Strona główna

Kanon edukacji z użyciem multimedów


Pobieranie 116.81 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar116.81 Kb.
Kanon edukacji z użyciem multimedów
Autor

Anna Batorczak - od 1994 pracuje w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym prowadząc międzynarodowe i krajowe projekty wpierające edukację dla zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie nowoczesnych materiałów i instrumentów edukacyjnych oraz organizowanie szkoleń dla nauczycieli i edukatorów z zakresu szeroko pojmowanej edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Od 1998 prowadzi Ośrodek Doskonalenia Instruktorów Edukacji Ekologicznej będący rezultatem współpracy Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i instytucji brytyjskich: The British Council i Field Studies Council.


Wstęp

Lista propozycji mulimedialnych do wykorzystania w edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Rynek multimediów rozwija się bardzo dynamicznie i zdaję sobie sprawę, że prezentowane poniżej pozycje nie wyczerpują całej oferty. Mam nadzieję, nasza lista dzięki Państwa pomocy będzie sukcesywnie uzupełniana. Rekompensatą za niedoskonałości tej listy niech będą adresy internetowe użyteczne w edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju zebrane specjalnie na potrzeby tego „kanonu”.

  1. Internet w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Pod redakcją Anny Batorczak, Jolanty Mańskiej, Elżbiety Tyralskiej – Wojtycza. Warszawa 2002. Centrum badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego/ Ośrodek Doskonalenia Instruktorów Edukacji Ekologicznej.

Zamieszczono tu podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem internetu, scenariusze kilkunastu zajęć z wykorzystaniem internetu, informacje jak tworzy c własne scenariusze zajęć o zasoby internetu oraz przydatne adresy stron internetowych. Książka wydana została także w formie CD, płytkę dołączono do książki.

Odbiorca – nauczyciele, trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.  1. 200 razy ochrona środowiska w Internecie. Przewodnik po zielonej sieci. Warszawa 2003. Ministerstwo Środowiska.

Zawiera informacje o najważniejszych stronach internetowych polskich i zagranicznych, dotyczących ochrony środowiska. Dostępne adresy z cd. są po adresem www.ecp.wroc.pl  1. Zielony Pakiet. Praca zbiorowa. Warszawa 2003. Polskie Biuro regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią.

Praca ta to zestaw scenariuszy przeznaczonych do edukacji ekologiczne. Obejmuje on takie składniki środowiska jak: powietrze, woda, gleba i różnorodność biologiczna. Tematyka drugiej grupy scenariuszy dotyczy antropogenicznych zagrożeń środowiska, działalności człowieka, globalnych wyzwań oraz wartości. Pakiet wzbogacony został o film video, płytkę CD, karty pracy i plakaty formatu A3.
  1. Różnorodność Biologiczna w Polsce. Koncepcja i opracowanie UNEP/ GRID-Warszawa – pod kierunkiem dr Marka Baranowskiego. Warszawa 2003. Centrum Informacji o Środowisku GRID.

Różnorodność Biologiczna w Polsce – jest edukacyjnym programem multimedialnym, w którym przedstawione są zagadnienia związane z bogactwem i różnorodnością otaczającej nas przyrody – począwszy od zasobów genowych populacji, poprzez bogactwo gatunkowe flory i fauny, a skończywszy na różnorodności ekosystemów i krajobrazów.

Można nauczyć się prowadzić obserwację przyrodnicze oraz zapoznać się z metodami aktywnego działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Poznać można w tej multimedialnej prezentacji istotę procesów rządzących zjawiskami przyrodniczymi. Można się dowiedzieć w jaki sposób człowiek i skutki jego działalności wpływają na stan środowiska przyrodniczego i jakie działanie podejmujemy aby skutkom tym zapobiec.


  1. Program Rolnośrodowiskowy. Materiały Instruktażowe. Warszawa.

Celem przyświecającym tej publikacji było opracowanie zestawu zdjęć związanych z programem rolnośrodowiskowym było też, przygotowanie materiału pomocniczego i uzupełniającego dla uczestników szkoleń biorących udział w realizacji projektu "Rozwój instytucjonalny na rzecz agrośrodowiska i zalesiania". Wsi. Podstawowym celem projektu było przygotowanie służb doradztwa rolniczego do wdrażania programów rolnośrodowiskowych w Polsce, do jego najważniejszych celów szczegółowych do których można zaliczyć: rozszerzenie wiedzy służb doradczych o ustawodawstwie Unii Europejskiej dotyczącej metod produkcji rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska i zachowania krajobrazu; przygotowanie ośrodków doradztwa rolniczego do organizacji szkoleń i profesjonalnego doradztwa w zakresie tematyki programów rolnośrodowiskowych i zalesiania, dobrych praktyk rolniczych, ochrony zasobów przyrodniczych, zasad przygotowywania indywidualnych planów rolnośrodwiskowych dla gospodarstw rolnych itp.: wypracowanie standardu popularyzacji informacji na temat programów rolnośrodowiskowych i zalesieniowych; umożliwienie doradcom rolnym zdobycia doświadczenia.
  1. Ekologia w Unii - My w Unii. Warszawa 2002. CD-Rom na którym podsumowano I ogólnopolski turniej wiedzy ekologicznej "Ekologia w Unii - My w Unii", który realizowany na stronach www.agenda21.pl
  1. Kampania WWF Na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu gatunkami zwierząt zagrożonych wyginięciem. II etap – „Zanim kupisz egzotyczne zwierzę”. Warszawa NFOŚiGW.

Prezentacja ta ma uświadomić Polakom (przede wszystkim młodym ludziom) problemy nielegalnego handlu gatunkami chronionymi oraz wpływ, jaki mają na nasilenie się tego zjawiska. Doprowadzenie do zmiany postawy względem egzotycznych zwierząt. Dostarczenie polskim turystom wiedzy na temat gatunków, które są zagrożone wyginięciem i nie powinny być przywożone do kraju (ani jako żywe okazy, ani w formie produktów roślinnych i zwierzęcych. Skłonienie decydentów do wprowadzenia systemowo-instytucjonalnych rozwiązań, które przyczyniły się do zmniejszenia problemu nielegalnego handlu w Polsce, jak również do rozwiązania problemu skonfiskowanych zwierząt i roślin.


Strony www do wykorzystania w edukacji ekologicznej opracowane przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym na potrzeby „Kanonu multimedialnego” .
Ważne dokumenty i wydawnictwa

Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio 1992 - 2002 – http://www.mos.gov.pl/rio10/agenda21


EFSeurope – droga do zrównoważonej przyszłości

http://www.efseurope.org.pl


Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem

http://www.mos.gov.pl/cites-ma


Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej –
http://gate.mos.gov.pl/mos/publikac/Raporty_opracowania/strategia.html

Strony organizacji i instytucji pastwowych związanych z ochroną przyrody i środowiska

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – http://www.codn.edu.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – http://www.gios.gov.pl


Centrum Informacji o Środowisku GRID, część poświęcona edukacji ekologicznej, scenariusze lekcji, np.: Atmosfera – czynniki klimatyczne, Hydrologia, Gleby, Pokrycie terenu – biologia – http://www.gridw.pl/html_pl/o_eduk.htm

Inspektorat Ochrony Środowiska w Tarnowie – http://www.wios.tarnow.pl

Instytut Badawczy Leśnictwa – http://www.ibles.waw.pl


Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych – http://www.ietu.katowice.pl


Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach – http://alf.igo.katowice.pl


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – http://www.imgw.pl


Instytut Ochrony Przyrody PAN (oficjalna strona programu Natura 2000 w Polsce) – http://www.iop.krakow.pl
Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie  – http://www.ios.edu.pl

Krajowy Zarząd Parków Narodowych – http://www.mos.go.pl.kzpn


Lasy Państwowe – http://www.lasypanstwowe.gov.pl


Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – http://www.men.waw.pl/


Ministerstwo Środowiska – http://www.mos.gov.pl


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – http://www.nfosigw.gov.pl


Państwowy Instytut Geologiczny – http://www.pgi.waw.pl


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – http://www.wios.warszawa.pl


Strony ekologicznych organizacji pozarządowych


Katalog polskich organizacji pozarządowych – http://katalog.most.org.pl

Serwis informacyjny organizacji pozarządowych (wiele aktualnych informacji na temat szkoleń, kampanii i wydarzeń ekologicznych) – http://www.wiadomosci.ngo.pl

Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego – http://www.bwle.most.org.pl

Bydgoskie Forum Ekologiczne, stowarzyszenie zajmujące się ochroną środowiska, segregacją odpadów, rolnictwem ekologicznym, ochroną wód i krajobrazu –

http://friko5.onet.pl/by/ekoforum

Centrum Prawa Ekologicznego – http://cpe.eko.org.pl

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju – http://www.eko.org.pl/dfe

ECEAT Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polscehttp://www.eceat-poland.most.org.pl

Ekoidea – http://www.ekoidea.most.org.pl

Europejskie Centrum Energii Odnawialnej – http://www.ibmer.waw.pl/ecbrec/main.html

Europejskie Centrum Proekologiczne – http://www.ecp.wroc.pl

Fundacja EkoFundusz – http://www.ekofundusz.org.pl

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii – http://www.silesia.top.pl/fewe/polish.htm

Fundacja Nasza Ziemia, koordynator krajowy akcji Sprzątanie Świata – http://www.naszaziemia.pl

Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej – http://www.netservice.com.pl/fonk


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – http://epce.org.plFundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznychhttp://www.fwie.eco.pl

GEF – Globalny Fundusz na rzecz Środowiska – http://www.undp.org.pl

Greenworks – Stowarzyszenie dla Czynnej Ochrony Zwierząt – http://www.greenworks.most.org.pl

Instytut Na Rzecz Ekorozwoju – http://www.ine-isd.org.pl

Klub Przyrodników – http://www.lkp.org.pl

Liga Ochrony Przyrody – http://www.lop.org.pl/left.htm

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy – http://www.oton.sylaba.pl


Ogólnopolskie  Towarzystwo  Zagospodarowania  Odpadów  3R, misja OTZO jest promowanie zasad czystej produkcji, ograniczania i proekologicznego wykorzystania odpadów oraz bezpiecznej utylizacji odpadów – http://www.otzo.most.org.pl

Polski Klub Ekologiczny, Zarząd Główny – http://www.most.org.pl/pke-zg

Polski Klub Ekologiczny, Gliwice – http://www.pkegliwice.pl/strony/start.htm
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra – http://www.salamandra.org.pl

Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) – http://www.ptop.most.org.pl


Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – http://www.pnrwi.most.org.pl

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią REC, Polskie Biuro – http://www.rec.org.pl

Społeczny Instytut Ekologiczny – http://www.sie.most.org.pl


Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych – http://www.fos.pl


Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND – http://www.ekoland.org.pl


Towarzystwo Ekologicznego Transportu – http://www.tet.most.org.pl

Towarzystwo na Rzecz Ziemi –- http://www.tnz.most.org.pl


UNEP/GRID Centrum Informacji o Środowisku, ośrodek, który gromadzi, przetwarza i rozpowszechnia dane o środowisku. Efekty działalności to: raporty o stanie środowiska, bazy danych o środowisku, bazy danych przestrzennych (GIS), prezentacje danych zapisanych w bazach w formie

komputerowo opracowanych map, publikacje informacyjno-edukacyjne. Realizowane

projekty mają zasięg krajowy i międzynarodowy – http://www.gridw.pl

WWF – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody – http://wwf.pl

Zielona Kultura, strona prowadzona przez stowarzyszenie Zielona Kultura i Sekcję Ekologiczną SKN przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego – http://www.zielona.uni.wroc.pl

Źródła Ośrodek Działań Ekologicznych w Łodzi – http://www.zrodla.most.org.pl/index.html -Strony projektów i programów ekologicznych, tematyczne

Edukacja ekologiczna

Agenda 21, program aktywnej edukacji ekologicznej w sieci – http://www.agenda21.pl/agenda21/index.htm


Międzynarodowy program GLOBE – http://www.gridw.pl


Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, projekt dotyczący multimedialnego pakietu edukacyjnego Zielony Pakiet – http://www.rec.org.pl/zp/index.html


Tylko jedna Ziemia, program edukacji dla zrównoważonego rozwoju – http://www.eko.org.pl/pie/partnerzy.shtml

Ekonomia i środowisko

Czysta Produkcja – http://www.cpa.most.org.pl

Ekopodatki, projekt realizowany przez Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia –http://www.ekopodatki.most.org.pl

Odpowiedzialny biznes – http://www.odpowiedzialnybiznes.plEnergia, nowe technologie

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii – http://www.kolektory.z.pl

Portal na temat odnawialnych źródeł energii - http://www.ecoenergia.pl


Sunflower Farm - ekologiczne technologie - http://sfo.plRolnictwo, żywność

Program identyfikacji i promocji żywności – Polska Dobra Żywność (na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi) – http://www.minrol.gov.pl/PDZ/StrGlowna.html


Różnorodność biologiczna, ochrona przyrody, dzikie zwierzętaInstytucje i zasoby informacyjne o różnorodności biologicznej w Polsce – http://eto.ihar.edu.pl/gene_bank/BDM

Mapa obszarów chronionych na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – http://www.biodiversity-chm.org.pl/9/baza1.htm
Ocena potrzeb związanych z tworzeniem optymalnych warunków dla ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

http://biodiversity-chm.org.pl/agrobiodiversity/main.php

Ochrona przyrody w Polsce – http://botan.ib-pan.krakow.pl/przyroda

Program Natura 2000 – http://www.iop.krakow.pl/natura2000/index.html

Strona miłośników jeży – http://www.ii.uj.edu.pl/~zawora/mainjez.html


Strona o ptakach Polski - http://www.birding.gt.pl/index2.html

System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce – http://www.ios.edu.pl/biodiversity/index0.htm
Wilcze strony – http://www.wilczestrony.most.org.pl
Zwierzęta chronione (na podstawie albumu wwf.panini) – http://www.zwierzeta.terramail.pl


Transport
Biuro Zrównoważonego Transportu, Projekt realizowany przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, polega na promocji w Polsce Alternatywnej polityki transportowej opracowanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju – http://www.bzt.most.org.pl

Kampania Tiry na Tory – http://www.tnt.most.org.pl

Rowerowa mapa Warszawy – http://www.wir.most.org.pl
Rowery swoja droga – Kampania rowerowa warszawskiej Grupy Federacji Zielonych, kampania rowerowa warszawskiej grupy Federacji Zielonych: istniejące i projektowane ścieżki rowerowe, zaproszenia i relacje z imprez rowerowych, porady praktyczne, warszawski biuletyn rowerowy “Kółka Dwa” – http://free.ngo.pl/rowery

Strony Parków Narodowych i o Parkach Narodowych

Krajowy Zarząd Parków Narodowych – http://www.mos.gov.pl/kzpn


Parki narodowe w Polsce – http://www.mos.gov.pl/kzpn


Parki narodowe w Polsce – http://www.pnp.most.org.pl


Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce – http://hum.amu.edu.pl/~zbzw/ph/pnp/pnp.htm


1. Babiogórski Park Narodowy – http://www.bpn.babia-gora.pl

2. Białowieski Park Narodowy – http://www.bpn.com.pl


3. Biebrzański Park Narodowy – http://www.biebrza.org.pl


4. Bieszczadzki Park Narodowy – http://www.oie.bdpn.pl


5. Drawieński Park Narodowy – http://republika.pl/drawpn


6. Kampinoski Park Narodowy – http://www.kampinoski-pn.gov.pl


7. Karkonoski Park Narodowy – http://www.kpnmab.pl/

8. Magurski Park Narodowy – http://www.magurskipn.pl


9. Narwiański Park Narodowy – http://www.npn.pl


10. Ojcowski Park Narodowy – http://www.opn.pan.krakow.pl11. Park Narodowy Gór Stołowych – http://www.pngs.pulsar.net.pl

12. Park Narodowy "Ujście Warty" – http://www.pnujsciewarty.gov.pl


13. Pieniński Park Narodowy – http://www.pieninypn.pl


14. Poleski Park Narodowy – http://www.poleskipn.pl


15. Tatrzański Park Narodowy – http://www.cyf-kr.edu.pl/tpn


16. Wielkopolski Park Narodowy – http://www.wielkopolskipn.pl

17. Wigierski Park Narodowy – http://www.wigry.win.pl

18. Woliński Park Narodowy – http://www.wolinpn.pl


Strony Parków Krajobrazowych


Parki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce – http://hum.amu.edu.pl/~zbzw/ph/pnp/pnp.htm

Przemyskie Parki Krajobrazowe – http://www.parkiprz.itl.pl

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – http://www.zpk.com.pl

Strony Ośrodków Edukacji Ekologicznej Parków Narodowych
i Krajobrazowych


Edukacja ekologiczna w Bieszczadzkim Parku Narodowym – http://www.oie.bdpn.pl/edukacja.html -
Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga” położony na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego – http://www.wilga.gorzno.pl

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza – http://zpkp.tdb.com.pl/crkp/osrodek/osrodek.htmlStrony Regionalnych Centrów i Ośrodków Edukacji Ekologicznej


Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku – http://www.cee.elk.edu.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzyniu – http://www.ckj.edu.pl/cee

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie, ekologiczna baza danych, Kampania Ozonowa, imprezy ekologiczne – http://www.nfos.com.pl/rcee.htm


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej – http://www.bcee.bydgoszcz.pl


Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – http://www.mroee.pl - zawiera również informację o programach realizowanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO OKO i Zielonym Certyfikacie


Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie prowadzi Punkt Informacji


o Środowisku i Bibliotekę Ekologiczną, programy i projekty edukacyjne, szkolenia, prelekcje, zajęcia terenowe, opracowuje i wydaje materiały edukacyjne, pakiety, podręczniki, filmy, programy komputerowe – http://www.roee.org.pl

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Płocku – http://www.eko.wroc.pl/~ceeplock, http://www.eko.org.pl/~ceeplock


Strony dotyczące lasów


e-lasy – Leśny Portal Internetowy – www.e-lasy.pl

Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie – http://www.ibles.waw.pl


Lasy Państwowe, strony dotyczące edukacji – http://www.lasypanstwowe.gov.pl/lasy_i/edukacja/edukacja.htm

Lista ośrodków edukacji i informacji przyrodniczo-leśnej Lasów Państwowych – http://www.lasypanstwowe.gov.pl/lasy_i/edukacja/osrodki.htm


Nadleśnictwo Wejherowo, propozycje edukacyjne – http://www.lasypanstwowe.gdansk.pl/article/wejherowo/edukacja_i_turystyka/index.php


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku – http://www.lasypanstwowe.gdansk.pl


Strona o lesie, leśnictwie, ptakach (nagrania głosów ptaków) – http://republika.pl/lesnictwo/index.html

Wirtualne Lasy - http://www.lasy.plStrony informacyjnych serwisów ekologicznych


Ekoinfo.pl – serwis informacyjny ochrony środowiska – http://www.ekoinfo.pl/

EKO-SERWIS, portal ekologiczny – http://www.ziemia.abbozzo.pl

Miejska Prezentacja Internetowa „Magiczny Kraków”, serwis ekologiczny –http://www.krakow.pl/ekologia/edukacja

Podlaski Serwer Ekologiczny, posiada część dotycząca edukacji ekologicznej –http://www.eko.pb.bialystok.pl/edukacja_ekologiczna.htm

Zielona Brama, serwis ekologiczny – http://www.eko.org.plMuzea Przyrodnicze i inne


Muzeum Archeologiczne w Biskupinie – http://www.biskupin.pl


Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie – http://www.mek.tele2.pl


Muzeum Geologiczne w Warszawie, linki geologiczne – http://www.pgi.waw.pl/muzeum,


http://www.pgi.waw.pl/muzeum/kolekcja, http://www.pgi.waw.pl/muzeum/linki/muza.htm
Muzeum Geologiczne ING UJ Kraków – http://www2.uj.edu.pl/ING/museum
Muzeum Geologiczne w Szczecinie – http://www.univ.szczecin.pl/WNP/MUZGEO

Muzeum Lasu i Drewna [SGGW Warszawa] – http://cepl.sggw.waw.pl/muzeum


Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie MIR – http://www.trojmiasto.pl/ob.phtml?id_ob=75&bez=1, http://www.mir.gdynia.pl/akw/muz_akw.htm


Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Myrchy w Białymstoku, prezentacja muzeum. Na stronie znajdują się scenariusze zajęć edukacyjnych, np. Klasyfikacja organizmów żywych, Historia życia na Ziemi, Biocenoza siedlisko życia, Las nas zauroczył, Zwierzęta naszych lasów, Las i jego mieszkańcy, Leśni śpiewacyhttp://www.kos.pb.bialystok.pl/muzeum


Muzeum Przyrodnicze PAN w Krakowie – http://www.isez.pan.krakow.pl

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu – http://www.biol.uni.torun.pl


Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego – http://culex.biol.uni.wroc.pl/muzsekr


Muzeum Wsi Radomskiej – http://www.muzeum-radom.pl


Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – http://www.mars.slupsk.pl/mps/mws.htm


Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – http://venus.ci.uw.edu.pl/alf/mz


Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie – http://entropia.com.pl/planetariumAgenda 21

Agenda 21 dla Miasta Stołecznego Warszawy – http://miasto-stołeczne.warszawa.pl/agenda21

Agenda 21 – http://ekopc.chem.pg.gda.pl

Agenda 21 – ekorozwój w gminie http://server.eko.wroc.pl/~fk/porad/ogolne/tom1p8.htm

Ekorozwój w Ełku – http://www.elk.pl/miastoelk/strona6.htm
Rio +10 – http://www.mos.gov.pl/rio10/6.html

Portale i serwisy edukacyjne

Interkl@sa – http://www.interklasa.pl

Eduseek – http://www.eduseek.pl
Edukator – serwis nauczycielski – http://www.edukator.phg.pl/index.html
Gimnazjum – portal edukacyjny – http://www.gimnazjum.pl/

Liceum – portal edukacyjny – http://www.liceum.pl


Wydawnictwo Nowa Era – http://www.nowaera.com.pl/nauczycielomWitryna Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawiewww.oeiizk.edu.pl

Czasopisma – wersje internetowe

Aura, miesięcznik – http://ratusz.pl/wspolopraca/aura


Biologia w Szkole – http://www.wsip.com.pl/serwisy/czasbiol

Biuletyn Niecodzienny – http://www.bn.most.org.pl

Dzikie Życie, czasopismo Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot – http://www.pnrwi.most.org.pl/dz

EKO I MY – Poradnik Ekologiczny – http://www.most.org.pl/ekoimy

Ekopartner – miesięcznik – http://www.ekopartner.com.pl
Ekoprofit – http://www.telpress.com.pl/ekoprofit

Ekoradek, Internetowe wydanie Biuletynu Akademickiego Stowarzyszenia Ekologicznego Klub Ekoinżyniera adresowane do wszystkich osób interesuj¹cych się sprawami ekologii i ochrony środowiska – http://www.po.opole.pl/main/ekoradek

EKOświat – http://www.ekoswiat.com.pl

Gospodarka Wodna – http://pol.pl/sigma.not

Polska Zielona Sieć, Ekologiczny Biuletyn Internetowy, informacje zgromadzone w następujących kategoriach, woda, powietrze, energia, odpady, rolnictwo, transport, ochrona przyrody, edukacji ekologiczna, udział społeczny, instytucje finansujące, prawo, itd. – http://www.zielonasiec.pl
Prawo i Środowisko – http://maspress.pl

Przyroda Polska – http://www.przyrodapolska.pl


Przyrodnik, internetowy periodyk o tematyce przyrodniczej, na stronie numery bieżące i archiwalne, odnośniki do innych serwisów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej – http://przyrodnik.grafinet.com.pl

Psubraty, kwartalnik poświęcony prawom zwierząt i ekologii –

http://www.t17.ds.pwr.wroc.pl/~pga/psubraty

Sylwan – http://www.ibles.waw.pl/sylwan

Środowisko – http://www.maxpress.pl

Trybuna Leśnika - http://lasykatowice.com.pl

Wiedza i Życie, czasopismo – http://www.proszynski.pl/czasopisma/wiedzaizycie


Zielona Liga, miesięcznik – http://www.gow.com.pl/ZielonaLiga

Zielone Brygady – http://www.gow.com.pl


Wydawca dwutygodnika leśników i przyjaciół lasu Las Polski oraz miesięcznika myśliwych i miłośników łowiectwa Brać Łowiecka – http://www.oikos.tom.pl


Biblioteki

Biblioteka ekologiczna – http://www.um.jaslo.pl/ekologia/biblioteka/index.html


Biblioteka ekologiczna Wojewódzkiego Inspektoratu w Krakowie, Delegatura
w Tarnowie – http://www.wios.tarnow.pl/n1/tekst/kat.htm
Biblioteka ekologiczna – Ekologia w internecie, Wojewódzkiego Inspektoratu
w Krakowie – http://www.krakow.pios.gov.pl/tekst/linki.htm
Biblioteka Narodowa – http://www.bn.org.pl/
Biblioteka sieciowa – http://biblioteka.poland.com

Encyklopedie, leksykony i mapy

Encyklopedia Meteorologii – http://www.imgw.gdynia.pl/e0.html


Encyklopedia Wirtualnej Polski – http://encyklopedia.wp.pl


Netopedia, Encyklopedia Nowych Technologii – http://netopedia.techtech.pl/netopedia


Wielka Encyklopedia PWN – http://encyklopedia.pwn.pl


WIEM - Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna – http://www.encyklopedia.pl


Serwis leksykony – http://leksykony.pl/muzea


Atlas geograficzny świata – http://sitesatles.comAtlas Polski – http://www.pilot.pl

Inne


Główny Urząd Statystyczny – http://www.stat.gov.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość