Strona główna

Karta charakterystyki 60 Data sporządzenia: 20. 03. 2007


Pobieranie 53.19 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar53.19 Kb.

Płyn do mycia szyb /
KARTA CHARAKTERYSTYKI 60


Data sporządzenia: - 20.03.2007

Data aktualizacji: - 20.08.2008 1. Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikacja preparatu

Płyn do mycia naczyń

cytryna


1.2 Zastosowanie preparatu

Preparat przeznaczony do mycia naczyń.

1.3 Identyfikacja przedsiębiorstwa


Zakład Wielobranżowy HEGA s.c.

Ul. Zgierska 250/252

91-364 Łódź

tel. 42 717 53 57


Kontakt w sprawie karty charakterystyki: Piotr Gawłowski; biuro@hega.pl

1.4 Telefon alarmowy


tel. +48 42 7175357 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Tel. Alarmowy 988, z telefonów stacjonarnych 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce 0-10xx 42 631 47 24 1. Identyfikacja zagrożeń

Preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. Nr 11, poz. 84) z późniejszymi zmianami.

 1. Skład/Informacja o składnikach

Nazwa

% wag.

Nr CAS

Nr WE (EINECS)

Nr rejestracji

Symbole zagrożenia

Zwroty zagrożenia

Oksyetylowany siarczan alkilosodowy (10-C16)

< 5%

68585-34-2

polimer

-

Xi

R38-41

Alkilobenzenosulfonian sodu 50% w wodzie

< 5%

25155-30-0

246-680-4

-

Xi, Xn

R36/38, R22

 1. Pierwsza pomoc

Uwagi ogólne:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać kartę charakterystyki, opakowanie produktu lub etykietę.

Wdychanie:

W zatruciach inhalacyjnych wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podać tlen. Jeżeli dolegliwości nie ustępują zapewnić pomoc medyczną.

Kontakt ze skórą:

W razie kontaktu ze skórą/odzieżą, odzież zdjąć, skażone miejsca obmyć dużą ilością wody. Koncentracja u osób uczulonych może wywoływać reakcję alergiczną.

Kontakt z oczami:

W razie kontaktu z oczami natychmiast przepłukiwać dużą ilością wody, przez co najmniej 15 min. Koniecznie skonsultować się z lekarzem.

Spożycie:

W razie spożycia nie wywoływać wymiotów. Nie podawać żadnych środków zobojętniających. Zapewnić pomoc medyczną.
 1. Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze:


Pożary w obecności preparatu gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów.

Szczególne zagrożenia:

Niepalna ciecz.


Inne informacje:

Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia.Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:

Środki ochrony dróg oddechowych, pełne ubranie ochronne.
 1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności


Stosować rękawice ochronne gumowe, gogle ochronne lub osłonę twarzy, odzież ochronną.

W przypadku dużych awarii usunąć z obszaru zagrożenia osoby postronne.

Produkt może powodować śliskość powierzchni. Usunąć źródła zapłonu. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać wdychania par. W przypadku awarii w zamkniętym pomieszczeniu zapewnić skuteczną wentylację/wietrzenie.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, ścieków, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. W przypadku uwolnienia do środowiska dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze.Metody oczyszczania/usuwania

O ile to możliwe zlikwidować wyciek – zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu ochronnym. Przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, rozlaną ciecz odpompować lub zebrać materiałem sorpcyjnym ( piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna substancja wiążąca, trociny) do oznakowanego pojemnika, przekazać do utylizacji. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 1. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie


Postępowanie z preparatem:

Produkt niepalny.

Podczas ciągłych prac i kontaktu z preparatem zaleca się stosować rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież ochronną. Preparat przechowywać w zamkniętych i oznakowanych opakowaniach.

Magazynowanie:

Preparat przechowywać w oznakowanych, zamkniętych opakowaniach handlowych w temperaturze 5 - 30 OC, w suchym dobrze wentylowanym, zamkniętym, o nienasiąkliwej podłodze pomieszczeniu.

Większe pojemniki należy przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach magazynowych, z nienasiąkliwą i łatwo zmywalną podłogą.

Specyficzne zastosowania:

Brak.
 1. Kontrola narażenia i środki kontroli indywidualnejŚrodki ochrony indywidualnej:

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 21 grudnia 2005 r. w spawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, póz. 2173)Ochrona dróg oddechowych:nie wymagane

Ochrona oczu:Okulary ochronne

Ochrona rąk:Rękawice ochronne gumowe 1. Właściwości fizyczne i chemiczne


Informacje ogólne:

postać fizyczna – ciecz koloru żółtego;

zapach – cytryny;
Ważne informacje dla bezpieczeństwa zdrowia i środowiska:
pH 1% roztworu – 5,0 – 8,0;

temperatura wrzenie – nie określono

temperatura topnienia – nie określono

temperatura zapłonu – nie określono

palność – nie określono

właściwości wybuchowe – nie określono

właściwości utleniające – nie określono

prężność par – nie określono

gęstość w 20C – 1,010  1,045/cm3;

rozpuszczalność w wodzie – rozpuszczalny;

rozpuszczalność w innych

rozpuszczalnikach – nie określono

współczynnik podziału

n-oktanol/woda – nie określono

lepkość - nie określono

gęstość - nie określono

szybkość parowania - nie określono 1. Stabilność i reaktywność.


Stabilność:

W temperaturze od 5 – 30oC preparat jest stabilny.Warunki i materiały, których należy unikać:

wysokiej temperatury, jonami metali, mocnymi kwasami, środkami utleniającymi,Niebezpieczne produkty rozkładu:

Podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne gazy.
 1. Informacje toksykologiczne

Działanie na skórę: przy dłuższym kontakcie powoduje zaczerwienienie

Działanie na oczy: może powodować silne zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówki, może prowadzić do nieodwracalnych zmian. Symptomy mogą wystąpić z opóźnieniem.

Spożycie: może wywołać podrażnienie śluzówki jamy ustnej, przełyku i żołądka.

Inhalacja: wdychanie oparów lub rozpylonego produktu może wywołać podrażnienie dróg oddechowych. Symptomy mogą wystąpić z opóźnieniem.

Ostra toksyczność dla składników:
Alkilobenzenosulfonian sodu 50% w wodzie

Ostra toksyczność - doustnie: LD50 500-1000 mg/kg(szczur)

Ostra toksyczność - skóra: LD50 brak danych
Oksyetylowany siarczan alkilosodowy (10-C16)

Ostra toksyczność doustnie LD50 >2000 mg/kg (szczur)
 1. Informacje ekologiczne

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska

Zgodnie z deklaracja dostawców, środki powierzchniowo czynne użyte w produkcie są biodegradowalne w rozumieniu Dyrektyw UE 73/404/EEC i 73/405/EEC wraz z ich poprawkami. 1. Postępowanie z odpadami

Preparat najlepiej zużyć w całości.

Puste opakowania można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych.

Nie mieszać z innymi odpadami, niszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów.Kod odpadu:

07 06 99 Inne nie wymienione odpady

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych ( dla butelki)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury ( dla kartonu)

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628) z póź. zmianami.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206)


 1. Informacje o transporcie

Preparat nie jest przedmiotem przepisów ADR.

 1. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Kartę charakterystyki preparatu sporządzono w oparciu o następujące przepisy:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. Nr 11/2001, poz. 84) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Nr 140/2002, poz. 1171).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz. U. Nr 171/2003, poz. 1666).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 173/2003, poz. 1679) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 201/2005, poz. 1674).

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 199/2002 poz. 1671) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) z późniejszymi zmianami..

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63/2001, poz. 638) z późniejszymi zmianami..

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. Nr 21/1998, poz.94) z późniejszymi jej zmianami

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII

Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,

zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE)

Nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE


 1. Inne informacje

Zwroty wskazujące możliwe zagrożenia z punktu 2:


Xi - Substancja drażniąca

Xn - Substancja szkodliwa

F - Substancja wysoce łatwopalna

R 11 - Produkt wysoce łatwopalny

R 20 - Działa szkodliwie na drogi oddechowe,

R 21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą,

R 22 - Działa szkodliwie po połknięciu

R 36 - Działa drażniąco na oczy

R 37 - Działa drażniąco na drogi oddechowe

R 38 - Działa drażniąco na oczy.

R 67 - Pary mogą wywoływać senności i zawroty głowy
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

Produkt należy używać zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie oraz w niniejszej Karcie Charakterystyki Produktu.Produkt nie wymaga specjalnego traktowania.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość