Strona główna

Komisja europejska


Pobieranie 1.06 Mb.
Strona1/11
Data18.06.2016
Rozmiar1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/…

z dnia XXX r.

w sprawie katalogu materiałów paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE1, w szczególności jego art. 26 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:  1. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych2 (dalej: „katalog”) zastąpiono pierwszą wersję katalogu materiałów paszowych ustanowioną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych3.

  2. Właściwi przedstawiciele europejskich sektorów paszowych, po konsultacjach z innymi zainteresowanymi stronami, we współpracy z właściwymi organami krajowymi oraz przy uwzględnieniu odpowiedniego doświadczenia wynikającego z opinii wydanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz z rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, przygotowali zmiany do rozporządzenia (UE) nr 575/2011.

  3. Zmiany te obejmują dodanie nowych pozycji procesów obróbki i materiałów paszowych oraz poprawę istniejących pozycji, w szczególności dotyczących pochodnych olejów i tłuszczów.

  4. Ponadto zmiany te dotyczą maksymalnej zawartości zanieczyszczeń chemicznych wynikających z procesu produkcyjnego lub stosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie, którą należy ustanowić zgodnie z pkt 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009. W odniesieniu do wycofanych środków spożywczych, takich jak nadwyżka produkcji, produkty nieudane lub żywność, której data przydatności do spożycia została przekroczona, które zostały wyprodukowane zgodnie z unijnym prawem żywnościowym, powinny obowiązywać przepisy szczególne.

  5. Warunki ustanowione w art. 26 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 są spełnione.

  6. Ze względu na dużą liczbę zmian, które trzeba wprowadzić do rozporządzenia (UE) nr 575/2011, dla zachowania spójności i jasności oraz w celu uproszczenia rozporządzenie to należy uchylić i zastąpić.

  7. Powinno się zmniejszyć obciążenie administracyjne podmiotów gospodarczych przez zapewnienie okresu czasu pozwalającego na płynną zmianę etykietowania, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w praktykach handlowych.

  8. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanawia się katalog materiałów paszowych, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 767/2009, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.Artykuł 2

Rozporządzenie (UE) nr 575/2011 traci moc.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Materiały paszowe, które zostały opatrzone etykietą zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2011 przed dniem [6 months after the date of entry into force of this Regulation – To be completed by the Service responsible for the publication] r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do wyczerpania zapasów.Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.W imieniu Komisji

Przewodniczący

José Manuel BARROSO

ZAŁĄCZNIK

KATALOG MATERIAŁÓW PASZOWYCH

Część A

Przepisy ogólne

(1) Stosowanie katalogu przez podmioty działające na rynku pasz jest dobrowolne. Nazwa materiału paszowego wymienionego w części C może być jednak stosowana wyłącznie w przypadku materiału paszowego spełniającego wymogi danej pozycji.

(2) Wszystkie pozycje w wykazie materiałów paszowych w części C są zgodne z ograniczeniami dotyczącymi stosowania materiałów paszowych zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii. Podmioty działające na rynku pasz stosujące materiał paszowy wpisany do katalogu zapewniają zgodność tego materiału z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

(3) „Wycofane środki spożywcze” oznaczają środki spożywcze inne niż odpady gastronomiczne, które zostały wyprodukowane zgodnie z unijnym prawem żywnościowym z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, ale które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów praktycznych lub logistycznych, albo z powodu problemów spowodowanych błędami podczas wytwarzania, pakowania, lub innymi, i które nie stwarzają żadnego ryzyka dla zdrowia w przypadku stosowania jako pasza. Ustanowienie maksymalnej zawartości, o której mowa w pkt 1 załącznika I rozporządzenia (WE) nr 767/2009, nie ma zastosowania do wycofanych środków spożywczych i odpadów gastronomicznych. Ma zastosowanie w przypadku dalszego przetwarzania jako paszy.

(4) Zgodnie z dobrą praktyką, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 183/2005, materiały paszowe są wolne od zanieczyszczeń chemicznych wynikających z ich procesu produkcyjnego i stosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie, o ile w katalogu nie została ustalona określona maksymalna zawartość. Substancje zabronione do stosowania w paszy nie są obecne. Dla tych substancji nie ustanawia się maksymalnej zawartości. W interesie przejrzystości materiały paszowe zawierające tolerowane pozostałości są opatrywane odpowiednimi informacjami dostarczonymi przez podmioty działające na rynku pasz w kontekście zwykłych transakcji handlowych.

(5) Zgodnie z dobrą praktyką, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 183/2005, zasadą ALARA4 oraz bez uszczerbku dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 183/2005, dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych5, rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG6, a także rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt7 wskazane jest szczegółowe określenie w katalogu materiałów paszowych maksymalnej zawartości zanieczyszczeń chemicznych wynikających z procesu produkcyjnego lub ze stosowania substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie, które są obecne na poziomie 0,1 % lub wyższym. W katalogu może także zostać ustanowiona maksymalna zawartość dla zanieczyszczeń chemicznych i substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie obecnych na poziomie niższym niż 0,1 %, jeżeli uważa się to za słuszne z punktu widzenia dobrej praktyki handlowej. O ile w części B lub C niniejszego rozporządzenia nie określono inaczej, maksymalna zawartość wyrażona jest w stosunku wagowym.

(6) Konkretna maksymalna zawartość dla zanieczyszczeń chemicznych i substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie jest ustanowiona albo w opisie procesu w części B, albo w opisie materiału paszowego w części C, albo na końcu kategorii w części C. O ile w części C nie jest ustanowiona konkretna maksymalna zawartość, maksymalna zawartość ustanowiona w części B dla danego procesu ma zastosowanie do każdego materiału paszowego wymienionego w części C, o ile opis tego materiału paszowego zawiera odniesienie do tego procesu oraz o ile dany proces jest zgodny z opisem w części B.

(7) Czystość botaniczna materiału paszowego nie może być mniejsza niż 95 %. Jednakże ilość zanieczyszczeń botanicznych, takich jak pozostałości innych nasion oleistych lub owoców oleistych pochodzące z uprzedniego procesu produkcyjnego, nie może przekraczać 0,5 % dla każdego rodzaju nasion lub owoców oleistych. W drodze odstępstwa od powyższych zasad ogólnych szczególny poziom ustanawia się w wykazie materiałów paszowych w części C.

(8) Do nazwy materiału paszowego dodaje się8 nazwę zwyczajową/kwalifikator jednego lub wielu procesów wymienionych w ostatniej kolumnie glosariusza procesów w części B w celu wskazania, że materiał ten poddano odpowiedniemu procesowi lub procesom. Materiał paszowy, którego nazwa jest połączeniem nazwy wymienionej w części C z nazwą zwyczajową/kwalifikatorem jednego lub wielu procesów wymienionych w części B, uważany jest za włączony do katalogu, a jego etykieta zawiera obowiązkowe deklaracje stosowane dla tego materiału paszowego, jak określono w ostatniej kolumnie w części B i C, zależnie od przypadku. Jeżeli w ostatniej kolumnie w części B ustanowiona jest szczególna metoda stosowana dla procesu, jest ona wymieniana w nazwie danego materiału paszowego.

(9) Jeśli proces produkcyjny materiału paszowego różni się od opisu danego procesu zamieszczonego w glosariuszu procesów w części B, proces ten umieszcza się w opisie danego materiału paszowego.

(10) W przypadku pewnej liczby materiałów paszowych można stosować synonimy. Synonimy te umieszcza się w nawiasach kwadratowych w kolumnie „nazwa” w pozycji dotyczącej danego materiału paszowego w wykazie materiałów paszowych w części C.

(11) W opisie materiałów paszowych w wykazie materiałów paszowych w części C wyraz „produkt” stosuje się zamiast wyrazu „produkt uboczny”, aby odzwierciedlić sytuację na rynku oraz język stosowany w praktyce przez podmioty działające na rynku pasz w celu podkreślenia wartości handlowej materiałów paszowych.

(12) Nazwa botaniczna rośliny podawana jest jedynie w opisie pierwszej pozycji dotyczącej tej rośliny w wykazie materiałów paszowych w części C.

(13) Jako podstawową zasadę obowiązkowego etykietowania składników analitycznych danego materiału paszowego w katalogu przyjmuje się to, czy dany produkt zawiera wysokie stężenie określonego składnika, lub to, czy dany proces produkcyjny zmienił właściwości odżywcze produktu.

(14) W art. 15 lit g) rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w związku z pkt 6 załącznika I do tego rozporządzenia ustanowiono wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do zawartości wilgoci. W art. 16 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia w związku z załącznikiem V do tego rozporządzenia ustanowiono wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do innych składników analitycznych. Ponadto pkt 5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 zawiera wymóg zadeklarowania poziomu popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, jeśli poziom ten przekracza ogółem 2,2 % lub w przypadku pewnych materiałów paszowych, jeśli przekracza poziom określony w odpowiedniej sekcji załącznika V do tego rozporządzenia. Niektóre pozycje w wykazie materiałów paszowych w części C odbiegają jednak od powyższych zasad pod następującymi względami:

a) obowiązkowe deklaracje dotyczące składników analitycznych w wykazie materiałów paszowych w części C zastępują obowiązkowe deklaracje określone w odpowiedniej sekcji załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 767/2009;

b) jeśli kolumna dotycząca obowiązkowych deklaracji w wykazie materiałów paszowych w części C jest pusta w odniesieniu do składników analitycznych, które powinny być zadeklarowane zgodnie z odpowiednią sekcją załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 767/2009, żaden z tych składników nie musi być etykietowany. Jeśli jednak w wykazie materiałów paszowych w części C nie określono poziomu popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, poziom ten należy zadeklarować, w przypadku gdy przekracza 2,2 %;

c) w przypadku gdy w kolumnie „obowiązkowe deklaracje” w wykazie materiałów paszowych w części C podano jeden lub więcej określonych poziomów wilgoci, poziomy te mają zastosowanie zamiast poziomów określonych w pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Jeśli jednak zawartość wilgoci wynosi poniżej 14 %, jej zadeklarowanie nie jest obowiązkowe. Jeśli w kolumnie tej nie podano określonego poziomu wilgoci, zastosowanie ma pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.(15) Podmiot działający na rynku pasz, który twierdzi, że materiał paszowy posiada więcej właściwości niż określone w kolumnie „opis” wykazu materiałów paszowych w części C, lub odnosi się do procesów wymienionych w części B, które mogą być włączone do oświadczenia (np. ochrona przed degradacją w żwaczu), musi spełnić wymagania art. 13 rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Ponadto materiały paszowe mogą spełniać szczególne potrzeby żywieniowe zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

Część B

Glosariusz procesów
Proces

Definicja

Nazwa zwyczajowa/kwalifikator

1

Frakcjonowanie powietrzem

Rozdzielanie cząstek przy pomocy strumienia powietrza.

Frakcjonowany powietrzem

2

Aspiracja

Proces usuwania kurzu, drobnych cząstek i innych części zawierających zawieszone skrawki zbóż z masy ziarna podczas przenoszenia przy pomocy strumienia powietrza.

Aspirowany

3

Blanszowanie

Proces polegający na obróbce cieplnej substancji organicznej w drodze gotowania lub obróbki parą w celu denaturacji naturalnych enzymów, zmiękczenia tkanki i usunięcia surowych aromatów, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie w celu zatrzymaniu procesu gotowania.

Blanszowany

4

Bielenie

Usunięcie naturalnego koloru.

Bielone

5

Schładzanie

Obniżenie temperatury poniżej temperatury otoczenia, ale powyżej punktu zamarzania, w celu konserwacji.

Schłodzony

6

Siekanie

Zmniejszenie wielkości cząstek przy pomocy noża lub noży.

Siekany

7

Oczyszczanie

Usunięcie przedmiotów (zanieczyszczeń, np. kamieni) lub części wegetatywnych rośliny, np. luźnych cząstek źdźbła, albo łusek lub chwastów.

Oczyszczony / Sortowany

8

Zatężanie9

Zwiększenie zawartości niektórych składników przez usunięcie wody lub innych składników.

Koncentrat

9

Kondensacja

Przeprowadzenie substancji ze stanu gazowego do stanu ciekłego.

Skondensowany

10

Gotowanie

Zastosowanie ciepła do zmiany fizycznych i chemicznych właściwości materiałów paszowych.

Gotowany

11

Rozdrabnianie

Zmniejszenie wielkości cząstek przy pomocy rozdrabniarki.

Rozdrobniony, rozdrabnianie

12

Krystalizacja

Oczyszczanie w drodze formowania stałych kryształów z ciekłego roztworu. Zanieczyszczenia w roztworze zwykle nie zostają włączone do struktury krystalicznej kryształu.

Skrystalizowany

13

Obłuszczanie10

Całkowite lub częściowe usunięcie zewnętrznych warstw z ziarna, nasion, owoców, orzechów i innych.

Obłuszczony, częściowo obłuszczony

14

Łuszczenie / obłuskiwanie

Usunięcie zewnętrznej skórki fasoli, ziarna i nasion, zwykle metodami fizycznymi.

Łuszczony lub obłuskany11

15

Depektynizacja

Ekstrakcja pektyn z materiału paszowego.

Poddany depektynizacji

16

Osuszanie

Proces ekstrakcji wilgoci.

Osuszony

17

Odszlamianie

Proces usuwania warstwy szlamu na powierzchni.

Odszlamiony

18

Odcukrzanie

Całkowite lub częściowe usunięcie mono- i disacharydów z melasy i innego materiału zawierającego cukier metodami chemicznymi lub fizycznymi.

Odcukrzony, częściowo odcukrzony

19

Detoksykacja

Proces niszczenia lub zmniejszania stężenia toksycznych zanieczyszczeń.

Poddany detoksykacji

20

Destylacja

Frakcjonowanie cieczy w drodze gotowania i zbierania skondensowanej pary do osobnego pojemnika.

Destylowany

21

Suszenie

Odwodnienie w drodze procesów sztucznych lub naturalnych.

Suszony (na słońcu lub sztucznie)

22

Kiszenie

Przechowywanie materiałów paszowych w silosie, ewentualnie z dodatkiem środków konserwujących lub w warunkach beztlenowych, ewentualnie z dodatkami do kiszonek.

Zakiszony

23

Odparowanie

Zmniejszanie zawartości wody.

Odparowany

24

Ekspandowanie

Proces cieplny, podczas którego poddanie wewnętrznej zawartości wody w produkcie nagłemu odparowaniu prowadzi do rozpadu produktu.

Ekspandowany lub spęczniony

25

Tłoczenie

Usunięcie oleju/tłuszczu przez wyciskanie.

Wytłok/makuch oraz olej/tłuszcz

26

Ekstrakcja

Usunięcie z niektórych materiałów tłuszczu lub oleju (rozpuszczalnikiem organicznym), lub cukru i innych rozpuszczalnych w wodzie składników (wodą).

Ekstrahowany/mączka i tłuszcz/olej, melasy/pulpy i cukier lub inne rozpuszczalne w wodzie składniki

27

Ekstruzja

Proces cieplny, podczas którego nagłe odparowanie wewnętrznej zawartości wody w produkcie prowadzi do rozpadu produktu, połączony ze specjalnym kształtowaniem produktu w drodze przeciskania przez otwory.

Ekstrudowany

28

Fermentacja

Proces, podczas którego mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby lub drożdże, są wytwarzane lub stosowane do oddziaływania na materiały, w celu wywołania zmian w ich składzie chemicznym lub właściwościach.

Sfermentowany

29

Filtracja

Rozdzielenie mieszaniny materiałów płynnych i stałych przez przepuszczanie płynu przez porowate medium lub membranę.

Filtrowany

30

Płatkowanie

Walcowanie mokrego materiału poddanego obróbce cieplnej.

Płatki

31

Mielenie na drobno

Zmniejszenie wielkości cząstek suchego ziarna w celu ułatwienia rozdzielania na frakcje składowe (głównie mąkę, otręby i śrutę).

Mąka, otręby, śruta12, pasza

32

Frakcjonowanie

Rozdzielenie fragmentów materiałów paszowych przez przesiewanie lub obróbkę strumieniem powietrza, co usuwa lekkie części łupiny.

Frakcjonowany

33

Kruszenie

Proces rozdrabniania materiału paszowego na kawałki.

Kruszony

34

Smażenie

Proces ogrzewania materiału paszowego w oleju lub tłuszczu.

Smażony

35

Żelowanie

Proces formowania żelu, stałego materiału o konsystencji galarety, który może być miękki albo twardy, zwykle przy pomocy czynników żelujących.

Żelowany

36

Granulacja

Obróbka materiału paszowego w celu otrzymania cząstek o określonej wielkości i konsystencji.

Granulowany

37

Mielenie

Zmniejszanie wielkości cząstek stałych materiałów paszowych w procesie na sucho lub mokro.

Mielony

38

Ogrzewanie

Obróbka cieplna przeprowadzana w określonych warunkach.

Poddany obróbce cieplnej

39

Uwodornianie

Proces katalityczny, którego celem jest nasycenie podwójnych wiązań olejów/tłuszczów/kwasów tłuszczowych, przeprowadzany w wysokiej temperaturze i w atmosferze wodoru pod ciśnieniem, aby otrzymać częściowo lub całkowicie nasycone trójglicerydy/kwasy tłuszczowe, albo którego celem jest uzyskanie polioli w drodze redukcji węglowodanowych grup karbonylowych do grup hydroksylowych.

Utwardzony, częściowo utwardzony

40

Hydroliza

Zmniejszenie wielkości cząsteczek przez odpowiednią obróbkę wodą oraz temperaturą/ciśnieniem, albo enzymami, albo kwasami/zasadami.

Hydrolizowany

41

Skraplanie

Przeprowadzenie ze stanu stałego lub gazowego do stanu ciekłego.

Skroplony

42

Maceracja

Zmniejszenie wielkości cząstek materiałów paszowych metodami mechanicznymi, często w obecności wody lub innych cieczy.

Macerowany

43

Słodowanie

Pozostawienie ziaren do zakiełkowania w celu aktywowania naturalnie występujących enzymów, zdolnych do rozbicia skrobi na fermentowalne węglowodany, a białka na aminokwasy i peptydy.

Słodowany

44

Topienie

Przeprowadzenie z fazy stałej do fazy ciekłej przez zastosowanie ciepła.

Stopiony

45

Mikronizacja

Proces zmniejszania przeciętnej średnicy cząstek materiału stałego do wielkości mikrometrów.

Mikronizowany

46

Parzenie

Proces moczenia w wodzie i poddawania obróbce cieplnej w celu żelowania skrobi, a następnie suszenia.

Parzony

47

Pasteryzacja

Ogrzewanie do temperatury krytycznej przez określony czas w celu wyeliminowania szkodliwych mikroorganizmów, a następnie nagłe schłodzenie.

Pasteryzowany

48

Obieranie

Usuwanie skórki z owoców i warzyw.

Obrany

49

Granulowanie

Kształtowanie w drodze przeciskania przez matrycę.

Granulat, granulowany

50

Polerowanie ryżu

Usuwanie niemal wszystkich lub części otrębów oraz zarodków z ryżu łuskanego.

Polerowany

51

Wstępne żelowanie

Modyfikacja skrobi w celu znacznego poprawienia jej właściwości pęcznienia w zimnej wodzie.

Wstępnie żelowany13

52

Wyciskanie14

Fizyczne usunięcie cieczy, takich jak tłuszcze, oleje, woda lub sok, z materiałów stałych.

Wytłok/makuch (w przypadku materiałów zawierających olej)

Pulpa, miazga (w przypadku owoców itd.)

Wysłodki (w przypadku buraków cukrowych)


53

Rafinacja

Całkowite lub częściowe usunięcie zanieczyszczeń lub niepożądanych składników metodą obróbki chemicznej lub fizycznej.

Rafinowany, częściowo rafinowany

54

Prażenie

Ogrzewanie suchego materiału paszowego w celu poprawy jego strawności, zintensyfikowania koloru lub zmniejszenia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.

Prażony

55

Walcowanie

Zmniejszenie wielkości cząstek w drodze przeciskania materiału paszowego, np. ziaren, między walcami.

Walcowany

56

Ochrona przed degradacją w żwaczu

Proces, którego celem jest ochrona składników odżywczych przed degradacją w żwaczu, w drodze obróbki fizycznej przy zastosowaniu ciepła, ciśnienia, pary lub ich kombinacji, albo w drodze działania np. aldehydami, lignosulfonianami, wodorotlenkiem sodu lub kwasami organicznymi (takimi jako kwas propionowy lub taninowy).

Materiały paszowe chronione przed degradacją w żwaczu w drodze działania aldehydów mogą zawierać maksymalnie 0,12 % wolnych aldehydów.Chroniony przed degradacją w żwaczu w drodze działania [uzupełnić właściwe]

57

Przesiewanie

Rozdzielanie cząstek o różnej wielkości przez przetrząsanie lub przelewanie materiału paszowego przez sito lub sita.

Przesiany

58

Odtłuszczanie

Rozdzielanie górnej warstwy cieczy metodami mechanicznymi, np. tłuszczu mlecznego.

Odtłuszczony

59

Krojenie

Krojenie materiału paszowego na cienkie plastry.

Krojony

60

Moczenie / rozmiękczanie

Zwilżenie i zmiękczenie materiału paszowego, zwykle nasion, w celu skrócenia czasu gotowania, ułatwienia usuwania osłonki nasion i wchłaniania wody, w celu aktywacji kiełkowania lub zmniejszenia stężenia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.

Namoczony / rozmiękczony

61

Suszenie rozpyłowe

Zmniejszenie zawartości wilgoci w cieczy przez rozpylenie materiału paszowego, na który nawiewane jest ciepłe powietrze, w celu zwiększenia stosunku powierzchni do wagi.

Suszony rozpyłowo

62

Parowanie

Proces stosowania pary pod ciśnieniem do ogrzewania i gotowania w celu zwiększenia strawności.

Parowany

63

Toastowanie

Ogrzewanie, przy zastosowaniu suchego ciepła, zwykle nasion oleistych, np. w celu zmniejszenia lub usunięcia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.

Toastowany

64

Ultrafiltracja

Przesączanie cieczy przez membranę przepuszczającą tylko małe cząsteczki.

Poddany ultrafiltracji

65

Odkiełkowanie

Proces całkowitego lub częściowego usuwania zarodków z rozdrobnionych ziaren zbóż.

Odkiełkowany

66

Mikronizacja w podczerwieni

Proces cieplny z zastosowaniem ciepła podczerwieni w celu gotowania i prażenia zboża, korzeni, nasion lub bulw, albo ich produktów pochodnych, a następnie zwykle płatkowanie.

Mikronizowany w podczerwieni

67

Rozszczepianie olejów/tłuszczów i uwodornionych olejów/tłuszczów

Proces chemiczny hydrolizy olejów/tłuszczów. Reakcja olejów/tłuszczów z wodą, przeprowadzana w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem, pozwala na uzyskanie surowych kwasów tłuszczowych w fazie hydrofobowej oraz słodkiej wody (surowy glicerol) w fazie hydrofilowej.

Rozszczepiony
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość