Karta charakterystyki preparatuPobieranie 21.52 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar21.52 Kb.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATUIdentyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441


1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: Pokost lniany

Zastosowanie: do gruntowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków i innych podłoży porowatych przed malowaniem wyrobami olejnymi i syntetycznymi. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
2. Skład i informacja o składnikach

Skład: trójglicerydy i polimery

Nr CAS: 8001-26-1

Nr WE: 232-278-6


3.Identyfikacja zagrożeń

Brak specjalnych zagrożeń ze strony produktu, jeśli jest on stosowany zgodnie z przeznaczeniem.Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych”.
4.Pierwsza pomoc

 1. w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć wodą z mydłem

 2. w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; skonsultować się z okulistą

 3. w przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą

 4. w przypadku narażenia inhalacyjnego: wyprowadzić na świeże powietrze


5. Postępowanie w przypadku pożaru

Szczególne niebezpieczeństwa


W temperaturze powyżej 2500C tworzą się krótko łańcuchowe kwasy tłuszczowe, polimery i aldehyd akrylowy. Produkty rozkładu mogą być przyczyną pożaru.

Środki gaśnicze:

Środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piasek, ziemia

Nie zalecana jest woda.

Inne informacje:

W czasie pożaru opakowania z produktem w miarę możliwości przestawić w bezpieczne miejsce, jeżeli jest to niemożliwe chłodzić wodą. W czasie pożaru nosić aparat izolujący drogi oddechowe.
Temperatura zapłonu, 0C

> 200


Temperatura samozapłonu, 0C

-


Górna granica wybuchowości, % V/V

-


Dolna grania wybuchowości, %, V/V

-6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, gogle ochronne

Zabezpieczenie środowiska: Chronić przed dostaniem się do kanalizacji.

Nie odprowadzać do wód gruntowych.Metoda usuwania: Wyciek posypać materiałem chłonnym (np. piasek) zebrać umieścić w

szczelnym pojemniku; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą


7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: zalecane wietrzenie pomieszczeń w trakcie prac, unikać kontaktu z gorącym produktem; gorący produkt może ulec samozapaleniu.

Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +50C do +300C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła i innych utleniaczy
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych: nie konieczna

Ochrona rąk: rękawice z PCW lub PE


Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna
9. Właściwości fizykochemiczne

 • postać: ciecz - olej

 • kolor: brązowy

 • zapach: charakterystyczny

 • temperatura wrzenia,0C: > 200

 • temperatura zapłonu,0C: > 200

 • temperatura topnienia, 0C: < 0

 • lepkość, 200C, mPas: 85

 • gęstość (kg/m3), w 20ºC: ok. 930 - 950 PN-C-81551:1982 metoda B

 • rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się

 • wartość pH, w 20 C: -

 • współczynnik załamania światła: 1,480 – 1,487

 • prężność par w 200C, kPa: < 1


10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami, w temperaturze 2500C ulega rozkładowi.

Unikać kontaktu z: kwasami, zasadami i miedzią

Niebezpieczne produkty rozkładu: krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, polimery i akroleina


11. Informacje toksykologiczne

Dane toksykologiczne:

Ostra toksyczność doustna: LD50 > 4790 mg/kg szczur

Podrażnienie oczu: przy długotrwałym kontakcie z produktem może pojawić się podrażnienie

Podrażnienie skóry: przy długotrwałym kontakcie z produktem może pojawić się podrażnienie
12. Informacje ekologiczne

Toksyczność woda:

Dla bakterii EC50: 9000 (Ps. Putida)

Dla ryb: LC50: 198 mg/96 h


Biodegradowalność: RDA – metoda 40%
13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.


14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja ADR/RID:

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów.
15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84)

„o substancjach i preparatach chemicznych”.

Chronić przed dziećmi

Pomieszczenia w trakcie prac oraz po ich zakończeniu należy wietrzyć do zaniku zapachu.
16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data sporządzenia karty: 2003-05-08

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło

/3
POKOST LNIANY

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy