Strona główna

Karta innowacji


Pobieranie 19.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.67 Kb.
KARTA INNOWACJI


 1. Nazwa innowacji "Rytm-muzyka-taniec z Batti Strauss"

 2. Imię i nazwisko autora innowacji: mgr Aleksandra Ryś

 3. Imię i nazwisko nauczyciela realizującego innowację” mgr Aleksandra Ryś

 4. Termin realizacji innowacji: kwiecień 2016 r. - czerwiec 2016 r.

 5. Rodzaj innowacji - metodyczna

 6. Zakres innowacji: Innowacją objęci zostaną uczniowie klas I i III gimnazjum w ramach zajęć wychowania fizycznego.

 7. Uchwała rady pedagogicznej wprowadzająca innowację: uchwała nr 13/5/2015/2016 z dnia 05.02.2016 r.
 1. Opis zasad innowacji

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam,
pozwól mi wziąć udział – a zrozumiem”


Konfucjusz

Cele ogólne innowacji: 1. Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,

 2. Wdrażanie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój, do troski o zdrowie własne i innych. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Cele szczegółowe: 1. kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej,

 2. rozwijanie aktywności twórczej dziecka i nauczyciela poprzez improwizacje ruchowe,

 3. wdrażanie do podejmowania indywidualnych działań, przezwyciężania lęku, nieśmiałości,

 4. kształcenie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem, gestem i grą,

 5. rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,

 6. rozwijanie samodzielności dzieci,

 7. rozwijanie poczucia więzi i współpracy grupowej.


Założenia:

Metoda aktywnego słuchania muzyki została opracowana przez izraelską muzyczkę - Batię Strauss. Propagowała ona muzykę poważną wśród dzieci w wieku przedszkolnym tak, by była dla nich atrakcyjna. Według założeń autorki metoda ta ma dawać radość, być formą dialogu nauczyciela z dziećmi i muzyką.

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss polega na łączeniu różnych form aktywności muzycznej: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Takie działanie pozwala dzieciom w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę. Dzięki tej metodzie dzieci kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową, odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia. W danym utworze muzycznym mogą pełnić różne role. Raz występują w roli wykonawcy, a za chwilę wcielają się w dyrygenta.

Według Batii Strauss słuchanie muzyki powinno zawierać jak najwięcej elementów i maksymalnie wykorzystywać dostępne środki wyrazu i ekspresji. Nie każde dziecko musi zostać muzykiem, nie każde może mieć słuch muzyczny, ale jeśli tylko chce aktywnie słuchać – może być muzykalne na poziomie podstawowym.

Najbardziej istotne cechy tej metody to:

1. obcowanie z muzyką staje się przyjemnością, rozwija ekspresję twórczą, uruchamia wyobraźnię,

2. przeżywane współtworzenia zespołowego aktywności ruchowo-muzycznej,

3. możliwość fabularyzacji, wprowadzania zamiany ról i identyfikacji,

4. twórczy charakter metody,

5. możliwość stosowania rekwizytów.

Aktywne słuchanie muzyki integruje dzieci, wyzwala radość, rozwija ich twórczą aktywność, ukazując im drogę do muzyki "trudniejszej". Dzieci uczestnicząc w powstawaniu nowych projektów, tworzą spektakl częściowo improwizowany, częściowo reżyserowany przez prowadzącego zajęcia pedagoga i czynią to z entuzjazmem i ogromnym zaangażowaniem.

Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, dostrzegam iż muzyka jest naturalnym obszarem ich aktywności. Połączenie słuchania muzyki z tańcem rozwija wśród dzieci orientację przestrzenną, doskonali funkcje umysłowe, kształci umiejętność kontroli ruchu i koordynację wzrokowo-ruchową uczniów. Pozwala wyzwolić nagromadzone emocje, pobudza do aktywności, dodaje pewności siebie, uczy współpracy w grupie.

Dostrzegając wpływ muzyki i tańca na dzieci niepełnosprawne intelektualnie, postanowiłam metodę Batii Strauss wprowadzić do systematycznych działań szkolnych. Metoda aktywnego słuchania muzyki będzie realizowana jako cykl działań edukacyjnych na zajęciach wychowania fizycznego w ramach podstawy programowej, poszerzając ją o treści zawarte w innowacji.
Wykorzystanie metody w praktyce:


 1. Contry Dance- J.F.Haendel – oprac. Batti Strauss

 2. Fiesta Aymara- mel. Ludowa-Argentyna – oprac. Batti Strauss

 3. Galop - D. Kabalewski – oprac. Batti Strauss

 4. Taniec węgierski nr 4- J. Brahms – oprac. Batti Strauss

 5. Le Basque- ar. J Galway – oprac. Batti Strauss

 6. Epoj taj taj – oprac. Lenka Pospisilowa

 7. Tzadik Katamar – oprac. J. Tarczyński

 8. Czardasz- zabawa z pałeczkami- oprac. Anna Nowińska

 9. Woreczki - zabawa przy muzyce- oprac. Anna Nowińska

 10. Badinerie – J.S. Bach – oprac. własne z wstążkami

 11. Sip-Simeon oprac. Agnieszka Gietner

 12. Gawot – oprac. E. Bednarczyk

 13. Sonatina – źródło Internet

 14. Trisch-trasch z balonami – oprac. E. Bednarczyk

Przewidywane efekty:Uczniowie:

 • bawią się przy muzyce,

 • ilustrują muzykę ruchem,

 • dostrzegają zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego
  wyrażają w/w zmiany pląsając, tańcząc lub grając,

 • tworzą muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych lub własnoręcznie wykonanych,

 • dobra integracja i współpraca uczniów w klasie,

 • poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia w grupie,

 • panowanie uczniów nad emocjami,

 • wzrost poczucia własnej wartości.


Sposoby oceny:

Innowacja zostanie oceniona poprzez zebranie opinii dzieci, wychowawcy oraz innych nauczycieli, na temat stopnia osiągniętych efektów.


Ewaluacja:

Innowacja będzie podlegała ewaluacji bieżącej, jak i odroczonej. Narzędziem ewaluacji stanie się przede wszystkim obserwacja zachowań uczniów, ich relacja o odczuciach oraz ocena nabytych umiejętności dzieci przez nauczyciela prowadzącego innowację. Na bieżąco będzie prowadzona zakładka na stronie internetowej szkoły z informacją o realizacji poszczególnych etapów innowacji. Wyniki opracowane w formie sprawozdania przedstawione zostaną uczniom Radzie Pedagogicznej. Miernikiem jakości innowacji metodycznej będą publiczne występy dzieci dla rodziców oraz zaproszonych gości.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość