Strona główna

Katedra: Statystyki Nazwa przedmiotu


Pobieranie 7.48 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.48 Kb.
KARTA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU


 1. Katedra: Statystyki

 2. Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

 3. Prowadzący: prof. dr hab. Józef Pociecha

 4. Kierunek studiów: informatyka stosowana, studia I stopnia

 5. Semestr: 2

 6. Liczba godzin wykładu: 30
 1. Szczegółowy program przedmiotu:

 1. Wprowadzenie w problematykę (definicja rachunku prawdopodobieństwa oraz definicja statystyki, podstawowe pojęcia statystyki, pojęcie zmiennej losowej, rozkład i dystrybuanta zmiennej losowej, szeregi statystyczne, prezentacja graficzna szeregów statystycznych)

 2. Parametry rozkładu zmiennej losowej, parametry rozkładu empirycznego (średnia arytmetyczna, modalna, mediana, kwartale, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, miary asymetrii)

 3. Podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej

 4. Rozkład normalny, zmienna losowa dwuwymiarowa

 5. Parametry rozkładu zmiennej losowej dwuwymiarowej

 6. Liniowa funkcja regresji

 7. Zmienne losowe wielowymiarowe i ich parametry

 8. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej zasady estymacji statystycznej, estymacja punktowa

 9. Estymacja przedziałowa (zasady estymacji przedziałowej, przedziały ufności dla wartości średniej, wariancji, wskaźnika struktury)

 10. Estymacja przedziałowa (wyznaczanie niezbędnej liczebności próby, przedziały ufności dla współczynnika korelacji, współczynnika regresji)

 11. Teoria weryfikacji hipotez statystycznych (podstawowe pojęcia, definicja testu statystycznego, schemat budowy testu, test dla wartości przeciętnej, test dla wariancji, dwóch przeciętnych, test dla dwóch wariancji

 12. Test dla wskaźnika struktury, test dla dwóch wskaźników struktury, test dla współczynnika korelacji, dla współczynnika regresji, test dla dwóch współczynników regresji

 13. Wybrane testy nieparametryczne

 14. Metody analizy dynamiki zjawisk, miary dynamiki, wskaźniki ekonomiczne, indeksy

 15. Metody wyodrębniania trendu i wahań sezonowych
 1. Literatura przedmiotu:

 1. Amir A. Aczel; Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, (różne wydania).

 2. Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski; Statystyka, Difin, Warszawa (różne wydania).

 3. Stanisław M. Kot, Andrzej Sokołowski; Tablice statystyczne, Wyd. AE w Krakowie, Kraków (różne wydania).

 4. Mieczysław Sobczyk; Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

 5. Mieczysław Sobczyk; Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 1. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość