Strona główna

Karolina lewicka


Pobieranie 281.04 Kb.
Strona1/9
Data18.06.2016
Rozmiar281.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


WYŻSZA SZKOŁA

ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH

im. ks. Emila Szramka

w Tychach

Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych

Kierunek Zarządzanie i Marketing

KAROLINA LEWICKA


Działania reklamowe przedsiębiorstwa

na przykładzie biura turystycznego TRIADA

Praca licencjacka napisana

w Katedrze Zarządzania i marketingu

pod kierunkiem naukowym

Dr Katarzyny Bilińskiej-Reformat
Tychy 2008
Tychy, dnia…………………………


20 VI 2008r.


Karolina Lewicka

…………………………

/imię i nazwisko/


Nauk Społeczno-Ekonomicznych

…………………………

/wydział/


Zarządzanie i Marketing

…………………………

/kierunek/
OŚWIADCZENIE

Ś
„Działania reklamowe przedsiębiorstwa na przykładzie biura turystycznego Triada”


wiadom/a odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca licencjacka pt…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……..…….…………………………………………………………………………………………

została przeze mnie napisana samodzielnie.

Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

Ponadto niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur urzędowych związanych z uzyskaniem dyplomów lub tytułów zawodowych uczelni wyższej.

…………………………

/podpis autora pracy/


SPIS TREŚCI


WSTĘP 3

Rozdział 1 - Pojęcie reklamy 5

Rozdział 2 - Charakterystyka biura podróży TRIADA 24

Rozdział 3 - Działania reklamowe prowadzone przez biuro podróży TRIADA 42

PODSUMOWANIE 55

Załączniki 57

Spis tabel, wykresów i rysunków 58

Bibliografia 59

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM (ABSTRACT) 61
WSTĘP


Reklama jest jednym z kilku instrumentów, jakimi posługuje się firma w celu poinformowania klientów o swoim produkcie oraz zachęcenia ich do wyboru właśnie jej oferty, a nie ofert konkurencyjnych. Zasadniczym i stałym celem reklamy jest pomoc w tzw. umiejscawianiu oferty lub firmy na rynku, które to polega na budowaniu przekazu służącego zajęciu przez firmę pożądanej pozycji w świadomości odbiorców - reklama ma rodzić pozytywne postawy wobec marki, budzić chęć do zakupu i sprawić, by indywidualni konsumenci raz nabywszy reklamowany produkt, będą go kupować stale.

Specyfika reklamy usług turystycznych wynika z faktu, iż przedmiotem reklamy i oferty handlowej nie jest sama sfera usługi turystycznej, lecz również prezentacja otoczenia w jakim będzie świadczona usługa - dlatego reklama powinna pokazywać produkt na tle, na jakim oferta jest realizowana. Reklama, w szczególności na rynku usług turystycznych, jest w chwili obecnej najczęściej stosowaną i najbardziej zauważalną formą promocji, najskuteczniejszym środkiem pozwalającym przedsiębiorcy osiągnięcie założonych celów, najbardziej widocznym, najgłośniejszym, ale też i najdroższym instrumentem dialogu firmy z rynkiem.Celem pracy było ukazanie na przykładzie charakterystyki poczynań reklamowych biura podróży TRIADA istotności prowadzenia działań reklamowych oraz przedstawienie ich wpływu na rozwój firmy, pozyskiwanie klientów i wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej na rynku usług turystycznych.

Hipoteza pracy zakłada, że prawidłowo dobrane elementy kampanii reklamowych biura podróży TRIADA warunkują wzmocnienie się firmy na rynku, jej rozwój i pozyskiwanie klientów.

Zakres pracy:

- zakres przedmiotowy

Przedmiotem badań zawartych w niniejszej pracy są działania reklamowe podejmowane przez biuro podróży TRIADA.- zakres podmiotowy

Badanym podmiotem jest biuro podróży TRIADA S.A. - jedno z największych biuro podróży na polskim rynku i największy reklamodawca w branży turystycznej.- zakres przestrzenny

Dotyczy obszaru Polski, na którym prowadzi swą działalność omawiane biuro podróżyStruktura pracy:

Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia.

Rozdział pierwszy pracy stanowi część teoretyczną, opracowaną na podstawie literatury z dziedziny reklamy, opisujący miejsce reklamy w działalności przedsiębiorstwa, etapy jej powstawania i jej specyfikę na rynku turystycznym.

Rozdział drugi w całości poświęcono działalności biura podróży TRIADA w aspekcie charakterystyki obszaru działalności firmy, jej profilu i struktury organizacyjnej, a także przedstawiono otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa. Omówione zostały również szeroko pojęte zasoby przedsiębiorstwa.

Rozdział trzeci przedstawia dane dotyczące reklamy na rynku usług turystycznych i działania reklamowe prowadzone przez biuro podróży TRIADA. Pracę kończą wnioski i podsumowanie.

Źródła informacji i metodyka badań:

Praca napisana została w oparciu o literaturę książkową, pracę z dziedziny rynku biur podróży, materiały wewnętrzne TRIADY oraz dane pochodzące z Internetu. W pracy posłużono się metodą krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz metodą syntezy (na podstawie zdobytych informacji).Rozdział 1- Pojęcie reklamy
1.1. Miejsce reklamy w działalności przedsiębiorstwa

Pojęcie „reklama” jest trafnie kojarzone z promowaniem się. Wydaje się na nią od jednego do kilkudziesięciu procent wpływów ze sprzedaży. Definiujemy ją jako wszelkiego rodzaju płatną formę nieosobistej prezentacji oraz promocji pomysłów, dóbr lub usług przez określonego nadawcę.1 Zadaniem reklamy jest kreowanie popytu na produkt, usługę, style życia i realizowanie marzeń.2

Reklama towarzyszyła od początku rynkowym poczynaniom człowieka. Pierwszym narzędziem, jakiego używano dla zwrócenia uwagi na towar (usługę), był głos, a właściwie krzyk sprzedawcy. Nieznajomość pisma zarówno pośród przedstawicieli rzemiosła i handlu, jak i nabywców, była bezpośrednią przyczyną zastosowania rysunku w celach reklamowych. Temu też służyło używanie znaków przez producentów, wytwórców czy usługodawców, np. but oznaczał szewca. Zanim reklama przybrała formę współczesną, producenci i sprzedawcy podejmowali pewne działania perswazyjne w odniesieniu do swych klientów. Momentem przełomowym dla rozwoju reklamy stało się wynalezienie druku przez Jana Gutenberga. Dzięki niemu rozpowszechniło się wykonywanych na papierze druków reklamowych. Pojawiły się pierwsze drzeworyty będące prototypem plakatu. Typowy plakat o charakterze reklamowym upowszechnił się dopiero w osiemnastym wieku - towarzyszyły mu wizytówki, zbliżone do współczesnych folderów. Wynalazek druku umożliwił także we wszystkich większych miastach Europy rozwinięcie reklamy prasowej, która początkowo stanowiła dodatek do gazet o charakterze informacyjnym. Z czasem jednak zmianie uległ profil samej prasy, która stała się nową gałęzią gospodarczą. Reklama na znaczeniu zyskała w czasach nowożytnych, kiedy to burzliwie rozwijający się handel i przemysł zaczęły wspierać szeroko rozumiane przekazy drukowane, zaś prawdziwa rewolucja w tym zakresie nastąpiła z chwilą rozpowszechnienia się przekazów elektronicznych - radia, telewizji oraz Internetu. Wiązało się to niewątpliwie z postępującą globalizacją rynku, kryzysem nadprodukcji, wzrostem znaczenia jakości produktu, szerszym dostępem do informacji oraz postępem technicznym.3

Reklama jest ważnym elementem promotion mix - złożonej kompozycji środków o zróżnicowanych funkcjach i rożnej strukturze wewnętrznej wykorzystywanych w polityce komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, w której dominujące znaczenie posiadają cztery grupy instrumentów:

1. Reklama - instrument promocji będący bezosobową, płatną i adresowaną do masowego odbiorcy formą przekazywania informacji rynkowych przez określonego nadawcę
2. Sprzedaż osobista - instrument polegający na prezentowaniu oferty przedsiębiorstwa i aktywizowaniu sprzedaży za pomocą bezpośrednich kontaktów interpersonalnych sprzedawców z nabywcami

3. Promocja dodatkowa  - instrument promocji obejmujący zespół środków zwiększających stopień atrakcyjności produktu dla nabywców i podwyższających ich skłonność do zakupu


4. Public relation - propaganda marketingowa4

Podobnie jak cała promocja – zgodnie z regułą AIDA – reklama ma na celu:

A (attention) – przyciągnięcie uwagi;

I (interest) – wzbudzenie zainteresowania produktem, marką, firmą;

D (desire) – wzbudzenie pożądania, pragnienia posiadania;

A (action) – akcja, dokonanie zakupu

Mówiąc o reklamie można mieć na myśli zarówno określoną działalność promocyjną producenta, jak i zapewnienie konsumentowi możliwości dostępu do informacji gospodarczych. Reklama stanowi istotny element walki konkurencyjnej, budujący pomost pomiędzy towarem a pieniądzem uzyskiwanym w zamian5. Jest obecnie najskuteczniejszym środkiem pozwalającym na osiągnięcie przez przedsiębiorcę założonego celu gospodarczego, najbardziej widocznym, najgłośniejszym, ale też i najdroższym instrumentem oddziaływania firmy na rynek. Decyzja o jej wykorzystaniu, podobnie jak o wykorzystaniu wszystkich innych metod służących zwiększaniu konkurencyjności rynkowej firmy, zapada po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.6

Reklama nie musi być ładna, ciekawa i podobać się; znacznie ważniejsze jest to, czy jest skuteczna. Znanych jest wiele przykładów reklam, które budziły zachwyt swoją urodą, dowcipem, znakomitą reżyserią, a nie działały skutecznie. Jedynym sędzią mogącym ocenić klasę reklamy, jest konsument. Jeżeli nie wywiera na nim wrażenia, nie zachęca do zakupu reklamowanego produktu, to niezależnie od doskonałości swej reklamowej urody, jest kiepska. Konsument jest sędzią ostatecznym i bezlitosnym, dlatego też w rozwoju reklamy tak istotną rolę odgrywają badania konsumenckie. Reklamy nie da się budować w próżni. Każda adresowana jest do specyficznie określonej populacji docelowej; niekiedy celem reklamy jest pozyskanie konsumentów konkurencyjnej marki, czasami takich, którzy nigdy nie sięgali po nasz produkt.7

Wybierając środki reklamy (media) uwzględnić należy:  • możliwość wykorzystania lub przeciwstawienia się konkurentom na tym samy polu

  • dostępność poszczególnych środków przekazu dla odbiorców;

  • rozmiary rynku docelowego;

  • koszt całkowity i jednostkowy w danym medium (bardzo droga reklama w TV, docierająca do milionów konsumentów, w przeliczeniu kosztów całkowitych na koszt dotarcia do pojedynczego klienta może być wielokrotnie tańsza od kolorowej reklamy w eleganckim magazynie);

  • możliwości finansowania.

Po raz pierwszy badanie konsumentów potrzebne jest wtedy, kiedy chcemy wiedzieć, czy nasza strategia pozyskania potencjalnych konsumentów nie jest z góry skazana na niepowodzenie. Tak naprawdę, budowę nowej strategii reklamowej powinno poprzedzać badanie segmentacyjne całej populacji konsumentów tej kategorii produktów, do której należy nasza marka. By zaplanować dobrze kampanię i dobrać optymalny set kanałów komunikacji, powinniśmy wejść głębiej w konsumenta i określić, jak on żyje, jak wygląda jego dzień, co robi podczas weekendu, jak zmienia zachowania w ciągu roku. To doprowadzi nas do myślenia o pewnych momentach w jego życiu, kiedy myśli on o produkcie, kiedy decyduje się na zakup, kiedy konsumuje ten produkt. To ciągle nie wszystko. Musimy pamiętać o procesie decyzyjnym. Na jakim etapie tego procesu możemy najskuteczniej wpłynąć na zachowanie – w jakich okolicznościach, miejscach i w jakim czasie nasz konsument jest najbardziej otwarty na przekaz reklamowy. Jaki wobec tego należy wybrać model komunikowania się z klientem, jaki model reklamy – tego najbardziej spektakularnego oręża promocji?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość