Strona główna

Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów I na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie


Pobieranie 38.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.75 Kb.
Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku

na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie (XVIII-XX wiek)
redakcja Marek Derwich

przy współpracy Katarzyny Bock i Marka L. Wójcika

Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Wrocław 2012


Tom I:

Geneza kasat.

Kasaty józefińskie, na Ziemiach Zabranych oraz w Królestwie Polskim
Wstęp

Introduction

Spis treści t. 1-4

Spis treści t. 1


I. Geneza sekularyzacji klasztorów w XVIII i XIX wieku
Bartłomiej Stawiarski, Teoria sekularyzacji w badaniach współczesnych badaczy anglosaskich

Gabriela Wąs, Teoria i praktyka życia klasztornego na terenach protestanckich w okresie nowożytnym

Stanisław Jujeczka, Kasaty dóbr kościelnych w nowożytnej Europie (połowa XVII – początek XIX wieku)

Marek Derwich, Stan i perspektywy badań nad kasatami klasztornymi na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Śląska w XVIII i XIX wieku

ks. bp Jan Kopiec, Stanowisko papiestwa wobec sekularyzacji klasztorów w XVIII i XIX wieku

Stéphane Gomis, Jean-Jacques Piales (1711-1789) et la Commission des Réguliers en France (1766-1780) [Jean-Jacques Pialès (1711–1789) i Królewska Komisja Zakonna we Francji (1766–1780)]

Radosław Lolo, Kasata kolegium jezuitów w Pułtusku a losy tutejszej szkoły (1772-1781)
II. Kasaty józefińskie

II.1. Kasaty józefińskie w Czechach i na Śląsku Cieszyńskim
Jiří Mihola, Skazani na zanik? W kwestii konsekwencji polityki józefinizmu dla wewnętrznego życia klasztorów mendykanckich (na przykładzie niemiecko – czeskiej prowincji zakonu braci najmniejszych)

Ondřej Bastl, Das Schicksal und weitere Tätigkeit der Geistlichen aus den aufgehobenen Klöstern in Böhmischen Ländern [Losy zakonników ze skasowanych klasztorów czeskich]

Karel Müller, Petr Tesař, Rušení klášterů v Rakouském Slezsku za josefínských reforem ve světle pramenů Zemského archivu v Opavě [Kasaty klasztorne na Śląsku austriackim w okresie reform józefińskich w świetle źródeł przechowywanych w Archiwum Ziemskim w Opawie]
II.2. Kasaty józefińskie na ziemiach polskich pod zaborem Austrii
ks. Andrzej Bruździński, Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX wieku

Hermina Święch, Przyczyny i przebieg kasat żeńskich klasztorów w Krakowie w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku

ks. Janusz Królikowski, Kasata klasztoru Klarysek w Starym Sączu

Filip Wolański, Kasaty klasztorów bernardyńskich w Galicji w latach 1785–1789

o. Jan Andrzej Spież OP, Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów

w oczach ich świadka ojca Wawrzyńca Kałuskiego OP

Beata Lorens, Bazylianie w Galicji wobec działań kasacyjnych w latach 1772–1792

Ołeh Duch Losy monasterów bazylianek w Galicji na przełomie XVIII i XIX wieku
III. Kasata w Rosji i na ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem Rosji

III.1. Kasata 1764 roku w Rosji
Arkadij Iwanowicz Komissarenko, Секуляризационная реформа в России в 1764 году: истоки, выработка, проведениe [Kasaty zakonne w Rosji w 1764 r. Źródła, problematyka, badania]
III.2. Kasaty na Ziemiach Zabranych
Irena Wodzianowska, Etapy likwidacji wspólnot bazyliańskich w imperium rosyjskim na przykładzie Prawobrzeżnej Ukrainy

Witalij Rosowski, Losy zakonników z klasztorów rzymskokatolickich na Ukrainie Prawobrzeżnej skasowanych w XIX wieku

o. Sławomir Brzozecki OP, Kasaty klasztorów w Wilnie w XIX wieku

Halina Rusińska-Giertych, Drukarnie zakonne Kościoła łacińskiego w prowincji ruskiej od XVII do XIX w. i ich pokasacyjne losy


III.3 Kasaty w Królestwie Polskim i Kraju Przywiślańskim
Anna Szylar, Kasata klasztoru benedyktynek w Sandomierzu w latach 1819-1864

Cezary Jastrzębski, Kasaty zakonne w Królestwie Polskim po roku 1863

ks. Roland Prejs OFMCap, Kasata klasztorów na Śląsku w 1810 r. a kasata klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r. Podobieństwa i różnice

Spis skrótów do t. 1

Wykaz autorów t. 1
Tom II

Pruskie kasaty klasztorne (Śląsk, Wielkie Księstwo Poznańskie, Prusy Zachodnie)

Wstęp


Instroduction

Spis treści t. 1-4

Spis teści t. 2

IV. Pruskie kasaty klasztorne (Śląsk, Wielkopolska, Prusy Zachodnie)

IV.1 Kasat klasztorów na Śląsku Pruskim
Lucyna Harc, Gregor Ploch, Grzegorz Pisarski, Edykt sekularyzacyjny z 1810 roku

Norbert Mika, Pruskie kasaty klasztorów na ziemi raciborskiej

Marek R. Górniak, Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 roku

Karl Borchardt, Secularization of the Hospitaller Commanderies in Silesia [Kasata komandorii joannickich na Śląsku]

Arkadiusz Wojtyła, Losy fundacji artystycznych zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą na Śląsku po kasacie zgromadzenia

Inge Steinsträßer, „Klosterdämmerung” – vom Umbruch zum Aufbruch – 200 Jahre Säkularisation in Schlesien, am Beispiel der Zisterzienser [Zmierzch klasztorów - od przełomu do najnowszych czasów - 200 lat sekularyzacji na Śląsku na przykładzie cystersów; Decline of monasteries - from the turn till the present day - 200 years of the secularization in Silesia on the example of cistercians]

ks. Franciszek Wolnik, Sekularyzacja górnośląskich opactw cysterskich

ks. Henryk Gerlic, Losy zakonników cysterskich na Śląsku po sekularyzacji

Anna Jezierska, Pokasacyjne losy dzieł sztuki dolnośląskich klasztorów cysterskich

ks. Kazimierz Dola, Zabezpieczenie materialne zakonników z klasztorów objętych dekretem sekularyzacyjnym z 1810 roku

Paweł Skrzywanek, Dzieje renowacji zabudowań poklasztornych opactwa cystersów w Lubiążu

o. Janusz Anzelm Szteinke OFM, Kasata klasztoru franciszkanów reformatów na Górze Świętej Anny w 1810 roku

Anna Pobóg-Lenartowicz, Kasata klasztoru dominikanów w Opolu
IV.2. Kasata 1810 roku we Wrocławiu i dla Wrocławia
Jan Harasimowicz, Wpływ sekularyzacji na przestrzeń publiczną Wrocławia do 1810 roku

Agnieszka Zabłocka-Kos, „Śmiem twierdzić, że z politycznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie sekularyzacji na Śląsku”. Przekształcenia funkcjonalne wrocławskich budynków klasztornych w XIX i XX wieku

Teresa Kulak, Udział zasobów materialnych z likwidowanych klasztorów w powstaniu w 1811 r. Uniwersytetu Wrocławskiego
V. Kasaty na ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem Prus

V.1 Kasaty w Wielkim Księstwie Poznańskim
o. Marian Kanior OSB, Męskie opactwa benedyktyńskie z obszaru dawne Rzeczypospolitej pod zaborem pruskim i ich kasata

Krzysztof Kaczmarek, Pokasacyjne losy kościoła dominikanów we Wronkach

Antoni Maziarz, Kasata Kongregacji Gostyńskiej księży filipinów w 1876 roku
V.2 Kasaty w Prusach Zachodnich
Sławomir Kościelak, Raporty o stanie personalnym konwentów w okręgu gdańskim w latach 1817–1835: problematyka badawcza i wykorzystanie do dziejów kasaty zakonów w Prusach

Rafał Kubicki, Przebieg i skutki kasat klasztorów na terenie prowincji Prusy Zachodnie na przykładzie dominikanów

Waldemar Rozynkowski, Wokół kasaty klasztoru dominikanów w Toruniu

Spis skrótów do t. 2

Wykaz autorów t. 2
Tom III

Źródła

Wstęp


Introduction

Spis treści t. 1-4

Spis treści t. 3

VI. Źródła do kasat klasztornych

VI.1 Źródła muzealne
Urszula Bończuk-Dawidziuk, Zbiory malarstwa, rzeźb i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 roku

Beata Marcisz-Czapla, Tłoki pieczętne z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Maja Gąssowska, Średniowieczne zabytki z zsekularyzowanych (1810) klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
VII.2 Źródła archiwalne
Elżbieta Galik, Powstanie Archiwum Prowincjonalnego we Wrocławiu jako wynik sekularyzacji klasztorów na Śląsku

Roman Stelmach, Procesy przejmowania i inwentaryzowania dokumentacji poklasztornej w Archiwum Prowincjonalnym we Wrocławiu do 1825 r.

Wacław Gojniczek, Losy archiwaliów cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie zakonu

Małgorzata Kośka, Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Aldona Warzecha, Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Państwowym w Krakowie

Magdalena Marosz, Akta klasztoru przy kościele św. Katarzyny w Krakowie jako źródło do dziejów klasztorów augustynów-eremitów i ich kasat

Olga Miriam Przybyłowicz, Archiwalia żeńskich klasztorów diecezji krakowskiej, które w wyniku kasat trafiły do Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie

Maciej Zdanek, Uwagi o losach archiwaliów małopolskiej grupy opactw cysterskich po kasacie w 1819 roku


VII. Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych

VII.1 Na Śląsku Pruskim
Edyta Kotyńska, Sekularyzacja księgozbiorów klasztorów śląskich – od stanu badań do portalu wiedzy

Weronika Karlak, Pokasacyjne zasoby starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – działalność J.G. Büschinga a stan obecny

Bożena Kumor-Gomułka, Wrocławskie księgozbiory kościelne w projekcie Śląskiej Biblioteki Centralnej – dlaczego tak, dlaczego nie? Kształtowanie idei zorganizowania zjednoczonej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu w okresie przed- i posekularyzacyjnym

Grzegorz Pisarski, Druki z dawnej biblioteki opactwa cystersów w Krzeszowie w zbiorach biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu


VII.2 Na ziemiach Rzeczypospolitej
Jolanta Gwioździk, Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze

Rzeczypospolitej Obojga Narodów
VII.3 W Królestwie Polskim
Bożena Koredczuk, Spory wokół losów bibliotek po kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1815–1830

Małgorzata Kośka, Losy księgozbiorów klasztornych po kasacie 1819 r. Misja Samuela Bogumiła Lindego

Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Kolekcje klasztorne w zbiorze starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – historia i współczesność

Elżbieta Bylinowa, Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy, Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Marianna Czapnik, Losy księgozbiorów klasztornych Łowicza

Krzysztof Walczak, Wpływ kasat klasztorów na losy bibliotek dziewiętnastowiecznego Kalisza

Spis skrótów t. 3

Wykaz autorów t. 3


Tom IV

Skutki kasat XVIII- i XIX-wiecznych. Kasaty komunistyczne. Dokumentacja

Wstęp


Introduction

Spis treści t. 1-4

Spis treści t. 4

VIII. Skutki XVIII- i XIX-wiecznych kasat

Agnieszka Zabłocka-Kos, Nowe funkcje starych klasztorów w Europie w XIX wieku- przegląd głównych problemów badawczych

Gregor Ploch, Wpływ kasat na rozwój społeczny w XIX wieku

Marek Derwich, Ziemie polskie jako schronienie mnichów-uciekinierów z klasztorów skasowanych na przełomie XVIII i XIX wiek

s. Małgorzata Borkowska OSB, Wygnane drzwiami, wraca oknem. Galicyjskie kasaty a żeński ruch zakonotwórczy w XIX wieku

Piotr Oliński, Miejsce pochówku Fryderyka Pięknego w kontekście pamięci rodowej Habsburgów i zlikwidowania klasztorów w ich monarchii

Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Od książęcego pałacu do łąki, czyli klasztory po kasacie

Marek L. Wójcik, Żywotność symboliki monastycznej w tradycji heraldycznej Dolnego Śląska po 1810 roku

O. Marek Miławicki OP, Działania rewindykacyjne polskich dominikanów w I połowie XX wieku jako konsekwencje antyzakonnej polityki władz zaborczych
IX. Kasaty komunistyczne
Agata Mirek, Wysiedlenia sióstr zakonnych w 1954 r. na Śląsku. Obozy pracy dla zakonnic w Polsce w latach 1954-1956
X. Dokumentacja

X.1 Indeksy

Indeks osób

Indeks geograficzny

Indeks klasztorów


X.2 Wykazy

Wykaz klasztorów skasowanych


X.3 Bibliografia

Spis skrótów t. 1-4

Bibliografia na temat kasat
X.4. Autorzy

Wykaz autorów t. 4

Wykaz autorów t. 1-4
X.5 Ilustracje

Spis ilustracji

do art. Andrzejewski, Kajzer

Bończuk-Dawidziuk

Bylinowa

Górniak


Harc, Ploch, Pisarski

Jastrzębski

Karlak

KomissarenkoKośka 1

Marosz


Mika

Mueller, Tesar

Oliński

Pisarski


Przybyłowicz

Rusińska-Giertych

Spież

Szylar


Warzecha

Wójcik
X.5 Mapy


Spis map

do art. A. Mirek

Spis map na wkładce

Generalna

Kasaty na Śląsku

Kasaty w Wielkim Księstwie Poznańskim

Kasaty w Prusach Zachodnich

Kasaty w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Kasaty w Królestwie Polskim i Kraju Przywislańskim

Kasaty na Ziemiach ZabranychKasaty na ziemiach zaboru austriackiego (w Galicji)

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość