Strona główna

Każdego ucznia na lekcjach przyrody obowiązuje posiadanie pomocy dydaktycznych takich jak: Podręcznik E. Dudek, E. Szedzianis, K. Tryl „Przyroda 5”


Pobieranie 9.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.44 Kb.
Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klasy V SP (3 godz. tyg.)

 1. W V klasie SP realizowany jest program nr DKW-4014-55/99, Wyd. Edukacyjnego Wiking

 2. Każdego ucznia na lekcjach przyrody obowiązuje posiadanie pomocy dydaktycznych takich jak:

 • Podręcznik E. Dudek, E.Szedzianis, K. Tryl „Przyroda 5” wyd. Wiking

 • Zeszyt ćwiczeń do w/w podręcznika

 • Zeszyt przedmiotowy – 32 kartkowy w kratkę

 • Atlas do przyrody Wyd. Edukacyjne Wiking

oraz podstawowych przyborów szkolnych (pióro lub długopis, ołówek, linijka, gumka, kredki, kolorowe długopisy itp.)

 1. Skala ocen stosowana na lekcjach przyrody:

Celujący - 6, Bardzo dobry - 5, Dobry -4, Dostateczny - 3, Dopuszczający - 2, Niedostateczny - 1

Oceny cząstkowe mogą by zróżnicowane przez plus i minus. 1. Obszary aktywności podlegające ocenie:

 • Odpowiedzi ustne z trzech ostatnich jednostek tematycznych (obszar aktywności 2)

 • Kartkówki z trzech ostatnich jednostek tematycznych mające rangę odpowiedzi ustnej (obszar akt. 2)

 • Sprawdziany z całego działu (obszar aktywności 3)

 • Zadania domowe pisemne i ustne (obszar aktywności 1)

 • Zadania dodatkowe pisemne (obszar aktywności 1)

 • Konkursy (obszar aktywności od 1 do 3 uzależnione od stopnia trudności)

 • Praca na lekcji (obszar aktywności 1)

5.Kryteria i sposoby oceniania:

 • Sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem

 • Uczniowie maja prawo do poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej ze sprawdzianu w ciągu 14 dni od jego oddania. Termin i formę poprawy ustalają wspólnie z nauczycielem.

 • Uczeń , który w terminie nie poprawił sprawdzianu traci szansę jego poprawienia

 • Uczniowie nieobecni na sprawdzianie maja obowiązek napisać go w ciągu 14 dni po powrocie do szkoły

 • Ocena otrzymana (niższa lub wyższa) za poprawiony sprawdzian wpisywana jest jako kolejna do dziennika. Obie oceny liczone są do wystawienia oceny semestralnej i końcoworocznej.

 • W ciągu semestru uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do odpowiedzi lub niezapowiedzianej kartkówki bez podania powodu. Gdy kartkówka jest zapowiedziana nie może zgłosić nieprzygotowania. Za kolejne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną.

 • W ciągu semestru uczeń ma prawo jednego braku zadania bez podania powodu. Za kolejny brak zadania uczeń otrzymuje minus ( cztery minusy dają ocenę niedostateczną)

 • W ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić jeden brak pomocy dydaktycznych tzn; podręcznika, atlasu, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego. Za kolejny brak uczeń otrzymuje minus (cztery minusy dają ocenę niedostateczną)

 • Na koniec semestru uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą za brak zgłoszonych nieprzygotowań i braków zadań i pomocy dydaktycznych.

 • Za brak zadania domowego nie zgłoszonego przed lekcją uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

 • Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z odpowiedzi lub zeszytu ćwiczeń w terminie 7 dni

 • Ocen otrzymanych z kartkówek nie można poprawić

 • Po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń nie jest pytany w ciągu kilku dni( ich ilość zależy od długości nieobecności ucznia) – termin ewentualnej odpowiedzi ustala z nauczycielem

 • Na ferie i dłuższe przerwy w nauce nie są zadawane zadania domowe

 • W pierwszym dniu po dłuższej przerwie w nauce nie są przeprowadzane sprawdziany

 • Na lekcji uczeń może być oceniony następująco:

bdb za +,+,+,+

db za +,+,+,-

dst za +,+,-,-

dop za + ,-,-,-ndst za -,-,-,-


Podpis rodziców…………………………….

…………………………….


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość