Strona główna

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego


Pobieranie 24.95 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.95 Kb.
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO
Aktualizacja: 2006 – 11 - 03 1. Identyfikacja preparatu/ Identyfikacja producentaNazwa handlowa: Cementowa masa szpachlowa Acryl-Putz FasadaZastosowanie: do wygładzania ścian
Nazwa i adres producenta

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441telefon alarmowy: (+48) 509 906 217


 1. Skład i informacja o składnikach:

Skład: Mieszanka cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego SiO2 o uziarnieniu 0,1 ¸ 0,5 [mm] i domieszek uszlachetniających
Składniki niebezpieczne:

30 ¸ 50 % Cement portlandzki


Numer indeksowy: brak Numer CAS: 65997-15-1 Numer WE: 266-043-4

Xi Produkt drażniący

R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

zawiera chrom VI w stężeniu poniżej 0,0002% (2 ppm) w okresie ważności produktu


 1. Identyfikacja zagrożeń:

Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny
Xi – Produkt drażniący
Szczegółowe wskazówki

dotyczące bezpieczeństwa ludzi: R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe

i skórę

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórąDodatkowe informacje:

- zawiera cement i po zmieszaniu z wodą ma odczyn alkaliczny.

- podczas przesypywania następuje pylenie wyrobu.

- zaleca się używać odpowiednie okulary ochronne i rękawice ochronne.


Pyły cementu mają działanie drażniące. Krótkotrwałe narażenie na pyły cementu powoduje podrażnienie nosa, gardła i płuc oraz uczucie duszenia się. Przewlekłe narażenie na pyły cementu może być przyczynę wielu schorzeń, wśród których najczęściej występują; przewlekle zapalenie nosa, gardła i krtani; astma oskrzelowa; pylica; rozedma płuc

Pyły cementu mogą być przyczyna podrażnienia oczu a w pewnych przypadkach może nawet nastąpić uszkodzenie rogówki.

U niektórych osób pyły cementu mogą mieć działanie uczulające i u tych osób może wystąpić zapalenie skóry wywołane drażniącym działaniem cementu oraz alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4. Pierwsza pomoc:


 • przy wdychaniu: usunąć osobę ze strefy zapylonej, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej;

 • przy kontakcie ze skórą: płukać bieżącą woda;

 • przy kontakcie z oczami: przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską ;

- po połknięciu: wypłukać jamę ustną wodą, skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.


 1. Postępowanie w przypadku pożaru:

Produkt nie palny. Stosować tradycyjne środki gaśnicze i środki ochrony indywidualnej.
 1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

 • indywidualne środki ostrożności:

Unikać pylenia, nie wdychać pyłu;

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. • ochrona środowiska:

Uniemożliwić przedostanie się substancji do wód powierzchniowych i gruntowych, oraz instalacji odwadniających;

Poinformować odpowiednie władze w przypadku przedostania się produktu do wód lub systemów kanalizacji. • metody oczyszczania:

Usunąć mechanicznie.


 1. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie:

Środki ostrożności:

Unikać pylenia.

Chronić przed wilgocią


Warunki przechowywania i transportu:

W suchych warunkach.

Nie dopuścić do kontaktu z żywnością i materiałami przeznaczonymi do konsumpcji.

VCI – klasa składowania: 11 (BRD).

Produkt stwardniały po kontakcie z wodą po 5-6 h można traktować jako gruz

budowlany
 1. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej:

8.1 Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r, Nr 217, poz.1833wraz ze zmianami:


Cement portlandzki CAS-nr: 65997-15-1

Najwyższe dopuszczalne stężenie pyłu:

-pył całkowity 6,0 mg/m3

-pył respirabilny 2,0 mg/m3

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia wykonuje się metodami określonymi w polskich Normach, a w razie braku takich norm – metodami zalecanymi przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.
8.2. Środki ochrony indywidualnej:
ochrona osobista - unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą; stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, stosować środki ochrony dróg oddechowych; po pracy zdjąć zabrudzoną odzież i zmyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem

ochrona dróg oddechowych – stosować maski przeciwpyłowe, należy zapewnić odpowiednią lokalną wentylację

ochrona skóry - rękawice i ubrania ochronne,

ochrona oczu - okulary ochronne.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie , konserwację i naprawę.
 1. Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd - szary proszek


Zapach - brak

pH 300g/l H2O; 20oC - około 12

Temperatura zapłonu - substancja nie palna

Temperatura samozapłonu- substancja nie palna

Rozpuszczalność - praktycznie nie rozpuszczalna w wodzie

Gęstość nasypowa - około 1,5 kg/dm3
 1. Stabilność i reaktywność:

Substancja stabilna w normalnych warunkach,

Powolnie reagująca z wodą w procesie hydratacji, bez wydzielania niebezpiecznych produktów.

W zetknięciu z wilgocią materiał twardnieje.


 1. Informacje toksykologiczne:

Doświadczenia dotyczące ludzi:

Pyły cementu mają działanie drażniące. Krótkotrwałe narażenie na pyły cementu powoduje podrażnienie nosa, gardła i płuc oraz uczucie duszenia się.

Przewlekłe narażenie na pyły cementu może być przyczynę wielu schorzeń, wśród których najczęściej występują; przewlekle zapalenie nosa, gardła i krtani; astma oskrzelowa; pylica; rozedma płuc

Pyły cementu mogą być przyczyna podrażnienia oczu a w pewnych przypadkach może nawet nastąpić uszkodzenie rogówki.

U niektórych osób pyły cementu mogą mieć działanie uczulające i u tych osób może wystąpić zapalenie skóry wywołane drażniącym działaniem cementu oraz alergiczne kontaktowe zapalenie skóry


 1. Informacje ekologiczne:

Produkt jest biologicznie nierozkładalny.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do ścieków, gleby, wód powierzchniowych.
 1. Postępowanie z odpadami:

 • produkt

EWC – kod: 101303;

- utwardzony

EWC - kod: 170101

Należy przestrzegać miejscowych przepisów urzędowych; • opakowanie;

EWC – kod: 150101

całkowicie wypróżnić i dostarczyć do recyklingu zgodnie z miejscowymi przepisami urzędowymi.
 1. Informacje o transporcie:

Nie jest towarem niebezpiecznym według: RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.. Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.


 1. Informacje dotyczące przepisów prawnych:

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).
Etykieta powinna zawierać napisy:

Zawiera: Cement - Zawartość chromu VI w stężeniu poniżej 2 ppmSymbol: Xi – Produkt drażniący


Zagrożenie:

R 36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Zalecenia:

S 2 - Chronić przed dziećmi

S 22- Nie wdychać pyłu

S 24/25- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 26- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć

porady lekarza

S 46- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie

lub etykietę
 1. Inne informacje:

Dane są oparte na dzisiejszym stanie wiedzy oraz aktualnej znajomości dostarczanego produktu.

Producent nie ponosi winy za nieprawidłowe użycie przez stosującego w myśl podanych tu danych bezpieczeństwa.


Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

 • Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 • Karty charakterystyki surowców

Zmiany przy ostatniej aktualizacji dokonano w pkt. 3, 8, 11Opracował: M aria Kurczyk-Wlazło/5
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość