Strona główna

Katedra I klinika hematologii I transplantacji szpiku


Data20.06.2016
Rozmiar49 Kb.
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO

NA WYDZIALE LEKARSKIM I

ROK AKADEMICKI 2014/2015

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla V roku
1. NAZWA PRZEDMIOTU : HEMATOLOGIA

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek) realizującej przedmiot:


KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU


3 . Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę:

 • Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84

 • Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356

 • Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

 • E-mail: maciej.kazmierczak@onet.eu


4. Kierownik jednostki:

 • Prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki


5. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim II (koordynator

przedmiotu) :

 • Nazwisko: dr hab. n. med. Maciej Kaźmierczak

 • Tel. kontaktowy: 61/8549383

 • Możliwość kontaktu (dni, godz., miejsce): poniedziałek do piątku, 08.oo – 15.oo; Klinika Hematologii, Poznań, ul. Szamarzewskiego 82/84 (II piętro „Dyżurka Adiunktów”)

 • E-mail: maciej.kazmierczak@onet.eu

 • Osoba zastępująca: dr Andrzej Balcerzak

 • Kontakt: tel. 61/8549383; godziny, dni i miejsce- j.w.; E-mail: andrzej.balcerzak@skpp.edu.pl


6. Miejsce przedmiotu w programie studiów:

Rok: V

Semestr: zimowy i letni

7. Liczba godzin ogółem : liczba pkt.ECTS:

8 . Cel nauczania przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami współczesnej hematologii oraz zdobycie przez nich umiejętności rozwiązywania prostych problemów hematologicznych spotykanych w ogólnej praktyce lekarskiej.Efekt kształcenia – umiejętności i kompetencje:
Umiejętności rozwiązywania prostych problemów hematologicznych spotykanych w ogólnej praktyce lekarskiej.


 1. SYLABUS

Patrz załącznik
10.Tematyka poszczególnych wykładów, ćwiczeń i seminariów


Wykłady - Semestr zimowy

Tematyka wykładów

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęciaTransplantacja komórek krwiotwórczych ze wskazań hematologicznych

Prof. Mieczysław KomarnickiNiedoNiedokrwistość apalstyczna. Zespoły mielodysplastyczne

Prof. Mieczysław KomarnickiNiedokrwistość z niedoboru żelaza

Prof. Mieczysław Komarnicki
Ćwiczenia - Semestr zimowy i letni

Tematyka ćwiczeń

Osoba odpowiedzialnaA. Krótkie powtórzenie podstawowych wiadomości z zakresu układu krwiotwórczego z wcześniejszych lat studiów (patofizjologia, patomorfologia, choroby wewnętrzne)

B. Powtórzenie przy pacjentach podstaw diagnostyki hematologicznejC. Omówienie współczesnej diagnostyki schorzeń hematologicznych

lek. A. Balcerzak, dr. M. Barańska, dr hab. A. Czyż, dr D. Dytfeld, dr hab. L. Gil, dr hab. M. Kaźmierczak, dr R. Kroll-Balcerzak, prof. K. Lewandowski, dr A. Łojko-Dankowska, dr M. Matuszak dr J. Rupa-Matysek,A. Omówienie tematyki „Niedokrwistość jako problem w ogólnej praktyce lekarskiej” (cz.1)

--Niedokrwistości sideropeniczne: przyczyny sideropenii, rozpoznawanie niedokrwistości sideropenicznych, leczenie, niepowodzenia w leczeniu.

--Niedokrwistości hemolityczne: podział, klinika, rozpoznawanie i postępowanie lecznicze w ostrym zespole hemolitycznym oraz przewlekłych niedokrwistościach hemolitycznych.

--Niedokrwistości megaloblastyczne: podział, klinika, rozpoznawanie, leczenie.

B. Prezentacja preparatów cytologicznych krwi i szpiku z omówionych jednostek chorobowych.

C. Prezentacja przypadków klinicznych.

D. Badanie chorych z omówieniem diagnostyki, rozpoznania i leczenia.


j.w.A. Omówienie tematyki Niedokrwistość jako problem w ogólnej praktyce lekarskiej” (cz.2)

--Niedokrwistość jako problem w ogólnej praktyce lekarskiej: diagnostyka różnicowa niedokrwistości, najczęściej spotykane trudności i najczęściej popełniane błędy w rozpoznawaniu i leczeniu niedokrwistości.

--Niedokrwistość aplastyczna i problem pancytopeni: występowanie, przyczyny, rozpoznanie.

B. Prezentacja preparatów cytologicznych krwi i szpiku z omówionych jednostek chorobowych.

C. Prezentacja przypadków klinicznych.

D. Badanie chorych z omówieniem diagnostyki, rozpoznania i leczenia.


j.w.
A. Omówienie tematykiChłoniaki złośliwe” (cz.1)

--Powiększenie węzłów chłonnych: występowanie, przyczyny, postępowanie w praktyce ambulatoryjnej.

--Chłoniaki złośliwe: podział, obraz kliniczny, rozpoznanie, wytyczne leczenia.

B. Prezentacja preparatów cytologicznych krwi i szpiku z omówionych jednostek chorobowych.

C. Prezentacja przypadków klinicznych.

D. Badanie chorych z omówieniem diagnostyki, rozpoznania i leczenia.j.w.A. Omówienie tematykiChłoniaki złośliwe” (cz.2)

--Przewlekła białaczka limfatyczna: obraz kliniczny, rozpoznanie, podział kliniczny, zasady leczenia, rokowanie.

--Szpiczak mnogi: obraz kliniczny, wyniki badań laboratoryjnych, kryteria rozpoznania, zasady leczenia.

B. Prezentacja preparatów cytologicznych krwi i szpiku z omówionych jednostek chorobowych.

C. Prezentacja przypadków klinicznych.

D. Badanie chorych z omówieniem diagnostyki, rozpoznania i leczenia.j.w.A. Omówienie tematykiZespoły mielodysplastyczne, ostre białaczki oraz nowotwory mieloproliferacyjne” (cz.1)

--Zespoły mielodysplastyczne.

--Ostre białaczki: definicja, podział, obraz kliniczny, wyniki badań laboratoryjnych, rozpoznanie, zasady leczenia, rokowanie.

B. Prezentacja preparatów cytologicznych krwi i szpiku z omówionych jednostek chorobowych.

C. Prezentacja przypadków klinicznych.

D. Badanie chorych z omówieniem diagnostyki, rozpoznania i leczenia.j.w.A. Omówienie tematykiZespoły mielodysplastyczne, ostre białaczki oraz nowotwory mieloproliferacyjne” (cz.2)

--Nowotwory mieloproliferacyjne

-Przewlekła białaczka szpikowa: obraz kliniczny, rozpoznanie, zasady leczenia, rokowanie.

-Czerwienica prawdziwa, osteomielofibroza i samoistna nadpłytkowość: obraz kliniczny i kryteria rozpoznania i różnicowanie, zasady leczenia, rokowanie.

B. Prezentacja preparatów cytologicznych krwi i szpiku z omówionych jednostek chorobowych.

C. Prezentacja przypadków klinicznych.

D. Badanie chorych z omówieniem diagnostyki, rozpoznania i leczenia.


j.w.A. Omówienie tematyki „Zaburzenia krzepnięcia” (cz.1)

--Podstawowe badania hemostazy w praktyce ambulatoryjnej: zastosowanie, interpretacja.

--Dziedziczne osoczowe skazy krwotoczne: hemofilia A i B, choroba von

Willebranda (obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie).

B. Prezentacja preparatów cytologicznych krwi i szpiku z omówionych jednostek chorobowych.

C. Prezentacja przypadków klinicznych.

D. Badanie chorych z omówieniem diagnostyki, rozpoznania i leczenia.


j.w.A. Omówienie tematyki „Zaburzenia krzepnięcia” (cz.2)

--Nabyte osoczowe skazy krwotoczne: rodzaje występowanie, rozpoznawanie, leczenie.

--Skazy krwotoczne płytkowe: podział, samoistna małopłytkowość (ostra i przewlekła): obraz kliniczny, rozpoznawanie, leczenie.

--Choroba zakrzepowo-zatorowa.

B. Prezentacja preparatów cytologicznych krwi i szpiku z omówionych jednostek chorobowych.

C. Prezentacja przypadków klinicznych.

D. Badanie chorych z omówieniem diagnostyki, rozpoznania i leczenia.
A. Omówienie tematyki Zasady leczenia krwią i jej preparatami”

--Zasady i wskazania do przetaczania koncentratu krwinek czerwonych, krwinek płytkowych, krwinek białych oraz preparatów osoczopochodnych.

B. Prezentacja Laboratoriów Kliniki Hematologii.

C. Sprawdzian wiadomości (test).

D. Omówienie pytań testowych.

11. Organizacja zajęć:

Aktualny podział grupy studenckiej na stronie internetowej jednostki :

(proszę wpisać) www.hematologia.ump.edu.pl

REGULAMIN ZAJĘĆ:

Ćwiczenia odbywają się w grupach i terminach ustalonych przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego I . Studenci, których nazwiska nie znajdują się na listach dziekanatu muszą wyjaśnić sprawy związane z przynależnością do danej grupy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane i osoby takie nie będą przyjęte na zajęcia. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie testu końcowego. W przypadku zajęć trwających tydzień konieczna jest obecność na wszystkich zajęciach W przypadku zajęć trwających 2 tygodnie dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarza. Jeden dzień usprawiedliwionej nieobecności można zaliczyć poprzez odrobienie tego dnia ćwiczeń z inną grupą studencką lub poprzez kolokwium obejmujące tematykę omawianą w dniu nieobecności u asystenta prowadzącego zajęcia w danym dniu W razie dwóch lub więcej nieobecności, jak również w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych konieczne jest powtórzenie cyklu ćwiczeń . Sytuacje szczególne rozpatrywane są indywidualnie.PROGRAM ZAJĘĆ:
08.30 - 09.30 Omówienie tematyki dnia

09.30 - 09.40 Przerwa

09.40 - 10.00 Cytomorfologia krwi i szpiku (ćwiczenie 1-9) lub prezentacja Laboratoriów Kliniki Hematologii (ćwiczenie 10).

10.00-10.20 Prezentacja przypadków klinicznych

10.20-11.30 Zajęcia w oddziale (ćwiczenia 1-9) lub test końcowy z omówieniem (ćwiczenie 10)

PROGRAM NAUCZANIA

Wymagania wstępne: znajomość podstaw patofizjologii, patomorfologii oraz diagnostyki schorzeń układu krwiotwórczego.

Przygotowanie do zajęć: systematyczne zapoznawanie się z materiałem przewidzianym na każde ćwiczenia.

Wymagania końcowe: materiał z wykładów, z zajęć w Klinice oraz wiedza z podręcznika referencyjnego.12.Kryteria zaliczenia przedmiotu: zaliczenie, egzamin teoretyczny i praktyczny


Egzamin teoretyczny – kryterium zaliczenia: forma egzaminu ( ustny, pisemny, testowy)


Egzamin praktyczny – kryterium zaliczenia:


Zaliczenie – kryterium zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i zdania testowego sprawdzianu końcowego. Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru i odbywa się w ostatnim dniu zajęć, warunkiem jego zaliczenia jest udzielenie co najmniej 18 poprawnych odpowiedzi (60%). W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej należy przystąpić do zaliczenia w terminie i trybie uzgodnionym z odpowiedzialnym za zajęcia do końca roku akademickiego.


13. Literatura:


Zalecana literatura:

 1. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, 2013.
14. Studenckie koło naukowe

 • Opiekun koła: prof. dr hab. med. K. Lewandowski

 • Kontakt: tel.61-8549345/83; e-mail: krzysztof.lewandowski@skpp.edu.pl;

 • Miejsce spotkań: Klinika Hematologii „Gabinet Z-cy Ordynatora” (IIp.)

 • Tematyka spotkań: ustalana jest wspólnie ze studentami15. Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora
16. Podpisy osób współodpowiedzialnych za nauczanie przedmiotu ( w przypadku przedmiotów koordynowanych)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość