Karta przedmiotu elementy projektowania 2Pobieranie 94.33 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar94.33 Kb.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KARTA PRZEDMIOTU

ELEMENTY PROJEKTOWANIA 2
Nazwa w języku angielskim Elements of Architectural Design 2

Kierunek studiów : ARCHITEKTURA I URBANISTYKA


Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna i niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Kod przedmiotu AUA001201W, AUA001201P

Grupa kursów NIE

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

1560
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

60150
Forma zaliczenia

Egzaminzaliczenie na ocenę
Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS

25
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)
5
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

15WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

- Posiada uporządkowaną, elementarną wiedzę w zakresie warsztatu projektowego.

- Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad projektowania elementarnych

form i przestrzeni architektonicznych dzięki, której jest w stanie kształtować własną metodę projektową.

- Posiada elementarną wiedzę na temat najnowszych tendencji w architekturze.

- Tworzy scenariusze przestrzenne, według których poszukuje zasady projektowej.

- Potrafi formułować własne opinie. Wykazuje się analitycznym podejściem wobec poznanych metod

projektowych.

- W projektowaniu w sposób prawidłowy posługuje się rysunkiem architektonicznym.

- Potrafi przedstawić projekt za pomocą zestawu rysunków i modeli oraz omówić swój projekt podczas krótkiej,

prezentacji publicznej.

- Ma świadomość istnienia i oddziaływania pozatechnicznych aspektów działalności architekta oraz wpływu

jego pracy na relacje odbiorcy z projektowaną przestrzenią.CELE PRZEDMIOTU

C1 Umiejętność poszukiwania zasady projektowej dla kształtowania obiektów architektonicznych o niezłożonej

funkcji.

C2 Poznanie zaawansowanych zasad rysunku architektonicznego i sposobów prezentacji projektu.

C3 Przedstawiania osiągniętych rezultatów za pomocą modelu i zestawu rysunków.

C4 Poznanie rozszerzonych zagadnień i współczesnych tendencji związanych z projektowaniem

architektonicznym.

C5 Umiejętność tworzenia scenariuszy przestrzennych dla obiektów architektonicznych o niezłożonej funkcji.

C6 Samodzielne formułowanie programu użytkowego dla przestrzeni i obiektów architektonicznych o

niezłożonej funkcji.

C7 Projektowanie obiektów architektonicznych o niezłożonej funkcji w relacji z otoczeniem i kontekstem

urbanistycznym.

C8 Umiejętność formułowania własnych opinii i analizowania poznanych metod projektowych.
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 Posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę w zakresie warsztatu projektowego.

PEK_W02 Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad projektowania form, przestrzeni oraz obiektów architektonicznych o niezłożonej funkcji.

PEK_W03 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat najnowszych tendencji w architekturze.Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 Tworzy scenariusze przestrzenne, według których poszukuje zasady projektowej dla projektowanego obiektu architektonicznego. Koncentruje się na relacji użytkownika z obiektem architektonicznym.

PEK_U02 Analizuję kontekst w jakim powstaje obiekt architektoniczny.

PEK_U03 Samodzielnie formułuje program użytkowy dla projektowanego obiektu architektonicznego.

PEK_U04 Potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny o niezłożonej funkcji wraz z jego otoczeniem.

PEK_U05 W projektowaniu w sposób zaawansowany posługuje się rysunkiem architektonicznym.

PEK_U06 Potrafi przedstawić projekt za pomocą zestawu rysunków i modeli oraz omówić swój projekt podczas krótkiej, prezentacji publicznej.

Z zakresu kompetencji społecznych:

PEK_K01 Ma świadomość istnienia i oddziaływania pozatechnicznych aspektów działalności architekta oraz wpływu jego pracy na relacje odbiorcy z projektowaną przestrzenią oraz na relacji projektowanego obiektu architektonicznego z kontekstem.


TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba godzin

Wy1


Wprowadzenie do wykładów, omówienie:

 1. zakresu i przedmiotu wykładów i zajęć projektowych,

 2. wymagań i standardów obowiązujących na zajęciach z przedmiotu.

1

Wy2

Zawansowany rysunek architektoniczny:

 1. rodzaje rysunku w zależności od fazy projektu

 2. skala a uszczegółowienie rysunku,

1

Wy3

Zagadnienia związane z powstawaniem projektu na wybranych przykładach współczesnych realizacji architektonicznych:

 1. kontekst urbanistyczny,

 2. program obiektu architektonicznego,

 3. relacja użytkownika z obiektem architektonicznym,

 4. scenariusze przestrzenne, program – funkcja,

 5. funkcja obiektu architektonicznego,

 6. relacja obiektu z otoczeniem.

4

Wy4

Wy5

Wy6

Wy7

Zagadnienia związane z projektowaniem obiektów architektonicznych:

 1. materiał, konstrukcja,

 2. forma w kontekście urbanistycznym,

 3. elementy obiektów architektonicznych,

 4. kompozycja w kontekście urbanistycznym.

5

Wy8

Wy9

Wy10

Wy11

Wy12

Problemy z zapisem i realizacją pomysłu. Projekt i otoczenie.

2

Wy13

Wy14

Problem oceny projektów i obiektów architektonicznych w kontekście urbanistycznym.

2

Wy15
Suma godzin

15Forma zajęć - projekt

Liczba godzin

Pr1

Temat I: Obiekt mieszkalny dla jednej osoby z funkcją dodatkową

30

Pr2

Temat 2: Obiekt architektoniczny o niezłożonej funkcji w kontekście urbanistycznym.

30
Suma godzin

60STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. Wykład problemowy

N2. Wykład informacyjny

N3. Praca na sali w formie warsztatów

N4. Praca na makietach architektonicznych

N5. Wykonanie szkiców i rysunków architektonicznych

N6. Indywidualne prezentacja projektów

N7. Dyskusja

N8. Indywidualne badania w zakresie wykonywanych projektów
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Oceny

P – podsumowująca (na koniec semestru)Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

P

PEK_W01, PEK_W02,

PEK_W03, PEK_K01Egzamin w formie rozmowy i odpowiedzi na pytania z zakresu zagadnień poruszanych na wykładach


Projekt

Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_U01, PEK_U02,

PEK_U03, PEK_U04,

PEK_U05, PEK_U06,

PEK_K01


Praca nad projektami w czasie zajęć, wykonanie ćwiczeń projektowych, przejściowe prezentacje projektów, udział w dyskusji

α1=0,3F2

PEK_U01, PEK_U02,

PEK_U03, PEK_U04,

PEK_U05, PEK_U06,

PEK_K01


Wykonanie projektów na zadane tematy i przedstawienie ich za pomocą modeli

i zestawu rysunków architektonicznych

podczas publicznej prezentacji

α2=0,7P = F1xα1+F2xα2=1, gdzie α1=0,3, α2=0,7, Σ=1
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

 1. Żórawski Juliusz: O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1973.

 2. Ciechanowski Kazimierz: Podstawy kompozycji architektonicznej, Wrocław 1972.

 3. Wejchert Kazimierz: Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.

 4. Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady.

 5. Krier Rob: Elements of architecture, Academy Edition, London 1992.

 6. Alexander C. I in.: A Pattern Language. Towns. Buildings. Construction. Nowy Jork 1977.

 7. Hertzberger Herman: Space and the Architect, 010 Publishers, Rotterdam 2000

 8. Hertzberger Herman: Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Rotterdam 2005

 9. Rasmussen Steen Eiler: Odczuwanie architektury, Biblioteka Architekta, Warszawa 1999

 10. Norberg-Schulz Christian: Bycie, przestrzeń, architektura, Biblioteka Architekta, Warszawa 2000

 11. Grandjean Etienne: Ergonomia mieszkania aspekty fizjologiczne i psychologiczne w projektowaniu, Arkady, Warszawa 1978.

 12. - przepisy i normy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DZ. U. 02.75.690.
literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. Wines James: De-architecture, Rizzoli International Publications, Nowy Jork 1987.

 2. Budak Adam (red.): Co to jest architektura? Antologia tekstów, Bunkier Sztuki, Kraków 2002

 3. Vyzoviti Sophia: Folding Architecture, Spatial, Structural and Organizational Diagrams, BIS Publishers, Amsterdam 2003

 4. Praca zbiorowa: The Metapolis – Dictionary of Advanced Architecture, Actar, Barcelona 2003

 5. Szmidt Bolesław: Ład przestrzeni, kanon, Warszawa 1998.

 6. OMA, Koolhaas Rem, Mau Bruce: S,M,L,XL, New York 1995.

 7. Hrezog & de Meuron: Natural history, Montreal/Baden 2002/2005.

 8. Tschumi Bernard, The Manhattan Transcripts, John Wiley&Sons, Londyn 1994

- Czasopisma:

 1. Architektura i Biznes, wyd. RAM.

 2. Architektura, wyd. Murator.

 3. Archivolta, wyd. Archivolta.

 4. Detail, wyd. Institüt fur internationale Architektur-Dokumentation GmbH, München.

 5. L'architectur d'aujord'hui, wyd. Jean Michel-Place.

 6. Architectural Design, wyd. John Wiley & Sons.

 7. A10 New European Architecture, wyd. A10 Media BV.

 8. Casabella, wyd. Francesco Dal Co.

 9. Mark, Frame Publishers

 10. Frame, Frame Publishers

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr inż. arch. Zenon Marciniak, zenon.marciniak@pwr.wroc.pl


MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

ELEMENTY PROJEKTOWANIA 2

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznego

PEK_W01 (wiedza)

K1AIU_W07, K1AIU_W12

C2, C3

Wy2, Wy12, Wy13

Pr1, Pr2


N1-N6

PEK_W02

K1AIU_W07, K1AIU_W12

C4, C6, C7

Wy2, Wy3-Wy11

Pr1, Pr2


N1, N2, N7, N8

PEK_W03

K1AIU_W10, K1AIU_W15, K1AIU_W28

C4

Wy3-Wy6

N1, N2, N7, N8

PEK_U01 (umiejętności)

K1AIU_U13

C1, C4, C5

Wy3-Wy6

Pr1, Pr2


N3-N5, N7,N8

PEK_U02

K1AIU_U13

C4, C7

Wy3-Wy6

Pr1, Pr2


N3-N5, N7,N8

PEK_U03

K1AIU_U13

C6

Wy3-Wy6

Pr1, Pr2


N3-N5, N7,N8

PEK_U04

K1AIU_U13

C1, C5, C6, C7

Wy3-Wy11

Pr1, Pr2


N3-N5, N7,N8

PEK_U05

K1AIU_U06, K1AIU_U13, K1AIU_U22

C2, C3

Wy2, Wy12, Wy13

Pr1-Pr5


N3, N5, N6

PEK_U06

K1AIU_U06, K1AIU_U13, K1AIU_U22

C2, C3, C8

Wy1-Wy2

Pr1-Pr5


N3-N5, N7,N8

PEK_K01 (kompetencje)

K1AIU_K02, K1AIU_K07, K1AIU_K08

C5, C7

Wy3-Wy6, Wy14, Wy15

Pr1, Pr2


N1-N5, N7,N8©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy