Strona główna

Karta opisu modułu kształcenia nazwa modułu/przedmiotu


Pobieranie 191.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar191.31 Kb.KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

JĘZYK ANGIELSKI

xxx

Kierunek studiów

Profil kształcenia

(ogólnoakademicki, praktyczny)Rok / Semestr

Technologia Chemiczna

ogólnoakademicki

I/I

Specjalność

Przedmiot oferowany w języku:

Kurs (obligatoryjny/obieralny)

xxx

angielskim

obligatoryjny

Godziny 

Liczba punktów

Wykłady:

XX

Ćwiczenia:

30

Laboratoria:

XX

Projekty / seminaria:

XX

xxx

Stopień studiów:

I

Forma studiów

(stacjonarna/niestacjonarna)niestacjonarna

Obszar(y) kształcenia

xxxx

xxxx

xxxx

Podział ECTS (liczba i %)

xx xx%

xx xx%

xx xx%

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogólnouczelniany, z innego kierunku)

Liczba punktówXXX

xxx

xx

xxx

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

Mgr Urszula Pawałowska

e-mail:

urszula.pawalowska @put.poznan.pl

tel. Xxxx

Studium Języków Obcych PP

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel.: 061 665 24 91


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:

1

Wiedza:

Posiadanie kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi B1 wg opisu poziomów biegłości językowej (CEFR)

2

Umiejętności:

Opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa ogólnego wymaganego na maturze podstawowej z języka obcego w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych

3

Kompetencje

społeczne

Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji


Cel przedmiotu:

1. Doprowadzenie kompetencji językowej studentów do poziomu minimum B2 (CEFR).

2. Wykształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się językiem ogólnoakademickim oraz językiem specjalistycznym, właściwym dla danego kierunku, w zakresie czterech sprawności językowych.

3. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem fachowym o tematyce technicznej (zapoznanie studentów z podstawowymi technikami tłumaczeniowymi).

4. Doskonalenie umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym.


Efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku kształcenia student powinien opanować słownictwo techniczne związane z następującymi zagadnieniami:

1

Materia

2

Energia

3

Masa

4

Siła bezwładności
a także umieć definiować i wyjaśniać terminy, zjawiska i procesy z nimi związane.

Umiejętności: W wyniku kształcenia student potrafi efektywnie:


1

wygłosić prezentację w języku angielskim na temat techniczny lub popularnonaukowy, oraz wypowiadać się na tematy ogólne i techniczne posługując się odpowiednim zasobem słownictwa i struktur gramatycznych

2

wyrażać w języku angielskim podstawowe działania matematyczne oraz interpretować dane przedstawione na diagramie/wykresie

3

prowadzić korespondencję biznesową w języku angielskim

Kompetencje społeczne:

1

W wyniku kształcenia student potrafi skutecznie komunikować się w języku angielskim w środowisku zawodowym oraz typowych sytuacjach życia codziennego, oraz posiada umiejętność występowania publicznego.
2

Student potrafi rozpoznać oraz wykorzystać/ zrozumieć różnice kulturowe w zachowaniu
oraz rozmowie służbowej i prywatnej w języku angielskim, i odmiennym środowisku kulturowym.Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia

  • Ocena formująca: bieżąca ocena w trakcie zajęć (prezentacje, kolokwia)

  • Ocena podsumowująca: zaliczenie

Treści programowe

1.Podstawowa różnica między masą a ciężarem, masą a gęstością, jednostki gęstości

2.Siła bezwładności, klasyfikacja materii, fazy, stany, ruch translacyjny, rotacyjny i wibracyjny cząsteczek

3.Energia – rodzaje, jednostki, ciepło a temperatura, reakcje endo- i egzotermiczne
Literatura podstawowa:

1.Keith Harding & Liz Taylor ‘’International Express” intermediate New Edition Oxford University Press 2009

2. Bodo Hanf ‘’Angielski w technice’’ Wyd. LektorKlett (Pons) 2001

3. R.M.Gallagher, P.Ingram ‘’Complete Chemistry’’ Oxford University Press 2000

4. Virginia Evans FCE Use of English 1998

http://fomalhaut.dfl.put.poznan.pl/esp
Literatura uzupełniająca:

1. . Mc.Quarrie, Donald A. and Rock, Peter A. ‘’General Chemistry’’ 1985

2.New Scientist tygodnik

3.Monika Korpak ‘’From Alchemy to Nanotechnology” Politechnika Krakowska 2008

4.Piotr Domański English in Science and Technology Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1993

5.Maria Charmas English for Students of Chemistry M. C.Skłodowska University Press Lublin 20Obciążenie pracą studenta

forma aktywności

godzin

ECTS

Łączny nakład pracy

60

2

Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z nauczycielem

30

1

Zajęcia o charakterze praktycznym

30

1KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

JĘZYK ANGIELSKI

xxx

Kierunek studiów

Profil kształcenia

(ogólnoakademicki, praktyczny)Rok / Semestr

Technologia Chemiczna

ogólnoakademicki

I/II

Specjalność

Przedmiot oferowany w języku:

Kurs (obligatoryjny/obieralny)

xxx

angielskim

obligatoryjny

Godziny 

Liczba punktów

Wykłady:

XX

Ćwiczenia:

30

Laboratoria:

XX

Projekty / seminaria:

XX

xxx

Stopień studiów:

I

Forma studiów

(stacjonarna/niestacjonarna)niestacjonarna

Obszar(y) kształcenia

xxxx

xxxx

xxxx

Podział ECTS (liczba i %)

xx xx%

xx xx%

xx xx%

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogólnouczelniany, z innego kierunku)

Liczba punktówXXX

xxx

xx

xxx

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

Mgr Urszula Pawałowska

e-mail:

urszula.pawalowska@put.poznan.pl

tel. Xxxx

Studium Języków Obcych PP

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel.: 061 665 24 91


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:

1

Wiedza:

Posiadanie kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi B1 wg opisu poziomów biegłości językowej (CEFR)

2

Umiejętności:

Opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa ogólnego wymaganego na maturze podstawowej z języka obcego w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych

3

Kompetencje

społeczne

Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji


Cel przedmiotu:

1. Doprowadzenie kompetencji językowej studentów do poziomu minimum B2 (CEFR).

2. Wykształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się językiem ogólnoakademickim oraz językiem specjalistycznym, właściwym dla danego kierunku, w zakresie czterech sprawności językowych.

3. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem fachowym o tematyce technicznej (zapoznanie studentów z podstawowymi technikami tłumaczeniowymi).

4. Doskonalenie umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym.


Efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku kształcenia student powinien opanować słownictwo techniczne związane z następującymi zagadnieniami:

1

Czyste substancje i mieszaniny

2

Fazy i stany

3

Związki chemiczne

4

Pierwiastki
a także umieć definiować i wyjaśniać terminy, zjawiska i procesy z nimi związane.

Umiejętności: W wyniku kształcenia student potrafi efektywnie:


1

wygłosić prezentację w języku angielskim na temat techniczny lub popularnonaukowy, oraz wypowiadać się na tematy ogólne i techniczne posługując się odpowiednim zasobem słownictwa i struktur gramatycznych

2

wyrażać w języku angielskim podstawowe działania matematyczne oraz interpretować dane przedstawione na diagramie/wykresie

3

prowadzić korespondencję biznesową w języku angielskim

Kompetencje społeczne:

1

W wyniku kształcenia student potrafi skutecznie komunikować się w języku angielskim w środowisku zawodowym oraz typowych sytuacjach życia codziennego, oraz posiada umiejętność występowania publicznego.
2

Student potrafi rozpoznać oraz wykorzystać/ zrozumieć różnice kulturowe w zachowaniu
oraz rozmowie służbowej i prywatnej w języku angielskim, i odmiennym środowisku kulturowym.Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia

  • Ocena formująca: bieżąca ocena w trakcie zajęć (prezentacje, kolokwia)

  • Ocena podsumowująca: zaliczenie

Treści programowe

1.Podstawowe różnice między roztworem a czystą substancją

2.Podstawowe różnice między roztworem a związkiem chemicznym

3.Metale i niemetale
Literatura podstawowa:

1.Keith Harding & Liz Taylor ‘’International Express” intermediate New Edition Oxford University Press 2009

2. Bodo Hanf ‘’Angielski w technice’’ Wyd. LektorKlett (Pons) 2001

3. R.M.Gallagher, P.Ingram ‘’Complete Chemistry’’ Oxford University Press 2000

4. Virginia Evans FCE Use of English 1998

5.www.howstuffworks.com sciencenews.com chemistryabout.com http://fomalhaut.dfl.put.poznan.pl/esp
Literatura uzupełniająca:

1. Mc.Quarrie, Donald A. and Rock, Peter A. ‘’General Chemistry’’ 1985

2.New Scientist tygodnik

3.Monika Korpak ‘’From Alchemy to Nanotechnology” Politechnika Krakowska 2008

4.Piotr Domański English in Science and Technology Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1993

5.Maria Charmas English for Students of Chemistry M. C.Skłodowska University Press Lublin 20Obciążenie pracą studenta

forma aktywności

godzin

ECTS

Łączny nakład pracy

60

2

Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z nauczycielem

30

1

Zajęcia o charakterze praktycznym

30

1KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

JĘZYK ANGIELSKI

xxx

Kierunek studiów

Profil kształcenia

(ogólnoakademicki, praktyczny)Rok / Semestr

Technologia Chemiczna

ogólnoakademicki

II/III

Specjalność

Przedmiot oferowany w języku:

Kurs (obligatoryjny/obieralny)

xxx

angielskim

obligatoryjny

Godziny 

Liczba punktów

Wykłady:

XX

Ćwiczenia:

30

Laboratoria:

XX

Projekty / seminaria:

XX

xxx

Stopień studiów:

I

Forma studiów

(stacjonarna/niestacjonarna)niestacjonarna

Obszar(y) kształcenia

xxxx

xxxx

xxxx

Podział ECTS (liczba i %)

xx xx%

xx xx%

xx xx%

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogólnouczelniany, z innego kierunku)

Liczba punktówXXX

xxx

xx

xxx

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

Mgr Urszula Pawałowska

e-mail:

urszula.pawalowska @put.poznan.pl

tel. Xxxx

Studium Języków Obcych PP

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel.: 061 665 24 91


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:

1

Wiedza:

Posiadanie kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi B1 wg opisu poziomów biegłości językowej (CEFR)

2

Umiejętności:

Opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa ogólnego wymaganego na maturze podstawowej z języka obcego w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych

3

Kompetencje

społeczne

Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji


Cel przedmiotu:

1. Doprowadzenie kompetencji językowej studentów do poziomu minimum B2 (CEFR).

2. Wykształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się językiem ogólnoakademickim oraz językiem specjalistycznym, właściwym dla danego kierunku, w zakresie czterech sprawności językowych.

3. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem fachowym o tematyce technicznej (zapoznanie studentów z podstawowymi technikami tłumaczeniowymi).

4. Doskonalenie umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym.


Efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku kształcenia student powinien opanować słownictwo techniczne związane z następującymi zagadnieniami:

1

Układ okresowy pierwiastków

2

Prawa chemiczne

3

Skale temperatur

4

Ciepło a temperatura
a także umieć definiować i wyjaśniać terminy, zjawiska i procesy z nimi związane.

Umiejętności: W wyniku kształcenia student potrafi efektywnie:


1

wygłosić prezentację w języku angielskim na temat techniczny lub popularnonaukowy, oraz wypowiadać się na tematy ogólne i techniczne posługując się odpowiednim zasobem słownictwa i struktur gramatycznych

2

wyrażać w języku angielskim podstawowe działania matematyczne oraz interpretować dane przedstawione na diagramie/wykresie

3

prowadzić korespondencję biznesową w języku angielskim

Kompetencje społeczne:

1

W wyniku kształcenia student potrafi skutecznie komunikować się w języku angielskim w środowisku zawodowym oraz typowych sytuacjach życia codziennego, oraz posiada umiejętność występowania publicznego.
2

Student potrafi rozpoznać oraz wykorzystać/ zrozumieć różnice kulturowe w zachowaniu
oraz rozmowie służbowej i prywatnej w języku angielskim, i odmiennym środowisku kulturowym.Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia

  • Ocena formująca: bieżąca ocena w trakcie zajęć (prezentacje, kolokwia)

  • Ocena podsumowująca: zaliczenie

Treści programowe

1.Prawa zmian chemicznych (prawo zachowania masy, prawo stałości składu)

2.Skale temperatur i ich zamiana

3.Charakterystyka pierwiastków w grupach (metale przejściowe, okresy)

4.Temperatura topnienia, wrzenia i krzepnięcia substancji

5.Zjawisko sublimacji
Literatura podstawowa:

1.Keith Harding & Liz Taylor ‘’International Express” intermediate New Edition Oxford University Press 2009

2. Bodo Hanf ‘’Angielski w technice’’ Wyd. LektorKlett (Pons) 2001

3. R.M.Gallagher, P.Ingram ‘’Complete Chemistry’’ Oxford University Press 2000

4. Virginia Evans FCE Use of English 1998

5.www.howstuffworks.com sciencenews.com chemistryabout.com

http://fomalhaut.dfl.put.poznan.pl/esp


Literatura uzupełniająca:

1. Mc.Quarrie, Donald A. and Rock, Peter A. ‘’General Chemistry’’ 1985

2.New Scientist tygodnik

3.Monika Korpak ‘’From Alchemy to Nanotechnology” Politechnika Krakowska 2008

4.Piotr Domański English in Science and Technology Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1993

5.Maria Charmas English for Students of Chemistry M. C.Skłodowska University Press Lublin 20Obciążenie pracą studenta

forma aktywności

godzin

ECTS

Łączny nakład pracy

60

2

Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z nauczycielem

30

1

Zajęcia o charakterze praktycznym

30

1
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

JĘZYK ANGIELSKI

xxx

Kierunek studiów

Profil kształcenia

(ogólnoakademicki, praktyczny)Rok / Semestr

Technologia Chemiczna

ogólnoakademicki

II/IV

Specjalność

Przedmiot oferowany w języku:

Kurs (obligatoryjny/obieralny)

xxx

angielskim

obligatoryjny

Godziny 

Liczba punktów

Wykłady:

XX

Ćwiczenia:

30

Laboratoria:

XX

Projekty / seminaria:

XX

xxx

Stopień studiów:

I

Forma studiów

(stacjonarna/niestacjonarna)niestacjonarna

Obszar(y) kształcenia

xxxx

xxxx

xxxx

Podział ECTS (liczba i %)

xx xx%

xx xx%

xx xx%

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogólnouczelniany, z innego kierunku)

Liczba punktówXXX

xxx

xx

xxx

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

Mgr Urszula Pawałowska

e-mail:

urszula.pawalowska @put.poznan.pl

tel. Xxxx

Studium Języków Obcych PP

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel.: 061 665 24 91


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:

1

Wiedza:

Posiadanie kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi B1 wg opisu poziomów biegłości językowej (CEFR)

2

Umiejętności:

Opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa ogólnego wymaganego na maturze podstawowej z języka obcego w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych

3

Kompetencje

społeczne

Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji


Cel przedmiotu:

1. Doprowadzenie kompetencji językowej studentów do poziomu minimum B2 (CEFR).

2. Wykształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się językiem ogólnoakademickim oraz językiem specjalistycznym, właściwym dla danego kierunku, w zakresie czterech sprawności językowych.

3. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem fachowym o tematyce technicznej (zapoznanie studentów z podstawowymi technikami tłumaczeniowymi).

4. Doskonalenie umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym.


Efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku kształcenia student powinien opanować słownictwo techniczne związane z następującymi zagadnieniami:

1

Ciała stałe, ciekłe i gazowe

2

Budowa atomu

3

Walencyjność

4

Pierwiastki sztuczne
a także umieć definiować i wyjaśniać terminy, zjawiska i procesy z nimi związane.

Umiejętności: W wyniku kształcenia student potrafi efektywnie:


1

wygłosić prezentację w języku angielskim na temat techniczny lub popularnonaukowy, oraz wypowiadać się na tematy ogólne i techniczne posługując się odpowiednim zasobem słownictwa i struktur gramatycznych

2

wyrażać w języku angielskim podstawowe działania matematyczne oraz interpretować dane przedstawione na diagramie/wykresie

3

prowadzić korespondencję biznesową w języku angielskim

Kompetencje społeczne:

1

W wyniku kształcenia student potrafi skutecznie komunikować się w języku angielskim w środowisku zawodowym oraz typowych sytuacjach życia codziennego, oraz posiada umiejętność występowania publicznego.
2

Student potrafi rozpoznać oraz wykorzystać/ zrozumieć różnice kulturowe w zachowaniu
oraz rozmowie służbowej i prywatnej w języku angielskim, i odmiennym środowisku kulturowym.
Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia

  • Ocena formująca: bieżąca ocena w trakcie zajęć (prezentacje, kolokwia)

  • Ocena podsumowująca: zaliczenie, egzamin końcowy (pisemny i ustny)

Treści programowe

1.Charakterystyka ciał stałych, ciekłych i gazowych – układ cząsteczek

2.Zmiany stanów skupienia

3.Budowa atomu – elektronowa konfiguracja

4.Liczba masowa i protonowa

5.Wartościowość walencyjna – metale przejściowe

6.Pierwiastki sztuczne - radioaktywne


Literatura podstawowa:

1.Keith Harding & Liz Taylor ‘’International Express” intermediate New Edition Oxford University Press 2009

2. Bodo Hanf ‘’Angielski w technice’’ Wyd. LektorKlett (Pons) 2001

3. R.M.Gallagher, P.Ingram ‘’Complete Chemistry’’ Oxford University Press 2000

4. Virginia Evans FCE Use of English 1998

5.www.howstuffworks.com sciencenews.com chemistryabout.com

http://fomalhaut.dfl.put.poznan.pl/esp


Literatura uzupełniająca:

1. Mc.Quarrie, Donald A. and Rock, Peter A. ‘’General Chemistry’’ 1985

2.New Scientist tygodnik

3.Monika Korpak ‘’From Alchemy to Nanotechnology” Politechnika Krakowska 2008

4.Piotr Domański English in Science and Technology Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1993

5.Maria Charmas English for Students of Chemistry M. C.Skłodowska University Press Lublin 20Obciążenie pracą studenta

forma aktywności

godzin

ECTS

Łączny nakład pracy

60

2

Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z nauczycielem

30

1

Zajęcia o charakterze praktycznym

30

1


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość