Strona główna

Karolina lewicka


Pobieranie 281.04 Kb.
Strona9/9
Data18.06.2016
Rozmiar281.04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.3. Reklama w prasie i Internecie


TRIADA prowadzi całoroczną aktywność reklamową w prasie: w dziennikach i magazynach.

Dzienniki -

 • Gazeta Wyborcza „Turystyka” - IV okładka sobotniego dodatku "Turystyka"

 • Rzeczpospolita "Moje Podróże" - IV okładka piątkowego dodatku "Moje Podróże"

 • DZIENNIK - "Podróże" - IV okładka sobotniego dodatku "Podróże"

 • dzienniki lokalne w rejonach, w których TRIADA posiada własne salony
  sprzedaży (min. Dziennik Zachodni, Dziennik Bałtycki) 

Rysunek 8. Gazetka promocyjna TRIADYMagazyny

Najintensywniej kampania prasowa prowadzona jest w magazynach:
Rysunek 9. Magazyny, w których TRIADA prowadzi kampanię reklamową

Całoroczna współpraca z magazynami - przede wszystkim kobiecymi - polega w większości na zamieszczaniu reklam biura i organizowaniu konkursów z nagrodami.

Reklamy z dziennikach i magazynach mają wyraźne zalety i wady.

Do ich zalet należą:


 • duża częstotliwość publikacji,

 • szeroki odbiór z powodu dużej liczby czytelników,

 • relatywnie niskie koszty, które maleją wraz ze zmniejszeniem zasięgu kolportażu,

 • dobre „pokrycie” informacją określonego obszaru,

 • duża szybkość przekazu informacji,

 • możliwość wprowadzania „pomostów reklamowych”, umożliwiających szybkie reakcje konsumentów ( np. dziennik może obok ogłoszenia umieszczać kupony do wycięcia, wysyłane do zainteresowanych z prośbą o dalsze informacje lub rezerwację).

Do wad reklamy prasowej zalicza się natomiast:

 • „krótkie życie” (gazetę zwykle wyrzuca się po przeczytaniu),

 • brak zainteresowania większości czytelników treścią ogłoszenia,

 • zagubienie reklamy turystycznej w nawale innych reklam,

 • niska jakość przekazu wizualnego, który w reklamie turystycznej pełni ważną rolę z powodu konieczności precyzyjnego posługiwania się kolorem.

Mimo wyraźnych wad kampanii prasowej, TRIADA nie szczędzi funduszy na ten środek przekazu - wydatki na wykup miejsca reklamowego w dziennikach i magazynach plasują się tuż za wydatkami na reklamę telewizyjną. Nieprzypadkowy jest również wybór magazynów - oprócz specjalistycznych, traktujących o podróżach - np. Voyage, TRIADA zamieszcza swoje reklamy głównie w magazynach kobiecych, gdyż to przede wszystkim Panie zajmują się planowaniem wakacji dla swoich rodzin. Reklama prasowa TRIADY spełnia funkcję opisową - wymogiem jej jest zapewnienie przejrzystego układu, który zachęci do czytania, uwypuklania w tekście walorów towarów lub usług i umieszczeniem argumentów za jego kupnem. Występujący obok ilustracji tekst jest opisem załączonego rysunku, a w szczególności tych elementów, które mają zachęcać czytelnika do zakupu.
Dla branży usług turystycznych marka i zaufanie dla firmy odgrywa znacząca rolę. Stąd wizerunkowe kampanie reklamowe firm turystycznych są realizowane w mediach tradycyjnych. Jednak, podobnie jak w przypadku nieruchomości czy motoryzacji, usługi agencji i firm turystycznych nie mają charakteru masowego, więc faktyczna promocja konkretnych usług i oferty odbywa się w Internecie. Wciąż rosnąca dostępność do informacji oraz specjalizacja ofert handlowych wymusza na firmach zmianę sposobu promocji i reklamy. Sieć ułatwia wyszukiwanie i porównywanie ofert, sprawdzanie wiarygodności biura turystycznego czy uzyskanie innych przydatnych informacji o miejscu przeznaczenia.

Rysunek 10. Reklama internetowa TRIADY


Poza tym, w branży turystycznej szczególne znaczenie ma czas życia oferty.60

Reklama internetowa TRIADY to przede wszystkim przebudowany w 2006 r. serwis internetowy www.triada.pl. Zmieniona została  zarówno szaty graficzna, jak i mechanizmy prezentacji i zamawiania oferty - na stronie tej można dokonać całego procesu zakupowego. W 2007 r. przeprowadziła dwie intensywne kampanie reklamowe na portalach ONET i Wirtualna Polska oraz w wyszukiwarkach. Dodatkowo, TRIADA prowadzi mailing do stałych klientów, w którym informuje o swojej ofercie rabatowej. 

Działanie reklamowe TRIADY odnoszą sukcesy, gdyż ich punktem wyjścia jest założenie, iż potencjalny klient zostanie skutecznie zachęcony do zakupu tylko wówczas, gdy dostrzeże w zawieranej transakcji korzyść dla siebie lub bliskich mu osób. Kampanie reklamowe przynoszą najlepsze efekty, gdy są prowadzone na wielka skalę, przy użyciu środków o właściwym zasięgu oddziaływania. Skuteczność reklamy jest tym większa, im częściej i na więcej sposobów „atakuje się” świadomość potencjalnego nabywcy. Rynek biur podróży jest stosunkowo szeroki, więc TRIADA korzysta z nośników, które docierają do milionów odbiorców - telewizja, radio czy prasa. Największą uwagę TRIADA przykłada do reklamy w telewizji - ta, stosując jednocześnie obraz i kolor, może relatywnie najbardziej wiernie przekazać walory krajobrazu i innych oferowanych atrakcji oraz wytworzyć interesujący „image” produktu.

PODSUMOWANIE


Dobrze przeprowadzona kampania reklamowa, zawierająca łatwy do zrozumienia, prosty przekaz jest istotnym, jeśli nie najistotniejszym, czynnikiem wpływającym na pozyskiwanie przez biuro podróży TRIADA klientów i umacnianiu się marki na rynku. Działania reklamowe nie mogą być przypadkowe i nieodpowiednio dobrane - pokutuje to niezrozumieniem i brakiem akceptacji dla reklamy, a co za tym idzie - dla firmy.

Każdy reklamodawca powinien być świadomy celów i korzyści wnikających z dobrze przeprowadzonej kampanii reklamowej. Przedsiębiorstwo musi pamiętać iż nadrzędnym celem reklamy jest wpłynięcie na poglądy i zachowania odbiorców, nie zaś zrozumienie czy docenienie reklamy.

Na podstawie analizy działalności reklamowej biura podróży TRIADA można stwierdzić, że kampanie reklamowe TRIADY odnoszą sukcesy, gdyż potencjalny klient zostaje zachęcony do zakupu dostrzegając w zawieranej transakcji taką korzyść, jakiej nie może mu zapewnić żadne inne biuro podróży. Wiedza i doświadczenie pracowników TRIADY z zakresu omawianych działań pozwala firmie ustrzec się błędów spowodowanych niewłaściwym doborem środków reklamowych czy złym określeniem segmentu klientów. Co więcej, prawidłowo zbudowana kampania reklamowa pozwala TRIADZIE być jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych biur podróży w Polsce.

Podsumowując, można stwierdzić, że cel pracy został osiągnięty. Procesy reklamowe zostały jasno przedstawione na przykładzie biura podróży TRIADA. Ponadto, ukazano ich wpływ na rozwój firmy oraz pozycje na rynku usług turystycznych. Postawiona na początku pracy hipoteza zakładająca, iż odpowiednio dobrane elementy kampanii warunkują wzmocnienie marki na rynku, jej rozwój i pozyskiwanie klientów, została zweryfikowana.

Zawarte w pracy rozważania można sprowadzić do następujących wniosków:


 • Odpowiednio dobrana kampania reklamowa jest kluczowym elementem zdobywania nowych klientów i przekonywania do siebie starych.

 • Reklama jest istotnym elementem tworzącym wizerunek marki.

 • Kampanie reklamowe przynoszą najlepsze efekty, gdy są prowadzone na wielką skalę, przy użyciu środków o właściwym zasięgu oddziaływania.

 • Reklama stanowi istotny element walki konkurencyjnej, budujący pomost pomiędzy towarem a pieniądzem uzyskiwanym w zamian

 • Prawidłowo zbudowana kampania reklamowa warunkuje wzrost sprzedaży i poprawę znajomości marki.

 • Biuro podróży TRIADA cechuje wysoka skuteczność działań reklamowych, przekładająca się na rozpoznawalność marki.

Poprzez konsekwentną realizację celów we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa forma TRIADA jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku usług turystycznych.

Załączniki


PRZYKŁAD BRIEFU
NAZWA FIRMY………………………………

NAZWA KAMPANII………………………….


1.0. OPIS PRODUKTU

1.1 Historia produktu – kiedy został wprowadzony, czy był modyfikowany.

1.2. Faza istnienia.

1.3. Unikatowe cechy produktu – cena, jakość, unikatowa propozycja sprzedaży.

1.4. Sposób, w jak klienci postrzegają markę – charakterystyka emocjonalna i racjonalna.

1.5. Informacje na temat zmian w sprzedaży produktu w okresie dwóch lat – wzrost, spadek, stagnacja.

1.6. Dostępność produktu na rynku.

2.0. OPIS RYNKU

2.1. Najważniejsi konkurenci na rynku – opis porównywalnych produktów.

2.2. Udział w rynku.

2.3. Sezonowość sprzedaży.

2.4. Najważniejsze rynki.

3.0. GRUPA DOCELOWA

3.1. Charakterystyka socjo-demograficzna – wiek, płeć, miejsce zamieszkania, dochody.

3.2. Styl życia – zainteresowania, poglądy, sposób spędzania wolnego czasu.

3.3. Opis poprzednich działań promocyjnych i ich skutków.

3.4. Sposób kupowania i używania produktu.

4.0. KAMPANIA PROMOCYJNA

4.1. Cel kampanii – zmiana pozycjonowania produktu, wzrost świadomości marki, poszerzenie grupy konsumentów, wprowadzenie produktu na rynek.

4.2. Brzmienie obietnicy dotyczącej produktu i sposób jej poparcia.

4.3. Czas trwania kampanii.

4.4. Obszar, na którym kampania ma być prowadzona.

4.5. Proponowane media.

4.6. Budżet kampanii.

5.0. UWAGI

6.0.ZAŁĄCZNIKISpis tabel, wykresów i rysunków


Tabela 1. Planowanie mediów i nośników reklamy 17

Tabela 2. Przykładowe wskaźniki wyników kampanii 19

Tabela 3. Podział rynku turystycznego 21

Tabela 4. Cechy reklamy usług turystycznych 22

Tabela 5. Szacunkowa liczba klientów biur podróży w roku 2007 31

Tabela 6. TRIADA - analiza SWOT 40

Tabela 7. Charakterystyka podstawowych mediów 44
Wykres 1 Spontaniczna znajomość marki 32

Wykres 2 Całkowita znajomość marki 33

Wykres 3 Różnorodność ofert biur podróży 35

Wykres 4 Porównanie cenowe ofert biur podróży 36

Wykres 5. Spontaniczna znajomość reklam 45

Wykres 6. Zainteresowanie reklamami 46

Wykres 7. Systematyczność reklamy 47


Rysunek 1 Kołowy cykl planowania reklamy wg. ST. Kinga 11

Rysunek 2. Logo biura podróży TRIADA i marki SKY CLUB 25

Rysunek 3. Narody biura podróży TRIADA 34

Rysunek 4. Odziały firmowe TRIADY 37

Rysunek 5 Banery reklamowe TRIADY na meczu Legii W-wa 38

Rysunek 6. Spoty telewizyjne TRIADY 49

Rysunek 7. Spoty sponsorskie 49

Rysunek 8. Gazetka promocyjna TRIADY 52

Rysunek 9. Magazyny, w których TRIADA prowadzi kampanię reklamową 52

Rysunek 10. Reklama internetowa TRIADY 54
Bibliografia

Publikacje książkowe:


 1. Altkorn J., Marketing w Turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

 2. Bielski I., Współczesny marketing, wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2006

 3. Budzyński W., Reklama - techniki skutecznej perswazji. Poltext, Warszawa 2003

 4. Davies P., Pardey D., Marketing w praktyce, Zeszyt 3, Instrumenty polityki  marketingowej, wyd. Komsoft, Rzeszów 1994

 5. Kaczmarek J., Włodarczyk B., Stasiuk A., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

 6. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2002

 7. Kaznowski D., Nowy marketing w Internecie, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2007

 8. Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997

 9. Kotler Ph., Marketing, Wydawnictwo REBIS, 2005

 10. Kotler Ph., Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994

 11. Mazurkiewicz A,, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002

 12. Młynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1995

 13. Mruk H. (red). Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa 2004

 14. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999

 15. Nowak W.P., Media planning, Marketingowy dom wydawniczy Proteus, Kraków 2001

 16. Panasiuk A. (red), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

 17. Panasiuk A. (red), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

 18. Rapacz A. (red), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001

 19. Sztucki T., Promocja, sztuka pozyskania nabywców, wyd. Agencja Wydawnicza Placed, Warszawa 1995,

 20. Szymoniuk B. (red), Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006Inne pozycje:


 1. eGospodarka, artykuł skuteczna kampania reklamowa, http://www.egospodarka.pl/

 2. Euroinfo http://www.euroinfo.org.pl/

 3. GITI - prawo i reklama http://www.giti.pl/

 4. Opracowanie Instytutu Turystyki, Rynek biur podróży 2007. Dynamika, wskaźniki, prognozy, wersja PDF

 5. Strona Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/

 6. Strona biura podróży ITAKA http://www.itaka.pl/

 7. Strona biura podróży Neckermann http://www.neckermann.pl/

 8. Strona biura podróży TRIADA http://www.triada.pl/

 9. Strona biura podróży TUI http://www.tui.pl/

 10. Strona biura podróży ORBIS http://www.orbistravel.com.pl/
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM (ABSTRACT)


This bachelor thesis concerns advertising actions lead by the company – the idea was to show the importance of advertising actions and to present their influence on the company's development, gathering customers and amplifying an advantage in competition on the tourist services market. All that was written on the example of the TRIADA tourist agency.

This thesis was written on the basis of the marketing and publicity literature, tourist agency's in-home documents, information gathered via Internet, and the document containing information about tourist services market.This work consists of three chapters:

Chapter One is the theoretical part describing history of the publicity, its place in the company's activity, stages of developing an advertising campaign – its goals, parameters, media and ways to measure its effectivenes (focusing on the tourist services market).

Chapter Two describes TRIADA's activity, its market, profile and organization structure. In this chapter there was presented TRIADA's outer enviroment, their customers, tourits services market share, attractivenes of their offer, distribution system and the price strategy. There was SWOT analysis done as a part of building the advertising strategy in the TRIADA tourist agency.

Chapter Three presents information concerning advertising on the tourist services market and advertising actions lead by the TRIADA tourist agency. Consistent realization of the planned marketing and advertising actions made TRIADA the most recognizable company on the polish tourist services market.

1 Ph. Kotler, Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s.547

2 B. Szymoniuk (red), Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 5

3 http://www.giti.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=32

4 T. Sztucki, Promocja, sztuka pozyskania nabywców, Agencja Wydawnicza Placed, Warszawa 1995, s. 19.

5 P. Davies, D. Pardey, Marketing w praktyce, Zeszyt 3, Instrumenty polityki  marketingowej, wyd. Komsoft, Rzeszów 1994, s. 166.

6 I.Bielski , Współczesny marketing, wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2006, s. 394

7 W.P. Nowak, Media planning, Marketingowy dom wydawniczy Proteus, Kraków 2001, s. 91

8W. Budzyński, Reklama - techniki skutecznej perswazj, wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003, s.32.

9 W.P. Nowak, Media planning, Marketingowy dom wydawniczy Proteus, Kraków 2001, s. 91

10 W.P. Nowak, Media planning, Marketingowy dom wydawniczy Proteus, Kraków 2001, s. 100


11 J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 2002, s. 34-48

12 W. Budzyński, Reklama - techniki skutecznej perswazji, wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003, s. 52-53

13 http://www.egospodarka.pl/17829,Skuteczna-kampania-reklamowa,1,20,2.html

14 W.P. Nowak, Media planning, Marketingowy dom wydawniczy Proteus, Kraków 2001, s. 107

15


16 . http://www.egospodarka.pl/17829,Skuteczna-kampania-reklamowa,1,20,2.html

17 H. Mruk (red), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 330

18 W.P. Nowak, Media planning, Marketingowy dom wydawniczy Proteus, Kraków 2001, s. 114

19 W.P. Nowak, Media planning, Marketingowy dom wydawniczy Proteus, Kraków 2001, s. 115

20 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 137-138

21 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/docoutils/fiches/PL/08_PL.pdf

22 A. Panasiuk (red), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 130

23 S. Młynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1995, s. 9

24 A. Panasiuk (red), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 24

25 J. Altkorn, Marketing w Turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 19

26 A. Panasiuk (red), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s 116-118

27A. Panasiuk (red), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 25

28A. Rapacz (red), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s 177-178

29 A, Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002, s. 326

30 J. Kaczmarek, B. Włodarczyk, A.Stasiuk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 229

31 http://www.euroinfo.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=%2066

32 http://www.triada.pl/o_nas.php

33 http://www.triada.pl/o_nas.php

34 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 71-74

35 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 80

36 http://www.orbistravel.com.pl/index.php?page=10&sk=onas&pt=O%20nas

37 http://www.itaka.pl/strony/2/i/5.php

38 http://www.tui.pl/otui/index.php

39 http://www.neckermann.pl/O-Nas/Biura-W-Polsce.html

40 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 80

41 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s.81

42 Rynek biur podróży w Polsce. Synteza, Instytut Turystyki, Warszawa, 2007 r

43 http://www.triada.pl/o_nas.php

44 http://www.triada.pl/o_nas.php

45 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s.87

46 http://www.triada.pl/o_nas.php

47 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s.88

48 J. Altkorn, Marketing w Turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 115

49 http://www.triada.pl/o_nas.php

50 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 89

51 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 91-92

52 http://www.triada.pl/strony/2/i/125.php

53 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 117

54 Ph. Kotler, Marketing, Wyd. REBIS, 2005, s.102-104

55 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 148-149

56 http://www.triada.pl/badania.php

57 http://www.triada.pl/reklama_telewizyjna.php

58 http://www.triada.pl/strony/2/i/42.php

59 http://www.triada.pl/

60 D. Kaznowski, Nowy marketing w Internecie, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2007, s. 136

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość