Strona główna

Komisja: Komisja do Spraw Unii Europejskiej /nr 35


Pobieranie 19.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.76 Kb.

Biuletyn nr:

3856/IV

Komisja:

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /nr 35/

Data:

17-11-2004

Mówcy:

Posłanka Grażyna Ciemniak (SLD)
Przedstawiciel Biura Studiów i Ekspertyz KS Ziemowit Cieślik
Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce Charles Graham Crawford
Poseł Jerzy Czepułkowski (SLD)
Ambasador Irlandii w Polsce Thelma Doran
Poseł Andrzej Gałażewski (PO)
Poseł Andrzej Gawłowski (SLD)
Poseł Andrzej Grzyb (PSL)
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Krystyna Gurbiel
Członek Rady Westminster City Angela Harvey
Wiceprezes Rady Ministrów minister gospodarki i pracy Jerzy Hausner
Poseł Gabriel Janowski (niez.)
Przedstawiciel Biura Studiów i Ekspertyz KS Andrzej Kurkiewicz
Prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Wiesław Maciuszonek
Poseł Andrzej Markowiak (PO)
Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tomasz Nowakowski
Posłanka Stanisława Prządka (SLD)
II sekretarz Ambasady Republiki Francuskiej Xavier Rouard
Posłanka Krystyna Skowrońska (PO)
Poseł Robert Smoleń (SLD)
Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce Mats Staffansson
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Truszczyński
Poseł Zygmunt Wrzodak (LPR)
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Mirosław Zieliński


17 listopada 2004 r. Komisja do Spraw Unii Europejskiej, obradująca pod przewodnictwem posła Roberta Smolenia /SLD/, rozpatrzyła:- w trybie art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. "Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Nr 539/2001 w kwestii mechanizmu wzajemności /COM/2004/437 końcowy/" i odnoszącą się do niego informację rządu.

Poseł Robert Smoleń /SLD/: …Przechodzimy do rozpatrzenia punktu piątego, tj. do rozpatrzenia "Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Nr 539/2001 w kwestii mechanizmu wzajemności". W tym punkcie porządku dziennego rząd jest reprezentowany przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Truszczyńskiego. Posłami koreferentami ze strony Komisji są posłowie Andrzej Grzyb i Andrzej Gawłowski. Posłowie koreferenci wnosili o rozpatrzenie wspomnianego dokumentu.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Truszczyński: Mam nadzieję, że posłowie otrzymali informacje zawarte w dokumencie, który został przedstawiony Komisji, wraz z uzasadnieniem stanowiska, jakie Polska zajęła w pierwszej fazie dyskusji na temat modyfikacji wzmiankowanego rozporządzenia Rady, jak i stanowiska, które zajmuje obecnie, a także wraz z uzasadnieniem stanowisk innych krajów członkowskich, które uległy ewolucji głównie pod wpływem naszej postawy. Niewątpliwie wskazana jest modyfikacja rozporządzenia w określonym stopniu. Nie chcemy jednak likwidacji automatyzmu wprowadzania sankcji wizowych. Nie chcemy doprowadzić do tego, żeby Komisja Europejska decydowała o wprowadzeniu zasady wzajemności. W ostatecznym rachunku musi to leżeć w gestii państwa członkowskiego. W odniesieniu do państw trzecich, które po takiej modyfikacji rozporządzenia chciałyby wprowadzić obowiązek wizowy wobec obywateli któregokolwiek z 25 krajów członkowskich, można sobie wyobrazić określony mechanizm uruchamiany na mocy tego rozporządzenia i zmuszający państwa trzecie do refleksji w zakresie zmiany swojej postawy. Nie możemy natomiast zgodzić się na to, o czym już powiedziałem. Chodzi o kompletne wyrugowanie automatyzmu w zasadzie wzajemności oraz wyjęcie inicjatywy finalnej z ręki dotkniętych wprowadzeniem reżimu wizowego państwa bądź państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli nie będzie zmian w projekcie modyfikacji rozporządzenia, które spełniają ramowe warunki, warunki brzegowe, wyznaczone stanowiskiem Polski, w ostatecznym rachunku sprzeciwimy się modyfikacji rozporządzenia. Jak Komisja zauważyła, w tej sprawie musi być jednomyślność. Nie ma mowy o modyfikacji bez uzyskania pełnej zgody wszystkich 25 państw członkowskich.

Poseł Robert Smoleń /SLD/: Czy głos chcą zabrać posłowie koreferenci?

Poseł Andrzej Grzyb /PSL/: Jest to o tyle interesujące, że w pierwszym podejściu, kiedy wspomniany projekt był prezentowany, mieliśmy do czynienia z jednoznacznym stanowiskiem rządu, iż będzie on wnosił o odrzucenie projektu w związku z tym, że narusza to dotychczasową zasadę wzajemności, przesuwając kompetencje w kierunku Komisji Europejskiej. Trzeba też wziąć pod uwagę wszystkie argumenty wyrażone tutaj przez ministra Jana Truszczyńskiego. Wydawało mi się, że wspomniane względy przemawiają za tym, żeby prezentacja tego tematu nastąpiła na posiedzeniu Komisji. Dyskusja w czasie posiedzenia Rady była pretekstem do tego, że rząd prezentuje stanowisko kontynuowania rozmowy na temat nowego projektu dotyczącego zasady wzajemności, w którym byłyby zawarte pewne modyfikacje, ale dwie podstawowe, pryncypialne zasady nie zostałyby złamane w przyszłości, biorąc pod uwagę ostateczny kształt rozporządzenia. Co jest tutaj istotne? Komisja miałaby pewną inicjatywę w zakresie rozpoczęcia rozpoznania, jeśli chodzi o sam mechanizm. Wydaje się, że skoro rząd prezentuje tutaj zasadę wzajemności w taki sposób, że zmiana mogłaby nastąpić tylko wtedy, gdy wspomniane dwie pryncypialne zasady byłyby respektowane w finalnym projekcie rozporządzenia, ze strony Komisji nie powinno być tutaj żadnych daleko idących zastrzeżeń. Powinniśmy podtrzymać stanowisko rządu, mimo że wcześniej popieraliśmy odrzucenie całego projektu. Jest to nowa sytuacja, z którą w czasie dotychczasowych naszych prac nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Stąd uważałem, że sprawa ta powinna być zaprezentowana na posiedzeniu Komisji. Nie chcę, żeby powstało takie wrażenie, że rząd najpierw prezentuje stanowisko, iż należy odrzucić projekt w całości, a następnie mówi, żeby dalej nad nim dyskutować. Jakie są zatem główne przyczyny, które sprawiają, że dyskusja ma toczyć się dalej?

Poseł Andrzej Gawłowski /SLD/: Wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją trochę "zerojedynkową" polegającą na tym, że albo popieramy zmiany uregulowań prawnych, albo je odrzucamy. Nie było trzeciego rozwiązania. Dzisiaj mamy nieco inną sytuację. Wynika to z tego, że nasze sztywne stanowisko spowodowało - po pierwsze - dyskusję, a po drugie wniesienie kompromisowych rozwiązań, które z jednej strony podtrzymują pryncypia, na którym nam zależało, a z drugiej uelastyczniają pewne procedury. I bardzo dobrze się stało. Mamy nową sytuację. Oczywiście, wskazana jest modyfikacja sztywnego stanowiska w pierwszej fazie. Cel jest jasny, klarowny. Nie można pozwolić na rozmycie mechanizmu wzajemności. Chodzi o to, żeby w szczególnych okolicznościach z tego mechanizmu można było skorzystać, żeby obronić pewne racje czy interesy, jakie istnieją po stronie między innymi polskiej, biorąc pod uwagę ruch wizowy czy bezwizowy w kontaktach międzynarodowych. Nie byłem przeciwny temu, żeby cała sprawa została przedstawiona na posiedzeniu Komisji. Rzeczywiście chodzi o modyfikację wcześniejszego stanowiska. Dobrze, że dzisiaj o tym rozmawiamy. W pełni popieram stanowisko, które zostało nam przedłożone w dokumencie przygotowanym przez stronę rządową. Tak należy trzymać. Należy wywalczyć to, o co nam najbardziej chodzi, na czym nam najbardziej zależy.

Posłanka Krystyna Skowrońska /PO/: Mam pytanie do ministra Jana Truszczyńskiego związane z omówieniem zasady wzajemności. Na kiedy jest zaplanowane zakończenie rozmów? Jest to rzecz istotna. Chcę, żebyśmy wiedzieli, kiedy zostanie wypracowane ostateczne stanowisko. To, że dzisiaj trwają rozmowy, jest to pierwsza informacja dla Komisji. Bardziej jesteśmy jednak zainteresowani precyzyjną datą rozstrzygnięcia. Jeżeli w dniu dzisiejszym jest ona znana, minister Jan Truszczyński powinien nam ją podać.

Poseł Andrzej Gałażewski /PO/: Minister Jan Truszczyński mówił, że część krajów, które poprzednio nie widziały problemu w liberalizacji stosownego przepisu, w tej chwili chciałaby raczej pewnego rodzaju ograniczeń, tak jak Polska. Jakie są to kraje? Czy są wśród 25 państw kraje, które w sposób zdecydowany chciałyby zmiany przepisu? Mam na myśli przepis w wersji pierwotnej, a nie tej bardziej "miękkiej". Jakie są to państwa? Czy minister Jan Truszczyński przewiduje następną turę i kolejne zmiękczające nasze stanowisko dwa postulaty?

Poseł Robert Smoleń /SLD/: Czy ktoś jeszcze chciałby wyrazić swoją opinię? Nie widzę. Proszę ministra Jana Truszczyńskiego o ustosunkowanie się do głosów w dyskusji.

Podsekretarz stanu w MSZ Jan Truszczyński: Niestety, nie umiem podać terminu zakończenia prac. Takiego terminu po prostu nie ma. Po przedstawieniu propozycji modyfikacyjnych do pierwotnego projektu przedstawionego przez Komisję Europejską "piłeczka" leży po stronie Komisji Europejskiej, która musi poddać się refleksji. Dyskusja na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli odbyła się w połowie października tego roku. Od tej pory - według mojej wiedzy - nie słychać o dalszych postępach prac nad projektem omawianego aktu prawnego. W każdym razie w materiałach, które otrzymałem przed dzisiejszym posiedzeniem Komisji, nie ma śladu informacji, żeby coś konkretnego się wydarzyło od połowy października. Pozostaje czekać na reakcje Komisji Europejskiej na propozycje kodyfikacyjne postulowane przez Polskę i kilka innych krajów członkowskich, na czele z Niemcami, na co wskazujemy w dokumencie przedstawionym na dzisiejszą dyskusję na posiedzeniu Komisji. Teraz odniosę się do tego, kto jest za, kto jest przeciw. Nie ma co enumerować. Dokładnej listy tych, którzy są za, i tych, którzy są przeciw, przy sobie nie mam. Jest jasne, że to nie boli tych, którzy nie podlegają obowiązkowi wizowemu, natomiast w różnym stopniu boli tych, którzy mu podlegają w relacjach z Kanadą, Australią, Stanami Zjednoczonymi i Nową Zelandią. Istnieje małe prawdopodobieństwo, iż jakiś kraj trzeci zdecyduje się na wprowadzenie obowiązku wizowego w stosunku do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej. W istocie to, co nam przeszkadzało i przeszkadza, to postulowane przez Komisję Europejską ujednolicenie procedury w odniesieniu zarówno do tych, którzy wprowadzaliby wobec nas obowiązek wizowy po wejściu w życie modyfikacji, jak i w stosunku do państw, które utrzymywały obowiązek wizowy w momencie przystępowania naszego kraju do Unii Europejskiej. Te dwie kategorie muszą być oczywiście rozróżnione. Na to jest zgoda szeregu krajów członkowskich. Jednak wiele zależeć będzie od dalszego przebiegu dyskusji i od tego, czy ci, którzy zachowują się neutralnie, a jest ich większość, przychylą się do propozycji kodyfikacyjnych. Zależy to również od stopnia elastyczności Komisji Europejskiej. Mniemam, że stopień elastyczności powinien być dość duży, zważywszy, że chodzi tutaj o akt prawny przyjmowany i modyfikowany wyłącznie na zasadzie jednomyślnej zgody państw członkowskich. Powinno się dokonać uwzględnienie naszych postulatów i racji. Jeśli nie, to, tak jak wcześniej powiedziałem, nie będzie modyfikacji w ogóle, ponieważ wrócimy do naszego pierwotnego stanowiska. Po prostu nie widzę innego rozwiązania.

Poseł Robert Smoleń /SLD/: Mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnym przypadkiem, przypadkiem precedensowym. To jest pierwszy przypadek, kiedy Komisja wyraziła swoją opinię odnoszącą się do jakiegoś projektu aktu prawnego, na dodatek ważnego dla polskich obywateli, a rząd zwraca uwagę Komisji, że stanowisko negocjacyjne sformułowane przy uwzględnieniu uwag z poprzedniego posiedzenia Komisji jest trudne do obrony w trakcie negocjacji. Rząd zwraca uwagę Komisji z odpowiednim wyprzedzeniem. W związku z tym, jak sądzę, Komisja powinna wyrazić określoną opinię. Stosowny dokument otrzymaliśmy w trybie art. 8. Ustawa nie przewiduje jakiejś szczególnej formy wyrażenia opinii przez Komisję w omawianej sprawie. Komisja ma prawo wyrazić opinię w każdej sprawie. W tym przypadku będzie to opinia bez ustawowego umocowania. Sugeruję, aby Komisja ją wyraziła. Widzę, że Biuro Studiów i Ekspertyz potwierdza taką możliwość. Proponuję nadać opinii Komisji następujące brzmienie: "Komisja wysłuchała informacji rządu dotyczącej procedury przyjmowania rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Nr 539/2001 w kwestii mechanizmu wzajemności /COM/2004/437/. W związku z faktem, że w trakcie dyskusji nad propozycją zmiany tego rozporządzenia Polska była jedynym krajem opowiadającym się za odrzuceniem projektu w całości, Komisja wyraża opinię, iż przedstawiciele Polski powinni wyrazić zgodę na dyskutowanie zmiany rozporządzenia pod warunkiem, że zostaną zachowane aktualnie obowiązujące pryncypia mechanizmu wzajemności, dając jednocześnie Komisji Europejskiej mandat do prowadzenia negocjacji oraz możliwość zastosowania innych sankcji niż wprowadzenie obowiązku wizowego. W przypadku jednak prowadzenia prac w kierunku złagodzenia i osłabienia mechanizmu wzajemności przedstawiciele Polski powinni podtrzymać dotychczasowe stanowisko, opowiadając się przeciwko zmianie dotychczasowego mechanizmu określonego w rozporządzeniu Rady Nr 539/2001 i odrzucając projekt zmiany rozporządzenia proponowany przez Komisje Europejską w całości". Czy wszyscy zgadzają się na opinię w proponowanym brzmieniu? Nikt nie zgłasza sprzeciwu. Zamykam punkt piąty porządku dziennego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość