Strona główna

Karta obiektu Numer obiektu Powierzchnia


Pobieranie 28.7 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.7 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

3

5,6ha

Nazwa

Dolina rzeki Łupawy w Poganicach

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Potęgowo

Poganice

17+920 - 18+020 (III)

Krajobraz leśno-zaroślowy, otwarty

dolina rzeczna

Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy leśne, rzeka

Zabudowania, lasy, użytki zielone

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

Korytarz ekologiczny

Stopień separacji

średni

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Łęg olszowo - jesionowy- Fraxino-Alnetum

Łęgi nadrzeczne Alnenion glutinoso-incanae

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

W drzewostanie olsza czarna Alnus glutinosa, olsza szara Alnus incana, jesion wyniosły Fraxinus excelsior.

Krzewy: Padus avium, wierzba wiciowa Salix viminalis, Strefa brzegowa: mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum, łączeń baldaszkowaty Butomus umbellatus, kosaciec żółty Iris pseudoacorus, rzęsa drobna Lemna minor, psianka słokogórz Solanum dulcamara, manna mielec Glyceria maxima, kosaciec żółty Iris pseudoacorus, kilelisznik zaroślowy Calystegia sepium.

Runo: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea)


91E0-3* łęgi Fraxino - Alnetum


Fauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Płazy i gady: żaba trawna Rana temporaria, żaba wodna Rana kl. esculenta, zaskroniec Natrix natrix.

Ptaki: puszczyk Strix aluco, błotniak stawowy Circus aeruginosus.Ssaki: karczownik Arvicola amphibius, lis Vulpes vulpes, Circus aeruginosus, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, nocek rudy Myotis daubentonii, karlik większy Pipistrellus nathusii, borowiec wielki

Nyctalus noctula

błotniak stawowy Circus aeruginosus

Formy ochrony

Obszar Natura 2000

Wartość krajobrazowa

3

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

3

3

3

3

3

3

18

3

wysoka

Wrażliwość

III - duża

Czas regeneracji

Długi okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowiska naturalne - straty do 1%

Uwagi specjalne

brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość