Klaudiusz Mozolewski Przewodniczący Komisji RewizyjnejPobieranie 44.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar44.63 Kb.
Protokół Nr 5/2007

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy,

które odbyło się 12 lutego 2007 r.,

kontynuowane 21 lutego o godz. 1000

w sali 225 Urzędu Miasta Legnicy

Posiedzenie prowadził radny Klaudiusz Mozolewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w obradach udział wzięli radni oraz zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i 1a do protokołu).Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości, po stwierdzeniu na sali quorum otworzył posiedzenie Komisji.
Odczytał zaproponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

 3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

 4. Omówienie korespondencji.

 5. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.Komisja przyjęła porządek bez uwag.
AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU POPRZEDNIEGO POSIEDZENIA KOMISJI.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu.Komisja przyjęła protokół bez uwag, przez aklamację.
AD. 3 ZAOPINIOWANIE MATERIAŁÓW SESYJNYCH.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK ZA JEDEN KILOMETR PRZEBIEGU SAMOCHODU OSOBOWEGO UŻYWANEGO PRZEZ RADNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH – 1/V,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Radna Krystyna Gizicka – Krasińska – jaka jest potrzeba przyjmowania projektu uchwały.

Wiesława Kowalczyk dyrektor Biura Rady – Przewodniczący Rady uznał, że radni będą chcieli korzystać ze swoich samochodów dojeżdżając np. na szkolenia.

W naszym budżecie jest zapisane 1.400 zł na rok 2007 na delegacje i ta kwota będzie musiała wystarczyć. Dotychczas nie było takiej uchwały. Poinformowała, że zostanie wniesiona autopoprawka do projektu uchwały, w § 1, ust. 1) po słowach „... na odległość” należy dopisać słowo „do”.Radny Krystyn Kostrowicki – zgodnie z tą uchwałą radni będą mogli korzystać z tej możliwości jeżdżąc po Legnicy.

Wiesława Kowalczyk – jest rozporządzenie, które to reguluje.

Radni więcej uwag nie wnieśli.Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 7, przeciw – 3, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYZNANIA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA – 2/V,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)Radny Krystyn Kostrowicki – jako wnioskodawca, przedstawił projekt uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 6, przeciw – 5, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO – 4/V - ZDJĘCIE

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Radny Włodzimierz Kalski poinformował, że na Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny stanął wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji i przełożenie opiniowania na marzec br. kiedy to zostanie przedłożone sprawozdanie z realizacji programu bezpieczeństwa. (zał. nr 2 do protokołu)

Radny Krystyn Kostrowicki – dlaczego program nie ma określonych dat realizacji.

Dorota Purgal Zastępca Prezydenta – uchwała nie ma charakteru zamkniętego, jest otwarta czasowo. Co roku otrzymujemy informację z realizacji tego programu. Tak samo będzie z tym programem, po roku zostanie przedstawiona informacja z realizacji w pełnej szczegółowości. Nie podajemy również jakie organizacje mogą brać udział w realizacji programu, mówi się o sygnotariuszach, daje to swobodę w realizacji. Na KSOiR radni oczekiwali diagnozy z realizacji tego programu, który funkcjonował dotychczas, Komisja zwróciła się o przygotowanie zbiorczego zestawienia z czterech ostatnich lat i zasugerowali, aby projekt uchwały omówić wraz ze sprawozdaniem z realizacji.

Przewodniczący Komisji złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji i przeniesienie na miesiąc marzec i poddał go pod głosowanie.

Głosami za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 2, Komisja wniosek przyjęła.


Komisja wniosła o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji i przeniesienie go na marzec 2007 r.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2007 – 3/V,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Grażyna Nikodem Skarbnik Miasta – zmiany po stronie dochodów wynikają z:

 • zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej informującego o przyznaniu dotacji w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zadania p.n. „Rewitalizacja flory i fauny w palmiarni jako baza służąca realizacji Programów Edukacji w powiecie legnickim”.

 • zwiększenia o kwotę 36.180 zł w związku z planową refundacją środków z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę świadczeń bezrobotnym bez prawa do zasiłku, wykonującym prace społeczno-użyteczne,

 • zwiększenia o kwotę 15.332 zł w związku z przyznaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie środków w kwocie 9.550 zł dla Gimnazjum nr 4 w ramach programu wspólnoty Europejskiej Młodzież Akcja 3 „Inicjatywy grupowe” na realizację projektu „Legnica – miasto wielu kultur; dodatkowych środków w kwocie 5.772 zł dla Szkoły Podstawowej nr 19 w ramach Programu Socrates – Comenius Akcja 1 „Projekty szkolne” na realizację projektu „Poznawanie naszych kultur przez taniec”.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

 • działu 700 – gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesienia środków w kwocie 127.120 zł z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Młynarskiej -–kwota 16.100 zł oraz zwrot nakładów poniesionych na budowę obiektu położonego przy al. Rzeczypospolitej – kwota 111.020 zł.

Radny Krystyn Kostrowicki – po co miasto kupuje działkę przy al. Rzeczypospolitej.

Skarbnik Miasta udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie.

 • dział 710 – działalność usługowa – w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesienie środków w kwocie 11.031 zł w związku z pismem Doln. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego informującego o limitach przyznanych środków na zadania administracji rządowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy.

 • dział 750 – administracja publiczna – w rozdziale 75023 „urzędu gmin” zwiększenie środków o kwotę 39.980 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu komputerowego otrzymanego od fundacji „Fundusz Współpracy (640 zł), opracowanie kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji zawierającej ochronę danych osobowych i ochronę informacji niejawnych, spełniającej zgodność z normą ISO (30.000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (9.340 zł)

 • dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych” zmniejszenie środków o kwotę 9.340 zł i przeniesienie ich do działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75023 „Urzędy gmin” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Urzędzie Miasta,

 • dział 758 „różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „rezerwy ogólne i celowe” przeniesienia środków w kwocie 280.930 zł z tego z rezerwy ogólnej w kwocie 78.270 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Galerii Sztuki i Legnickim Centrum Kultury – kwota 62.150 zł oraz opracowanie kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa i Informacji zawierającej ochronę danych osobowych i ochronę informacji niejawnych, spełniającej zgodność z norma ISO (16.120 zł), przeniesienie z rezerwy celowej kultury w kwocie 194.660 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Galerii Sztuki i Legnickiej Bibliotece Publicznej; przeniesienie z rezerwy celowej oświaty na usuwanie skutków awarii w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków w Szkole Podstawowej Nr 4.

 • dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenia środków o kwotę 36.322 zł – w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 5.772 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznawanie naszych kultur przez taniec” w ramach programu Socrates Comenius, w SP 19, w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 9.550 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Legnica – miasto wielu kultur” w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież Akcja 3 w Gimnazjum nr 4, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenia środków o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny p.n. „Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Specjalnych” jako 10% udziału własnego w związku z możliwością pozyskania środków na ten cel z PFRON.

Ponadto w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” przeniesienia środków w kwocie 197.000 zł z zadań administracji rządowej do środków własnych.

 • dział 851 ochrona zdrowia _ w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesunięcie środków w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • dział 852 – pomoc społeczna – w rozdziale 85295 „pozostała działalność” zwiększenia środków o kwotę 22.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bezrobotnym bez prawa do zasiłki wykonującym prace społecznie użyteczne zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zwiększenie środków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków w SP 4, w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejszenia środków o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny p.n. „Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Specjalnych” jako 10 % udziału własnego w związku z możliwością pozyskania środków na ten cel z PFON i przeniesienia tej kwoty do działu 801, rozdziału 81095.

 • dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” przeniesienia środków w kwocie 230.615 w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej zlewni rzeki Kaczawy i poprawienie jakości wody mieszkańców: budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczytnickiej” na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w zlewni rzeki Kaczawy i poprawienie jakości wody mieszkańców: budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickej, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Szczytnickiej” w związku ze zmienionym zakresem rzeczowym Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawy. na etapie uzgodnień wystąpiła konieczność budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szczytnickiej. Wynika to z faktu, że tereny przy ul. Szczytnickiej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – Kolonii Piątnica o dawnej wsi Piątnica, przewidziane zostały pod zabudowę mieszkalną niską, związane jest to również z projektowaną w najbliższych latach przebudową ul. Szczytnickiej. W rozdziale 90095 „pozostała działalność” zwiększenia środków o kwotę 50.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania p.n. „Rewitalizacja floty i fauny w Palmiarni jako baza służąca realizacji Programów Edukacji w powiecie legnickim” oraz zmniejszenia środków o kwotę 640 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu Komputerowego otrzymanego od fundacji „Fundusz współpracy” w ramach projektu PHARE.

 • dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia środków o kwotę 256.810 zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r.

Omówiła zmiany w załącznikach nr 3, 4, 5.

Radny Krystyn Kostrowicki odniósł się do uzasadnienia – str. 1 – dz. nr 363/10 na al. Rzeczypospolitej, po co miasto kupuje działkę.

Grażyna Nikodem Skarbnik Miasta – jest to kasowe wykonanie dochodów budżetu. Wyjaśniła na czy polega.

Radny Adam Wierzbicki - dział 921 – 15.490 zł dla Galerii Sztuki – na co przeznaczona jest ta kwota.

Skarbnik Miasta kwota ta jest przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Radni więcej uwag nie wnieśli.Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ I TRYBU ICH POBIERANIA – 5/V,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Radny Krystyn Kostrowicki zapytał jak dotychczas wyglądała sprawa odpłatności.

Dorota Purgal Zastępca Prezydenta Miasta – przed rokiem 2006 naliczało się tylko za tzw. wsad do kotła. W roku 2006 podjęto nową uchwałę, w której wpisano nowe sposoby odpłatności, które spowodowały, że niektóre osoby musiałyby ponosić bardzo wysokie koszty.

W Domach Pomocy Społecznej 70% świadczenia np. emerytury bądź renty jest pobierana na rzecz odpłatności za pobyt. Jeśli nie pokryje to kosztów, powinna je ponieść rodzina danej osoby, jeśli nie ma takiej możliwości spada to na gminę. W przypadku dziennych domów pomocy koszt wynosi 1.700 zł. W poprzedniej uchwale zapisano 4 progi odpłatności. Sprawa wyszła kiedy pojawiła się nowa osoba, której naliczono opłatę wg nowej uchwały i okazało się, że kwota jest bardzo wysoka. Na wniosek rodziców wprowadzamy zmianę, teraz opłata za pobyt wyniesie od 51 do 341 zł.Radny Krystyn Kostrowicki – czy to dotyczy różnych ośrodków.

Dorota Purgal – w Legnicy na ten moment jest tylko ośrodek wsparcia.
Radni więcej uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ I KAZIMIERZA WIELKIEGO W LEGNICY – 6/V,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Ryszard Białek Zastępca Prezydenta – obowiązujący obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla tego terenu funkcję przemysłową, natomiast obecny właściciel nieruchomości zamierza realizować na przedmiotowym terenie funkcje usługowe. Z tego powodu występujemy ze zmianą planu.

Przewodniczący Komisji – dlaczego granice planu są większe.

Ryszard Białek – zawsze wykorzystujemy moment zmiany planu do uregulowania innych spraw.
Radni więcej uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Komisji – poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.


Głosami za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu - 1, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: CHOJNOWSKĄ, PANCERNĄ, LOTNICZĄ I SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W LEGNICY – 7/V,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Ryszard Białek – właścicielem nieruchomości jest Kościół „Anastasis”, który złożył wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w związku z planowaną rozbudową Kościoła, do wniosku została dołączona „Koncepcja rozbudowy centrum ESPA kościoła Anastazis w Legnicy”, która przewiduje wybudowanie sal wielofunkcyjnych w formie dodatkowych 2 skrzydeł budynku.. Przedmiotowy teren przeznaczony jest pod funkcje usługowe, mieszkaniowe oraz administracyjne wraz z parkingami. Plan nie przewiduje możliwości rozbudowy istniejącego obiektu w kierunku południowym.

Radny Krystyn Kostrowicki – własnością kościoła jest działka nr 84/18, pozostałe działki są we władaniu innych właścicieli. Czy oni również będą mogli wystąpić o zmiany.

Ryszard Białek – jeśli pojawią się wnioski Prezydent Miasta je rozpatrzy.
Radni więcej uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEGO TERENU ZAKŁADU PRODUKCJI WODY POŁOŻONEGO PRZY UL. NOWODWORSKIEJ W LEGNICY – 8/V,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Ryszard Białek - teren ten jest w użytkowaniu LPWiK, jest ona zbędny dla zakładu. Prezydent podjął decyzję o przeznaczeniu tego terenu pod budownictwo jednorodzinne.

Radny Krystyn Kostrowicki – to jest teren miasta w użytkowaniu wieczystym LPWiK. Kto będzie go sprzedawał.

Ryszard Białek – gmina.
Radni więcej uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu –0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI CHOJNOWSKĄ, SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO, LOTNICZĄ I ŻOŁNIERSKĄ W LEGNICY – II WERSJA DRUKU 9/V.

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Ryszard Białek omówił projekt uchwały oraz przedstawioną autopoprawkę.

Radni uwag nie wnieśli.Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


ANALIZĄ PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI W URZĘDZIE MIASTA LEGNICY W ROKU 2006 – V/1,

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Radni uwag nie wnieśli.

Komisja zapoznała się z przedstawioną analizą.
SPRAWOZDANIEM Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY W ROKU 2006 – V/2.

(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu sesji Rady z 26 lutego 2007 r.)


Andrzej Kijek dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy omówił przedstawione sprawozdanie.

Radni uwag nie wnieśli.Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem.
AD. 4 KORESPONDENCJA.


 • pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy z dnia 6 lutego 2007 r. Nr BR.I.0717/27/07 w sprawie stosowania się członków Komisji Rewizyjnej do zapisów regulaminu Komisji Rewizyjnej dotyczących przeprowadzania kontroli.


Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma.

Radny Krystyn Kostrowicki przedstawił w jaki sposób Zespoły Kontrolne powinny przystępować do przeprowadzania kontroli, przypomniał o konieczności okazywania upoważnień oraz sposobu postępowania podczas przeprowadzania kontroli jak też po jej zakończeniu.

Radni uwag nie wnieśli.Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do realizacji.


 • skarga Pana Ryszarda Woźniaka na działalność Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 03.01.2007 r. przekazaną przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 11 stycznia 2007 r. Nr NK.III.7.0554/80/06/07


Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma.
Komisja zapoznała się z treścią przedstawionego pisma i powołała Zespół Kontrolny w składzie Michał Huzarski, Włodzimierz Kalski do zbadania zasadności ww. skargi.
Termin przeprowadzenia kontroli od dnia 13.02.2007 r. do dnia 21.02.2007 r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że skarga zostanie rozpatrzona na posiedzeniu w dniu 21 lutego o godz. 1000.
Przerwa w obradach Komisji Rewizyjnej do dnia 21 lutego do godziny 1000.
Wznowienie obrad.
Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu quorum przystąpił do kontynuowania porządku obrad, który przewiduje:

 1. Rozpatrzenie skargi Pana Ryszard Woźniaka na Prezydenta Miasta Legnicy.

 2. Sprawy różne.

Poprosił Zespół Kontrolny Nr 3 o przedstawienie wyników kontroli.Radny Michał Huzarski odczytał treść protokołu z postępowania kontrolnego w zakresie zbadania zasadności skargi na Prezydenta Legnicy wraz z wnioskiem stwierdzającym niezasadność skargi. (protokół znajduje się w teczce BR.0561 skargi i wnioski zarejestrowany pod nr 2/07)

Radni uwag nie wnieśli.Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół wraz z wnioskiem.

Głosami za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu - 0, Komisja przyjęła protokół wraz z wnioskiem.


Przewodniczący Komisji odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy. (zał. nr 4 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.


Przewodniczący Komisji poprosił o odczytanie uzasadnienia do projektu uchwały.

Radny Michał Huzarski odczytał treść uzasadnienia. (zał. nr 5 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został poddany pod głosowanie.

Głosami za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Ww. dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem wprowadzenia do porządku obrad sesji w dniu 26 lutego 2007 r.


SPRAWY RÓŻNE.


 • skarga Pana Ryszarda Woźniaka przekazaną przez Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości pismem z dnia 07.02.2007 r.


Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma.
Komisja zapoznała się z przedstawioną skargą i powołała Zespół Kontrolny w składzie Krystyna Gizicka - Krasińska, Włodzimierz Tulejko do zbadania zasadności skargi.
Termin przeprowadzenia kontroli od 22 lutego 2007 r. do 12 marca 2007 r.
Radni nie wnieśli spraw w tym punkcie porządku obrad.
Porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji podziękował radnym zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.
Protokół sporządziła:

J. Chrzanowska


KLAUDIUSZ MOZOLEWSKI
Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Legnicy


: download -> 107
107 -> Zarz ą dzenie nr 51/IV/2003 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 lipca 2003r w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Legnicy
107 -> Zarz ą dzenie nr 362 / 10 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 stycznia 2010 r w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Legnicy
107 -> Zarz ą dzenie nr 19/UM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 marca 2011 r w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Legnicy
107 -> Rady Miejskiej Legnicy
107 -> Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 24 października 2014 r
107 -> Wynik naboru
107 -> Zarządzenie nr 538/PM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
107 -> Uchwała Nr xiii/136/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2007 r w sprawie wyboru ławników
107 -> Zarządzenie nr 7/PM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości
107 -> 00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej Legnicy w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy