Karta charakterystyki preparatu chemicznegoPobieranie 51.88 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar51.88 Kb.

“NOBILES” KFFiL Formularz FQ 4/02/00/02

Sp. z o.o. Data / Wydanie 08.1999/4


Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Nazwa produktu: AKRYL PLUS NOBIPOL

Wydanie: 5

Nr karty: KW- F 16/5 Data wydania: 20.08.2003

SWW: 1316-1x Data aktualizacji: 20.08.2003

PKWiU: 24.30.11-50.10 Strona / 5


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Producent: „NOBILES” Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel. 998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia tel. 0800 154 075

Dział Rozwoju tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: AKRYL PLUS NOBIPOL

Nazwa techniczna/chemiczna: Farby emulsyjne akrylowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Skład i informacja o składnikach

Farba emulsyjna akrylowa Akryl Plus Nobipol jest zgodna z wymaganiami normy PN-C-81913:1998

Właściwości chemiczne: zawiesina pigmentów, wypełniaczy i środków pomocniczych w wodnej dyspersji żywicy akrylowej.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110).

Składniki niebezpieczne Nr CAS % wag. Symbol Frazy R,S

brak


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny. • Zagrożenie dla zdrowia

---

 • Zagrożenie dla środowiska

---

 • Zagrożenie pożarowe

---

 • Zagrożenie fizyczne/chemiczne

---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pierwsza pomoc

Przy nadmiernej ekspozycji zapewnić dobrą wentylację.
 • W przypadku kontaktu ze skórą


Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodę z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników!
 • W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Skontaktować

się bezzwłocznie z lekarzem.


 • W przypadku połknięcia

W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów.

 • Wskazówki ogólne

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.


W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Postępowanie w przypadku pożaru

Właściwe środki gaśnicze: Produkt jest roztworem wodnym i nie może się palić dopóki nie odparuje woda. W przypadku odparowania wody, pozostałość może podtrzymywać pożar. W takich przypadkach, jako środków gaśniczych można używać pianę, mgłę wodną lub dwutlenek węgla.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • Ochrona osobista


Unikać kontaktu ze skórą, oczami.

 • Ochrona środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.

 • Metody oczyszczania i zbierania

Większe wycieki ograniczyć nasypem zebrać i przepompować do zbiornika, mniejsze zebrać niepalnym materiałem absorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią, ziemią okrzemkową i umieścić w pojemniku w celu utylizacji


(patrz punkt 13). Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem (np. szmatką, gąbką). Nie używać rozpuszczalników.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie

 • Postępowanie z preparatem

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić materiał przed zamarznięciem. Unikać kontaktu ze skórą, oczami. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8. • Magazynowanie

Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji, znacznie powyżej temperatury krzepnięcia. Przechowywanie w temperaturach niższych niż temperatura krzepnięcia może być szkodliwe dla wyrobu. Chronić przed nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej:

---


 • Ochrona rąk

---

 • Ochrona skóry

---

 • Ochrona dróg oddechowych

---

 • Ochrona oczu

---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Właściwości fizykochemiczne


Parametr

Wartość

Postać:

ciecz

Kolor:

zgodny z wzorcem

Zapach:

charakterystyczny dla dyspersji akrylowo-styrenowej

Temperatura krzepnięcia / zakres oC (woda):

0

Temperatura wrzenia / zakres oC (woda):

100

Temperatura zapłonu (oC):

-

Zapalność(ciało stałe, gaz):

-

Temperatura samozapłonu(oC):

-

Granice wybuchowości:
Dolna (20oC), %obj.:

-

Górna (100oC), %obj.:

-

Prężność par 20 oC mbar (woda):

-

Gęstość (20 oC ), g/cm3:

najwyżej 1.50

Gęstość par wzgl. powietrza:

-

Rozpuszczalność w wodzie (20 olC ):

zupełna

PH przy ( g/l wody) (20 oC ):

8-9

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda):

-

Czas wypływu (20 oC ) s kubek wypływowy Φ6 mm

z dnem stożkowym co najmniej:20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Stabilność i reaktywność

 • Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania. Produkt należy chronić przed mrozem, gdyż może to pogorszyć jego jakość.

 • Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozpadu:

W wysokiej temperaturze mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy (tlenek węgla, dwutlenek węgla).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu. • W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

---

 • W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować przejściowe podrażnienie.

 • W przypadku kontaktu z oczami

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie lub zapalenie spojówek.

 • W przypadku połknięcia

Połknięcie większej ilości produktu może spowodować niedyspozycję, zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tych produktów.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.

Produkt nie może być odprowadzany do ścieków bez wstępnej obróbki (biologiczne instalacje klarujące).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Postępowanie z odpadami

Pozostałości lub rozlane produkty należy usuwać jako odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich ) kod 08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

Produkt należy utylizować poprzez koagulację, zobojętnianie i dekantację, odfiltrować i części stałe spalić.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Informacje o transporcie

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w sensie przepisów transportowych.

Transportowanie zgodnie z :

ADR (drogowy): -

RID (kolejowy): -

IMDG(morski): -

ICAO/IATA(lotniczy): -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).kategoria niebezpieczeństwa

brak


rodzaj zagrożenia

brak


warunki bezpiecznego stosowania

S2 - chronić przed dziećmi


Źródła podstawowych uregulowań prawnych

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

 6. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

 7. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

 11. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

 12. Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz. 1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

13. Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

14. Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

15. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

16. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78) 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Inne informacje

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Beata Górkiewicz, Grażyna Piątkowska

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy