Strona główna

Karta charakterystyki preparatu chemicznego


Pobieranie 51.88 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar51.88 Kb.

“NOBILES” KFFiL Formularz FQ 4/02/00/02

Sp. z o.o. Data / Wydanie 08.1999/4


Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Nazwa produktu: AKRYL PLUS NOBIPOL

Wydanie: 5

Nr karty: KW- F 16/5 Data wydania: 20.08.2003

SWW: 1316-1x Data aktualizacji: 20.08.2003

PKWiU: 24.30.11-50.10 Strona / 5


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Producent: „NOBILES” Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o.

87-800 Włocławek , ul. Duninowska 9

tel. +48 54 23 00 000 , 41 14 000

fax.+48 54 23 00 600 , 41 14 600

Telefon alarmowy w przypadku pożaru:

tel. 998, +48 54 23 00 200 , 41 14 200

Informacje o produkcie:

Bezpłatna Infolinia tel. 0800 154 075

Dział Rozwoju tel. +48 54 23 00 317, 41 14 370

Dział Obsługi Klienta tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu: AKRYL PLUS NOBIPOL

Nazwa techniczna/chemiczna: Farby emulsyjne akrylowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Skład i informacja o składnikach

Farba emulsyjna akrylowa Akryl Plus Nobipol jest zgodna z wymaganiami normy PN-C-81913:1998

Właściwości chemiczne: zawiesina pigmentów, wypełniaczy i środków pomocniczych w wodnej dyspersji żywicy akrylowej.

Substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110).

Składniki niebezpieczne Nr CAS % wag. Symbol Frazy R,S

brak


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny.---

 • Zagrożenie dla środowiska

---

 • Zagrożenie pożarowe

---

 • Zagrożenie fizyczne/chemiczne

---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pierwsza pomoc

 • W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Przy nadmiernej ekspozycji zapewnić dobrą wentylację.
 • W przypadku kontaktu ze skórą


Zdjąć poplamioną odzież. Skórę przemyć dokładnie wodę z mydłem, lub odpowiednim środkiem czyszczącym do skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników!

Natychmiast przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Skontaktować

się bezzwłocznie z lekarzem.


 • W przypadku połknięcia

W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Osobę poszkodowaną ułożyć wygodnie. Nie WYWOŁYWAĆ wymiotów.

 • Wskazówki ogólne

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.


W żadnym przypadku osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do ust.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Postępowanie w przypadku pożaru

Właściwe środki gaśnicze: Produkt jest roztworem wodnym i nie może się palić dopóki nie odparuje woda. W przypadku odparowania wody, pozostałość może podtrzymywać pożar. W takich przypadkach, jako środków gaśniczych można używać pianę, mgłę wodną lub dwutlenek węgla.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • Ochrona osobista


Unikać kontaktu ze skórą, oczami.

 • Ochrona środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.

Większe wycieki ograniczyć nasypem zebrać i przepompować do zbiornika, mniejsze zebrać niepalnym materiałem absorpcyjnym, np. piaskiem, ziemią, ziemią okrzemkową i umieścić w pojemniku w celu utylizacji


(patrz punkt 13). Małe ilości zetrzeć chłonnym materiałem (np. szmatką, gąbką). Nie używać rozpuszczalników.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie

 • Postępowanie z preparatem

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić materiał przed zamarznięciem. Unikać kontaktu ze skórą, oczami. Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony osobistej: patrz punkt 8. • Magazynowanie

Magazynować w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie działającej wentylacji, znacznie powyżej temperatury krzepnięcia. Przechowywanie w temperaturach niższych niż temperatura krzepnięcia może być szkodliwe dla wyrobu. Chronić przed nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowanie należy szczelnie zamykać i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, nie spożywać pokarmów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej:

---


 • Ochrona rąk

---

 • Ochrona skóry

---

 • Ochrona dróg oddechowych

---

 • Ochrona oczu

---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Właściwości fizykochemiczne


Parametr

Wartość

Postać:

ciecz

Kolor:

zgodny z wzorcem

Zapach:

charakterystyczny dla dyspersji akrylowo-styrenowej

Temperatura krzepnięcia / zakres oC (woda):

0

Temperatura wrzenia / zakres oC (woda):

100

Temperatura zapłonu (oC):

-

Zapalność(ciało stałe, gaz):

-

Temperatura samozapłonu(oC):

-

Granice wybuchowości:
Dolna (20oC), %obj.:

-

Górna (100oC), %obj.:

-

Prężność par 20 oC mbar (woda):

-

Gęstość (20 oC ), g/cm3:

najwyżej 1.50

Gęstość par wzgl. powietrza:

-

Rozpuszczalność w wodzie (20 olC ):

zupełna

PH przy ( g/l wody) (20 oC ):

8-9

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda):

-

Czas wypływu (20 oC ) s kubek wypływowy Φ6 mm

z dnem stożkowym co najmniej:20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Stabilność i reaktywność

 • Stabilność

Produkt stabilny pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania. Produkt należy chronić przed mrozem, gdyż może to pogorszyć jego jakość.

 • Reaktywność

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozpadu:

W wysokiej temperaturze mogą wydzielać się toksyczne gazy i dymy (tlenek węgla, dwutlenek węgla).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Informacje toksykologiczne

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu. • W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

---

 • W przypadku kontaktu ze skórą

Powtarzający się lub długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować przejściowe podrażnienie.

Przy zachlapaniu oczu może wystąpić podrażnienie lub zapalenie spojówek.

 • W przypadku połknięcia

Połknięcie większej ilości produktu może spowodować niedyspozycję, zaburzenia żołądkowo-jelitowe łącznie z wymiotami i bólem brzucha.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Informacje ekologiczne

Nie przeprowadzono badań ekotoksycznych dla tych produktów.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.

Produkt nie może być odprowadzany do ścieków bez wstępnej obróbki (biologiczne instalacje klarujące).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Postępowanie z odpadami

Pozostałości lub rozlane produkty należy usuwać jako odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów szczeliw i farb drukarskich ) kod 08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206), Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z dnia 20.06.2001r.).

Produkt należy utylizować poprzez koagulację, zobojętnianie i dekantację, odfiltrować i części stałe spalić.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Informacje o transporcie

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w sensie przepisów transportowych.

Transportowanie zgodnie z :

ADR (drogowy): -

RID (kolejowy): -

IMDG(morski): -

ICAO/IATA(lotniczy): -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Klasyfikację i oznakowanie produktu dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140 poz. 1172).kategoria niebezpieczeństwa

brak


rodzaj zagrożenia

brak


warunki bezpiecznego stosowania

S2 - chronić przed dziećmi


Źródła podstawowych uregulowań prawnych

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz.1171)

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz.1172)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz.U. nr 140 poz.1173)

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz.1110 oraz Załącznik do nr 129, poz. 1110 z dnia 14.08.2002)

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

 6. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503)

 7. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628, Dz.U. nr 100 poz. 1085 oraz z 2002r. Dz.U. nr 41 poz. 365, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 199 poz. 1671 oraz z 2003r. Dz.U. nr 7 poz. 78)

 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06. 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.513) z późniejszą zmianą Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.oraz z 2002r. Dz.U. nr 217 poz.1833

 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z 2002r. Dz.U. nr 91 poz.811

 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz.507)

 11. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32 poz. 169 z 1987r.)

 12. Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 poz.84) ze zmianami Dz.U. nr 100 poz. 1085, nr 123 poz. 1350, nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. nr 135 poz.1145, nr 142 poz.1187

13. Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

14. Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz.1671)

15. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. Do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.07.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz. 1229)

16. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78) 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunków DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. Nr 63, poz. 572)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Inne informacje

Kartę Charakterystyki sporządził(-a): Beata Górkiewicz, Grażyna Piątkowska

Informacje zawarte w tej publikacji, według naszych doświadczeń są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość