki Piątek, choinka, pastorałki, święcone


0-1 p.
10. Uzupełnij tabelkę, wpisując wyrazy pochodne z podanymi formantami słowotwórczymi. Podkreśl wyrazy zdrobniałe (zdrobnienia).


Wyraz podstawowy

Wyraz pochodny

Formant słowotwórczy

poznać
mama


ciągnąć
chudnąć
hańbić
Polska
wojewoda
starosta
Piotr
sąsiad
Francja
mały

……………………….


……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

roz-
-unia


ś-
s-
z-
-ość
-dztwo
-stwo
-uś
-dzki
-ski
-usieńki

0-3 p.

11. Z podanego zdania złożonego ułóż 4 zdania pojedyncze.
Składając przysięgę, Tadeusz Kościuszko podniósł szablę do góry, pochyliły się przed nim sztandary, ze wszystkich piersi wyrwał się krzyk niezmierny i zygmuntowski dzwon zadzwonił.
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

0-2 p.
12. W podanym tekście rozpoznaj:


 1. równoważnik zdania
 1. zdanie bezpodmiotowe
 1. zdanie złożone współrzędnie
 1. zdanie złożone podrzędnie

Zestaw litery z odpowiednimi liczbami.


……. 1. Starożytni Grecy uwielbiali współzawodnictwo, więc organizowali igrzyska olimpijskie.
……. 2. Na czas trwania igrzysk ustawały wojny, aby zawodnicy i widzowie bezpiecznie mogli dotrzeć na miejsce zawodów.
……. 3. Zwycięzców traktowano jak bohaterów.
……. 4. Laur olimpijski to wieniec z gałązek oliwnych.

0-2 p.
13. Wpisz w wykres podane niżej zdanie i określ funkcję składniową wyrazów (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik). Zaznacz związki składniowe (główny i nadrzędno-podrzędne).
Dziewczęta i chłopcy starannie przygotowali wieczór andrzejkowy.

…………………………….. …………………………………..


………… __ ………….. ………………………………….

zw.

…………….
zw. zw.

…………… …………..

………………….


(…………………) …………………


(………………..)


zw.

……………….


……………………..
(…………………….)

0-4 p.
14. Rozwiń w kilkunastu zdaniach jeden z poniższych tematów:


 1. Co Ty chcesz robić w życiu? Jakim człowiekiem warto być?
 1. Co Polska i Polacy mogą zaoferować wielkiej rodzinie, jaką jest Unia

Europejska?


 1. Zwiedziłeś (-aś) Kraków, który zrobił na Tobie duże wrażenie. Napisz sprawozdanie, uwzględniając informacje dotyczące położenia, zabytków historii i architektury, mieszkańców. Zachęć kolegów z kraju, w którym mieszkasz, do zwiedzenia tego miasta.
 1. Jaki będzie świat przyszłości – za pięćdziesiąt lub sto lat?
 1. „To trzeba wynaleźć, ludzkość na to czeka”. Uzasadnij swoje zdanie.

…………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..


1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość