Strona główna

Klawisze w klawiaturze o rozszerzonej konfiguracji są zgrupowane w cztery wyraźnie oddzielone bloki


Pobieranie 10.99 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.99 Kb.
    Klawiatura

    Klawiatura (ang. keyboard) zalicza się do urządzeń wejściowych komputera i jest urządzeniem używanym do wprowadzania danych lub poleceń do komputera tak, by mógł on zapisać te dane lub wykonać polecenia.
    Klawisze w klawiaturze o rozszerzonej konfiguracji są zgrupowane w cztery wyraźnie oddzielone bloki:

Główną, największą część klawiatury stanowią klawisze z literami (klawisze alfanumeryczne) Wokół nich rozmieszczone są klawisze o specjalnym zastosowaniu.Zestawienie funkcji poszczególnych klawiszy które należy bezwzględnie opanować:

 • Enter - naciśnięcie tego klawisza oznacza z reguły zakończenie wprowadzania danych, a ponadto: zatwierdzenie wykonywanej operacji, wprowadzenie pustego wiersza, zakończenie akapitu z jednoczesnym przesunięciem kursora na początek kolejnego wiersza.

 • Tab - klawisz tabulacji, przesuwa kursor w prawo o określoną ilość pustych znaków - najczęściej o 5 lub 10.

 • Shift - działa tylko w połączeniu z innymi klawiszami. Umożliwia wprowadzanie do tekstu dużych liter, pozwala wprowadzać litery (symbole) z górnej części klawiszy opisanych podwójnie.

 • Caps Lock - działa jak przełącznik. Po wciśnięciu tego klawisza zapala się lampka kontrolna umieszczona na klawiaturze nad blokiem klawiszy numerycznych. Przy załączonej diodzie wprowadzamy tylko duże litery. Ponowne naciśnięcie powoduje przełączenie w tryb małych liter.

 • ALT - podobnie jak Shift działa tylko razem z innymi klawiszami. Klawisz Altprawy  pozwala wpisywać polskie litery z ogonkami jak: ą, ę...ż.

 • Ctrl - tak jak klawisz Alt i Shift użyty w połączeniu z innymi klawiszami zmienia ich działanie.

 • Backspace - przesuwa kursor w lewo z jednoczesnym wymazaniem znaku. Służy również do usunięcia pustego wiersza jeżeli kursor znajduje się na początku tego wiersza.

 • Esc - wciśnięcie tego klawisza zazwyczaj powoduje zaniechanie wykonania pewnej operacji lub cofnięcie się w działaniach o jedno polecenie.

 • F1 - F2 - klawisze funkcyjne w celu wydawania poleceń komputerowi. Ich działania zależy od programu, z którego w danej chwili korzystamy. Przyjęto, że klawisz F1 wywołuje Pomoc.

 • Delete - przesuwa kursor w prawo z jednoczesnym wymazaniem tego znaku. Działa podobnie jak klawisz Backspace ale w kierunku odwrotnym.

 • Home - przenosi kursor na początek wiersza w którym się znajduje.

 • End - przenosi kursor na koniec wiersza w którym się znajduje.

 • Page Up - przesuwa kursor o jedną stronę w górę. Najczęściej o 12 wierszy.

 • Page Down - przesuwa kursor o jedną stronę w dół. Najczęściej o 12 wierszy.

 • Print Scren - pozwala skopiować do schowka obraz wyświetlany na ekranie monitora lub wydrukowany na drukarce.

 • Scroll Lock - blokuje możliwość przewijania tekstu na ekranie.

 • Pause lu Break - naciśnięty jednoczenie z klawiszem Ctrl powoduje zatrzymanie lub przerwanie działania wszystkich komend DOS oraz niektórych programów.

 • - przesuwa kursor o jeden znak w prawo lecz nie wymazuje znaku.

 • - przesuwa kursor o jeden znak w lewo lecz nie wymazuje znaku.

 • - przesuwa kursor o jeden wiersz w górę jeśli ten wierz występuje (również pusty).

 • - przesuwa kursor o jeden wiersz w dół jeśli ten wierz występuje (również pusty).

 • N/Lock - włącza/wyłącza blok klawiszy numerycznych.

 

    W celu uzupełnienia swoich wiadomości uruchom lub ściągnij prezentację wykonaną w programie Power Point lub ściągnij opracowanie wykonane w edytorze tekstu Microsoft Word. Wszystkie opracowania spakowane są ZIP-em. Po ściągnięciu rozpakuj np. za pomocą nakładki systemowej Norton Commander 4.57. 

 

  


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość