Karta przedmiotu technika akwarelowa – Ćwiczenia praktycznePobieranie 51.48 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar51.48 Kb.
Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KARTA PRZEDMIOTU

TECHNIKA AKWARELOWA – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Nazwa w języku angielskim: WATERCOLOR

Kierunek studiów: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA


Stopień studiów i forma: I, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny

Kod przedmiotu: AUA 000138L

Grupa kursów: NIE

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Całkowita liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)30Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS60Forma zaliczeniaZaliczenie na ocenęDla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy
Liczba punktów ECTS2W tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)1


WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Zaliczony „Blok kompozycyjno – plastyczny 1 – 4”.

CELE PRZEDMIOTU


C1 - Zapoznanie studentów podstawowymi aspektami techniki akwarelowej.

C2 - Zaznajomienie ze sposobami mieszania kolorów i uzyskiwania pożądanych zestawień barwnych w akwareli.

C3 - Przygotowanie studentów do realizacji wizualizacji architektonicznych w omawianej technice malarskiej.

C4 - Uwrażliwienie studentów na wpływ obserwacji otaczającej rzeczywistości na efekty dokonań twórczych w trakcie studiów i w pracy architekta.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 – Posiada elementarną wiedzę na temat podstaw techniki akwarelowej.Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 – Potrafi stworzyć obraz przestrzeni widzianej w naturze oraz układów przestrzennych z wyobraźni w technice akwarelowej.

PEK_U02 – Umie interpretować otaczającą rzeczywistość tworząc własne wizje w omawianej technice.

PEK_U03 – Potrafi budować i rozwijać swoją wrażliwość poprzez studia malarskie z natury i z wyobraźni.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - laboratorium


Liczba godzin

La1

Wykład: Wprowadzenie do techniki akwarelowej – wiedza o kolorze, narzędziach, podkładach, technice malowania. Pokaz warsztatu i przykładów.

3

La2

Zadanie 1: Kompozycja płaska I – zastosowanie wiedzy o kolorze i szkolenie techniki – każde pole wypełnione innym kolorem, uzyskanym z mieszania trzech podstawowych pigmentów.

3

La3

Zadanie 2: Kompozycja płaska II – pogłębianie umiejętności technicznych – malarstwo warstwowe, pola częściowo nakładają się na siebie, mieszanie kolorów jak w zadaniu 2.

3

La4

Zadanie 3: Zadanie Kompozycja płaska III – pogłębianie wiedzy o kolorze – trzy kompozycje płaskie, każda ze zmienionym jednym podstawowym pigmentem.

3

La5

Zadanie 4: Martwa natura I – malarstwo z natury, kompozycja płaska.

3

La6

Zadanie 5: Martwa natura II – malarstwo z natury, iluzja przestrzeni trójwymiarowej.

3

La7

Zadanie 6: Kompozycja architektoniczna I – Wnętrze – kompozycja płaska.

3

La8

Zadanie 7: Kompozycja architektoniczna II – Układ urbanistyczny – kompozycja płaska z lotu ptaka.

3

La9

Zadanie 8: Kompozycja architektoniczna III – Miasto – kompozycja płaska inspirowana konkretnym miejscem.

3

La10

Zadanie 9: Kompozycja architektoniczna IV – Wizualizacja budynku jednorodzinnego (lub innego) w plenerze – iluzja przestrzeni trójwymiarowej.

3
Suma godzin

30STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. Wykład informacyjny.

N2. Prezentacja prac.

N3. Konsultacje.
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01, PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03

Ocena wykonanych prac plastycznych.

P = F1 (średnia z ocen uzyskanych za wykonane prace)
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

[1] Clarke Michael, Akwarela, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994

[2] Techniki malowania: Akwarela (praca zbiorowa), wyd. Muza, 1997

[3] Ostrowski Stanisław, Malowanie: Akwarela, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1993

[4] Parramon Jose, Jak malować akwarelą, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993

[5] Pearsall Ronald, Podstawy malarstwa: akwarela i gwasz, Wyd. Arkona, 1993OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Jacek Walczak, walczakjacek@o2.pl


MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

TECHNIKA AKWARELOWA

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznegoPEK_W01

K1AIU_W11, K1AIU_U12, K1AIU_K07

C1, C2

La1

N1

PEK_U01

K1AIU_W11, K1AIU_U12, K1AIU_K07

C1, C2, C3, C4

La1 - La10

N2, N3

PEK_U02

K1AIU_W11, K1AIU_U12, K1AIU_K07

C1, C2, C3, C4

La5 – La10

N2, N3

PEK_U03

K1AIU_W11, K1AIU_U12, K1AIU_K07

C4

La1 - La10

N2, N3©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy