Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii NaukPobieranie 29.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar29.76 Kb.


Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska

Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Komitet „Człowiek i Środowisko”

przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Konferencja NaukowaWaloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym

i strategicznym
Gdańsk -Sobieszewo, 21-24 września 2006

http://www.kgfiks.bgio.univ.gda.pl
Komunikat 2, maj 2006

Dziękując Państwu za zainteresowanie i przesłanie zgłoszenia na konferencję naukową „Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym i strategicznym”, pragniemy poinformować o otrzymaniu 38 referatów. Chęć udziału w konferencji wyraziło około 55 osób z wyższych uczelni, instytutów naukowych, towarzystw i pracowni projektowych. W niniejszym (drugim i ostatnim) komunikacie, zamieszczono szczegółowe informacje o programie konferencji, miejscu rejestracji i obrad, formie prezentacji, formie tekstów dostarczonych przez Państwa do publikacji, kosztach i terminach, a także plan dojazdu z Gdańska do Sobieszewa.


Program konferencji

Czwartek, 21.09.2006


12.00 – 15.00 Rejestracja uczestników

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 – 15.10 Otwarcie konferencji

15.10 – 17.00 Sesja I


 • 15.10 – 15.30 Urszula Myga-Piątek, Kryteria oceny krajobrazu kulturowego na potrzeby planowania przestrzennego i strategicznego

 • 15.30 – 15.50 Sylwia Bródka, Andrzej Macias, Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym

 • 15.50 – 16.10 Jarosław Balon, Unifikacja typów geokompleksów w skali kraju podstawą waloryzacji krajobrazu

 • 16.10 – 16.30 Jerzy Lechnio, Model funkcjonowania krajobrazu – możliwości zastosowania dla potrzeb planowania przedsięwzięć społeczno-gospodarczych

 • 16.30 – 16.50 Tomasz Giętkowski, Jerzy Nita, Mozliwości wykorzystania Numerycznych Modeli Terenu w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska przyrodniczego

 • 16.50 – 17.00 dyskusja

17.00 – 17.20 przerwa kawowa

17.20 – 19.20 Sesja II

 • 17.20 – 17.40 Lidia Poniży, Katarzyna Fagiewicz, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych - ujęcie kartograficzne w skali 1:10 000

 • 17.40 – 18.00 Lech Kaczmarek, Beata Medyńska-Gulij, Przetwarzanie baz danych źródłowych w celach ochrony środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym

 • 18.00 – 18.20 Małgorzata Milecka, Problemy ochrony przyrodniczej na obszarach o wartościach kulturowych

 • 18.20 – 18.40 Jerzy Nita, Waloryzacja budowy geologicznej dla potrzeb zachowania georóżnorodności

 • 18.40 – 19.00 Mariusz Kistowski, Zagospodarowanie przestrzenne Mierzei Wiślanej jako przyczyna degradacji środowiska i krajobrazu

 • 19.00 – 19.20 dyskusja

19.30 – uroczysta kolacja

Piątek, 22.09.2006


8.00 – 9.00 śniadanie

9.00 – 18.30 sesja terenowa: Żuławy Wiślane i Wysoczyzna Elbląska;

ok. 13.30 – 14.30 ognisko w Kadynach

19.00 – kolacja20.00 – spotkanie członków i sympatyków PAEK

Sobota, 23.09.2006


8.00 – 9.00 śniadanie

9.00 – 11.00 Sesja III

 • 9.00 – 9.20 Krzysztof Badora, Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa obszaru wsi Żużela i jej zastosowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 • 9.20 – 9.40 Sebastian Bernat, Projektowanie akustyczne wyzwaniem dla planowania przestrzennego

 • 9.40 – 10.00 Zbigniew Borkowski, Uwarunkowania rozwoju sieci dróg komunikacyjnych okolic Fajsławic

 • 10.00 – 10.20 Agata Ćwik, Znaczenie opinii mieszkańców i opracowań specjalistów w planowaniu rozwoju gminy

 • 10.20 – 10.40 Małgorzata Dygoń, Witold Warcholik, Cyfrowe modele zmian środowiska w planowaniu wybranych form zagospodarowania przestrzennego polskiej i słowackiej części Beskidu Niskiego

 • 10.40 – 11.00 Agnieszka Flis, Studium krajobrazowe Pojezierza Bytowskiego – struktura przestrzenna a funkcja

 • 11.00 – 11.20 dyskusja

11.20 – 11.40 przerwa kawowa

11.40 – 14.00 Sesja IV

 • 11.40 – 12.00 Agata Cieszewska, Renata Giedych, Problemy ochrony walorów przyrodniczych obszaru metropolitarnego Warszawy na przykładzie planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

 • 12.00 – 12.20 Jarosław Czochański, T. Parteka, Dezintegracja przestrzenna w rozwoju obszaru metropolitarnego trójmiasta - walory i bariery

 • 12.20 – 12.40 Wioletta Kałamucka, Przydatność wskaźników jakości życia w ocenach warunków życia na potrzeby planowania przestrzennego

 • 12.40 – 13.00 Sylwia Kulczyk, Potencjał środowiska przyrodniczego a zmiany krajobrazu w strefie podmiejskiej Warszawy

 • 13.00 – 13.20 Iwona Markuszewska, Wybrane problemy zagospodarowania terenów pogórniczych na podstawie analizy wybranych przykładów

 • 13.20 – 13.40 Radosław Wróbel, Ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych w „Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry” w województwie opolskim

 • 13.40 – 14.00 dyskusja

14.00 – 15.00 obiad

15.00 – 17.00 Sesja V

 • 15.00 – 15.20 Marek Stachurski, Ryszard Kostuch, Andrzej Misztal, Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu krajobrazowego "Sobków" na Płaskowyżu Jędrzejowskim

 • 15.20 – 15.40 Barbara Bożętka, Wybrane problemy waloryzacji zadrzewień i zakrzewień obszarów rolnych

 • 15.40 – 16.00 Grzegorz Bukowski, Ocena skuteczności ochrony powierzchni biologicznie czynnej na przykładzie zrealizowanej inwestycji

 • 16.00 – 16.20 Sabina Lubaczewska, Ochrona siedlisk Natura 2000 w procesie planowania przestrzennego na obszarze Doliny Baryczy

 • 16.20 – 16.40 Robert Pipała, Waloryzacja przyrodnicza obszarów chronionych z użyciem GIS na przykładzie rezerwatów w Małych Pieninach

 • 16.40 – 17.00 dyskusja

17.00 – 17.20 przerwa kawowa

17.20 – 19.20 Sesja VI

 • 17.20 – 17.40 Roman Dysarz, Tomasz Giętkowski, Regionalizacja fizyczno-geograficzna a dokumenty planistyczne i strategiczne na poziomie regionalnym na przykładzie powiatu tucholskiego

 • 17.40 – 18.00 Bogusława Baran-Zgłobicka, Uwarunkowania przyrodnicze zagospodarowania przestrzennego w wybranych obszarach lessowych Polski południowo-wschodniej

 • 18.00 – 18.20 Tomasz Furtak, Witold Wołoszyn, Ocena środowiskowa projektu "wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim" - wybrane aspekty formalno-prawne i metodyczne

 • 18.20 – 18.40 Zbigniew Osadowski, Podejście przyrodnicze przy planowaniu drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin -Szczecinek

 • 18.40 – 19.00 Anatolij Melnyk, Ocena środowiska przyrodniczego Karpackiego Parku Narodowego dla potrzeb planowania rozwoju turystyki

 • 19.00 – 19.20 dyskusja

19.30 bankiet pożegnalny (grillowy)

Niedziela, 24.09.2006


8.00 – 9.00 śniadanie

9.00 – 11.00 Sesja VII

 • 9.00 - 9.20 Renata Graf, Ocena podatności płytkich wód podziemnych na zanieczyszczenia jako podstawa działań ochronnych w zlewni

 • 9.20 – 9.40 Sylwia Horska-Schwarz, Próba oceny zmian środowiska przyrodniczego wybrzeża klifowego w świetle procesów geodynamicznych zachodzących w strefie brzegowej WPN (Międzyzdroje – Grodno) w latach 2000-2005

 • 9.40 – 10.00 Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, Ekomorfologiczna waloryzacja cieków odwadniających Wysoczyznę Gdańską

 • 10.00 – 10.20 Wojciech Staszek, Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania turystycznego rejonu Męcikału na Równinie Charzykowskiej

 • 10.20 – 10.40 Paweł Binkiewicz, Budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych jako elementy decydujące o jego uciążliwości dla środowiska

 • 10.40 – 11.00 dyskusja

11.00 – 13.00 wizyta w Izbie Pamięci Wincentego Pola i rezerwacie przyrody „Ptasi Raj”

13.00 – 14.00 obiad, zakończenie konferencji
Miejsce obrad


Obrady będą się odbywać w centrum hotelowo-konferencyjnym ALMA 1 w Gdańsku – Sobieszewie, przy ul. Falowej 4, 800 metrów od plaży. Do Państwa dyspozycji będą pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Dojazd z Gdańsk Głównego do Sobieszewa: sprzed dworca głównego PKP (od strony hotelu Holiday Inn) autobusami linii 112 (przystanek n/ż „Falowa” -100m od ośrodka) lub 186 (przystanek „Sobieszewo-Wyspa” - ok. 500m od ośrodka). Plan trasy autobusów oraz rozkłady jazdy w formacie html są dołączone do komunikatu.
Ponieważ w Gdańsku obowiązują bilety czasowe na zkm, informujemy, iż przejazd autobusem zajmuje 35 minut, a więc wymaga zakupienia biletu za 4,20 (bilet normalny do 60’) – w kiosku, lub u kierowcy (wtedy karnet 3-biletowy). Wszystkie informacje o kursach autobusów można również uzyskać na stronie http://zkm.trojmiasto.pl/

Rejestracja uczestników


Rejestracja uczestników odbywać się będzie w dniu 21 września w godzinach 12.00 – 15.00 w centrum hotelowo-konferencyjnym ALMA 1.

Formy prezentacji


Referaty – czas wygłoszenia 20 minut, po każdym 5-6-referatowym bloku 10-20 minut na dyskusję. Do Państwa dyspozycji będą: rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, rzutnik slajdów. W razie potrzeby skorzystania do referowania z innego sprzętu, prosimy o zgłoszenie do 30.08.2006.

Forma dostarczenia tekstów do publikacji


Najpóźniej do połowy 2007 roku planowane jest opublikowanie treści przedstawionych referatów w postaci książkowej w serii „Problemy Ekologii Krajobrazu” W tomie opublikowane zostaną tylko wystąpienia dostarczone w formie elektronicznej do dnia 24.09.2006, czyli przed konferencją lub w jej trakcie, przygotowane zgodnie z poniższymi zasadami:

 • maksymalna objętość referatów – 8 stron,

 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza;

 • rysunki dołączone oddzielnie w formatach *.jpg, *.tif;

 • tytuł, streszczenie oraz podpisy rycin i tabel w języku angielskimOstateczny termin przesłania streszczeń referatów upływa 30.06.2006Koszty uczestnictwa
Koszt uczestnictwa (obejmujący 3 noclegi, pełne wyżywienie –od obiadu w czwartek do obiadu w niedzielę - serwis kawowy i bankiety) wynosi 370,- płatny na miejscu – w centrum konferencyjnym. W związku z terminem rezerwacji, osoby, które rezygnują z pewnej części noclegów lub wyżywienia, są proszone o PILNE podanie takiej informacji – najpóźniej do 04.06.2006r !!! Po tym terminie nie będzie możliwości zmiany zakresu rezerwacji !!!

Osoby, które zdeklarowały chęć przyjechania na wcześniejszy nocleg, muszą doliczyć do powyższej kwoty 65,- (nocleg w 2-osobowym pokoju + śniadanie).©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy