Strona główna

Końcowym wynikiem działalności wywiadów Hitlera i Stalina w Gdańsku był Pakt Ribbentrop – Mołotow Po pierwszej Wojnie Światowej oraz po zwycięskiej wojnie Polsko-sowieckiej w 1920 r zwanej „Cudem nad Wisłą”


Pobieranie 44.73 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar44.73 Kb.


Końcowym wynikiem działalności wywiadów

Hitlera i Stalina w Gdańsku był

Pakt Ribbentrop – Mołotow
Po pierwszej Wojnie Światowej oraz po zwycięskiej wojnie Polsko-sowieckiej w 1920 r. zwanej „Cudem nad Wisłą”, szereg państw w Europie dzięki temu odzyskało niepodległość. Były to m.in. Polska, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia (zał.1). Państwa te były od dziesiątków lat okupowane przez Rosję carską ( Polska w części).

Po pierwszej Wojnie Światowej nie została jeszcze zlikwidowana tzw. enklawa Pruska. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (łącznie z Pomorzem) spowodowało oddzielenie tej enklawy tzw. „korytarzem” od Niemiec (zał.1).

Niepodległosć m.in. tych w/w państw łącznie z Wolnym Miastem Gdańsk gwarantował tzw. Traktat Wersalski.

Rosja i Niemcy wspólnie od początku niepodległości tych państw dążyły do podważenia Traktatu Wersalskiego i likwidacji tych państw. A w szczególności do podziału Polski (przez Rosję i Niemcy) , która była największa , obszar jej bowiem wynosił 388 tys. km².

Wielokulturowe Wolne Miasto Gdańsk, które powstało jako osobna jednostka administracyjna po pierwszej wojnie światowej, było wykorzystywane poprzez zainstalowanie w nim wywiadów Niemiec i Rosji. Do działań skierowanych głównie przeciwko żywotnym interesom Państwa Polskiego. Działalność ta nasiliła się w szczególności po dojściu do władzy Stalina i Hitlera. Było to wielkim zagrożeniem dla Polski, która na Pomorzu prowadziła wielkie inwestycje strategiczne konieczne dla suwerennego bytu Państwa Polskiego – wolności ekonomicznej – jakim była m.in. budowa Portu w Gdyni i miasta oraz Marynarki Wojennej.

O nasileniu się szeroko pojętej działalności wywiadowczej na terenie Wolnego Miasta Gdańska sygnalizował już w latach 1930-1935 doskonale pracujący w WM Gdański wywiad polski, który z konieczności został tu również zainstalowany. Świadczy o tym relacja na piśmie płk. Ludwika Muzyczki. Po wojnie rozmowy z nim przeprowadził autor tego artykułu.

Płk. Ludwik Muzyczka stwierdził, że byli razem z por. Józefem Dambkiem odpowiedzialni za budowę struktur „Sieci Dywersji Pozafrontowej” w Wolnym Mieście Gdańsku, jak również na całym Pomorzu. Był on ponadto Dowódcą Tajnego Związku Strzeleckiego w Gdańsku. Płk. Ludwik Muzyczka mówił, że w związku z nasileniem się działalności wywiadowczej Niemców i Sowietów skierowanej przeciwko Państwu Polskiemu w latach 1930-1935, nasiliły się na Pomorzu afery wywiadowcze V Kolumny, mające na celu stworzenie warunków dla realizacji rewizjonistycznych planów Niemiec wspartych jeszcze dodatkowo intensywną działalnością wywiadu sowieckiego.

Organizatorem wywiadu niemieckiego w Gdańsku był as wywiadu Richard Sorge, który był w tym czasie również najważniejszym szpiegiem na usługach Stalina (np. powiadomił Stalina co do dnia i godziny ataku Niemców na Rosje w 1941 r.).

Oprócz wywiadu niemieckiego i rosyjskiego w Gdańsku był tu zainstalowany także wywiad angielski, chociaż jego główna siedziba mieściła się w pobliskim Słupsku. Gdańsk był na tyle ważnym miejscem dla wywiadów, że to tutaj odbywały się szkolenia różnych wywiadów w zakresie nadawania informacji do swoich central wywiadowczych nowoczesnymi metodami przekazu. Np. około 1934 r. przechodzi się z nadawania „kluczem” na przesyłanie informacji szybko drogą radiową. Gdańsk pełnił tak ważną rolę w tej dziedzinie, jaka dla światowej agentury pełniła w tamtym czasie Szwajcaria.

Sieć Dywersji Pozafrontowej” była oparta na bazie doswiadczeń „Grupy Wawelberga”, utworzona przez Oddział II Sztabu Generalnego WP w 1921 r. Na Pomorzu tworzona była od 1926 r. na wypadek wojny lub zajęcia części terytorium RP. W wojskowych planach operacyjnych zakładano, że Polska może przejściowo nie utrzymać „korytarza” na Pomorzu. Ludzie z „sieci dywersji pozafrontowej” mieli pozostać na Pomorzu i prowadzić działalność partyzancką i sabotażową na terenie zajętym przez wroga do czasu nadejścia odsieczy.

Na bazie Sieci Dywersji Pozafrontowej we wrześniu 1939 r. została powołana Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Kaszubski-Pomorski.

We współpracy między wywiadami Hitlera i Stalina skierowanej przeciwko Narodowi Polskiemu można wyróżnić kilka okresów.

I – okres „wielkiej przyjaźni” między Hitlerem i Stalinem w latach 1933-1941

Wysłannicy Hitlera i Stalina działali wspólnie w celu podważenia Traktatu Wersalskiego i likwidacji m.in. Państwa Polskiego. W Wolnym Mieście Gdańsku w Oliwie na przełomie 1935 i 1936 roku doszło do formalnej współpracy pomiędzy stroną sowiecką reprezentowaną przez Karola Radka (polskiego Żyda z Tarnowa o nazwisku Sobelson, najbliższy współpracownik Lenina) – konsultanta partii bolszewickiej ds. międzynarodowych, a stroną niemiecką reprezentowaną przez Waldemara Nicolai – pułkownika SS, doradcę Rudolfa Hessa zastępcy Hitlera.

Powołano na tym spotkaniu w Oliwie organizację, która z przyczyn konspiracyjnych nie otrzymała nazwy, dopiero 23 sierpnia 1939 r. otrzymała nazwę Pakt Ribbentrop – Mołotow. W wyniku którego dokonano wspólnego ataku na Polskę 1 września 1939 r. Na tym spotkaniu w Oliwie na przełomie 1935/1936 r. powołano również tzw. polskojęzyczną grupę Gestapo , która była jednocześnie na usługach Gestapo i NKWD, której celem była m.in. szybka germanizacja Pomorza.

W omawianych tu latach 1933-1941 rozmowy te prowadzone były pod nadzorem Alberta Forstera i płk. NKWD i agenta Gestapo Bolesława Bieruta.

II – okres tej współpracy to lata 1941 – 1945

22 czerwca 1941 r., kiedy doszło do wojny między dwoma okupantami Polski – Niemcami i Rosją Sowiecką, część Gestapo, tj. polskojęzyczna grupa Gestapo i NKWD, dalej ze sobą ściśle współpracowały, mordując skrytobójczo bohaterskich żołnierzy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” na całym Pomorzu. Np. Jan Kaszubowski vel Hans Kassner – inspektor Gestapo gdańskiego , z polecenia NKWD zorganizował zamach na twórcę i dowódcę „Gryfa” por. Józefa Dambka 4 III 1944 r.


III – okres tej współpracy po wkroczeniu okupacyjnych wojsk sowieckich polegał na

przemianowaniu polskojęzycznej grupy Gestapo na UB (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego). Działając już teraz pod szyldem UB , wieloletni członkowie i współpracownicy Gestapo uniknęli Procesu Norymberskiego i mordują dalej, już legalnie, kaszubskich bohaterów „Gryfa” w zniewolonej Polsce. 17 kwietnia 1945 r. sąd radziecki w Szczecinie uniewinnił największego zbrodniarza niemieckiego na usługach NKWD Jana Kaszubowskiego vel Hansa Kassnera, a wyrok tego sądu zatwierdził agent NKWD na Polskę Konstanty Rokossowski. W ten sposób K. Rokossowski uniewinnił całą polskojęzyczną grupę Gestapo i przemianował na UB.

Jan Kaszubowski, jeden z największych zbrodniarzy niemieckich , który wymordował własnoręcznie około 2 tysięcy Polaków, po 1945 r. został szefem UB w Gdańsku, następnie od 1947 r. był doradcą Bolesława Bieruta – agenta Gestapo i pułkownika NKWD w jednej osobie. W 1948 r. skierowany przez Bieruta do Niemiec Zachodnich w celach szpiegowskich sprowadził stamtąd do pomocy swojego syna Waldemara (rocznik 1923), również funkcjonariusza Gestapo, i obaj zamieszkali we Wrocławiu. W stanie wojennym w składzie Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON w Gdańsku był także przedstawiciel polskojęzycznej grupy Gestapo Aleksander Arendt.

Powstała w 1981 r. w Gdańsku na Pomorzu Solidarność przyniosła Polsce i całej Europie Wolność. Mógł również powstać Instytut Pamięci Narodowej (18 grudnia 1998 r.) oraz jego oddział w Gdańsku.

Na początku 2000 r. Zespół ds. Upamiętniania Etosu Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski (Zespół ten powołał autor tego artykułu w 1980 r. przy Solidarności w Gdańsku , w Stanie Wojennym Zespół działał w podziemiu) skierował Wniosek o ściganie przywódców polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej na UB po 1945 r. do oddziału Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Wniosek został odrzucony a po pięciu latach umorzono postępowanie. Natomiast KSZpNP w Gdańsku próbowała postawić w stan oskarżenia właśnie te osoby, które ujawniają te zbrodnie nazizmu i komunizmu dokonane na Narodzie Polskim, tak silne są tu jeszcze wpływy komunistyczne. Załącznik 2 przedstawia genezę Instytut Pamięci Narodowej wg. badań świadków historii żołnierzy Gryfa ze Sztabów Dowódczych skupionych w Zespole ds. Upamiętniania Etosu TOW „Gryf Pomorski”.
dr Stanisław Uciński

pracownik naukowy
Niniejszy dokument można pobrać bezpłatnie

ze strony internetowej www.gryf-pomorski.pl

Zał.1

Zał.2

Geneza Instytutu Pamięci Narodowej wg. badań żołnierzy Gryfa

ze Sztabów Dowódczych skupionych w Zespole ds. Upamiętniania Etosu

TOW „Gryf Pomorski”
Nazwa organizacji Cele


Zbrodnicze systemy XX wieku

sowiecki komunizm i hitlerowski nazizm
Podważenie Traktatu Wersalskiego

podział Europy miedzy Stalinem i Hitlerem

w tym likwidacja państwa Polskiego
Spotkanie w tajemnicy obradowało

w Oliwie na ul. obecnie Piastowskiej 20 w domu Modrowów. Powołano organizację (1935/1936), która z przyczyn konspiracyjnych dopiero 23 sierpnia 1939 otrzymała nazwę Pakt Ribbentrop-Mołotow i „polskojęzyczną grupę Gestapo” w celu szybkiego zgermanizowania PomorzaWysłannicy Stalina Karol Radek i Hitlera płk SS Waldemar Nicolai na przełomie 1935/1936 w WM Gdańsk w Oliwie organizują tajne porozumienie między Hitlerem i Stalinem pod patronatem Alberta ForsteraWe wrześniu 1939 r. następuje jednoczesny atak wojsk Hitlera i Stalina na Polskę, według planów zawartych w Pakcie Ribbentrop-Mołotow. Na wschodzie masowe wywózki Polaków na Syberię do gułagów. Mord na Oficerach Polskich. Na zachodzie Polski tworzy się obozy koncentracyjne, gdzie zginęło 5.5 mln Polaków a miliony wywozi się na roboty przymusowe do Niemiec.

To zbrodnicze porozumienie – Pakt Ribbentrop-Mołotow zostaje podpisane w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. Zakłada likwidację warstw przywódczych narodów. Podbój i podział Europy likwidacja Państwa PolskiegoZwiązek Patriotów Polskich i Krajowej Rady Narodowej składał się z agentów NKWD i Gestapo (B. Bierut, M. R. Żymierski) w celu narzucenia Polsce zbrodniczego systemu komunistycznego

Końcowym etapem Paktu Ribbentrop-Mołotow dla Polski było powołanie w Moskwie Związku Patriotów Polskich i Krajowej Rady Narodowej w 1944 r.Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich . Powołana przez KRN 29 marca 1945r.

W celu zatajania zbrodni nazistowsko-komunistycznych wspólnie popełnionych na Narodzie Polskim, w tym Zbrodnię Katyńską.Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce taką nazwę otrzymała w 1949 r. w przeddzień powołania Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

GKBZH – zataja w dalszym ciągu m.in. Zbrodnię Katyńską oraz zbrodnie popełnione na żołnierzach Narodowo-Katolickiego Gryfa.Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołana 18 grudnia 1998 r.

GKŚZpNP kontynuuje działalność GKBZN w Polsce, powołanej w 1945 r. Oddział Gdańskiego IPN, w szczególności zataja zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo popełnione m.in. na żołnierzach TOW Gryf Pomorski

Zał.3


Cześć Pamięci Żołnierzom Wyklętym z lat 1939-56

Bohaterom „Gryfa Pomorskiego”
Pochylmy nasze czoła

Żołnierzom Wyklętym

Odważnym Bohaterom Gryfa

Z tamtych lat pamiętnych

Gdy dwa wrogie narody

Sowieci z Niemcami

Uknuli podłą zdradę

Za naszymi plecami

Z okrutną brutalnością

Zawładnęli Polską

Wy stanęliście w obronie

Z niebywałą troską

Żeby odebrać wrogom

Polskie ziemie nasze

Oddaliście bez żalu

Młode życie wasze

Szliście jak orły białe

Z rozpiętymi skrzydłami

Ścieżkami bezdrożnymi

Wśród pól i lasami

Wyczerpani walkami

Skromnymi zasoby

Nierzadko Krzyż brzozowy

Znaczył wasze groby

Miłość w Was do Ojczyzny

Była bezgraniczna

Nie uznała Wam tego

Władza polskojęzyczna

Choć skończyła się wojna

I umilkły strzały

Oni dalej zawzięcie

Was prześladowali

Jak stado dzikich wilków

Za Wami w pogoni

Stawialiście wciąż opór

Nie złożywszy broni

Jak kwiaty dane Bogu

Za łaski obficie

Wy daliście w ofierze

Polsce Wasze życie

Przez zdradziecką władzę

Spod prawa wyjęci

Jesteście chlubą Narodu

O – Żołnierze Wyklęci !!!


Eulalia Wielgomas Słoma©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość