Strona główna

Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany


Pobieranie 19.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.58 Kb.
Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany

Autorzy: Konrad Czernichowski, Dominik Kopiński, Andrzej Polus

Lista skrótów użytych w pracy 6

 Wstęp 7 Roz­dział 1

Me­to­do­lo­gia ba­dań i za­gad­nie­nia teo­re­tycz­ne 11

1.1. Me­to­do­lo­gia ba­dań 12

1.1.1. Me­to­dy ja­ko­ścio­we – her­me­neu­tycz­ne 12

1.1.2. Me­to­dy ilo­ścio­we 15

1.2. Po­ję­cie klą­twy su­row­co­wej 16

1.3. Su­row­ce a re­żim po­li­tycz­ny i ka­pi­tał spo­łecz­ny 19

1.4. Związ­ki po­mię­dzy su­row­ca­mi na­tu­ral­ny­mi a kon­flik­ta­mi zbroj­ny­mi 23

1.5. Eko­no­micz­ne me­cha­ni­zmy klą­twy su­row­co­wej 25

1.6. Cho­ro­ba ho­len­der­ska 27

1.7. Dłu­go­fa­lo­wy trend spad­ko­wy terms of tra­de 31

1.8. Wa­ha­nia cen 34

1.9. In­we­sty­cje w ka­pi­tał ludz­ki 37

 Roz­dział 2

Oto­cze­nie 41

2.1. Oto­cze­nie geo­gra­ficz­no­-fi­zycz­ne 41

2.1.1. Miedź 42

2.1.2. Dia­men­ty 45

2.1.3. Pod­su­mo­wa­nie 50

2.2. Uwa­run­ko­wa­nia hi­sto­rycz­ne 51

2.2.1. Bot­swa­na 51

2.2.2. Zam­bia 54

2.2.3. Pod­su­mo­wa­nie 58

2.3. Oto­cze­nie spo­łecz­no­-kul­tu­ro­we 65

2.3.1. Lud­ność, gru­py et­nicz­ne i ję­zy­ki 65

2.3.2. Men­tal­ność 68

2.3.3. Ma­la­ria i HIV/AIDS 70

2.3.4. Re­li­gia 72

2.3.5. Pod­su­mo­wa­nie 73

2.4. Mię­dzy­na­ro­do­we oto­cze­nie po­li­tycz­ne 74

2.5. Mię­dzy­na­ro­do­we oto­cze­nie go­spo­dar­cze 80

2.5.1. Ry­nek dia­men­tów i ry­nek mie­dzi 81

2.5.2. Mię­dzy­na­ro­do­we in­sty­tu­cje fi­nan­so­we 92

2.5.3. Są­siedz­two z RPA 100

2.5.4. Pod­su­mo­wa­nie 105

2.6. Tran­spa­rent­ność 106

 

Roz­dział 3Re­la­cje 113

3.1. Re­la­cje rzą­du z in­we­sto­ra­mi 113

3.1.1. Zam­bia 114

3.1.2. Bot­swa­na 127

3.2. Re­la­cje rzą­du z or­ga­ni­za­cja­mi spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go 134

3.2.1. Zam­bia 135

3.2.2. Bot­swa­na 141

3.2.3. Pod­su­mo­wa­nie 146

3.3. Or­ga­ni­za­cje spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go w re­la­cji do kor­po­ra­cji 150

3.3.1. Bot­swa­na 152

3.3.2. Zam­bia 155

 

Zakoń­cze­nie 167 

Bi­blio­gra­fia 171

Do­ku­men­ty 171

Wy­wia­dy wy­ko­rzy­sta­ne w książ­ce 173

Po­zy­cje zwar­te 173

Ar­ty­ku­ły z cza­so­pism 177

Ar­ty­ku­ły pra­so­we 179

Źró­dła in­ter­ne­to­we 180

 

Za­łącz­ni­ki 183Za­łącz­nik 1. For­mu­larz an­kie­ty w Zam­bii 183

Me­trycz­ka 186

Za­łącz­nik 2. For­mu­larz an­kie­ty w Bot­swa­nie 187

Me­trycz­ka 189

Za­łącz­nik 3. Pro­fil re­spon­den­tów w Zam­bii i Bot­swa­nie 190

Za­łącz­nik 4. Ko­pal­nie mie­dzi w Zam­bii i dia­men­tów w Bot­swa­nie 196

 

Su­ple­ment 197 

Spis ta­bel 198

Spis ry­sun­ków 199

Spis wy­kre­sów i map 200 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość