Komisja wzywa państwa członkowskie do poprawy jakości i dostępności wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiemPobieranie 20.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.6 Kb.Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 19 czerwca 2014 r.Komisja wzywa państwa członkowskie do poprawy jakości i dostępności wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

Tylko osiem państw europejskich – Dania, Niemcy, Estonia, Malta, Słowenia, Finlandia, Szwecja i Norwegia – gwarantuje ustawowe prawo do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem niedługo po urodzeniu dziecka, zazwyczaj po zakończeniu płatnego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. We wszystkich pozostałych państwach przerwa między końcem urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego a uzyskaniem prawa do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem wynosi ponad 2 lata (zob. rysunek 1). Jest to jeden z głównych wniosków płynących ze sprawozdania opublikowanego przez Komisję Europejską.

W sprawozdaniu wykazano, że w wielu krajach takie czynniki jak brak funduszy, niedobór personelu, niewystarczające kwalifikacje personelu, jak również brak wytycznych dotyczących nauczania dla nauczycieli i pozostałych osób zatrudnionych w tym sektorze hamują osiągnięcie wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Budzi to poważne obawy, jako że w Europie jedna czwarta dzieci poniżej sześciu lat jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i często wymaga szczególnego wsparcia pod względem swoich potrzeb edukacyjnych.

„Wspieranie małych dzieci, szczególnie tych najsłabszych i żyjących w ubóstwie, powinno być obowiązkowe” – stwierdziła Androulla Vassiliou, komisarz odpowiedzialna za edukację, kulturę, wielojęzyczność i młodzież. „Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jest coraz bardziej dostępna, jednak wiele państw członkowskich UE musi dokonać znaczącej poprawy. Wysokiej jakości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem to istotny element umożliwiający realizację potrzeb ekonomicznych i społecznych oraz mobilność w późniejszym życiu”.

Pozostałe ustalenia ze sprawozdania „Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2014” (Główne dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w 2014 r.):


  • Przystępne ceny są kluczowym czynnikiem zapewniającym dostęp do wczesnej edukacji i opieki wszystkim dzieciom. Opłaty w całej Europie różnią się, lecz rodziny o niskich dochodach i rodziny w trudnej sytuacji często są uprawnione do ulg. Najwyższe opłaty za opiekę nad dzieckiem poniżej trzech lat obowiązują w Irlandii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (są to kraje, w których przeważa opieka prywatna). Natomiast najniższymi opłatami cieszą się kraje Europy Wschodniej i kraje nordyckie. Jako że większość państw Europy Wschodniej nie gwarantuje ustawowego prawa do miejsca w żłobkach i przedszkolach, popyt na nie często przewyższa ich podaż. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem są natomiast o wiele szerzej dostępne w krajach nordyckich.

  • Dobre praktyki nauczania i uczenia się w dużej mierze kształtują jakość wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Wytyczne edukacyjne są zatem kluczowe dla wyznaczenia standardów nauczania. W około połowie państw poddanych badaniu obowiązują one jedynie w odniesieniu do wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi w wieku lat trzech lub starszymi (BE (część flamandzka i niemieckojęzyczna), BG, CZ, CY, FR, IT, LU, AT, PL, PT, SK, UK (Walia i Irlandia Północna), LI i CH). W przypadku dzieci poniżej trzech lat zazwyczaj kładzie się nacisk na opiekę, a nie pobudzanie przebiegu edukacji.

  • W wielu krajach wymogi dotyczące kwalifikacji osób pracujących z najmłodszymi dziećmi są niższe niż wobec osób pracujących z dziećmi starszymi, które to osoby zwykle muszą legitymować się tytułem licencjata. W dziesięciu krajach (BE, CZ, IT, CY, LU, PL, RO, UK, LI i CH) personel pracujący z młodszymi dziećmi musi posiadać jedynie wykształcenie średnie II stopnia. W dwóch krajach nie obowiązuje żaden minimalny poziom kwalifikacji wobec takiego personelu (Irlandia i Słowacja).

Informacje te zgromadzono w kontekście zmian w europejskiej polityce dotyczącej wczesnej edukacji. Komisja Europejska współpracuje z państwami członkowskimi, aby opracować strategię świadczenia wysokiej jakości usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w oparciu o pięć głównych filarów: dostęp, zarządzanie i finansowanie, ocenę i monitorowanie, zatrudniony personel oraz przebieg edukacji.

Na dzisiejszej konferencji w Atenach Komisja przedstawi dokument ramowy wraz ze sprawozdaniem Eurydice. Na konferencji tej decydenci, główne zainteresowane strony, w tym Eurochild i European Parents Association (EPA - Europejskie Stowarzyszenie Rodziców), oraz organizacje międzynarodowe omówią politykę w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.Kontekst

W sprawozdaniu Eurydice „Key Data on Early Childhood Education and Care 2014” połączono dane statystyczne z Eurostatu z informacjami na poziomie systemu w celu opisania struktury, organizacji i finansowania wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w Europie. W dokumencie jest mowa o dostępie do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, zarządzaniu, zapewnieniu jakości, przystępnych cenach, profesjonalizmie personelu, przywództwie, zaangażowaniu rodziców i środkach wsparcia dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Sprawozdanie obejmuje 32 kraje europejskie – wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Holandii oraz Islandię, Turcję, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. Zestawienia informacji na temat poszczególnych krajów znajdujące się na końcu sprawozdania przedstawiają zwięzły przegląd głównych cech systemu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w każdym kraju.

Eurydice

Wszystkie publikacje Eurydice są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej Eurydice lub na życzenie w formie drukowanej. Sieć Eurydice ma promować zrozumienie, współpracę, zaufanie i mobilność. Sieć składa się z krajowych jednostek mających siedzibę w państwach europejskich i jest koordynowana przez unijną Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Więcej informacji na temat Eurydice można znaleźć na stronie internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.Dodatkowe informacje

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenieStrona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEUKontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Załącznik:

Rysunek 1: Ustawowe prawo do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem lub obowiązek przedszkolny, w tym wiek rozpoczęcia edukacji i liczba godzin tygodniowo, rok 2012/13


Źródło: Eurydice.

Nota wyjaśniająca

Prawo do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem odnosi się do ustawowego obowiązku zapewnienia dotowanej ze środków publicznych wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem dla wszystkich dzieci żyjących na obszarze objętym odnośnymi przepisami, których rodzice, niezależnie od ich zatrudnienia, statusu społeczno-gospodarczego lub sytuacji rodzinnej, potrzebują miejsca dla swojego dziecka w żłobku lub przedszkolu. Nie uwzględnia się ustawowego prawa do wczesnej edukacji lub opieki nad dzieckiem lub obowiązkowej wczesnej edukacji, które dotyczą jedynie pewnych kategorii dzieci (np. dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji).

Uwagi dotyczące poszczególnych krajów

Bułgaria: Obowiązkowa wczesna edukacja: 5-latki – 20 godzin; 6-latki – 24 godziny.

Niemcy: Od sierpnia 2013 r. ustawowe prawo do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przysługuje od ukończenia przez dziecko 12 miesięcy.

Chorwacja: Od września 2014 r. obowiązkowe stanie się odbycie roku edukacji przedszkolnej.

Malta: W kwietniu 2014 r. prawo do bezpłatnej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem rozszerzono na wszystkich rodziców pracujących lub studiujących.

Węgry: obowiązkowa wczesna edukacja w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Austria: Liczba obowiązkowych godzin wczesnej edukacji tygodniowo różni się w poszczególnych krajach związkowych (Länder).

Polska: Od września 2015 r. wszystkie dzieci w wieku 4 lat zostaną objęte ustawowym prawem do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Rumunia: Od września 2014 r. wszystkie dzieci w wieku 5 lat zostaną objęte ustawowym prawem do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Finlandia: W listopadzie 2013 r. rząd postanowił wprowadzić obowiązek edukacji przedszkolnej.

Szwecja: Aby uzyskać liczbę godzin tygodniowo, 525 godzin przypadających na rok podzielono przez przyjętą długość roku szkolnego (178 dni), po czym pomnożono przez 5.

Wielka Brytania: W najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionach w Anglii, Walii i Irlandii Północnej ustawowe prawo do wczesnej edukacji i opieki rozszerzono na dzieci w wieku 2 lat. W Szkocji prawo to rozszerzono na dzieci objęte nadzorem lokalnych organów i dzieci znajdujące się pod opieką krewnego. W Anglii i Walii dzieci osiągają ustawowy wiek szkolny z początkiem semestru następującego po ich piątych urodzinach. W związku z tym w przypadku dzieci urodzonych jesienią i na wiosnę obowiązkowe jest odbycie części roku „zerowego” (zaklasyfikowanego jako ISCED 0). W Szkocji liczbę 475 godzin na rok podzielono przez 38 tygodni, stanowiących przyjętą długość roku szkolnego.

Szwajcaria: W 19 kantonach (z 26) edukacja przedszkolna jest obowiązkowa. W zależności od kantonu obowiązkowa edukacja przedszkolna trwa rok lub dwa lata. W kantonach, w których edukacja ta nie jest obowiązkowa, dzieci w wieku 4 lub 5 lat mają ustawowe prawo do miejsca w przedszkolu dotowanym ze środków publicznych.IP/14/695

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy