Strona główna

Klasa II rozkład materiału programowego z matematyki dostosowany do nowej podstawy programowej semestr I lp


Pobieranie 204.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar204.68 Kb.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dyrekcja Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej „Adam” prezentuje nauczycielom uczącym matematyki w gimnazjum rozkłady materiału dostosowane do nowej podstawy programowej. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2007 r. – DzU nr 157, poz. 1100)
Klasa II

ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAMOWEGO Z MATEMATYKI DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ


SEMESTR I


Lp.

Dział programu

Tematyka jednostki metodycznej


Liczba godzin

Uwagi


tematy

obowiązk.tematy

nadobow.


1

2

3

4

5

6
Lekcja organizacyjna
1I


Potęgi

i pierwiastki
Potęga o wykładniku naturalnym

1Mnożenie i dzielenie potęg

o tych samych podstawach1Potęgowanie potęgi

1Mnożenie i dzielenie potęg

o tych samych wykładnikach1Określenie pierwiastka kwadrato-wego z liczby nieujemnej i pier-wiastka sześciennego z dowolnej liczby

2Przykłady liczb niewymiernych
1
Pierwiastek z iloczynu i ilorazu. Iloczyn i iloraz pierwiastków tego samego stopnia

2Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i włączanie czynnika pod znak pierwiastka

2Przykłady potęg o wykładniku całkowitym (ujemnym)

1Zapis liczb w postaci

wykładniczej

1Przekształcanie wyrażeń zawie-rających potęgi i pierwiastki

2
szacowanie wartości wyrażeń zawierają-cych pierwiastki

Sprawdzian nr 1. Potęgi

i pierwiastki2II

Wyrażenia algebraiczne


Wyrażenia algebraiczne

i obliczanie ich wartości liczbowych1Dodawanie i odejmowanie

wyrażeń algebraicznych1Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian

1Mnożenie sum algebraicznych

2Wzory skróconego mnożenia
2
1

2

3

4

5

6Przekształcanie wyrażeń algebraicznych z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia
2
Rozkładanie sum algebraicznych

na czynniki1
bez wzorów skróco-nego mnożenia

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych

1Sprawdzian nr 2. Wyrażenia algebraiczne

2III

Równania

i nierówności
Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

3Rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

3Zastosowanie równań i nierówno-ści pierwszego stopnia z jedną niewiadomą do rozwiązywania zadań tekstowych

5Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o równaniach

i nierównościach1Sprawdzian nr 3. Równania

i nierówności pierwszego

stopnia z jedną niewiadomą


2IV

Proste i trój-kąty w relacji

z okręgiem
Okrąg i prosta. Styczna do okręgu

2Konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie

2Konstrukcja okręgu wpisanego

w trójkąt2Powtórzenie wiadomości o okręgu opisanym na trójkącie i okręgu wpisanym w trójkąt

2Sprawdzian nr 4. Proste i trójkąty w relacji z okręgiem

2V

Odcinki pro-porcjonalne. Twierdzenie Talesa


Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

1Podział odcinka na równe części

2Proporcjonalność odcinków utwo-zonych na ramionach kątów przeciętych prostymi równo-ległymi. Twierdzenie Talesa

3Zastosowanie twierdzenia Talesa do rozwiązywania zadań

5Zadania powtórzeniowe

1Sprawdzian nr 5. Odcinki proporcjonalne. Twierdzenie Talesa

2SEMESTR II


Lp.

Dział programu

Tematyka jednostki metodycznej


Liczba godzin

Uwagi


tematy

obowiązk.tematy

nadobow.


1

2

3

4

5

6

VI

Jednokładność

i podobień-stwo
Punkty i figury jednokładne

1Kreślenie figur jednokładnych

1Punkty jednokładne względem początku układu współrzędnych

1Figury podobne i ich własności

1Podobieństwo prostokątów

1Trójkąty prostokątne podobne

1Cechy podobieństwa trójkątów

2Stosunek pól figur podobnych

1Powtórzenie jednokładności
i podobieństwa figur

1Sprawdzian nr 6. Jednokładność i podobieństwo

2VII

Twierdzenie

Pitagorasa
Konstrukcja kwadratów na bokach trójkąta prostokątnego. Twierdzenie Pitagorasa

2Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

1Zastosowanie twierdzenia Pita-gorasa do rozwiązywania zadań

3Powtórzenie twierdzenia Pitagorasa

1Sprawdzian nr 7. Twierdzenie Pitagorasa

2VIII

Pola figur płaskich


Obliczanie pól wielokątów

7Pola wielokątów foremnych

2Długość okręgu i pole koła

3Powtórzenie wiadomości o polach wielokątów, długości okręgu, polu koła

2Sprawdzian nr 8. Pola wielo-kątów, długość okręgu i pole koła

2IX

Ostrosłupy


Pojęcie ostrosłupa. Wierzchołki, krawędzie, podstawa, ściany boczne

2Kreślenie ostrosłupów

1Kreślenie siatek i sporządzanie modeli ostrosłupów

1Obliczanie pól powierzchni ostrosłupów

31

2

3

4

5

6Obliczanie objętości ostrosłupów

3Powtórzenie wiadomości

o ostrosłupach2Sprawdzian nr 9. Ostrosłupy

2

Uwagi realizacyjne


1. Dotychczasowy plan wynikowy do klasy II nie zmienia się, gdyż zawiera wszystkie

treści i umiejętności, które są podane w nowej podstawie programowej.2. Podręczniki do nauczania matematyki dla klasy drugiej „Z Pitagorasem przez

gimnazjum” ( „Od Pitagorasa do Euklidesa”) wraz z obudową dydaktyczną są

aktualne.

3. W rozdziale
    1. Potęgi i pierwiastki


Przykłady liczb niewymiernych

należy potraktować jako temat nadobowiązkowy, a po temaciePrzykłady potęg o wykładniku całkowitym

dodatkowo zrealizować tematZapis liczb w postaci wykładniczej


Wzory skróconego mnożenia

Przekształcanie wyrażeń algebraicznych z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia

należy potraktować jako tematy nadobowiązkowe.    1. Jednokładność i podobieństwo


po temacie

Trójkąty prostokątne podobne

należy dodatkowo zrealizować tematCechy podobieństwa trójkątów

KLASA III


ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAMOWEGO Z MATEMATYKI DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ


SEMESTR ILp.

Dział programu

Tematyka jednostki metodycznej


Liczba godzin

Uwagi


tematy

obowiązk.tematy

nadobow.


1

2

3

4

5

6
Lekcja organizacyjna
1I

Funkcje

Przypomnienie wiadomości

o funkcji21

2

3

4

5

6Funkcja liniowa i y­ = ax + b

i jej wykres3Własności funkcji liniowej

3Powtórzenie wiadomości
o funkcji liniowej

2Sprawdzian nr 1. Funkcje

2II

Układy równań liniowych

Równania pierwszego stopnia
z dwiema niewiadomymi

2Układy dwóch równań pierw-szego stopnia z dwiema niewia-domymi. Równoważność układów równań

1Rozwiązywanie układu dwóch równań pierwszego stopnia

z dwiema niewiadomymi4Układ równań oznaczony, nieoznaczony i sprzeczny

3Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych

5Powtórzenie wiadomości
o równaniach I stopnia z dwiema niewiadomymi i układach równań liniowych

2Sprawdzian nr 2. Równania
I stopnia z dwiema niewiadomy-mi i układy równań liniowych

2III

Proste

i płaszczyzny

w przestrzeni


Wzajemne położenie dwóch prostych w przestrzeni

1Wzajemne położenie prostej
i płaszczyzny oraz dwóch płaszczyzn w przestrzeni

1Kąt między prostą i płaszczyzną

2Kąt dwuścienny i jego miara

2IV

Pola powierz-chni i objętości graniastosłupów

i ostrosłupówPrzypomnienie wiadomości
o graniastosłupach

3Przypomnienie wiadomości
o ostrosłupach

3
Zadania na obliczanie pól powierzchni objętości grania-stosłupów i ostrosłupów

4
Sprawdzian nr 3. Graniastosłupy i ostrosłupy

2SEMESTR II
Lp.

Dział programu

Tematyka jednostki metodycznej


Liczba godzin

Uwagi


tematy

obowiązk.tematy

nadobow.


1

2

3

4

5

6

V

Bryły obrotowe

Walec – jego pole powierzchni
i objętość

4Stożek – jego pole powierzchni
i objętość

4Kula – jej pole powierzchni
i objętość

3Powtórzenie wiadomości

o bryłach obrotowych3Sprawdzian nr 4. Bryły obrotowe

2VI

Elementy statystykiZbieranie i porządkowanie danych

3Graficzne przedstawianie danych

4Odczytywanie i analizowanie danych

3Obliczanie średniej arytmetycz-nej, rozstępu, dominanty

i mediany4Przykłady doświadczeń losowych

4Sprawdzian nr 5. Elementy statystyki

2
Uwagi realizacyjne1. Dotychczasowy plan wynikowy do klasy III nie zmienia się, gdyż zawiera wszystkie

treści i umiejętności, które są podane w nowej podstawie programowej.2. Podręczniki do nauczania matematyki dla klasy trzeciej „Z Pitagorasem przez

gimnazjum” („Od Pitagorasa do Euklidesa”) wraz z obudową dydaktyczną są

aktualne.

3. Pozostałe godziny w klasie III należy przeznaczyć na powtórzenie całego materiału

z matematyki realizowanego w gimnazjum i jak najlepiej przygotować ucznia

do egzaminu zewnętrznego.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość