Karta kursuPobieranie 86.73 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar86.73 Kb.


Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr…………..


KARTA KURSU

Nazwa

Perspektywa odręczna
Wzornictwo studia stacjonarne semestr I

Nazwa w j. ang.

Perspective Drawing

Kod
Punktacja ECTS*

2
Koordynator

mgr Przemysław Paliwoda

Zespół dydaktyczny

Opis kursu (cele kształcenia)
Kurs rysunku odręcznego prezentacyjnego oraz konwencji obrazowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie. Rysunek narzędziowy: ołówek, tusz/pióro, markery. Ćwiczenia rysunkowe prowadzone w formie warsztatowej dotyczące głównie obrazowania kształtów przestrzennych w różnych konwencjach aksonometrycznych i w perspektywie Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną dotyczącą modeli wizualizacji oraz umiejętności rysunkowe realizując różnorodne zadania w postaci studium, szkiców koncepcyjnych, wariantów, wieloetapowych zadań. Celem kursu jest ćwiczenie umiejętności wyobraźni przestrzennej, szybkiej notacji układów przestrzennych, wizualizacji koncepcji. Warsztat rysunkowy rozumiany jest tu jako podstawowe narzędzie projektowe na etapie koncepcyjnym, oraz jako narzędzie komunikacyjne i prezentacyjne.

Prowadzone są ćwiczenia rozwijające umiejętność obrazowania układów przestrzennych, zarówno pod względem geometrii obrazowanych form jak i modelunku światłocieniowego. Ćwiczenia oparte o kompozycje, podziały, czy układy brył (sześcian, kula, walec, stożek). Ćwiczenia te mają również charakter kreacyjny, dotyczyć mogą przedstawienia zaprojektowanego kształtu, lub układu przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem czytelności przedstawionej koncepcji (wybór odpowiedniego widoku, dobór techniki wykonania). Rysunek rekonstruujący sytuacje przestrzenne. Rysunek na podstawie rzutów, modelu lub makiety przestrzennej (demonstrującej zadany kształt) Perspektywa zbieżna w rysunku, perspektywa jednozbiegowa, dwuzbiegowa, aksonometrie. Zadania o charakterze koncepcyjnym, zaprojektowanie i przedstawieniem sytuacji przestrzennej lub obiektu. Rysunek jako medium kreacji pomysłów, tworzenia obrazów przedmiotów i przestrzeni nieistniejących, jako narzędzie wspomagające projektowanie. Kompozycyjne aspekty rysunku, kompozycja układów graficznych na płaszczyźnie, analiza elementów graficznych obrazu. Rysunek jako narzędzie pomocne w pracy projektanta wzornictwa, przy tworzeniu koncepcji do realizacji, szkic dokumentujący.


Studenci realizują ćwiczenia w czasie zajęć oraz przeprowadzane są korekty indywidualnych zadań realizowanych poza zajęciami. Zajęcia prowadzone w pracowni wyposażonej w stoły do pracy, oraz plansze do ekspozycji prac.
Kurs prowadzony jest w języku polskim.

Warunki wstępne
Wiedza


UmiejętnościKursy


Efekty kształcenia
Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

W01 Zna praktyczną wiedzę o konwencjach obrazowania przestrzeni na płaszczyźnie
W02 Posiada wiedzę o technikach i konwencjach rysunku projektowego prezentacyjnego


K_W09

K_W09Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

U01 doskonali umiejętności rysunkowe w obrazowaniu układów przestrzennych
U02 potrafi zaprojektować i zobrazować różnorodne kształty przestrzenne i obiekty w określonych konwencjach obrazowania
U03 wykorzystuje różnorodne techniki i metody przygotowując rysunki prezentacyjne i koncepcyjneK_U01, K_U06

K_U01, K_U06, K_U07, K_U10

K_U02, K_U12
Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

K02 Jest zdolny do samodzielnego organizowania własnej pracy, pracy w zespole
K03 Radzi sobie w zakresie poszukiwania, analizowania i interpretowania potrzebnych do pracy informacji.


K_K04

K_K03
Organizacja

Forma zajęć

Wykład

(W)


Ćwiczenia w grupach

A
K
L
S
P
E
Liczba godzin30

Opis metod prowadzenia zajęć
– omawianie w grupie szczegółowych zagadnień, tematów,

– wykład/prezentacja teoretyczna

– korekty indywidualne

– wykłady interaktywne poszerzające wiedzę

– ćwiczenia rysunkowe w czasie zajęć

– przegląd zrealizowanych prac

– test z zagadnień teoretycznych


Formy sprawdzania efektów kształceniaE – learning

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Test pisemny

W01xxx

W02xx


U01xx


U02xx


U03

x
xx


K01

x
xx


K02

x
xxKryteria oceny

– aktywna obecność na zajęciach

– realizacja zadań zgodnie z założeniami

– oryginalność opracowania koncepcji projektów własnych

umiejętności rysunkowe

– opanowanie konwencji obrazowania

– spójność formalna, walory estetyczne, szczegółowość opracowania

– metodologia pracy: koncepcje wstępne, szkice, warianty,

– terminowość realizacji zadań semestralnych

Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
– rzuty monge'a

– aksonometria prostokątna

– aksonometria ukośna

– izometria

– dimertia

– perspektywa wykreślna jednozbiegowa

– perspektywa wykreślna jednozbiegowa

– rysunek prezetnacyjny

– kompozycja układów przestrzennych: bryły, kombinacje brył, kreacje kształtów

– rysunek: kompozycja, modelunek światłocieniowy, szkic, studium

– rysunek narzędziowy: ołówek, marker

– cyfrowa obróbka materiału rysunkowego

Wykaz literatury podstawowej
Design SketchingErik Olofsson, Klara Sjolen (wyd. Umea's Institute of Design)

Drawing for Designer” Alan Pipes (wyd. Laurence King Publishing)

Podstawy rysunku architektonicznego ” W. Franzblau (wyd. Atropos)

Wykaz literatury uzupełniającej
Architectural and Program Diagrams 1” Kim Seonwook (wyd. DOM Publishing)

„Hand Drawing for Designers: Communicating Ideas Through Architectural Graphics” Douglas R. Seidler, Amy Korté (wyd. Fairchild Books)

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Prezentacja

5

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie zadań

10

Przygotowanie do przeglądu

5

Ogółem bilans czasu pracy

60

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

2: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
2013 -> Temat pracy Ekspertyza naukowa
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy