Strona główna

Karta przedmiotu


Pobieranie 64.62 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar64.62 Kb.


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2012

KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu

12.6-3POŁ-B3.2KI

Nazwa przedmiotu w języku

polskim

KOMUNIKACJA INTERPRSONALNA

angielskim

Interpersonal communication
 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
1.1. Kierunek studiów

Położnictwo

1.2. Forma studiów

Studia stacjonarne

1.3. Poziom studiów

Studia pierwszego stopnia

1.4. Profil studiów

Profil praktyczny

1.5. Specjalność

Brak

1.6. Jednostka prowadząca przedmiot

WO OP

1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu

Dr n. hum. Roman Starz

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr n. hum. Roman Starz

1.9. Kontakt

romanstarz@gmail.com
 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
2.1. Przynależność do modułu

Nauki społeczne 3.2

2.2. Status przedmiotu

Obowiązkowy

2.3. Język wykładowy

Polski

2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot

I

2.5. Wymagania wstępne

Brak
 1. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
  1. Formy zajęć

Wykłady: – 10, Ćwiczenia: I – 25, Godziny niekontaktowe - 25

  1. Sposób realizacji zajęć

Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK

  1. Sposób zaliczenia zajęć

W – Zal.z oceną, C – Zal. z oceną

  1. Metody dydaktyczne

wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, warsztaty dydaktyczne, gry dydaktyczne

  1. Wykaz literatury

podstawowa

Littauer F. i M., Układanka osobowości, Warszawa 1999.

Ford M., Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańsk, 2001.

Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Panek W.: Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003.

Hebanowski M., Kliszcz J., Trzeciak B., Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, Warszawa 1999.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000.

Pease A. i B., Mowa ciała, Poznań 2009.


uzupełniająca

Hamlin S., Jak mówić, żeby nas słuchali, Warszawa 1994.

Davidson J., Asertywność dla żółtodziobów, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o..., Poznań 1999.

Dawson R., Sekrety udanych negocjacji, Poznań 1999.

 1. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
  1. Cele przedmiotu

SEMESTR I

C1 - przygotowanie do podjęcia aktywnego i świadomego udziału w procesie komunikacji interpersonalnej (w wymiarze językowym i pozajęzykowym)

C2- kształtowanie umiejętności odpowiedniego organizowania zachowań językowych: budowanie kompetencji komunikacyjnej

C3 - postrzeganie komunikacji jako czynnika tworzącego rzeczywistość społeczną, środka osiągania założonych celów i kreowania pozytywnych związków z ludźmi


  1. Treści programowe

   1. Wykłady

Komunikacja werbalna. Akt mowy. Schematy procesu komunikacji. Style komunikowania się.

Bariery w komunikacji interpersonalnej. Warunki prawidłowej komunikacji. Sytuacje jatrogenne w relacjach położna – pacjentka oraz położna – osoba towarzysząca rodzącej. Komunikowanie się kobiet.

Komunikacja niewerbalna.

Perswazja.   1. Ćw.

Typy osobowości a komunikowanie się.

Sztuka przekonującego mówienia i przemawiania. Umiejętność słuchania.

Asertywność. Wyrażanie i obrona własnego zdania.

Komunikowanie się w stanach konfliktu. Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Negocjacje. Techniki negocjacyjne. Mediacje i arbitraż.
Efekty kształcenia dla przedmiotu

kod

Student, który zaliczył przedmiot

Stopień

nasycenia efektu przedmiotowego1

[+] [++] [+++]


Odniesienie

do efektów kształceniadla kierunku

dla obszaru/ standardu

SEMESTR I

w zakresie WIEDZY:

W01

charakteryzuje istotę, strukturę i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji, definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej

++

POŁ1P_W42

B.W9

W02

wskazuje sytuacje jatrogenne w relacjach położna – pacjentka oraz położna – osoba towarzysząca rodzącej

++

POŁ1P_W43

B.W10

W03

formułuje warunki prawidłowej komunikacji położna – podopieczna oraz położna – personel medyczny

++

POŁ1P_W44

B.W11

W04

zna specyficzne problemy występujące w poszczególnych okresach życia kobiety, szczególnie wynikające z barier w komunikowaniu się

++

POŁ1P_W45

B.W12

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

U01

kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się oraz wykazuje umiejętność aktywnego słuchania

++

POŁ1P_U26

B.U11

U02

wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej w opiece zdrowotnej

++

POŁ1P_U27

B.U12

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: do indywidualnego wyboru zgodnie z efektami zamieszczonymi w standardach

K01

szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych

++

POŁ1P_K1

D.K1

K02

przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami

++

POŁ1P_K9

D.K9  1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

na ocenę 3

na ocenę 3,5

na ocenę 4

na ocenę 4,5

na ocenę 5

Wykłady

Ćw. (test)

50% do 59%.Ćw. (test)

60% do 69%.Ćw. (test)

70% do 79%.Ćw. (test)

80% do 89%.Ćw. (test)

90% do 100%.Ćw./ćw.prakt./lab.

Ćw. (test)

50% do 59%.Ćw. (test)

60% do 69%.Ćw. (test)

70% do 79%.Ćw. (test)

80% do 89%.Ćw. (test)

90% do 100%.

  1. Metody oceny
Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Projekt

Kolokwium

Zadania domowe

Referat Sprawozdania

Dyskusje

Inne


X (w., ćw.)
 1. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria

Obciążenie studenta

Studia

stacjonarneStudia

niestacjonarneLiczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela

(godz. kontaktowe)30
Udział w wykładach

15
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach itp.

15
Udział w konsultacjachUdział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.InneSamodzielna praca studenta (godziny niekontaktowe)

30
Przygotowanie do wykładuPrzygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.

15
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium

15
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowaOpracowanie prezentacji multimedialnejPrzygotowanie hasła do wikipediiInneŁączna liczba godzin

60
PUNKTY ECTS za przedmiot

2Przyjmuję do realizacji dr hab. Starz Roman


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość