Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoPobieranie 45.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar45.18 Kb.
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO
Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy
Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-200 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222


Data sporządzenia karty 08.03.2003 r.


 1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa handlowa: IMPREGON Impregnat ochronno – dekoracyjny do drewna - bezbarwnyZastosowanie: Stosowany jest do ochronno-dekoracyjnego malowania surowego drewna i materiałów drewnopochodnych w celu ich ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych – wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
2. Skład i informacje o składnikach
Skład: roztwór żywicy ftalowej w benzynie lakierniczej z dodatkiem środków ochrony drewna, środków pomocniczych

Składniki niebezpieczne:Nazwa substancji

Nr CAS

Nr WE

Nr indeks

% wagowy (max.)

Klasyfikacja substancji

Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa)

64742-48-9

265-150-3

649-327-00-6

95

Xn; R 65-66 (ma zastosowanie nota P)

Tebuconazol

107534-96-3

-

-

0,2

Xn; N; R22-51/53

Tolilofluanid

731-27-1

211-986-9

613-116-00-7

0,5

T;N; R23-36/37-43-50/53

Cyfluthrin

68359-37-5

269-855-7

607-253-00-1

0,003

T+;N; R 21-25-26-50/53


3.Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą z 2001r „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11, poz. 84) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U. z 2003 r., Nr 171, poz.1666):

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Xn – Produkt szkodliwy


R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Zagrożenie pożarowe:

R 10 –Produkt łatwo palny


Zagrożenie ekotoksyczne:

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15.
4.Pierwsza pomoc.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej , usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody, mydła lub innych odpowiednich środków delikatnych dla skóry

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza - ryzyko powstania zachłystowego zapalenia płuc.
5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.

Przy wykonywaniu prac stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice, maski.
7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Postępowanie z preparatem: Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Zastosować środki ostrożności- uwaga na wyładowania elektrostatyczne.

Magazynowanie: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w dobrze wentylowanym miejscu. Magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +30° C.
8.Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833)

Składnik

NDS (mg/m3)

NDSCh (mg/m3)

NDSP (mg/m3)

Benzyna

300

900

-

Środki ochrony osobistej:

W przypadku występowania par stosować sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem par organicznych skompletowany z maską gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej.

Nosić odzież ochronną, rękawice.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.

Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.


9.Właściwości fizykochemiczne.

Wzór chemiczny : mieszanina różnych związków

Stan skupienia : ciekły

Barwa : bezbarwny

Zapach : benzyny lakierniczej

Temperatura wrzenia °C :ok.144

Temperatura topnienia : nie dotyczy

Rozpuszczalność: w wodzie : nie rozpuszczalna

w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalniki organiczne

Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym ø4, s, PN-C-81701: 10-15

Gęstość, g/cm3: ok.0,8

Zawartość substancji lotnych,% masowy, najwyżej : 96

Temperatura zapłonu, °C : ok. 35

Gęstość par względem powietrza : ca 3,3 dla benzyny (powietrze=1)


10. Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Unikać temperatur powyżej +300C

Trwałość: 18 miesięcy od daty produkcji.

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla i inne toksyczne gazy
11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące: • Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

 • Na oczy: działanie drażniące

 • Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dla składnika – Cyfluthrin

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur samiec): 254 mg/kg (w aceton/olej)

LD50(dermatologicznie, szczur): 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur): 0,490 – 0,575 mg/l w postaci aerozolu, czas ekspozycji 4h.

Dla składnika - Tebuconazol

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur): 1700 mg/kg

LD50(dermatologicznie, szczur): ponad 2000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur): ponad 5000 mg/m3, czas ekspozycji 4h

Dla składnika - Tolylfluanid

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur): powyżej 5000 mg/kg

LD50(dermatologicznie, szczur): powyżej 5000 mg/kgDla składnika – benzyna

Dane dotyczące dawki są rozbieżne – od kilku do kilkudziesięciu ml po spożyciu


12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Dla składnika – benzyna

 • Graniczne stężenie toksyczne:

ryby : Salmo gairdneri irideus i Alburnus bipunctatus – 40 mg/l

plankton: Gammarus pulex – 70 mg/l • Śmiertelne stężenie dla ryb: Salmo gairdneri irideus – 100 mg/l

 • Stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadow ściekowych: powyżej 400 mg/l

Dla składnika – Cyfluthrin

Toksyczność dla ryb:

LD50: 3,2 µg/l (96 h); jaź (Leuciscus idus)

LD50: 0,47 µg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LD50: 1,0 µg/l (96 h); okoniopstrąg (Lepomis macrochirus)

Dla składnika – Tebuconazol

LC50: 5,3 mg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LC50: 6,8 mg/l (96 h); karp (Cyprinus carpio)

LC50: 5,7 mg/l (96 h); okoniopstrąg (Lepomis macrochirus)Dla składnika – Tolylfluanid

Toksyczność dla ryb:

LC50:0,045 mg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LC50: 0,055 mg/l (96 h); jaź (Leuciscus idus)


13.Postępowanie z odpadami.

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11


14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

- ADR: IMPREGNATY DO DREWNA, CIEKŁE

- RID: IMPREGNAT DO DREWNA, CIEKŁY

- Klasa: 3

- Numer nalepki ostrzegawczej: 3

- Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

- Numer rozpoznawczy materiału: UN 1306- Grupa pakowania III
15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”; Dz.U. Nr 173,poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”).

Etykieta Impergnatu Drewkorn powinna zawierać:

Znak ostrzegawczy i napis:Xn – Produkt szkodliwy

Zawiera: Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa), Tebuconazol<0,2%, Tolilofluanid<0,5% Cyflutryna<0,003

Określenie rodzaju zagrożenia:

R10 –Produkt łatwo palny

R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 • Karty charakterystyki surowców

Aktualizacja:2004-05-15


Opracowano w FFIL "SNIEŻKA" S.A. przez:: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło
/
Impregnat ochronno-dekoracyjny - bezbarwny©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy