Strona główna

Karta charakterystyki preparatu


Pobieranie 47.51 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar47.51 Kb.

Data sporządzenia 17.10.2002 Wydanie: 4 Strona /4


KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU


wg rozp. MZ z dnia 14 grudnia 2004 (Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005r.)

AKTUALIZACJA 21.07.2006

  1. Identyfikacja preparatu

Identyfikacja producenta i dystrybutora
    1. Identyfikacja preparatu

Płyn do mycia naczyń EFEKT

    1. Zastosowanie preparatu

Do mycia naczyń szklanych, luster, kryształów, laminatów oraz powierzchni ceramicznych.

    1. Identyfikacja producenta i dystrybutora

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Polin” Spółka z o.o.

ul. Nowomiejska 2

63-130 Książ Wlkp.,

tel/fax: (061) 2822526, -9381.4. Telefon alarmowy

tel (061) 2822011
2. Identyfikacja zagrożeń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15) produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta nie powoduje negatywnych skutków dla zdrowia i środowiska


3. Skład i informacja o składnikach


Składniki niebezpieczne i składniki, dla których określono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy

Składnik

% (m/m)

Nr CAS


Nr WE

(EINECS)

Klasyfikacja

Symbole / Zwroty zagrożenia


Sól sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C12-C14

< 5

3088-31-1

221-416-0

Xi

R36/38
Alkilobenzenosulfonian sodu
< 5

25155-30-0

246-680-4

Xi

R36/38
Amid N,N-bis (2-hydroksyetylowy) kwasów tłuszczowych oleju kokosowego
< 3

68603-42-9

271-657-0

Xi

R36/38

Treść zwrotów R – patrz p. 16

.


4. Pierwsza pomoc


Zalecenia ogólne

Pokazać personelowi medycznemu udzielającemu pomocy kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę.Wdychanie

Preparat w normalnych warunkach nie stwarza zagrożenia.Kontakt z oczami

Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez 10-15 minut. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem okulistą.Kontakt ze skórą

Zanieczyszczoną skórę spłukać wodą.Połknięcie

Podawać poszkodowanemu do picia dużą ilość wody, zapewnić pomoc lekarską.
5. Postępowanie w przypadku pożaru


Środki gaśnicze:

Produkt niepalny. Pożary w obecności preparatu gasić środkami gaśniczymi odpowiednimi dla palących się materiałów.Zabronione środki gaśnicze:

Brak.


Specjalistyczny sprzęt ochronny:

Brak szczególnych zaleceń.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska


Indywidualne środki ostrożności:

Unikać zanieczyszczenia oczu i długotrwałego kontaktu ze skórą.Środowiskowe środki ostrożności:

Zapobiegać przedostaniu się dużych ilości nie rozcieńczonego produktu do kanalizacji i wód.Metoda oczyszczania:

Niewielkie ilości rozlanego produktu zetrzeć szmatą, mopem. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

Duże ilości absorbować materiałem chłonnym (piasek, trociny), zebrać. Unieszkodliwiać zgodnie z przepisami (patrz p. 13).


7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie


Postępowanie z preparatem

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami na etykiecie. Unikać kontaktu z oczami.Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i w temperaturze dodatniej.
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej


Parametry kontroli narażenia

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (zgodnie z rozp. MPiPS z dn. 29.11.2002r Dz. U. Nr 217 poz. 1833, wraz z późniejszymi zmianami).


Ochrona dróg oddechowych:

Nie jest wymagana.Ochrona ciała:

Nie jest wymagana.Ochrona rąk:

Nie jest wymagana.Ochrona oczu:

Nie jest wymagana.
9. Własności fizykochemiczne

Postać: jednorodna, klarowna, lepka ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych

Zapach: przyjemny, charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej

pH 1% (m/m) wodnego roztworu: 5,0 - 7,0

Barwa: charakterystyczna dla użytego barwnika

Temperatura wrzenia: nie określona

Temperatura topnienia: nie określona

Temperatura zapłonu: nie określona

Palność: produkt niepalny

Prężność par: nie oznaczona


Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona

10. Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny.

W szerokim zakresie temperatur nie zmienia swoich właściwości fizycznych i chemicznych.

Warunki, których należy unikać:

Nie dotyczyMateriały, których należy unikać:

Nie dotyczy


Niebezpieczne produkty rozkładu:

Nie dotyczy
11. Informacje toksykologiczne


Informacje ogólne

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia. Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami nie powoduje negatywnych skutków dla zdrowia.Toksyczność ostra

Brak danych.Skutki narażenia

Kontakt z oczami może spowodować podrażnienie.

Długotrwały kontakt ze skórą może spowodować zaczerwienienie skóry.


12. Informacje ekologiczne


Informacje ogólne

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.Ruchliwość:

Ciecz rozpuszczalna w wodzie w każdym stosunku.Biodegradowalność:

Preparat biodegradowalny. Składniki preparatu ulegają biodegradacji w środowisku w co najmniej 80,4%.Akumulacja:

Nie akumuluje sięToksyczność dla organizmów wodnych

Toksyczność ostra dla ryb: brak danych

Toksyczność ostra dla skorupiaków: brak danych


13. Postępowanie z odpadami

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 Poz. 628,

z późniejszymi zmianami).

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638, z późniejszymi zmianami).

Zniszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi w zakresie utylizacji odpadów.

Kod odpadów:

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
14. Informacje o transporcie

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych lądowych (RID/ADR), morskich (IMDG) i powietrznych (ICAO/IATA).
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Opakowania z produktem nie wymagają oznakowania znakami i napisami ostrzegawczymi, jednakże zaleca się przestrzeganie następujących środków ostrożności:

S2 Chronić przed dziećmi.

Obowiązujące przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 2, poz. 8)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 11, poz. 84)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne /Dz. U. Nr 142, poz. 1194/

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2440)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 260, poz. 2595)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 63, poz. 638)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 212 poz. 1769)

- Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. Unii Europejskiej 08.04.2004, L 104/1)


16. Inne informacje

Wykaz zwrotów R :

R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszą się do opisanego preparatu i zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy, opisując preparat z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych własności wyrobu.

Źródła danych:Karta opracowana na podstawie karty charakterystyki surowców wchodzących w skład produktu.

Zakres aktualizacji – merytoryczna i redakcyjna weryfikacja wszystkich punktów karty zgodnie z aktualnie obowiązującymi w kraju przepisami; aktualizacja przepisów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość