Strona główna

Kierunek: towaroznawstwo specjalność: Obrót towarowy I obsługa celna Rok akademicki


Pobieranie 42.62 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar42.62 Kb.
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERIIKierunek: TOWAROZNAWSTWO

Specjalność: Obrót towarowy i obsługa celna

Rok akademicki: 2006/2007

Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, rok I, semestr I

Program przedmiotu: Fizyka

Status przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Wymiar godzinowy przedmiotu: 60 godzin

Wykłady: 30 godzin

Ćwiczenia: 30 godzin

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

Prowadzący przedmiot: dr Mariusz Gagoś

Jednostka organizacyjna: Katedra Fizyki


  1. Opis przedmiotu

Wykład poświęcony jest zagadnieniom związanym z poznaniem praw przyrody: zasad dynamiki, praw zachowania, zasad termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu, elementów optyki oraz fizyki współczesnej wraz ze spektroskopią molekularną.


  1. Cel nauczania

Jednym z najważniejszych zadań fizyki jest poznanie fundamentalnych i uniwersalnych właściwości materii. Do głównych celów nauczania można zaliczyć: opanowanie podstawowych wiadomości z wybranych działów fizyki, poznanie zasad przyczynowości, praw i wielkości fizycznych oraz definicji podstawowych jednostek układu SI, zapoznanie się z metodami i technikami prowadzenia doświadczeń fizycznych w badaniach przyrodniczych.


  1. Efekty kształcenia

Fizyka w grupie nauk przyrodniczych pełni niezwykle ważną rolę. Z wiadomości, jakie student uzyskuje na wykładach z fizyki, będzie korzystał także w innych naukach przyrodniczych. Student po zakończeniu cyklu wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych powinien znać podstawowe prawa fizyki oraz metody posługiwania się przyrządami pomiarowymi.

Umieć oceniać błędy pomiarowe i odpowiednio przedstawiać wyniki pomiarów.Szczegółowy program wykładów

L.p.

Temat

Godziny

1

Wielkości fizyczne i ich jednostki.

Sposoby przedstawiania praw fizycznych.Zakres badań fizyki, obiekty naturalne i modelowe, rozmiary obiektów badań.

2

2

Metody matematyczne fizyki.

2

3

Kinematyka ruchu postępowego, obrotowego i harmonicznego. Pojęcie ruchu, względność ruchu, równania ruchu, wielkości opisujące ruch (prędkość, przyspieszenie, tor itp.), ruch jednowymiarowy, ruch na płaszczyźnie (rzuty), ruch obrotowy, związek pomiędzy liniowymi i kątowymi wielkościami kinematycznymi, ruch harmoniczny, składanie ruchów harmonicznych.

2

4

Dynamika ruchu postępowego i harmonicznego. Zasady zachowania. Zasady dynamiki Newtona, bezwładność ciał i siła bezwładności, pęd ciała, zasada zachowania energii.

2

5

Zasada zachowania pędu i momentu pędu, zderzenia ciał, tarcie, ruch ciała z równi pochyłej, dynamika ruchu harmonicznego (wahadło matematyczne i fizyczne, energia ruchu harmonicznego prostego).

2

6

Fale w ośrodkach sprężystych. Fale mechaniczne, kinematyczne równanie ruchu falowego, interferencja fal, fala stojąca, oddziaływanie ultradźwięków z materią, podstawy akustyki (źródła i cechy dźwięków, zjawiska akustyczne: dudnienia, zjawisko Dopplera), metody diagnostyczne w ultrasonografii.

2

7

Elementy termodynamiki. Układy termodynamiczne, praca i energia, pierwsza zasada termodynamiki jako zasada zachowania energii, entalpia, energia wewnętrzna, ciepło, proces izochoryczny i izobaryczny.

2

8

Druga zasada termodynamiki - uporządkowanie układu termodynamicznego, entropia, entalpia i energia swobodna, roztwory, lepkość cieczy, ruchy Browna i dyfuzja.

2

9

Elektryczność i magnetyzm. Prawo Ohma i Kirchhoffa, siła elektromotoryczna, indukcja pola magnetycznego, ruch ładunku w polu magnetycznym i elektrycznym: siła Lorentza, siła elektrodynamiczna, efekt Halla, cyklotron, pole magnetyczne prądu stałego (przewodnik prosty, kołowy, solenoid), dwa przewodniki równoległe, prawo indukcji Faradaya, reguła Lenza.

2

10

Optyka i mikroskopia. Podstawy optyki geometrycznej, działanie lupy, zasada działania zwykłego mikroskopu optycznego, deformacja obrazu w mikroskopie, wady obrazu w mikroskopie fazowym, zasada działania mikroskopu fluorescencyjnego, zasada działania mikroskopu elektronowego, dwójłomność optyczna i polaryzacja światła, zasada działania mikroskopu polaryzacyjnego, zasada działania mikroskopu skaningowego, zasada działania mikroskopu sił atomowych.

2

11

Dualizm korpuskularno falowy. Promieniowanie ciała doskonale czarnego (prawa Stefana-Boltzmana, Wiena), zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, zjawisko Comptona, promieniowanie X, fale de Broglie'a, fale elektromagnetyczne.

2

12

Fizyka jądrowa. Prawo rozpadu promieniotwórczego, przemiany jądrowe, zastosowanie izotopów naturalnych i otrzymywanych sztucznie, reakcje jądrowe.

2

13

Radiometria, ochrona radiologiczna.

2

14

Podstawy spektroskopii molekularnej. Formy energii cząsteczek, pojęcie stopnia swobody, stan singletowy i stan trypletowy, (Schemat Jabłońskiego), stany elektronowe w cząsteczkach,

2

15

Spektroskopia absorpcji elektronowej; pomiar stężenia makrocząsteczek w roztworze; chromofory, fluorescencja i fosforescencja, parametry opisujące fluorescencję, spektroskopia w podczerwieni.

2
Razem

30


Szczegółowy program ćwiczeń

L.p.

Temat

Godziny

1

Moment siły - Moment siły jako wektor. Bryła sztywna, prawo przesunięć siły w bryle sztywnej. Zasady dynamika dla ruchu postępowego i obrotowego. Warunki równowagi ciała sztywnego. Jednostki siły. Ciężar a masa ciał. Moment bezwładności, tw. Steinera.


2

2

Wahadło matematyczne - Ruch harmoniczny nietłumiony, wzory na wychylenie, prędkość i przyśpieszenie w tym ruchu, wykresy. Wahadło matematyczne, wyprowadzenie wzoru na okres drgań. Zastosowanie wahadła do wyznaczenia wartości przyśpieszenia ziemskiego.


2

3

Siatka dyfrakcyjna - Dyfrakcja i interferencja światła. Doświadczenie Younga. Siatka dyfrakcyjna. Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego. Emisja spontaniczna i wymuszona. Zasada działania lasera rubinowego i He-Ne.


2

4

Refraktometr - Światło jako fala elektromagnetyczna. Prawo odbicia i załamania światła. Współczynnik załamania względny i bezwzględny. Całkowite wewnętrzne odbicie, kąt graniczny. Refraktometr Abbego.


2

5

Entalpia - I zasada termodynamiki. Ciepło, praca, energia wewnętrzna. Praca objętościowa. Procesy izobaryczne i izochoryczne oraz egzotermiczne i endotermiczne.


2

6

Prawo Ohma - Opór elektryczny i jego zależność od parametrów geometrycznych i temperatury. Prawo Ohma. I i II prawo Kirchhoffa. Budowa amperomierza i woltomierza, zmiany zakresów skali. Metody pomiarów oporu. Jednostki elektryczne.

2

7

Soczewki - Prawo odbicia i załamania światła. Powstawanie obrazów w soczewkach. Równania soczewkowe, powiększenie obrazów. Zdolność skupiająca soczewki i układów soczewek. Dioptria. Metoda Bessela wyznaczania ogniskowej soczewki. Przyrządy optyczne.

2

8

Elektroliza - Prąd elektryczny w cieczach i gazach. Natężenie prądu i jego jednostki. Dysocjacja i stopień dysocjacji. Elektroliza. Przewodność elektrolityczna i ruchliwość jonów. I i II prawo elektrolizy Faradaya. Sens fizyczny równoważnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.

2

9

Spektrofotometr - Rozszczepienie światła białego. Pryzmat. Siatka dyfrakcyjna. Spektroskop pryzmatyczny i siatkowy. Widma liniowe (atomowe) i pasmowe (cząsteczkowe). Barwy ciał w świetle przechodzącym i odbitym. Widma emisyjne i absorpcyjne.

2

10

Kolorymetr - Fotometria energetyczna i wizualna. Jednostki fotometryczne. Transmitancja i absorbancja światła. Prawo Lamberta-Beera. Barwy ciał w świetle przechodzącym i odbitym. Kolorymetr i fotokolorymetr. Obliczanie stężeń roztworów.

2
Razem

20
Ćwiczenia audytoryjne
1

Szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP.

2

2

Ćwiczenia wprowadzające w metodykę wykonywania badań eksperymentalnych.

2

3

Błędy pomiarowe, skale i zakresy przyrządów pomiarowych, graficzne przedstawianie wyników pomiarów.
4

Sposób opracowywania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

2

5

Zaliczenie I semestru (ćwiczenia uzupełniające).

2
Razem

10


Osoby prowadzące ćwiczenia: dr Mariusz Gagoś i pracownik Katedry Fizyki

Forma realizacji i warunki zaliczenia wykładów:

Obowiązkowe zaliczenie ośmiu kolokwiów, opracowanie ośmiu ćwiczeń laboratoryjnych. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną uzyskiwanych cząstkowo ocen.


Data …………….

…………………………………Podpis prowadzącego przedmiot

Literatura:

  1. Skorko M., Fizyka. PWN, Warszawa, 1973.

  2. S. Przestalski., Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, Wrocław, 2001

  3. Z. Kęcki., Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1975

  4. Fijałkowska M., Koper R., Piasecka M., Skorzyńska Z., Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki podstaw biofizyki i agrofizyki. A.R, Lublin, 2000.

  5. Dryński T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa, 1978

  6. Szydłowski H,. Pracownia fizyczna, PWN Warszawa, 1994.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość