Karta obiektu Numer obiektu PowierzchniaPobieranie 25.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.99 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

6

ok. 5ha

Nazwa

Góra Harcerza

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Nowa Wieś Lęborska

Piaskowa

38+380 - 38+950 (I)

39+500 - 40+100 (II)

37+100 - 37+700 (III)

42+050 - 42+650 (IV)Krajobraz leśny

wzniesienie

Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy leśne

Lasy gospodarcze

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

Korytarz ekologiczny

Stopień separacji

średni

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Kwaśne buczyny Luzulo pilosae –Fagetum z Pinus sylvestris

Buczyny Fagenion

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

W drzewostanie buk zwyczajny Fagus sylvatica, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, świerk zwyczajny Picea abies, lipa drobnolistna Tilia cordata.

Krzewy: buk zwyczajny Fagus sylvatica, lipa drobnolistna Tilia cordata.

Runo: kosmatka owłosiona Luzula pilosa, konwalia majowa Convallaria majalis, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, zawilec gajowy Anemone nemorosa, perłówka zwisła Melica nutans.


9110 Kwaśne buczyny Luzulo – Fagenion

-konwalia majowa Convallaria majalisFauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Lacerta agilis, Dendrocopos major, Passer domesticus, Parus major, Phylloscopus collybita, Cuculus canorus, Phoenicurus ochruros, Erithacus rubecula, Sciurus vulgaris,
Formy ochrony

-

Wartość krajobrazowa

3

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

2

2

3

3

2

3

18

2

średnia

Wrażliwość

III - duża

Czas regeneracji

Długi okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowiska naturalne - straty do 1%

Uwagi specjalne

brak

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy